thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Extra verlof inrichten

Profit kan extra verlofrechten op basis van leeftijd, dienstjaren of functietype automatisch toekennen.

Beschrijving

Je bepaalt per verlofsoort of extra verlof van toepassing is. Zo ja, dan zal Profit dit automatisch berekenen en tonen bij de verlofsaldi per medewerker.

Extra verlof op basis van leeftijd en/of dienstjaren

De medewerker komt in aanmerking voor extra verlof als hij op een bepaalde peildatum een bepaalde leeftijd of een bepaald aantal dienstjaren heeft.  Profit bepaalt het recht op extra verlof op basis van dienstjaren op basis van het veld In dienst (i.v.m. dienstjaren) in het contract van de medewerker.

Je gaat altijd uit van een peildatum of twee peildatums:

 • Eén peildatum

  Als de medewerker op de peildatum aan de voorwaarde voldoet, zal Profit het extra verlofrecht aan het begin van de betreffende verlofperiode toekennen.

  Voorbeeld: 

  De medewerkers hebben recht op extra verlof op basis van leeftijd. De peildatum is 31 december.

  Leeftijd

  Extra verlof

  45

  8 uur

  50

  16 uur

  55

  32 uur

  57

  40 uur

  etc.

   

  Als een medewerker in een bepaald jaar op 31 december 45 jaar oud is, krijgt hij 8 uur extra verlof. Dit recht is ook van toepassing in de latere jaren, tot het jaar dat hij 50 wordt. Vanaf dat jaar krijgt hij 16 uur verlof.

  Als de peildatum 1 juli zou zijn, zou voor een deel van de medewerkers een andere situatie ontstaan. Medewerkers die voor of op 1 juli een bepaalde leeftijd bereiken, krijgen het extra verlof. Medewerkers die na de betreffende datum jarig zijn en de betreffende leeftijd bereiken, krijgen het extra verlof niet (maar wel een jaar later).

 • Twee peildatums

  Als een medewerker op de eerste peildatum aan de voorwaarde voldoet, kent Profit het extra verlofrecht voor 100% toe aan het begin van de verlofperiode. Als de medewerker op de eerste peildatum niet aan de voorwaarde voldoet, maar wel op de tweede peildatum, kent Profit het extra verlof voor 50% toe. Bij verlof op basis van leeftijd of dienstjaren zal de medewerker in de volgende verlofperiode direct aan de voorwaarde voldoen, en in die periode 100% extra verlof krijgen.

Extra verlof op basis van precieze leeftijd

De medewerker komt in aanmerking voor extra verlof vanaf de eerste van de maand waarin de medewerker leeftijd bereikt. Het verlofrecht berekent Profit naar rato vanaf de 1e van de maand waarin de medewerker de leeftijd bereikt.

Deze methode rekent op basis van hele maanden. Bij overgang van de ene staffel in de andere staffel wordt de opbouw die eindigt ook naar rato berekend tot aan de maand waarin de nieuwe staffel in gaat.

Eerst wordt het gemiddelde voltijd extra jaarrecht bepaald en rekening houdend met het aantal maanden dat binnen het contract valt. Daarna wordt deze vermenigvuldigd met de factor ‘contracturen’ / ‘werkbare uren in verlofperiode’.

Formule: (({recht vorige staffel} * {aantal maanden} / {aantal maanden binnen contract}) + ({recht nieuwe staffel} * {aantal maanden} / {aantal maanden binnen contract})) * {factor contracturen/jaaruren}

Voorbeeld:

Een medewerker heeft recht op extra verlof op basis van precieze leeftijd. De medewerker is jarig op 14 maart en voor dit voorbeeld is de factor contracturen/jaaruren 1.

Extra verlof komt bij de volgende leeftijden:

Leeftijd

Extra verlof

50

8 uur

55

20 uur

60

40 uur

1) Een medewerker bereikt in enig jaar de leeftijd van 50 jaar. Het extra verlofrecht wordt naar rato berekend. De berekening is als volgt: 8 * 10/12 * 1 = 6,67 uur.

2) De medewerker bij 1 bereikt in enig jaar de leeftijd van 55 jaar. Het extra verlofrecht wordt naar rato berekend. De berekening is als volgt: ((8 * 2/12) + (20 * 10/12)) * 1 = (1,33 + 16,67) * 1 = 18 uur.

3) De medewerker bij 2 gaat op 7 maart uit dienst. Omdat de medewerker op de einddatum van maart de leeftijd van 55 jaar heeft, wordt het extra verlofrecht behorend bij 55 jaar vanaf 1 maart toegekend. Doordat de roosteruren in maart lager zijn dan de werkweek volgens cao wordt de factor lager. Het extra verlofrecht wordt naar rato berekend. De berekening is als volgt:. ((8 * 2/3) + (20 * 1/3)) * {Factor}

Extra verlof op basis van Geboortejaar

Het extra verlof Geboortejaar (naar rato bij 57 jaar) is alleen bij de activering Bouw beschikbaar. In de bouwbranche is overgangsrecht van oudere medewerkers van toepassing. Bij een deeltijd dienstverband wordt het verlofrecht naar rato berekend op basis van contracturen / jaaruren.

Extra verlofrecht op basis van geboortejaar wordt elke verlofperiode toegekend als het geboortejaar = ‘Vanaf’. Voor extra verlofrecht o.b.v. geboortejaar wordt dus niet naar een peildatum gekeken. Het verlofrecht is altijd additioneel op extra verlofrechten van overige types. Bij dienstverbanden die slechts een deel van het kalenderjaar bestrijken wordt het extra verlofrecht vastgesteld naar rato van de duur van het dienstverband in kalenderdagen.

In de cao is een bepaling opgenomen dat als medewerkers met een specifiek geboortejaar in het huidige jaar 57 jaar worden, het extra verlofrecht naar rato op basis van kalenderdagen berekend moet worden.

Als de medewerker in het kalenderjaar 57 jaar wordt, dan wordt het extra verlofrecht van het betreffende geboortejaar toegekend met de factor ‘kalenderdagen vanaf verjaardag t/m einde verlofperiode’ / ‘aantal kalenderdagen verlofperiode’.

Extra verlof op basis van functietype

Elke medewerker heeft een bepaalde functie en hieraan is een bepaald functietype gekoppeld. Op basis hiervan kun je extra verlof toekennen, bijvoorbeeld voor functies die zwaar werk of extra risico's met zich meebrengen.

Samenloop van verschillende soorten extra verlof

 Je bepaalt de extra verlofrechten per verlofsoort. Hierbij is het volgende onderscheid van belang:

 • Leeftijd en/of dienstjaren

  Deze soorten extra verlof kunnen tegelijk van toepassing zijn. Je bepaalt per verlofsoort of Profit alleen de hoogste van de twee soorten toekent, of beide bij elkaar telt.

 • Functietype

  Extra verlof op basis van functietype wordt altijd toegekend, ongeacht instellingen ten aanzien van leeftijd en dienstjaren.

Extra verlof bij verlofperiode anders dan jaar

Je kunt in Profit verlofperioden gebruiken die ongelijk zijn aan een jaar, zoals een kwartaal of maand. Dit leg je vast in de verlofperiodetabel. Het verlofrecht en extra verlofrecht geldt altijd voor de betreffende periode.

Bij een verlofperiode die afwijkt van een jaar zal Profit een voor een de onderstaande controles uitvoeren ten aanzien van de peildatum. Zodra Profit de peildatum bepaald heeft, worden de overige controles niet meer uitgevoerd.

 • Op basis van het jaartal van de begindatum van de verlofperiode valt de peildatum in de verlofperiode

  Profit bepaalt de peildatum op basis van het jaartal van de begindatum van de verlofperiode.

 • Op basis van het jaartal van de begindatum van de periodetabel valt de peildatum in de periode EN deze peildatum valt na de begindatum van de periodetabel.

  Profit bepaalt de peildatum op basis van het jaartal van de begindatum van de periodetabel.

 • Op basis van het jaartal van de begindatum van de periodetabel valt de peildatum na de periode EN deze peildatum valt na de begindatum van de periodetabel.

  Profit bepaalt de peildatum op basis van het jaartal van de begindatum van de periodetabel.

 • Op basis van het jaartal van de begindatum van de periodetabel valt de peildatum na de periode EN deze peildatum valt niet na de begindatum van de periodetabel.

  Profit bepaalt de peildatum op basis van het jaartal van de begindatum van de periodetabel.

 • Voor bijvoorbeeld verlofperiodetabel maand zal Profit (bijv. peildatum 1-1) wel elke periode toetsen.
 • De peildatum op basis van het jaartal van de begindatum periode ligt voor begindatum periode
 • Profit stelt de peildatum op de einddatum van de periode.
 • Voor alle andere gevallen geldt: peildatum o.b.v. jaartal periodetabel + 1.

Als na bovenstaande controles blijkt dat de  peildatum na de eindatum van de verlofperiode ligt, dan kent Profit geen extra verlof toe.

Verlofsoort inrichten voor extra verlof o.b.v. leeftijd en/of dienstjaren

Je bepaalt per verlofsoort of de medewerker recht heeft op extra verlof op basis van leeftijd en/of dienstjaren.

Verlofsoort inrichten voor extra verlof o.b.v. leeftijd en/of dienstjaren:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Open de eigenschappen van type verlof. Bijvoorbeeld het type verlof voor de bovenwettelijke rechten.
 6. Ga naar het tabblad: Extra verlof.

  Hrm_Verlofsoort inrichten voor extra verlof o.b.v. leeftijd en/of dienstjaren (05)

 7. Bepaal hoe je het extra verlof wilt toekennen. Extra verlof op basis van functietype zal altijd worden toegekend.
 8. Vul minimaal Peildatum 1 in, anders wordt extra verlof niet toegekend. Als een medewerker op de peildatum voldoet aan een voorwaarde (hij heeft bijvoorbeeld een bepaald aantal dienstjaren gehaald) dan wordt het extra verlof toegekend. Je kunt een tweede peildatum invullen, deze moet na Peildatum 1 liggen. Als een medewerker in een verlofperiode op de eerste peildatum niet voldoet aan de voorwaarde, maar op de tweede peildatum wel, dan wordt het extra verlof voor 50% toegekend.
 9. Ga naar het tabblad: Extra verlofrechten.
 10. Klik op: Nieuw.
  1. Selecteer de soort extra verlof die je wilt toekennen.

   Het extra verlof Geboortejaar (naar rato bij 57 jaar) is alleen bij de activering Bouw beschikbaar.

  2. Vul de leeftijd of het aantal dienstjaren in. Je mag hier ook een gebroken getal invullen.

   Bij extra verlof vanaf bijvoorbeeld 12,5 jaar in dienst vul je de waarde 12,5 in.

  3. Vul het aantal uren.
  4. Klik op: Voltooien.

  Voeg op deze manier alle regels toe voor het toekennen van extra verlof.

 11. Klik op: Voltooien.
 12. Klik op: OK, als je de melding over herberekenen verlofrecht krijgt.
 13. Herhaal dit voor iedere leeftijd.

 14. Klik op: OK.
Verlofsoort inrichten voor extra verlof o.b.v. functietype

Je bepaalt per verlofsoort of de medewerker recht heeft op extra verlof op basis van functietype.

Verlofsoorten instellen voor extra verlof o.b.v. functietype:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 3. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 4. Ga naar het tabblad: Verlof.
 5. Open de eigenschappen van het type verlof. Bijvoorbeeld het type verlof voor de bovenwettelijke rechten.
 6. Ga naar het tabblad: Extra verlof.
 7. Vul minimaal Peildatum 1 in, anders wordt extra verlof niet toegekend. Als een medewerker op de peildatum een functie met het functietype heeft, dan wordt het extra verlof toegekend. Je kunt een tweede peildatum invullen, deze moet na Peildatum 1 liggen. Als een medewerker in een verlofperiode op de eerste peildatum niet voldoet aan de voorwaarde, maar op de tweede peildatum wel, dan wordt het extra verlof voor 50% toegekend.

  De waarde in Toekennen o.b.v. is niet relevant voor verlof op basis van functietype, omdat Profit het extra verlof altijd toekent als een medewerker de betreffende functie heeft.

 8. Klik op OK om de peildatum op te slaan en open de verlofsoort opnieuw.
 9. Ga naar het tabblad: Extra verlofrechten.
 10. Klik op: Nieuw.
  1. Selecteer Type functie bij Extra verlof toekennen o.b.v..
  2. Selecteer het functietype waarvoor je extra verlof wilt toekennen.
  3. Vul het aantal uren in.
 11. Klik op: Voltooien.
 12. Klik op Ja bij de melding..

Process

Verlof

Work area

HRM