thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aanpassingen NBBU/ABU

Met ingang van het nieuwe verloningsjaar 2022 worden er verschillende wijzigingen doorgevoerd in de CAO voor Uitzendkrachten en Profit. Om je te helpen met de voorbereiding als uitzendorganisatie, vind je hieronder een toelichting op de wijzigingen die per 3 januari 2022 ingaan.

Inhoud

Verkorting wachttijd pensioen

De wachttijd voor het Basispensioen wordt verkort. Hierdoor gaat een medewerker eerder beginnen met het opbouwen van pensioen. Medewerkers starten per 3 januari 2022 niet pas na 26 gewerkte weken in het Basispensioen, maar al na 8 gewerkte weken.

Situatie vanaf 3 januari 2022

Met het terugbrengen van de wachttijd naar 8 gewerkte weken is er voor een deel van de medewerkers een overgangsmoment. Medewerkers die op 3 januari 2022 tussen de 8 en 26 weken gewerkt hebben, gaan van Geen pensioen over naar Basispensioen. Het overgangsmoment wordt voor deze medewerkers naar voren gehaald, maar deze groep start gewoon in week 1 van het Basispensioen en zit hier gedurende 52 weken in.

Figuur 1 - Pensioentelling vanaf 3 januari 2022

Overgang Geen naar Basis pensioen

Tijdens het Jaarloon BT-proces vindt de overgang naar de nieuwe pensioentelling plaats. Dit geldt voor alle medewerkers waarbij het veld Pensioenweken is gevuld met 8 t/m 26 pensioenweken. Daarbij vult Profit het veld Begindatum basisregeling met de datum 03-01-2022.

Zie ook:

Basis voor berekening Pensioentelling in Profit (deze wijziging is teruggedraaid)

De pensioentelling in de Basis- en Plusregeling was in Profit altijd op basis van gewerkte weken. Per 03-01-2022 is dit aangepast naar contractweken.

 • Dit betekent dat Profit nu de (pensioen)weken vóór 03-01-2022 telt op basis van gewerkte weken (veld 'Meetellen voor fasetelling' op de urensoort).
 • De (pensioen)weken ná 03-01-2022 telt Profit op basis van contractweken, waarbij het niet van belang is of de medewerker wel of niet werkt.
 • Dit geldt alleen voor weken binnen de Basisregeling en Plusregeling en dus niet voor de wachtdagen. De 8 weken vóórdat de medewerker in de basisregeling komt zijn nog wel op basis van gewerkte weken.

Zie ook:

Pensioenaanlevering StiPP

Kandidaat en pensioen

Verkorting Fase A/1-2 en B/3

Verkorting Fase A/1-2

De maximale duur van Fase A/1-2 wordt van 78 weken teruggebracht naar 52 weken. Hiervoor geldt een overgangsregeling voor de huidige medewerkers in deze fase gedurende 2022. Deze overgangsregeling loopt tot 2 januari 2023 en vanaf dat moment geldt voor alle medewerkers de maximale duur van 52 weken in Fase A/1-2. Medewerkers met meer dan 52 gewerkte weken in Fase A/1-2 op 2 januari 2023 moeten over naar Fase B/3.

Voor nieuwe medewerkers die vanaf 3 januari 2022 indienst komen geldt de overgangsregeling niet. Deze groep medewerkers valt onder de nieuwe regeling en mag maximaal 52 weken in Fase A/1-2 werkzaam zijn.

Figuur 2 – Fasetelling Fase A/1-2 vanaf 3 januari 2022

Verkorting Fase B/3

Ook voor Fase B/3 geldt dat de maximale duur van deze fase teruggebracht wordt. De maximale duur wijzigt naar 3 jaar. Voor deze wijzigingen gelden dezelfde voorwaarden als voor de verkorting van Fase A/1-2 al hierboven beschreven.

Figuur 3 - Fasetelling Fase B/3 vanaf 3 januari 2022

Situatie vanaf 3 januari 2022

Door de overgangsregeling kunnen medewerkers vanaf 3 januari 2022 in verschillende regelingen vallen. Om hier een duidelijk onderscheid in te maken binnen de software introduceren wij een nieuw veld. Op het tabblad Fasetelling bij de medewerker kan het (tijdelijke) veld Overgangsregeling 2022 gevonden worden. Dit nieuwe veld heeft een viertal mogelijke waarden.

 1. Nog te bepalen d.m.v. jaarloon BT
 2. Geen overgangsregeling
 3. Overgangsregeling Fase A/1-2
 4. Overgangsregeling Fase B/3

Figuur 4 - Veld Overgangsregeling 2022 op tabblad Fasetelling

Met de overgang van Profit 19 naar Profit 20 zullen alle medewerkers de waarde 1 – Nog te bepalen d.m.v. jaarloon BT hebben in dit veld. Tijdens het Jaarloon BT proces zal dit veld voor de overgangsregeling gevuld worden op basis van onderstaande validaties.

Actuele fase

Datum in dienst

Overgangsregeling

Fase A

< 03-01-2022

Overgangsregeling A/1-2

Fase B

< 03-01-2022

Overgangsregeling B/3

Fase 1-2

< 03-01-2022

Overgangsregeling A/1-2

Fase 3

< 03-01-2022

Overgangsregeling B/3

Fase A/B/C/1-2/3/4

≥ 03-01-2022

Geen overgangsregeling

De waarde in het (tijdelijke) veld Overgangsregeling 2022 is opgenomen in de veldcontroles voor fasetelling en in de standaard meegeleverde signalen voor de faseovergang van een medewerker. Als je gebruikmaakt van eigen signalen voor de faseovergang, pas deze dan aan of maak een kopie van de standaard Profit signalen.

Wijziging pensioengrondslag

Naast de wijziging rondom de wachttijd voor het pensioen wijzigt ook de grondslag voor de premieberekening. Het nieuwe begrip Pensioengevend inkomen is opgebouwd uit de onderstaande onderdelen.

De pensioengrondslag is het loon werknemersverzekeringen (sv-loon), maar met de volgende uitzonderingen:

 1. Pensioenpremie van de medewerker (is alleen de pluspremie omdat de basispremie geen medewerkersdeel heeft)
 2. Het loon dat is uitgeruild voor vrije vergoedingen en/of verstrekkingen, zoals bij de ET-regeling
 3. Fiscale bijtelling leaseauto
 4. Het gedeelte van opgenomen/uitbetaalde reserveringen dat is opgebouwd in de wachttijd.

De wijziging in de premieberekening zal meekomen in de nieuwe versie van Profit CAO wanneer deze geüpdatet wordt.

Impact opgebouwde reserveringen

Vanaf 3 januari 2022 verandert het moment waarop de pensioenafdracht plaatsvindt. Vanaf dan bepaalt Profit de pensioenafdracht niet meer direct bij het ontstaan maar op het uitbetaalmoment.

Voor medewerkers met StiPP die in het Basis- of Pluspensioen zitten, is over de in 2021 opgebouwde reserveringen al pensioenafdracht gedaan. Om te voorkomen dat dubbele pensioenopbouw plaatsvindt is het noodzakelijk hier een aanpassing in te maken. Voor deze aanpassing hoef je als gebruiker geen wijzigingen te doen in Profit. Gedurende 2022 zal de al in 2021 betaalde pensioenafdracht verrekend worden met de te betalen pensioenafdracht vanaf 2022.

In Profit heb je in Profit 20 nieuwe type reserveringen 93 en 94 waarop het te verrekenen saldo is terug te vinden. Het saldo zal geconverteerd worden.

Premie over reserveringen tijdens wachttijd

Reserveringen die tijdens de wachttijdperiode zijn opgebouwd of in de toekomst gaan worden, zijn niet pensioengevend. Met de verkorting van de wachttijd naar 8 weken betekent dit dat er over de opgebouwde reserveringen in deze eerste 8 weken geen pensioenpremie afgedragen hoeft te worden. Ook niet als de medewerker de opgebouwde reserveringen na de wachttijd van 8 weken opneemt.

Ook als een medewerker op 3 januari 2022 meer dan 8 weken, maar minder dan 26 weken gewerkt heeft, wordt er over de opgebouwde reserveringen geen pensioenafdracht berekend. Bijvoorbeeld als hij dan 16 gewerkte weken heeft en daardoor van wachttijd naar Basispensioen overgaat, dan berekent Profit geen pensioenafdracht.

Medewerkers jonger dan 21 jaar bouwen geen pensioen op. De opgebouwde reserveringen bij een leeftijd <21 jaar verrekent Profit daarom ook met de te betalen pensioenafdracht vanaf 2022.

Thuiswerkvergoeding

Het is nu mogelijk vergoedingen en inhoudingen afhankelijk te maken van het thuiswerken van flex-medewerkers. Dit gebruik je bijvoorbeeld voor vergoedingen als Lunchkosten waar geen recht op is bij thuiswerken en een Thuiswerkvergoeding waar wel recht op is bij thuiswerken.

Thuiswerkvergoedingen worden gedeclareerd bij het invoeren van de uren.

Zie ook:

Process

Kandidaat

Work area

HRM Payroll Projecten