thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wettelijke wijzigingen Payroll 2022

In dit artikel lees je alles over de wettelijke wijzigingen voor 2022 en de wijzigingen in Profit hiervoor. Onderstaande wijzigingen zijn doorgevoerd in de looninrichting en in de loonaangifte. Raadpleeg de Releasenotes van de Basis CAO (Deze zijn vanaf 22 december 2021 beschikbaar op klant.afas.nl) voor meer informatie over de looninrichting.

Gedifferentieerde Aof-premie

De premie voor het Arbeidsongeschiktheidsfonds (Aof) is met ingang van 1 januari 2022 gedifferentieerd. Voor de arbeidsongeschiktheidsuitkeringen, zoals onder andere WAO- , WIA-, WAZ- en WAZO, die worden gefinancierd via het arbeidsongeschiktheidsfonds draag je als werkgever Basispremie Aof af. De basispremie Aof is vanaf 2022 komen te vervallen en de volgende premies zijn hiervoor in de plaats gekomen:

 • Premie Aof laag.
 • Premie Aof hoog.
 • Premie Aof uitkering.
 • Opslag Wko.

Premie laag, hoog of uitkering

Om de lasten beter te verdelen tussen kleine en (middel-) grote werkgevers is de premie gedifferentieerd in een lage en hoge premie. Kleine werkgevers dienen de lage premie af te dragen en (middel) grote werkgevers de hoge premie. De lage of hoge premie wordt berekend over het reguliere loon van medewerkers. Betaal je als werkgever een uitkering namens het UWV uit, dan dien je over deze uitkering Premie Aof uitkering af te dragen.

Let op:

Standaard wordt de lage premie Aof berekend. Controleer de beschikking van de Belastingdienst: zet de parameter 'Aof hoog toepassen' op 'Ja' in looncomponent 100.005.082 'Premie Aof hoog (WIA)' als dit volgens de Belastingdienst van toepassing is.

Opslag Wko

De kinderopvang wordt gefinancierd via de Opslag Wko (Wet kinderopvang) op de gedifferentieerde premie Aof. Door de introductie van de differentiatie moet je deze opslag vanaf 2022 apart opnemen in de loonaangifte.

Let op:

Raadpleeg de toelichting van de looncomponenten voor meer informatie.

Werkkostenregeling

De tijdelijke verruiming (3%) over de loonsom tot €400.000 in kader van de coronapandemie blijft niet van kracht voor boekjaar 2022.

 • 1,7% tot en met €400.000.
 • 1,18% >€400.000.

Thuiswerkvergoeding

Vanaf 2022 geldt er een vrijstelling voor een thuiswerkvergoeding van 2 euro per dag. Zie hiervoor de looninrichting voor de Thuiswerkvergoeding.

Arbeidsvoorwaardenbedrag (IKB)

Vanaf 2022 zijn de specificaties voor de loonaangifte inzake IKB/keuzebudget gewijzigd.

2 rubrieken zijn vervallen. Deze rubrieken werden gevuld door de volgende lijstbegrippen:

 • Extra periode salaris.
 • Opgebouwde recht extra periode salaris.

Hiervoor in de plaats zijn twee nieuwe rubrieken (en twee nieuwe lijstbegrippen) toegevoegd:

 • Opbouw arbeidsvoorwaardenbedrag.
 • Opname arbeidsvoorwaardenbedrag.

De inhoud van de nieuwe rubrieken is grotendeels gelijk aan de vervallen rubrieken. Met één verschil: Als loon (bijvoorbeeld eindejaarsuitkering) wordt uigeruild voor een onbelaste vergoeding (bijvoorbeeld reiskosten of studiekosten) dan wordt de rubriek Opname arbeidsvoorwaardenbedrag verminderd. Raadpleeg de nieuwsbrief Loonheffingen voor meer informatie over de nieuwe rubrieken Arbeidsvoorwaardenbedrag.

Code aard arbeidsverhouding

Code aard arbeidsverhouding 10 is gedifferentieerd naar vier nieuwe codes:

 • 21 - WSW beschut werk.
 • 22 - WSW detachering bij reguliere werkgever.
 • 23 - WSW begeleid werk.
 • 24 - Participatiewet beschut werk.

Overige codetabellen

Code soort inkomstenverhouding

De volgende rubrieken zijn vervallen:

 • 35 - Vervolguitkering in het kader van de Nieuwe werkloosheidswet (nWW).
 • 54 - Opname levenslooptegoed door een werknemer die op 1 januari 61 jaar of ouder is.

Code fase indeling F&Z

De volgende rubrieken zijn vervallen:2 - Fase 2 (met uitzendbeding).

 • 42 - Fase 2 zonder uitzendbeding.
 • 44 - Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting.

De volgende rubrieken zijn toegevoegd:

 • 1 - Fase 1-2 met uitzendbeding.
 • 41 - Fase 1-2 zonder uitzendbeding.
 • 43 - Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting.

Code incidentele inkomstenvermindering

 • G - aanvullend geboorteverlof is komen te vervallen.
 • K - Kindverlof is toegevoegd.

In de looninrichting wordt geborgd dat de juiste code in de loonaangifte wordt gevuld.

Code reden einde arbeidsovereenkomst

De UPA-codering 80 en 81 die voor de differentiatie van de LA-codering 02 in boekjaar 2020 en 2021 gebruikt werden zijn niet meer noodzakelijk. Op verzoek van de pensioenfondsen zal de belastingdienst vanaf 2022 dezelfde differentiatie gaan toepassen, echter wel met de coderingen 05 en 06.

De volgende coderingen zijn vervallen:

 • 02 - Opzegging door de werkgever met toestemming van UWV.
 • 80 - Arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV.
 • 81 - Bedrijfseconomische reden met toestemming van UWV.

De volgende coderingen zijn toegevoegd:

 • 05 - Opzegging door de werkgever vanwege langdurige arbeidsongeschiktheid met toestemming van UWV.
 • 06 - Opzegging door de werkgever vanwege bedrijfseconomische redenen met toestemming van UWV.

Let op:

Codering 02, 80 en 81 zijn in Profit hernoemd dat ze geldig zijn t/m 2021.

Cijfers

Alle cijfers voor 2022 (loonheffing, premie werknemersverzekeringen, ZVW, minimumloon, WHK etc.) zijn bijgewerkt wanneer je beschikt over een Profit 2022 cao.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Correcties in loonaangifte raadplegen
 7. Aangifte opnieuw insturen
 8. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 9. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 10. Ander loonheffingennummer
 11. Afwijkend aangiftetijdvak
 12. Automatische afdracht loonheffing
 13. Loonaangifte onderdrukken
 14. Kopie loonaangifte opslaan als bestand

Process

Loonaangifte

Work area

payroll