thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Importeren C/F-module (veldcodes 2018 en 2019)

Met deze functie ben je in staat om een bestand met commerciële en fiscale balans en resultatenrekening te importeren. Dit voor de balans met zowel de bedragen voor het begin als het einde van het boekjaar. En bij de resultatenrekening de bedragen voor dit en vorig jaar. Het bestand heeft een indeling (post rubricering) nodig conform het aangiftebiljet.

Als je de commerciële en fiscale velden wilt inlezen in balans einde en balans begin van het jaar dan is het formaat van het te importeren bestand als volgt:

<Post>;<Omschrijving>;<Commerciële balans einde jaar/resultatenrekening dit jaar>;<Commerciële balans begin jaar/resultatenrekening vorig jaar>;<Fiscale balans einde jaar>;<Fiscale balans begin jaar>

Voorbeeld importregel:

10c;Oudedagsverplichting;50000;40000;45200;40000

In 2019 zijn geen wijzigingen doorgevoerd in de C/F-module. Voor 2019 kunnen dus dezelfde velden geïmporteerd worden als voor 2018. De volgende velden worden geïmporteerd vanaf 2018:

Code

Korte omschrijving (gelijk aan scherm)

Lange omschrijving

1a

Goodwill

Goodwill

1b

Productierechten

Productierechten

1c

Overige imm. vaste activa

Overige immateriële vaste activa

2a

Gebouwen en terreinen

Gebouwen en terreinen

2b

Machines en installaties

Machines en installaties

2c

Dieren

Dieren

2d

Plant en pootgoed en boomopst.

Plant en pootgoed en boomopstanden

2e

Overige activa landbouw

Overige activa landbouw

2f

Andere materiële vaste activa

Andere materiële vaste activa

3a

Deelnemingen

Deelnemingen

3b

Langl. vord. op groepsmaatschappijen

Langlopende vorderingen op groepsmaatschappijen

3c

Langl. vord. op particip./Gel. mij.'en

Langlopende vord. op participanten/Gelieerde mij.'en

3d

Overige financiële vaste activa

Overige financiële vaste activa

4a

Voorraden

Voorraden

4b

Onderhanden werk

Onderhanden werk

4c

Voorraad dieren

Voorraad dieren

4d

Bloembollenkraam

Bloembollenkraam

4e

Champignons

Champignons

4f

Veldinventaris

Veldinventaris

4g

Overige voorraad landbouw

Overige voorraad landbouw

5a

Vorderingen op handelsdebiteuren

Vorderingen op handelsdebiteuren

5b

Vordering omzetbelasting

Vordering omzetbelasting

5c

Kortl. vord. op groepsmaatschappijen

Kortlopende vorderingen op groepsmaatschappijen

5d

Kortl. vord. op particip./Gel. mij.'en

Kortlopende vord. op participanten/Gelieerde mij.'en

5e

Overige vorderingen

Overige vorderingen

6a

Effecten

Effecten

7a

Liquide middelen

Liquide middelen

9a

Gestort en opgevraagd kapitaal

Gestort en opgevraagd kapitaal

9b

Informeel kapitaal

Informeel kapitaal

9c

Agio

Agio

9d

Winstreserves

Winstreserves

9e

Egalisatiereserve

Egalisatiereserve

9f

Herinvesteringsreserve

Herinvesteringsreserve

9g

Belaste compartimenteringsreserve

Belaste compartimenteringsreserve

9h

Overige fiscale reserves

Overige fiscale reserves

10a

Garantievoorziening

Garantievoorziening

10b

Lijfrente-, pensioen- en stamrechtvoorzieningen

Lijfrente-,pensioen- en stamrechtvoorzieningen

10c

Oudedagsverplichting

Oudedagsverplichting

10d

Overige voorzieningen

Overige voorzieningen

11a

Converteerbare leningen

Converteerbare leningen

11b

Obligaties

Obligaties

11c

Langl. schulden aan groepsmij'en

Langlopende schulden aan groepsmaatschappijen

11d

Langl. schulden aan part./Gel. mij'en

Langlopende schulden aan participanten/Gelieerde mij'en

11e

Schulden aan kredietinstellingen

Schulden aan kredietinstellingen

11f

Overige langlopende schulden

Overige langlopende schulden

12a

Schulden aan leveranciers/handelskr.

Schulden aan leveranciers en handelskredieten

12b

Omzetbelasting

Omzetbelasting

12c

Loonheffingen

Loonheffingen

12d

Kortl. schulden aan groepsmij'en

Kortlopende schulden aan groepsmaatschappijen

12e

Kortl. schulden aan part./Gel. mij'en

Kortlopende schulden aan participanten/Gelieerde mij.'en

12f

Overige kortlopende schulden

Overige kortlopende schulden

14

Opbrengsten: positief bedrag is een opbrengst

14a

Netto-omzet

Netto-omzet

14b

Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk

Wijziging in voorraden gereed product en onderhanden werk

14c

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

Geactiveerde productie voor het eigen bedrijf

14d

Subsidie agrarisch natuurbeheer

Subsidie agrarisch natuurbeheer

14e

Werk voor derden

Werk voor derden

14f

Voergeld

Voergeld

14g

Overige opbrengsten

Overige opbrengsten

15

Kosten van grond- en hulpstoffen, uitbesteed werk e.d.: positief bedrag is een kost

15a

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

Kosten van grond- en hulpstoffen, inkoopprijs van de verkopen

15b

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

Kosten uitbesteed werk en andere externe kosten

16

Personeelskosten: positief bedrag is een kost

16a

Lonen en salarissen

Lonen en salarissen

16b

Sociale lasten

Sociale lasten

16c

Pensioenlasten

Pensioenlasten

16d

Overige personeelskosten

Overige personeelskosten

16e

Af: ontvangen loonsubsidies

Af: ontvangen loonsubsidies

17

Afschrijvingen: positief bedrag is een kost

17a

Goodwill

Goodwill

17b

Overige immateriële vaste activa

Overige immateriële vaste activa

17c

Gebouwen en terreinen

Gebouwen en terreinen

17d

Machines en installaties

Machines en installaties

17e

Productierechten

Productierechten

17f

Andere vaste bedrijfsmiddelen

Andere vaste bedrijfsmiddelen

18

Overige waardeveranderingen imm. en mat. vaste activa: positief bedrag is een kost

18a

Overige waardeveranderingen imm. en mat. vaste activa

Overige waardeveranderingen imm. en mat. vaste activa

19

Bijzondere waardevermindering vlottende activa: positief bedrag is een kost

19a

Bijzondere waardevermindering vlottende activa

Bijzondere waardevermindering vlottende activa

20

Overige bedrijfskosten: positief bedrag is een kost

20a

Autokosten en transportkosten

Autokosten en transportkosten

20b

Huisvestingskosten

Huisvestingskosten

20c

Onderhoudskosten overige materiële activa

Onderhoudskosten overige materiële activa

20d

Verkoopkosten

Verkoopkosten

20e

Andere kosten

Andere kosten

22a t/m 22h

Financiële baten en lasten: positief bedrag is een opbrengst

22a

Opbrengsten van vorderingen groepsmaatschappijen

Opbrengsten van vorderingen groepsmaatschappijen

22b

Opbrengsten van vord. participanten/Gelieerde mij'en

Opbrengsten van vord. participanten/Gelieerde mij'en

22c

Opbrengsten van overige vorderingen

Opbrengsten van overige vorderingen

22d

Opbrengsten van banktegoeden

Opbrengsten van banktegoeden

22e

Ontvangen dividend (niet van deelnemingen)

Ontvangen dividend (niet van deelnemingen)

22f

Kwijtscheldingswinst

Kwijtscheldingswinst

22g

Waardeverandering van vorderingen

Waardeverandering van vorderingen

22h

Waardeverandering van effecten

Waardeverandering van effecten

22i t/m 22k

Financiële baten en lasten: positief bedrag is een kost

 

22i

Af: kosten van schulden aan groepsmaatschappijen

Af: kosten van schulden aan groepsmaatschappijen

22j

Af: kosten van schulden aan participanten/Gelieerde mij'en

Af: kosten van schulden aan participanten/Gelieerde mij.'en

22k

Af: kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten

Af: kosten van schulden, andere rentelasten en soortgelijke kosten

24

Resultaat uit deelnemingen: positief bedrag is een opbrengst

24a

Resultaat uit deelnemingen

Resultaat uit deelnemingen

25

Buitengewone baten: positief bedrag is een opbrengst

25a

Voordelen ontvoeging van een domij/beëindiging FE

Voordelen ontvoeging van een domij/beëindiging FE

25b

Boekwinst op activa

Boekwinst op activa

25c

Overige buitengewone baten

Overige buitengewone baten

26

Buitengewone lasten: positief bedrag is een kost

26a

Afboek. herinvesteringsreserve op gekochte activa

Afboeking herinvesteringsreserve op gekochte activa

26b

Boekverlies op activa

Boekverlies op activa

26c

Uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen

Uitkeringen aan algemeen nut beogende instellingen

26d

Overige buitengewone lasten

Overige buitengewone lasten

99

Vennootschapsbelasting

99a

Vennootschapsbelasting

Vennootschapsbelasting

Direct naar

  1. Import Com/Fis Vpb
  2. Importeren commerciële en fiscale balans en resultatenrekening
  3. Import C/F Vpb
  4. RGS Brugstaat
  5. Alle gegevens verwijderen

Process

Aangifte Vpb Commercieel/fiscaal-module

Work area

Fiscaal