thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Wijzigingen aangifte IB 2021

Ieder jaar wordt de functionaliteit voor de aangifte inkomstenbelasting aangepast zodat het voldoet aan de eisen en wensen die de overheid in dat jaar stelt. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. De wijzigingen die hebben plaatsgevonden worden hieronder uitgebreid beschreven.

Inhoud

Belastingtarieven

In 2021 zijn de belastingtarieven als volgt:

Tarief BOX 1 - Werk en woning

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Je gaat naar verhouding meer belasting betalen als het inkomen hoger wordt. Het tarief dat je betaalt, hangt af van je leeftijd:

Je hebt in 2021 de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Je bereikt in 2021 de AOW-leeftijd

Je hebt vóór 2021 de AOW-leeftijd bereikt

Vanaf 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Tarief BOX 2 - Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Het belastingtarief voor belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang is in 2021 gewijzigd naar 26,90% (26,25% in 2020).

Tarief BOX 3 - Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Je betaalt belasting over het inkomen uit vermogen, de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (BOX 3). Over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaal je 30% belasting. Niet de werkelijke opbrengst, maar een fictief rendement over de waarde van de grondslag sparen en beleggen wordt belast. In 2021 zijn er 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaal je vervolgens 31% inkomstenbelasting.

Meer informatie:

In de tabel hieronder zie je hoe de schijven in BOX 3 zijn opgebouwd.

Berekening rendement op vermogen over 2021

Schijf

Box 3 vermogen (€)

Percentage 0,03%

Percentage 5,69%

Percentage gemiddeld rendement

1

€ 0 t/m € 50.001

67%

33%

1,898%

2

€ 50.001 t/m € 950.001

21%

79%

4,501%

3

Vanaf € 950.001

0%

100%

5,69%

Onderneming

Samenwerkingsverband - Film- of scheepvaart-CV

De mogelijkheid voor film- of scheepvaart-CV en om een verkorte balans/resultatenrekening in te vullen vervalt per 2021. Dit betekent dat er in deze gevallen, vanaf 2021 een volledige balans en resultatenrekening ingevuld moet worden. In verband hiermee vervalt ook de vraag Winst op basis van jaaropgave film-cv of scheepvaart-cv.

Specificatie kapitaal

Het veld Kapitaal belastingplichtige IB is vervangen door Aandeel belastingplichtige in ondernemingsvermogen.

Aandeel in de winst

Het veld Winstaandeel belastingplichtige is vervangen door Aandeel belastingplichtige in ondernemingswinst.

Investeringsregelingen

De specificatie investeringsaftrek is aangepast:

 • Het veld Bedrag investering wijzigt naar Gemaximaliseerd bedrag investering.
 • Er is een nieuw veld Bedrag investering toegevoegd.

De berekening van de investeringsaftrek blijft gelijk met deze wijziging! Het is in de praktijk mogelijk dat je investeert in bijvoorbeeld windmolens, maar dat je niet het volledige bedrag dat je daarvoor betaald hebt mag gebruiken voor de investeringsaftrek. In dat geval geef je het volledige bedrag op in het nieuwe veld Bedrag investering en geef je het bedrag dat je mag gebruiken voor de berekening van de investeringsaftrek op bij Gemaximaliseerd bedrag investering. Dan wordt de berekening van de investeringsaftrek gedaan over het juiste bedrag en – aangezien dit veld al bestond – blijft de berekening ook goed gaan.

Aftrek research & development

De specificatie Aftrek research & development op het scherm van de onderneming in het onderdeel Investeringsregelingen is vervallen. Ook het veld Aftrek research & development op het scherm Winstbepaling in het onderdeel Gegevens winstbepaling is vervallen.

Zelfstandigenaftrek

De waarde van het veld Totaal van niet-benutte zelfstandigenaftrek vorige jaren wordt nu als volgt berekend:

Winst uit ondernemerschap -/- Basis zelfstandigenaftrek -/- Startersaftrek.

Voorbeeld:

Er is een jaarwinst van €10.000 in het derde jaar dat een ondernemer gestart is. Er is in 2020 daarom recht op een basis zelfstandigenaftrek van €7.030 en een startersaftrek van €2.123. De vorige 2 jaar is er verlies geleden, waardoor er over 2019 en 2018 allebei nog €7.030 aan niet benutte zelfstandigenaftrek te verrekenen is.

Voor 2020 mag maximaal €10.000 -/- €7.030 -/- €2.123 = €847 aan nog niet verrekende zelfstandigenaftrek verrekend worden. Hiervoor wordt als eerste het jaar 2018 gebruikt.

De overige niet benutte zelfstandigenaftrek gaat mee naar de volgende jaren.

Saldo afrekenverplichting saldolijfrentes

Het onderdeel Saldo afrekenverplichting saldolijfrentes 31 december 2020 op het scherm Periodieke uitkeringen is – inclusief velden – volledig vervallen.

Brede herwaardering

Het onderdeel Bredeherwaarderingskapitaalverzekering op het scherm Brede herwaardering is verplaatst naar het scherm Periodieke uitkeringen. Het menu-item Brede herwaardering vervalt hierdoor.

Groene beleggingen

Met ingang van 2021 vervallen de velden en bijbehorende specificatie voor Groene beleggingen (vorderingen).

In verband hiermee is de voorloopvraag Vrijstelling spaarregelingen, groene beleggingen of durfkapitaal? aangepast naar Vrijstelling groene beleggingen?.

De specificatie Groene beleggingen (aandelen) wijzigt naar Groene beleggingen. De volgende velden zijn toegevoegd:

 • Rekeningnummer
 • Onverdeeld tegoed beginwaarde

Voor alle biljetten zijn de twee specificaties Groene beleggingen (vorderingen) en Groene beleggingen (aandelen) in 2021 samengevoegd naar de specificatie Groene beleggingen.

Voorbeeld: non-discriminanten en fiscaal partnerschap

Er zijn situaties mogelijk waarin er fiscaal partnerschap mogelijk is, maar de specificatie voor groene beleggingen niet aangeleverd mag worden.

Aangever en partner wonen beiden in België, de aangever heeft KBB en de partner non-discriminatie (geen premieplicht in Nederland). Ze zijn het gehele jaar getrouwd en hebben daarom fiscaal partnerschap voor het gehele jaar.

Bij de aangever wordt het volledige vermogen van € 350.000 als groene beleggingen opgegeven.

Zonder verdeling ontstaat hierdoor de volgende staart bij BOX 3 (met de cijfers van 2021):

Groene beleggingen: 350.000

Af: Vrijstelling groene beleggingen: 120.858 -/-

Grondslag sparen en beleggen: 229.142

Af: Heffingsvrij vermogen: 50.000 -/-

Totaal saldo rendementsgrondslag: 179.142

Als alles verdeeld wordt naar de partner, dan worden de groene beleggingen na vrijstelling opgegeven als overige bezittingen. Het volgende gebeurt dan:

Overige bezittingen: 229.142

Grondslag sparen en beleggen: 229.142

Af: Heffingsvrij vermogen: 50.000 -/-

Totaal saldo rendementsgrondslag: 179.142

In bovenstaand geval mag ook de vrijstelling aan groene beleggingen – net als de specificatie van groene beleggingen – NIET aangeleverd worden bij de non-discriminant. Dat is dus het geval bij een C-biljet, waarbij zowel premieplicht als kwalificerende buitenlandse belastingplichtige ONWAAR zijn.

In alle andere gevallen kunnen de groene beleggingen en de vrijstelling ervoor aangeleverd worden in het elektronisch bericht en hoeft niet ‘moeilijk’ gedaan te worden met de specificatie van Overige bezittingen.

Zorgverzekeringswet

Afkoop levensloopregeling

Boven het veld Loon zorgverzekeringswet is het veld Bedrag afkoop levensloopregeling toegevoegd. Dit veld wordt gevuld met de waarde van de afrekening van de levensloopregelingaanspraak die in het loon is opgenomen, als loon tegenwoordige arbeid of als inkomsten uit vroegere arbeid. Over dit loon is geen premie Zvw verschuldigd.

BOX 3

Het volgende is aangepast:

 • Het veld Totaal saldo rendementsgrondslag op het scherm BOX 3: Sparen en beleggen is gewijzigd naar Saldo grondslag sparen en beleggen.
 • Het veld Aandeel aangever rendementsgrondslag is gewijzigd naar Aandeel aangever grondslag sparen en beleggen.
 • Het veld Saldo rendementsgrondslag op het scherm Verdeling is gewijzigd naar Grondslag sparen en beleggen.
 • Er is een nieuw onderdeel Inkomensgegevens ten behoeve van de vermogenstoets toegevoegd op het scherm Verdeling onder het bestaande onderdeel BOX 3.

Toeslagen

Aan het veld Totaal vermogen voor vermogenstoets is een rekenmachine toegevoegd.

Door op de rekenmachine te klikken zie je de berekening van het betreffende veld. Doordat de berekeningen nu niet meer uitgeklapt zijn kunnen veel schermen ook zonder scrollbalk worden getoond.

Toeslagpartnerschap voor een deel van het jaar

De toeslagberekening van velden Saldo zorgtoeslag Zvw en Saldo kindgebonden budget is slechts een indicatie. Controleer de toeslagen module voor een volledige berekening van de toeslag.

In geval van bijvoorbeeld toeslagpartnerschap voor een deel van het jaar is de berekening van de toeslagen foutief, deze situatie wordt namelijk niet ondersteund in de aangifte IB. We hebben besloten om de berekeningen in de aangifte IB indicatief te houden, anders breiden we de aangifte uit met een toeslagen module en dat is niet de bedoeling van de aangifte IB.

Diversen

Fdf naar pdf

Je kunt het F-biljet af drukken zodat je het op op papier kunt indienen bij de Belastingdienst. Het digitaal versturen van het F-biljet is mogelijk vanaf het moment dat de aangifte IB 2021 elektronisch ingestuurd mag worden bij de Belastingdienst. Bij het afdrukken van het biljet kon het voorkomen dat er een fdf-bestand gegenereerd wordt, dat je niet kon openen. Dit is met ingang van IB 2021 opgelost.

C-biljet

Premieplicht

Onder het menu-item Voorkoming dubbele belasting is een nieuw menu-item Premie-inkomen toegevoegd. Het premie-inkomen moet altijd ingevuld worden als er premieplicht is.

Wereldinkomen

Er is een aanscherping gedaan van controles over de hoogte van de Aftrek geen of geringe eigenwoningschuld.

Drempelinkomen

Vanaf 2021 is de berekening van het drempelinkomen op de verzamelstaat aangepast. Voor kwalificerend buitenlands belastingplichtigen en non-discriminanten is het nu gelijk getrokken met het werelddrempelinkomen.

Landentabel wijzigingen

De volgende landen maken nu deel uit van de landenkring voor KBB:

 • Gibraltar (GIB); (met terugwerkende kracht voor zowel 2021 als 2022).
 • Verenigd Koninkrijk (GBR) (met terugwerkende kracht voor zowel 2021 als 2022).
 • Cyprus (de delen van de republiek Cyprus waarover de regering van de Republiek Cyprus feitelijk het gezag uitoefent).

Direct naar

 1. Aangifte IB verwerken
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Fiscaal partnerschap
 4. Verzamelstaat
 5. Belasting en premies
 6. Commercieel Fiscaal uitwerken IB
 7. Aangifte met alleen fiscale cijfers
 8. Te conserveren inkomen
 9. Vermogensvergelijking
 10. Verificatie
 11. Conceptaangifte
 12. Rapportage aangifte IB
 13. Status en voortgang
 14. Fiscale kaart IB
 15. Verliesverrekening Aangifte IB
 16. Middeling IB/PVV
 17. Taxomizer
 18. Controle aangifte IB

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal