thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wijzigingen veldcodes 2020

Hieronder vind je een samenvatting van de nieuwe en verwijderde velden van de aangifte IB en Vpb van 2020 ten opzichte van 2019:

Let op:

Voor de veldcode moet je nog een jaarcode opnemen. Jaarcodes:

  • 2019: S
  • 2020: T
  • 2021: U
  • 2022: V

Voorbeeld: Veldcode Arbeidskorting 2021

De veldcode voor Arbeidskorting is 93F280. De jaarcode voor 2021 is U. De veldcode voor Arbeidskorting in 2021 is: U93F280.

Inhoud

Nieuwe velden IB 2020

Veldcode

Omschrijving

11F051

Afrekenverplichting saldolijfrente (p)

06F154

Belast tegen bijz.tarief - tarief

06F156

Laag tarief

06F157

Midden tarief

06F158

Hoog tarief

06F159

Belast tegen bijz.tarief

06F155

Belast tegen normaal tarief - tarief

06F160

Laag tarief

06F161

Midden tarief

06F162

Hoog tarief

06F166

Bij: te beperken aftrekbare posten

06F164

Af: bedrag horend bij hoogste tarief

06F165

Maximale grondslag voor beperking aftrekbare posten

06F170

Ondernemersaftrek

06F171

MKB-winstvrijstelling

06F172

Terbeschikkingsvrijstelling

06F173

Aangeverdeel aftrekbare kosten eigen woning

06F174

Persoonsgebonden aftrek (BOX 1)

06F167

Beperking aftrekbare posten – Grondslag

06F168

Beperking aftrekbare posten – Percentage

06F169

Beperking aftrekbare posten – Uitkomst

02F619

Omrekening winst uit zeescheepvaart

02F620

Verschil omrekening winst uit zeescheepvaart versus winst naar tonnage

02F621

Niet-benutte zelfstandigenaftrek 2019

02F622

Benutte zelfstandigenaftrek 2019

02F623

Restant zelfstandigenaftrek 2019

52F396

Verhoging investeringsbedrag vanwege samentelbepaling

05F033

Ontvangen alimentatie in de vorm van woongenot

05F034

Ontvangen alimentatie in de vorm van hypotheekrente

05F035

Totaal alimentie

05F036

Waarde economisch verkeer recht saldolijfrente

05F037

Af: betaalde koopsom/premies saldolijfrente

05F038

Bij: totaal uitgekeerde onbelaste termijnen saldolijfrente

05F032

Afrekenverplichting saldolijfrente

05F039

Verzoekt om toepassing bijzonder tarief over afrekenverplichting?

06F152

Afrekenverplichting saldolijfrente

06F153

Totaal inkomsten belast tegen bijzonder tarief 45%

08F096

Betaalde premies lijfrenten (oudedagsreserve, bij staking)

08F097

Aftrekbare premies lijfrente (oudedagsreserve, bij staking)

12F223

Betaalde onderhoudsverplichting in de vorm van woongenot

12F224

Betaalde onderhoudsverplichting in de vorm van hypotheekrente

13F116

Winst uit onderneming

13F117

Medegerechtigde winst

13F118

Loon uit tegenwoordige arbeid

13F119

Fooien, etc.

13F120

Btl. ink. uit tegenwoordige arbeid

13F121

Resultaat uit overige werkzaamheden

13F126

Percentage 3e schijf arb. kort.

13F127

Bovenbasisbedrag 3 arb.korting

13F128

Bovenbasisarbeidskorting 3

13F129

Percentage beperking arb. Kort.

13F130

Bedrag beperking arb. Korting

13F122

Bedrag afbouw uitbetaling arbeidskorting

13F123

Maximale uitbetaling arbeidskorting

13F115

Totaal verrekende arbeidskorting (berekend tenzij gespecificeerd)

13F124

Bedrag afbouw uitbetaling ick

13F125

Maximale uitbetaling ick

03F306

Afrekenverplichting saldolijfrente NL A

03F307

Afrekenverplichting saldolijfrente Tot. A

03F308

Afrekenverplichting saldolijfrente NL P

03F309

Afrekenverplichting saldolijfrente Tot. P

01F123

Betaalde premies lijfrenten (oudedagsreserve, niet bij staking)

01F124

Betaalde premies lijfrenten (oudedagsreserve, bij staking)

01F125

Af: aftrekbare premies lijfrente (oudedagsreserve)

00F238

Woonlandfactor toepassen

06F175

Uitgeleend geld en (overige) vorderingen

Gewijzigde velden:

Naar aanleiding van wensen van klanten zijn de afkortingen nu zoveel mogelijk uitgeschreven.

Veld (veldcode)

Doorgevoerde aanpassing

Fooien, aandelenopties e.a. inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking (01F054C)

en andere

Saldo IB/PVV i.v.m. aanslaggrens/teruggaafgrens, uitsluitend AOW/gage (14F030)

vanwege

Max. grondslag voor beperking aftrekbare posten (06F165)

maximale

Correcties t.b.v. grondslag meewerkaftrek'

ten behoeve van

Onderneming (gedeeltelijk) doorgeschoven i.v.m. overlijden of ontbinding huwelijk? (52F037)

vanwege

Ondernemingsvermogen excl. fiscale reserves (52F164)

exclusief

Onroerende zaken i.v.m. staking overgedragen aan een derde of naar privé overgegaan? (52f348)

vanwege

Overige bestanddelen van het ondernemingsvermogen i.v.m. staking overgegaan naar privé? (52F231)

vanwege

Let op: bovenstaande posten, m.u.v. aandeel in eigendom, worden doorgegeven aan de belastingdienst

uitgezonderd

Aandelen, obligaties e.d. (10f013)

en dergelijke

Totaal aandelen, obligaties e.d. (10f016)

en dergelijke

Belasting verlaagd tarief direct berekenen tegen percentage i.p.v. via herrekening belasting? (00F155)

in plaats van

Fooien, aandelenopties e.a. inkomsten (01F054C)

en andere

Vervangingswinst i.v.m. onteigening (02F009)

in verband met

Inhaaldotatie oudedagsreserve o.g.v. art. 3.69 Wet IB 2001 (02F012)

inhaaldotatie oudedagsreserve

Winst t.b.v. voorkoming dubbele belasting' (evenr. methode)' (02F154)

Winst ten behoeve van de evenredigheidsmethode

Overige inkomsten t.b.v. voorkoming dubbele belasting' (verr. methode) (02F155)

Overige inkomsten ten behoeve van de verrekenmethode

Bronbelastingbedrag t.b.v. voorkoming dubbele belasting' (verr. methode) (02F156)

Bronbelasting ten behoeve van de verrekenmethode

Afkoop lijfrente of andere negatieve inkomensvoorz. (03F074)

inkomensvoorzieningen

Benutte vrijstelling aangever kap.verz/spaarrek/beleggingsrecht in dit belastingjaar (04F029)

Benutte vrijstelling aangever kapitaalverzekering/spaarrek/beleggingsrecht

Benutte vrijstelling kap.verz/spaarrek/beleggingsrecht in dit belastingjaar (04F040)

Benutte vrijstelling partner kapitaalverzekering/spaarrek/beleggingsrecht

Hierin begrepen aftrek wegens geringe woningschuld in buitenl. periode (04F082)

buitenlandse

Benutte vrijstelling partner kap.verz/spaarrek/beleggingsrecht in dit belastingjaar (04F118)

Benutte vrijstelling partner kapitaalverzekering/spaarrek/beleggingsrecht

Verzoekt om de helft van de uitkering uit kap.verz./spaarrek over te dragen aan de partner? (06F035)

Verzoekt om de helft van de uitkering uit kapitaalverzekering over te dragen aan de partner?

Fiscale partner verzoekt om de helft van de uitkering uit kap.verz/spaarrek over te dragen? (06F036)

Fiscale partner verzoekt om de helft van de uitkering uit kapitaalverzekering over te dragen?

Fooien, aandelenopties e.a. inkomsten (07F044)

en andere

Toename minus afname oudedagsreserve excl. betaalde lijfrente (07F065)

zonder

Afk.sommen van lijfrenten/beroepspensioenregelingen waarop geen loonheffing is ingehouden (08F011)

Afkoopsommen

Afkoop loonstam-/pensioenrechten' (inkomsten uit vr. arbeid) en Afk.sommen van lijfrenten (08F052)

afkoopsommen

Verkoop e.d. van het aanmerkelijk belang (09F002)

en dergelijke

Overdrachtsprijs bij verkoop e.d. van het aanmerkelijk belang (09F073)

en dergelijke

Aandelen, obligaties e.d. (10F013)

en dergelijke

Fooien, aandelenopties e.a. inkomsten uit het buitenland (13F111)

en andere

Noemer: inkomen uit werk en woning + uitgaven inkomensvoorzieningen – correctie i.v.m. arrest De Groot (14F062)

vanwege

Saldo werkn.spaarreg. (49F277)

werknemersspaarregelingen

Maatsch. belegg.' (vordering) (49F285)

Maatschappelijke beleggingen

Aandelen werkn.spaarreg. (49F293)

werknemersspaarregelingen

Maatsch. belegg.' (aandelen) (49F301)

Maatschappelijke beleggingen

Aandelen participatiemij.'en (49F305)

participatiemaatschappijen

Rechten op periodieke uitk. (49F325)

uitkeringen

Inkomen uit werk en woning (vóór verliesverr.)' (49F349)

verliesverrekening

Inkomen uit aanmerkelijk belang (vóór verliesverr.)' (49F352)

verliesverrekening

Herrekend i.v.m. verlaagd tarief (49F476)

in verband met

Benutte vrijstelling aangever kap.verz/spaarrek/belegginsrecht in dit belastingjaar (54F017)

Benutte vrijstelling aangever kapitaalverzekering dit jaar

Verzoekt om de helft van de uitkering uit kap.verz/spaarrek over te dragen aan de partner? (54F119)

Verzoekt om de helft van de uitkering uit kapitaalverzekering over te dragen aan de partner?

Fiscale partner verzoekt om de helft van de uitkering uit kap.verz/spaarrek over te dragen? (54F120)

Fiscale partner verzoekt om de helft van de uitkering uit kapitaalverzekering over te dragen?

Benutte vrijstelling partner kap.verz/spaarrek/beleggingsrecht in dit belastingjaar (54F121)

Benutte vrijstelling partner kapitaalverzekering dit jaar

Verkoop e.d. van het aanmerkelijk belang (59F004)

en dergelijke

Schuld t.b.v. financiering AB einde periode (59F021)

ten behoeve van

Nieuwe velden Vpb 2020

Veldcode

Omschrijving

60F154

Uiteindelijk belang gewijzigd

60F155

Minimumkapitaalregeling van toepassing?

60F151

Heeft de vennootschap vermogen ingebracht in een afgezonderd particulier vermogen (APV)?

60F152

Is een APV direct of indirect aandeelhouder van de vennootschap?

60F153

Vinden betalingen of transacties plaats tussen de vennootschap en het APV

60S010

APV

61F110

Winst uit zeescheepvaart volgens jaarrekening

61F111

Verschil omrekening winst uit zeescheepvaart

61F103

Uitgesloten aftrek hybride mismatches

61F104

Bij: bijtelling hybride mismatches

61F105

Af: dubbel in aanmerking genomen inkomen

61F106

Neutralisering fiscale voordelen hybride mismatches

61F107

Hoogste belastingtarief

61F108

Tarief innovatiebox

61F109

Hoogste belastingtarief min tarief innovatiebox

61F036

Af: als kosten in aanmerking genomen rente dat voorheen geactiveerd was

61F039

Niet-aftrekbare rente periode voor belangenswijziging

61F040

Niet-aftrekbare rente periode na belangenswijziging

61F041

Voort te wentelen rente-aftrek voorgaande jaren

61F042

Renten ter zake van geldleningen

61F043

Leverage of Eigenvermogen ratio

61F047

Gelijkwaardige ratio

61F048

Rente

61F066

Ratio

61F091

100%

61F092

Ratio

61F093

100% - ratio

61F099

Niet-aftrekbare rente

Verwijderde velden IB 2020

Veldcode

Omschrijving

49F823

Belastbaar inkomen uit werk en woning voor beperking

49F824

Beperking aftrekbare kosten over

49F825

Beperking aftrekbare kosten eigen woning

49F010

Belastb.bedrag schijf 4

49F011

Belasting schijf 4

06F024

Belastbare deel uitkering uit een kapitaalverzekering (btl.per)

14F090

Bronbelasting overige inkomsten (BOX 1)

12F206

Afschrijving over uitgaven woningaanpassingen en hulpmiddelen vóór 2015

12F207

Afschrijving over uitgaven woningaanpassingen en hulpmiddelen vóór 2014

05F027

Ontvangen alimentatie en afkoopsommen daarvan

Verwijderde velden Vpb 2020

Veldcode

Omschrijving

60F010

APV

60F147

Saldo positieve voordelen

60F148

Saldo negatieve voordelen

61F358

Bij: rente overnameschulden

Process

Veldcodes Aangifte IB Aangifte Vpb

Work area

Fiscaal