thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

XML-auditbestand conversietabel inrichten

XML Auditfile conversietabel inrichten:

Je kunt het XML-auditbestand optimaliseren voor het inlezen van dit bestand in andere software-pakketten.

Let op:

Als je het XML-auditbestand alleen gebruikt voor de Belastingdienst, is dit niet nodig.

De XML Auditfile bevat onder andere het rekeningtype. Om de XML Auditfile die je in Profit hebt gegenereerd te kunnen inlezen in een ander pakket, kan het nodig zijn om het rekeningtype aan te passen. Op die manier zorg je ervoor, dat het rekeningtype van het 'ontvangende' pakket wordt weggeschreven in de XML Auditfile.

 1. Ga naar: Financieel / Verslaglegging / Inrichting / Conversietabel XML-auditbestand.

  Profit toont een boekingsscherm met een groot aantal softwareproducten en de daarin gebruikte rekeningtypen.

 2. Zoek het softwarepakket op.
 3. Selecteer bij elk Type grootboekrekening het corresponderende RekeningType in Profit.
 4. Klik op: Voltooien.

Inlezen XML auditbestand

Je kunt een XML Auditfile in Profit inlezen als een financieel project. De ingelezen data kan gebruikt worden voor rapportagefuncties (kolommenbalans, verslaglegging, consolidatie of rapportage voor een jaarrekening). Deze functionaliteit vereenvoudigt het uitwisselen van gegevens tussen de klant en de accountant.

Met een auditbestand kun je in het standaardformaat ASCII of XML gegevens aanleveren, bijvoorbeeld aan de Belastingdienst ter controle van de boekhouding. De grondslag voor het auditbestand vormen de mutaties in de boekhouding. Een XML Auditbestand is een systeem- en pakketonafhankelijk bestand waarin de grootboekadministratie in samengevatte vorm is opgeslagen. Je herkent dit bestand aan het XAF-formaat.  

Omdat een XML Auditbestand pakketonafhankelijk is, kunnen door de diverse softwarepakketten verschillende typeringen gehanteerd worden voor grootboekrekeningen. In Profit zijn deze zogenaamde grootboekrekeningtypen van belang voor de rapportagefuncties van een financieel project. Het is van belang dat je voorafgaande aan het inlezen van een XML Auditbestand, deze afwijkende grootboekrekeningtypen converteert naar typen die bekend zijn binnen Profit. Deze informatie wordt opgeslagen in een conversietabel.

Lees je een door Profit aangemaakte XML Auditbestand in, dan wordt het grootboekrekeningtype ongewijzigd in Profit overgenomen. Betreft het een XML Auditbestand dat gegenereerd is door een pakket dat niet ondersteund wordt door Profit, dan worden de typen die niet automatisch geconverteerd kunnen worden bij het inlezen, als aparte regel(s) in een volgend venster getoond. Je moet de afwijkende typen daarna handmatig koppelen aan de grootboekrekeningtypen van Profit, door het invullen van de juiste grootboekrekeningtype. Je vult hiermee een tabel aan die iedere volgende keer gebruikt wordt wanneer je een XML Auditbestand inleest.

Voorbeeld:

Profit hanteert vier typen grootboekrekeningen: 1 (activa), 2 (passiva), 3 (opbrengsten) en 4 (kosten). Andere pakketten gebruiken echter typen als bijvoorbeeld 'balans', 'winst en verlies', 'resultaat' of 'baten en lasten'. Niet-Profittypen zullen daarom vertaald moeten worden naar typen die wel aansluiten bij Profit. In dit voorbeeld wordt  'balans' dan omgezet naar 1 (activa),  'winst en verlies', resultaat en baten naar 3 (opbrengsten), en lasten naar 4.

XML Auditfile in Profit inlezen als een financieel project:

 1. Ga naar: Financieel / Verslaglegging / Verslagleggingscockpit.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul het boekjaar en de begin- en einddatum in van het auditbestand dat je wilt inlezen of importeren.

  Profit zal je erop attenderen wanneer dit niet overeenkomt met de informatie uit het auditbestand, en zal het boekjaar en de begin- en einddatum overnemen uit de XML Auditbestand als je akkoord gaat met deze afwijking.

  Je kunt met de keuze XML-auditbestand inlezen ook een auditbestand van versie 3 inlezen.

 4. Klik op: Voltooien.

  Profit controleert of het bestand de grootboekrekeningtypen bevat waarmee Profit de conversie kan uitvoeren.

  Als Profit de conversie niet kan uitvoeren dan volgt een melding, en moet je de onbekende typen in een conversietabel koppelen aan de grootboekrekeningtypen van Profit. Profit opent deze conversietabel automatisch. Je geeft voor ieder niet-bekend type het juiste type op voor Profit.

Achteraf wijzigen van koppelingen:

Om de bij het inlezen gemaakte keuzes bij het koppelen te kunnen wijzigen, open je de XML Auditfile conversietabel:

 1. Ga naar: Financieel / Verslaglegging / Inrichting / Conversietabel XML-auditbestand.
 2. Lees de betreffende XML Auditbestand opnieuw in wanneer je de waarden gecorrigeerd hebt. Profit gebruikt daarbij de gecorrigeerde waarden.

De volgende financiële-softwareprogramma's kan Profit automatisch converteren:

 • Accept Voor Windows
 • Accountview
 • Accview
 • Across
 • Adfas
 • Asperion
 • Bizzmore Lite Edition
 • Cash
 • Cclaw
 • Davilex Business
 • Exact
 • Exact Globe 2003
 • iMuis
 • King
 • Mamut
 • Microstar
 • Minipak
 • Minox
 • Mkboek
 • Multivers For Windows
 • Ohmega
 • Reeleezee Audit
 • Vemasoft

Direct naar

 1. Verslaglegging
 2. Verslaglegging inrichten
 3. Verslagleggingstraject zonder consolidatie
 4. Verslagleggingstraject met consolidatie
 5. XML Auditfile conversietabel inrichten

Process

Verslaglegging

Work area

Financieel