thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Ouderschapsverlof en geboorteverlof

Ouderschapsverlof en geboorteverlof zijn geautomatiseerd, we hebben het makkelijk gemaakt voor zowel werkgever als medewerker. De werkgever legt het verlofrecht op deze verlofsoorten eenmalig vast.

Alle andere processen verlopen via InSite. De medewerker legt zijn nieuwe kind zelf vast en het saldo ouderschaps- en geboorteverlof wordt automatisch toegekend. Daarna boekt de medewerker verlof en bij onbetaald verlof is er direct inzicht in het nieuwe salaris. Uiteraard ontstaan er workflows zodat de HR-afdeling een vinger aan de pols kan houden.

Inhoud

Beschrijving

Er zijn drie vormen van ouderverlof:

 • (On)betaald ouderschapsverlof

  Beide ouders mogen tot 8 jaar na de geboortedatum van hun kind in totaal 26 keer het aantal werkuren per week onbetaald verlof opnemen. Deze regeling geldt ook voor adoptiekinderen en pleegkinderen.

  Het is mogelijk dat in de cao afwijkende voorwaarden zijn opgenomen over gedeeltelijk betaald ouderschapsverlof. Raadpleeg de geldende cao voor afwijkende voorwaarden.

 • Geboorteverlof

  Partners mogen tot 4 weken na de geboorte 1 keer het aantal werkuren per week opnemen. Dit verlof wordt betaald door de werkgever. Geboorteverlof geldt alleen voor partners, dus niet voor mensen die bevallingsverlof genieten. Geboorteverlof wordt ook wel kraamverlof, vaderschapsverlof of partnerverlof genoemd.

 • Aanvullend geboorteverlof

  Vanaf 1 juli 2020 geldt in Nederland de regeling voor aanvullend geboorteverlof. Partners mogen binnen een half jaar 5 keer het aantal werkuren per week opnemen. Het UWV betaalt voor deze uren 70% van het dagloon.

Arbeidsvoorwaarde

Net als voor periodeverlof leg je in de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde de precieze verlofrechten vast voor de verschillende soorten ouderverlof. In plaats van een aantal uren per verlofperiode geef je bij ouderverlof aan op hoeveel weken verlof de medewerker recht heeft en hoe lang dat recht geldt vanaf de geboortedatum. Ouderschapsverlof is bijvoorbeeld 26 weken gedurende 8 jaar en aanvullend geboorteverlof is 5 weken tot 6 maanden na de geboorte.

Vastlegging

Als je een kind vastlegt als familielid in InSite, berekent Profit voor de medewerker automatisch voor iedere verlofsoort het verlofrecht.

Voorbeeld

Een medewerker heeft 2 kinderen: Anna en Bernard.

Er gelden 2 regelingen: ouderschapsverlof en geboorteverlof.

De medewerker heeft 4 verlofsaldi: ouderschapsverlof en geboorteverlof voor Anna en beiden ook voor Bernard.

Het is ook mogelijk om in de AFAS Pocket familieleden toe te voegen. Het vastleggen van de geboorte en vervolgens het opnemen van geboorteverlof kan de medewerker dus volledig via AFAS Pocket doen. In de praktijk betekent dit als de navelstreng is doorgeknipt, de medewerker direct het kind kan vastleggen in AFAS Pocket.

Geboorteverlof opnemen

Geboorteverlof neemt de medewerker op via een verlofboeking. Geboorteverlof kan de medewerker aaneengesloten opnemen, maar de medewerker kan er ook voor kiezen om dit gespreid op te nemen. In het laatste geval is sprake van een repeterende verlofboeking.

Ouderschapsverlof opnemen

Ouderschapsverlof neemt de medewerker meestal verspreid over een langere periode op. Omdat ouderschap vaak (gedeeltelijk) onbetaald is, heeft het opnemen van ouderschapsverlof een verlaging van het netto salaris tot gevolg. Ook heeft het opnemen van ouderschapsverlof vrijwel altijd als gevolg dat het aantal 'normale uren’, zoals vastgelegd in het rooster, verlaagd wordt.

Voorbeeld

Een medewerker werkt 32 uur per week. Op het moment dat de medewerker 4 uur ouderschapsverlof per week gaat opnemen, blijft het totaal aantal uren per week 32. Het aantal uren waarop de medewerker inzetbaar is wordt verlaagd naar 28.

Een wijziging van het aantal inzetbare uren wil je terugzien in het rooster van de medewerker. Voor het opnemen en wijzigen van ouderschapsverlof maak je daarom gebruik van de bestaande functionaliteit voor het wijzigen van het rooster.

Ouderschapsverlof verdelen tussen betaald en onbetaald

Als de medewerker recht heeft op zowel betaald als onbetaald ouderschapsverlof, dan kan het gebeuren dat de medewerker graag zoveel mogelijk betaald verlof wilt opnemen maar dat er niet voldoende verlofsaldo is om daarmee de hele periode in te kunnen vullen. In dit geval is het niet fijn om eerst al het betaalde verlof op te nemen en daarna onbetaald verlof, want dan krijgt de medewerker de eerste periode wel betaald en daarna niet meer. Het zou veel prettiger zijn als de uitbetaling gelijkmatig blijft. Om dit mogelijk te maken kan de medewerker de uren ouderschapsverlof per week verdelen tussen betaald en onbetaald verlof.

Verlof verdelen kan op de volgende manieren:

 1. Alleen betaald verlof

  Je krijgt volledig betaald en daarmee wordt gekeken hoe lang je verlof kunt opnemen.

 2. Betaald verlof aanvullen met onbetaald verlof

  Hierbij geef je aan hoe lang je verlof wilt opnemen en Profit rekent vervolgens uit welk gedeelte van de uren dan betaald en welk gedeelte onbetaald is. Hierdoor maak je precies al je betaalde verlof op. Zie hieronder een voorbeeldberekening.

 3. Handmatig verdelen

  Je kunt ervoor kiezen om zelf de verdeling tussen de betaalde en onbetaalde verlofuren op te geven. Je kunt dan zelf het percentage ingeven en Profit rekent voor je uit hoe lang je met de gekozen verdeling verlof kunt opnemen.

 4. Alleen onbetaald verlof

  Deze variant is vooral bedoeld voor de situatie dat je geen recht hebt op betaald ouderschapsverlof of als je al je betaald verlof al gebruikt hebt.

Voorbeeld:

Een voorbeeld van betaald verlof aanvullen met onbetaald verlof:

Marian heeft een zoontje Stan gekregen. De cao geeft aan dat Marian recht heeft op 6 weken betaald ouderschapsverlof binnen het 1e jaar na geboorte en 20 weken onbetaald tot 8 jaar na geboorte.

Marian werkt 32 uur per week en wil graag een heel jaar lang 1 dag per week ouderschapsverlof opnemen.

 • 1 dag = 8/32 = 0,25 week per week.
 • 1 jaar lang = 52 weken
 • Marian neemt in 1 jaar dus 52 * 0,25 = 13 weken verlof op.

  Marian wil uiteraard zo veel mogelijk gebruikmaken van haar betaalde verlof en zo min mogelijk van onbetaald verlof. Het is voor Marian niet prettig om eerst al haar betaalde verlof op te nemen en daarna onbetaald verlof, want dan krijgt zij de eerste periode wel betaald en daarna niet meer. Het zou veel prettiger zijn als de uitbetaling gelijkmatig blijft.

  Marian heeft recht op 6 weken betaald verlof. In totaal heeft ze 13 weken nodig. Haar betaalde verlof moet dus aangevuld worden met 13-6 = 7 weken onbetaald verlof. Marian krijgt dus 6/13 = 46% betaald verlof en 54% onbetaald verlof.

  Aan het einde van het jaar heeft Marian

 • Al haar betaald verlof gebruikt. Restsaldo betaald verlof = 0 weken.
 • En heeft ze 7 weken onbetaald verlof gebruikt. Restsaldo onbetaald verlof = 20-7 = 13 weken

Overstappen op nieuwe functionaliteit

Het vastleggen en opnemen van ouderschapsverlof kon al langer in Profit. Klanten gaan hier vandaag de dag op verschillende manieren mee om. Hieronder geven we je de handvatten die je nodig hebt om vanuit je bestaande situatie, de overstap te maken naar de functionaliteit die beschikbaar is vanaf Profit 15.

Oude situatie

In de oude situatie werken de meeste klanten als volgt:

 • Er is via vrije inrichting een workflow om ouderschapsverlof aan te vragen. Deze workflow komt, eventueel via een controle stap door de leidinggevende, terecht bij de HR-afdeling.
 • De HR-afdeling berekent handmatig, en vaak in Excel, het aantal uren waar de medewerker volgens het actuele rooster recht op heeft.
 • Vervolgens wordt dit aantal uren via een verlofcorrectie toegekend aan de medewerker.
 • De medewerker kan nu een verlofboeking doen. Omdat ouderschapsverlof meestal structureel van aard is, bijvoorbeeld iedere week 4 uur, wordt dat vaak geboekt via een repeterende verlofboeking.
 • Via een workflow en/of signalen wordt de afdeling salarisadministratie op de hoogte gebracht van het feit dat de medewerker ouderschapsverlof opneemt. De salarisadministratie voert de benodigde loonmutaties door in Payroll. Denk hierbij aan het aantal uren ouderschapsverlof per week en de wijziging in het aantal dagen reiskosten vergoeding.
 • Via een workflow en/of signalen wordt zowel de HR-afdeling als de salarisadministratie er op attent gemaakt dat de medewerker een wijziging in het aantal roosteruren heeft gekregen. Dit heeft namelijk gevolgen voor het aantal uren ouderschapsverlof waar de medewerker recht op heeft. Deze moeten opnieuw berekend worden en de gevolgen moeten doorgevoerd worden in het verlofsaldo en de loonmutaties.

Dit hebben we ook altijd op deze manier geadviseerd.

Welke medewerkermutaties moeten veranderd worden?

Als de klant op de hiervoor beschreven manier werkt, wat kan er dan allemaal vervallen door de nieuwe ouderschapsverlof functionaliteit?

 1. Kinderen vastleggen als familielid

  Eerste voorwaarde voor het kunnen werken met de nieuwe functionaliteit voor ouderschapsverlof is dat de kinderen van de medewerker correct in Profit als familielid zijn vastgelegd.

  Tot-nu-toe was het vastleggen van familieleden vooral een vrijblijvende mogelijkheid. Voor ouderschapsverlof is het vereist dat de informatie van het kind klopt. Als ouders vanuit privacy overwegingen geen informatie over hun kind met hun werkgever willen delen, dan is daarin voorzien doordat alleen de geboortedatum verplicht is. De overige velden zijn optioneel. De medewerker kan er ook voor kiezen om als naam 'Kind 1' enz. in te vullen.

  Je kunt de kinderen ook via een import toevoegen.

 2. Verlofboekingen voorbij de ingangsdatum zet je om naar een rooster.

  Als je besluit om bijvoorbeeld per 1 januari 2021 alleen nog via de nieuwe functionaliteit voor ouderschapsverlof te gaan werken, dan verwijder je de reeds geboekte verlofboekingen in 2021. In plaats daarvan doe je een roostermutatie.

  Dat betekent dat je goed moet kijken naar de manier waarop de verlofreeks in elkaar steekt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat de medewerker 2 verlofreeksen heeft: de even weken op woensdagmiddag ouderschapsverlof en de oneven weken op vrijdagmiddag. Dat samen vervang je door een rooster met een 2 weken cyclus.

  Het alternatief is dat je besluit om de lopende trajecten te laten voor wat het is en alleen voor nieuwe gevallen via de nieuwe inrichting te gaan werken. Maar, aangezien je tot de leeftijd van 8 jaar ouderschapsverlof kunt opnemen, betekent dat wel dat je nog heel erg lang in een situatie van twee verschillende werkwijzen zit.

  Je kunt de roostermutatie ook via import toevoegen.

 3. Verlofsaldo corrigeren

  Je corrigeert de verlofsaldi van de medewerker. Door het toevoegen van de kinderen ontstaat automatisch het volle verlofrecht per kind. Op basis van het reeds genoten verlof op de tot-nu-toe gebruikte verlofsoort, bepaal je hoe het nieuwe verlofsaldo verlaagd moet worden. Uiteindelijk moet ook het oude verlofsaldo teruggebracht worden naar 0.

  Als een medewerker voor meerdere kinderen ouderschapsverlof genoten heeft, dan splits je deze.

  Voorbeeld: de medewerker heeft 2 kinderen: Anna en Bernard. Op verlofsoort A (oorspronkelijke verlofsoort) heeft medewerker daarom 2x een correctie van +16 weken * 40 uur = 1280 uur gekregen. In de loop van de tijd is daar 400 uur van gebruikt, dus huidige saldo = 880 uur. De medewerker krijgt automatisch voor zowel Anna als Bernard een verlofsaldo van 16 weken toegekend. De vraag is nu hoe de verlofcorrectie van -10 weken voor de opgenomen 400 uur verdeeld moeten worden over Anna en Bernard. Het is voor de hand liggend om deze bij het oudste kind te verreken. Als echter verlof genoten is tijdens de periode dat het oudste kind al wel 8 jaar was en het tweede kind nog niet dan zal dat gedeelte bij het 2e kind gecorrigeerd moeten worden.

 4. Loonmutaties corrigeren

  Als je de verlofboekingen en verlofreeksen omzet in roosters, dan beëindig je ook de bijbehorende vaste loonmutaties.

Welke nieuwe inrichting moet er gedaan worden?

 1. Type verlof

  Je voegt nieuwe types verlof toe voor betaald ouderschapsverlof, onbetaald ouderschapsverlof, geboorteverlof en aanvullend geboorteverlof. Hierbij kies je de categorie Ouderverlof. Van deze nieuwe types stel je ook de juiste prioriteit in.

 2. Familierelaties controleren

  Onder het menu HRM / Beheer / Inrichting / Familierelaties bepaal je per familierelatie of deze in aanmerking komt voor ouderverlof. Controleer hier of de juiste relaties zijn ingesteld. Ook adoptiekinderen en pleegkinderen komen in aanmerking voor ouderverlof.

 3. Verlofsoort

  Je voegt in de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde een nieuwe verlofsoort toe voor de hiervoor genoemde types verlof. De ingangsdatum kies je zodanig dat de kinderen die op of na deze datum geboren zijn, mee kunnen doen met de nieuwe regeling. Als je alleen nieuwe gevallen wilt afhandelen met de nieuwe functionaliteit, dan vul je een datum in de toekomst in (bijvoorbeeld 1 januari 2021). Als je met terugwerkende kracht het verlof wilt omzetten, dan vul je een datum in het verleden.

  Voor kinderen die worden geboren ná de begindatum van de verlofsoort berekent Profit ouderschapsverlof. Voor kinderen die eerder zijn geboren, maar waarvoor nog wel recht op ouderschapsverlof bestaat, berekent Profit geen ouderschapsverlof.

 4. Integreer de nationale feestdagen in verlof

  Als in de cao is aangegeven dat het ouderschapsverlof niet doorloopt tijdens nationale feestdagen, dan voeg je een extra type verlof en verlofsoort toe voor feestdagen. Hiervan is de prioriteit hoger dan ouderschapsverlof. Bij de betreffende feestdagen in de feestdagentabel bepaal je dat deze geïntegreerd worden met verlof. Hierdoor ontstaat bij de medewerker een verlofboeking voor deze feestdagen en worden geen uren ouderschapsverlof berekend.

  Meer informatie over de integratie van feestdagen in verlof, vind je hier.

 5. Signaal en/of workflow om een WAZO-aanvraag te doen voor aanvullend geboorteverlof.

  Als een medewerker aanvullend geboorteverlof opneemt, dan vraag je bij het UWV een WAZO-uitkering aan. Dit kan digitaal in Profit door middel van een UWV-bericht. Met behulp van een signaal kan je de HR-afdeling erop attenderen dat dit moet gebeuren of kan je een workflow maken die door middel van een signaal start.

 6. Profielen Roosterwijziging en Verlofaanvraag

  Het saldo voor ouderschapsverlof en geboorteverlof ontstaat automatisch. Ouderschapsverlof kan via de bestaande workflow Medewerker roosterwijziging worden aangevraagd en geboorteverlof via de bestaande workflow Verlofaanvraag.

  Wellicht is het wel wenselijk dat op de roosterwijziging en de verlofaanvraag specifieke profielen voor ouderschapsverlof en geboorteverlof of aanvullend geboorteverlof worden gemaakt.

  Als je geen specifieke profielen maakt, dan wijzig je de bestaande profielen. In de bestaande profielen zet je de velden Kind, Type verdeling, Verwachte einddatum en Uren ouderschapsverlof per week op Zichtbaar en Wijzigbaar.

Welke inrichting komt te vervallen?

 1. Blokkeren vervallen types verlof

  De niet meer gebruikte types verlof blokkeer je. Daarnaast vul je een einddatum in bij de verlofsoorten in de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.

 2. Aanvraag workflow

  Een eventuele aanvraag workflow via vrij dossieritem kan vervallen, want het saldo voor ouderschapsverlof en geboorteverlof ontstaat automatisch. Ouderschapsverlof kan via de bestaande workflow Medewerker roosterwijziging worden aangevraagd en geboorteverlof via de bestaande workflow Verlofaanvraag.

  Wellicht is het wel wenselijk dat op de roostermutatie en de verlofaanvraag specifieke profielen voor ouderschapsverlof en geboorteverlof of aanvullend geboorteverlof worden gemaakt.

 3. Signalen

  De signalen rond het opnemen van ouderschapsverlof beoordeel je opnieuw.

Welke inrichting moet aangepast worden?

 1. Eventuele rapportages en analyses waarin gerekend wordt met het aantal uren ouderschapsverlof, controleer en wijzig je.
 2. Als je een document verstrekt bij het opnemen van ouderschapsverlof, dan neem je deze op in de workflow voor de roosterwijziging. Wellicht dat je hiervoor een extra conditionele stap wilt toevoegen in de workflow Medewerker roosterwijziging om deze verstrekking (al dan niet digitaal) te doen.
Type verlof Ouderschapsverlof toevoegen

Voor iedere vorm van ouderverlof voeg je een type verlof toe.

Prioritering vastleggen

Voor het vastleggen van een verlofreeks, richt je de prioritering van verlof in. Na het inrichten van de prioritering kun je overlappende verlofboekingen vastleggen. De prioritering bepaalt hoe Profit met het overlappende verlof overweg moet gaan.

Voorbeeld:

Een medewerker heeft elke vrijdagmiddag ouderschapsverlof. Als je geen prioritering inricht dan moet de medewerker om het ouderschapsverlof heen de vakantie boeken. Hierdoor legt de medewerker meerdere verlofboekingen vast voor de vakantie, wat erg bewerkelijk is.

Om dit te voorkomen richt je de prioritering in van Type verlof. Je geeft het ouderschapsverlof een hogere prioriteit dan vakantie. Als de medewerker vakantie vastlegt, trekt Profit door de prioritering de uren van het ouderschapsverlof af van de vakantie.

Je kunt de prioritering als volgt inrichten:

 • 1. Ouderschapsverlof
 • 2. ATV/Verlofopbouw aanvullende roosteruren
 • 3. Wel aanwezig
 • 4. Bijzonder verlof
 • 5. Tijd voor tijd
 • 6. Feestdagenverlof
 • 7. Wettelijk Verlof
 • 8. Vakantie
 • 9. Onbetaald verlof

  Je geeft ATV of Verlofopbouw aanvullende roosteruren een hogere prioriteit dan wettelijk verlof en vakantie. Als je dit niet doet, heeft dit invloed op het aantal uren verlof van de boeking die Profit automatisch genereert bij een verlofboeking die samenvalt de opbouw.

Type verlof Ouderschapsverlof toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Inrichting / Type verlof.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Vul de code en een omschrijving.
 4. Selecteer Ouderverlof (NL) bij Categorie.
 5. Klik op: Volgende.
 6. Wijzig de prioritering.
 7. Klik op: Voltooien.
 8. Klik op Ja bij de melding.
Verlofsoort ouderschapsverlof toevoegen

Voor iedere vorm van ouderverlof voeg je een aparte verlofsoort toe.

Verlofsoort toevoegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 4. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 5. Ga naar het tabblad: Verlof.
 6. Klik op: Nieuw
 7. Vul de begindatum in.

  Als de geboortedatum van een kind op of na de begindatum valt, dan krijgt de medewerker voor dit kind ouderverlof.

 8. Selecteer het type verlof voor ouderverlof.
 9. Selecteer Betaald ouderschapsverlof, Onbetaald ouderschapsverlof of Geboorteverlof bij Basisverloftype.

  Als je deze basisverloftypen niet kunt selecteren, dan heeft het type verlof niet de categorie Ouderverlof.

 10. Vul de velden voor ouderverlof in.

  Voorbeeld

  Onbetaald ouderschapsverlof:

  • Duur vanaf geboorte: 8
  • Eenheid duur: jaren
  • Verlofrecht in weken: 26
  • Verlofgerechtigde ouderverlof: Beide ouders
  • Recht op ouderverlof bij meerling: Per kind

  Geboorteverlof:

  • Duur vanaf geboorte: 4
  • Eenheid duur: weken
  • Verlofrecht in weken: 1
  • Verlofgerechtigde ouderverlof: Partner
  • Recht op ouderverlof bij meerling: Per meerling

  Aanvullend geboorteverlof:

  • Duur vanaf geboorte: 6
  • Eenheid duur: maanden
  • Verlofrecht in weken: 5
  • Verlofgerechtigde ouderverlof: Partner
  • Recht op ouderverlof bij meerling: Per meerling
 11. Klik op: Voltooien.
 12. Klik op: Ja. Je herberekent het verlofrecht.
Dienstbetrekking inrichten

Per dienstbetrekking bepaal je of de medewerkers met de dienstbetrekking recht hebben op ouderverlof.

Dienstbetrekking aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Arbeidsvoorwaarde.
 4. Open de eigenschappen van de arbeidsvoorwaarde.
 5. Ga naar het tabblad: Dienstbetrekking.
 6. Open de eigenschappen van de dienstbetrekking.
 7. Open de eigenschappen van de actuele regel.
 8. Vink Vakantierecht aan, als deze nog niet is aangevinkt. Dit is nodig om ouderschapsverlofsaldo te berekenen.
 9. Vink Ouderverlofrecht aan.
 10. Klik op: OK.
 11. Klik op: OK.
Autorisatie

In de eigenschappen van de medewerker zijn nieuwe tabbladen beschikbaar. Autoriseer de nieuwe tabbladen Ouderschapsverlof en Ouderverlof saldo in de Autorisatie Tool.

Onder het menu HRM / Beheer / Inrichting is het menu Familierelaties beschikbaar. Autoriseer dit nieuwe menu-item in de Autorisatie Tool.

Pagina activeren

Je activeert de pagina Medewerker ouderverlofsaldi in de eigenschappen van de site.

Type pagina activeren

Aanvullend geboorteverlof

Vanaf 1 juli 2020 is het mogelijk aanvullende geboorteverlof op te nemen, waarbij het UWV, nadat de werkgever een aanvraag heeft gedaan, een uitkering doet van 70% van het dagloon, tot maximaal 70% van het maximum dagloon.

In de Profit CAO en Basis CAO zijn hiervoor de volgende looncomponenten aanwezig:

 • 100.009.529 'Percentage aanvulling ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.000.245 'Vermindering uren ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.009.530 'Opgenomen uren ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.009.531 'Doorbetaalde uren ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.000.145 'Vermindering dagen ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.001.145 'Vermin. salaris (uren aanv geb verlof)'
 • 100.009.245 'Uitkering UWV aanv geb verlof (geen uitbetaling)'
 • 100.001.245 'Uitkering UWV aanv geb verlof'
 • 100.001.246 'Aanvulling op Uitkering UWV aanv geb verlof'
 • 100.001.146 'Vermin. salaris (dgn aanv geb verlof)'
 • 100.009.521 'Verlaging grondslagen ivm aanvullend geboorteverlof'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Geen rooster

Voor uurloners zonder rooster is het nu niet goed mogelijk aanvullend geboorteverlof te verwerken. Volgens UWV hebben ook oproepkrachten recht op de uitkering. In de Profit CAO en Basis CAO waar oproepuren gebruikt kunnen worden, is looninrichting toegevoegd voor het aanvullend geboorteverlof, als er niet van een rooster gebruik wordt gemaakt.

In de Profit CAO en Basis CAO zijn hiervoor de volgende looncomponenten aanwezig:

 • 100.009.245 'Uitkering UWV aanv geb verlof (geen uitbetaling)'
 • 100.001.245 'Uitkering UWV aanv geb verlof'
 • 100.001.246 'Aanvulling op Uitkering UWV aanv geb verlof'
 • 100.000.247 'Uren aanvullend geboorteverlof (geen rooster)'
 • 100.000.147 'Dagen aanvullend geboorteverlof (geen rooster)'
 • 100.001.147 'Salaris (Uit uren aanv geb verl) (geen roost)'
 • 100.009.529 'Percentage aanvulling ivm aanvullend geboorteverlof'
 • 100.009.532 'Doorbetaalde uren ivm aanvullend geboorteverlof (geen rooster)'
 • 100.009.533 'Uren ivm aanvullend geboorteverlof loonaangifte (geen rooster)'
 • 100.009.535 'Salaris aanvullend geboorteverlof 100% (geen rooster)'

  Let op:

  Iedere looncomponent heeft een toelichting waarin de werking van de looncomponent staat uitgelegd. Raadpleeg deze altijd op het tabblad Toelichting in de eigenschappen van de looncomponent in de cao. Als je niet over de looncomponent beschikt, activeer je deze eerst.

Process

Verlof

Work area

HRM