Wettelijke wijzigingen Payroll 2023

In dit artikel lees je alles over de wettelijke wijzigingen voor 2023 en de wijzigingen in Profit hiervoor.

Nummer inkomstenverhouding

Bij het indienst melden van een nieuwe medewerker werd bij Nummer inkomstenverhouding waarde 1 voorgesteld. Bij het herindienst melden of bij het aanmaken van een nevendienstverband werd het hoogste eerder toegekende nummer + 1 voorgesteld. Vanaf Profit 22 is de samenstelling van Nummer inkomstenverhouding gewijzigd. Nummer inkomstenverhouding is nu als volgt samengesteld : [Jaartal-2tekens][volgnummer-2tekens].

Voorbeeld 1: indienst melden nieuwe medewerker per 01-01-2023

 • Oude situatie Nummer inkomstenverhouding = 1
 • Nieuwe situatie Nummer inkomstenverhouding = 2301

Voorbeeld 2: her-indienst melden medewerker per 01-01-2023

 • Oude situatie Nummer inkomstenverhouding = 2
 • Nieuwe situatie Nummer inkomstenverhouding = 2301

Voorbeeld 3: nieuw nevendienstverband per 01-01-2023 bij hoofd dienstverband #IKV 1

 • Oude situatie Nummer inkomstenverhouding = 2
 • Nieuwe situatie Nummer inkomstenverhouding = 2301

Voorbeeld 4: nieuw nevendienstverband per 01-01-2023 bij hoofd dienstverband #IKV 2302

 • Oude situatie Nummer inkomstenverhouding = 2303
 • Nieuwe situatie Nummer inkomstenverhouding = 2303

  Let op:

  Bij het bereiken van volgnummer 99 van het betreffende jaar, dan wordt het jaartal opgehoogd en wordt binnen dat jaar opnieuw het hoogste volgnummer bepaald.

  voorbeeld: nieuw nevendienstverband per 01-01-2023 bij hoofd dienstverband nummer inkomstenverhouding 2399

 • Oude situatie Nummer inkomstenverhouding = 2400
 • Nieuwe situatie Nummer inkomstenverhouding = 2401

Klik hier als je meer informatie wilt over hoe je het Nummer inkomstenverhouding kunt wijzigen.

Intrekkingen

Bij het intrekken van een inkomstenverhouding voor een aangiftetijdvak is het nu inzichtelijk gemaakt dat het om een intrekking gaat d.m.v. het veld 'Soort regel'. De weergave Medewerkergegevens binnen de loon- en pensioenaangifte is uitgebreid met dit veld. In het veld 'Soort regel' zijn de volgende opties beschikbaar: Aangiftetijdvak, Intrekking en Correctietijdvak. Hierdoor is het verschil tussen regels voor het aangiftetijdvak en correctietijdvak ook duidelijker gemaakt.

Correctie jaaroverschrijdend

Als er meerdere tijdvakken voor een voorgaand kalenderjaar gecorrigeerd moeten worden, dan worden alle correctietijdvakken van voorgaande jaren per jaar in één bericht aangeleverd. Het grote voordeel hiervan is dat alle 'Correctie jaaroverschrijdend'-regels van een jaar in één keer gecontroleerd worden. Het maakt niet uit welke regel er gekozen wordt om te controleren, via de wachtrij worden alle regels meegenomen.

Let op:

Doordat vanaf Profit 22 alle jaaroverschrijdende-regels tezamen gecontroleerd worden, willen we voorkomen dat regels verschillende statussen krijgen. Om dit te voorkomen worden gecontroleerde regels terug gezet naar status 'Geen'. Start het proces 'Controleren' opnieuw voor alle jaaroverschrijdende-regels. Na het controleren kan je kiezen voor 'Klaarzetten'.

Premie AWf uitkering

Doorgaans is op een inkomstenverhouding enkel AWf-laag of AWf-hoog van toepassing. Er kan echter wel eens sprake zijn van samenloop van loon onder laag en hoog tarief binnen één inkomstenverhouding. Deze situatie doet zich voor als een werkgeversbetaling niet uitbetaald wordt op aparte inkomstenverhouding, maar via reguliere inkomstenverhouding van de medewerker. Door de introductie van Aanvullend geboorteverlof en Betaald ouderschapsverlof komt het vaker voor dat er uitkeringen van UWV via de werkgever worden uitbetaald aan de medewerker. Vanaf 2023 moet het loon van een uitkering en de AWf-premie (ook wel WW-premie genoemd) apart worden vermeld in de loonaangifte. Vanaf 2023 bestaan de volgende AWf premielonen:

 • AWf laag
 • AWf hoog
 • AWf herzien
 • AWf uitkering

Laag tarief herzien naar hoog tarief

In de Corona maatregelingen was geregeld dat over 2020 en 2021 de AWf-premie (ook wel WW-premie genoemd) niet herzien hoeft te worden. Op dit moment moet voor het eerst de AWf-premie over 2022 herzien worden. Is er door een administratieve fout onterecht het hoge of lage tarief toegepast, dan kan dit op de reguliere wijze met terugwerkende kracht via een correctie aangifte gecorrigeerd worden. In de volgende situaties mag niet gecorrigeerd worden, maar moet met terugwerkende kracht AWf-laag herzien worden naar AWf-hoog:

 • De dienstbetrekking eindigt binnen 2 maanden na aanvang (proeftijd).
 • De werknemer krijgt binnen een kalenderjaar meer dan 30% meer uren verloond dan contractueel voor dat jaar is overeengekomen.

Herzien 30% meer verloonde uren

Wanneer het gemiddelde aantal uren per week over alle dienstverbanden onder het lage tarief valt, en het aantal verloonde uren boven 30% van het totaal aantal uren volgens rooster ligt, dan moeten alle dienstverbanden herzien worden. Het is alleen mogelijk om aan het einde van het kalender jaar te herzien.

Dashboard Wet arbeidsmarkt in balans geeft inzicht op medewerkers die hier niet aan voldoen.

Werkkostenregeling (WKR)

Vanwege de stijgende energiekosten is er een tijdelijke verruiming (3%) over de loonsom tot €400.000.

 • 3,00% tot en met €400.000
 • 1,18% > €400.000

Codetabellen

Code soort inkomstenverhouding

De omschrijving van code 31 'Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW) en vrijwillige verzekering Ziektewet' is gewijzigd in 'Uitkering in het kader van de Ziektewet (ZW), vrijwillige verzekering Ziektewet en de Wet arbeid en zorg (WAZO)'.

Code reden einde arbeidsovereenkomst

Vanaf 2023 geldt de Code reden einde arbeidsovereenkomst voor alle arbeidsverhoudingen (arbeidsovereenkomsten, publiekrechtelijke aanstellingen en fictieve dienstbetrekkingen). De code reden einde arbeidsovereenkomst moet worden gevuld als er sprake is van een arbeidsverhouding waarvan de inkomstenverhouding eindigt.

Er zijn 4 nieuwe coderingen toegevoegd:

 • 50 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege onbekwaamheid of ongeschiktheid
 • 51 - Ontslag publiekrechtelijke aanstelling vanwege leeftijd/pensionering
 • 91 - De arbeidsverhouding loopt door bij een nieuwe werkgever
 • 92 - De arbeidsverhouding wordt zonder onderbreking opgevolgd door een nieuwe arbeidsverhouding bij dezelfde werkgever

  Let op:

  Wanneer de belastingdienst spreekt over 'Reden einde arbeidsverhouding', dan wordt hiermee in Profit 'Reden einde arbeidsovereenkomst' bedoeld.

Direct naar

 1. Loonaangifte
 2. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 3. Betaling van loonheffing inrichten
 4. Loonaangifte controleren
 5. Loonaangifterapporten raadplegen
 6. Loonaangifte waarden herleiden of verklaren
 7. Loonaangifte klaarzetten en verzenden
 8. Correcties in loonaangifte raadplegen
 9. Aangifte opnieuw insturen
 10. BSN en/of nummer inkomstenverhouding corrigeren in aangifte
 11. Nieuwe volledige of correctie aangifte aanmaken
 12. Ander loonheffingennummer
 13. Afwijkend aangiftetijdvak
 14. Automatische afdracht loonheffing
 15. Loonaangifte onderdrukken
 16. Kopie loonaangifte opslaan als bestand