Wijzigingen aangifte IB 2022

Ieder jaar wordt de functionaliteit voor de aangifte inkomstenbelasting aangepast zodat het voldoet aan de eisen en wensen die de overheid in dat jaar stelt. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. De wijzigingen die hebben plaatsgevonden worden hieronder uitgebreid beschreven.

Let op:

In verband met de uitlevering van het F-biljet 2022 zijn hieronder alléén de wijzigingen beschreven die betrekking hebben op het binnenlands biljet. De wijzigingen in het buitenlands biljet worden beschreven zodra de overige aangiftebiljetten voor 2022 zijn uitgeleverd.

Belastingtarieven

In 2022 zijn de belastingtarieven als volgt:

Tarief BOX 1 - Werk en woning

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is met ingang van 2022 een tweeschijventarief (voor AOW-ers geldt een drieschijventarief). Je gaat naar verhouding meer belasting betalen als het inkomen hoger wordt. Het tarief dat je betaalt, hangt af van je leeftijd:

Je hebt in 2022 de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Je bereikt in 2022 de AOW-leeftijd

Je hebt vóór 2022 de AOW-leeftijd bereikt

Vanaf 2022 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 7 maanden.

Tarief BOX 2 - Belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang

Over het belastbaar inkomen uit aanmerkelijk belang betaal je in 2022 26,9% belasting.

Tarief BOX 3 - Belastbaar inkomen uit sparen en beleggen

Je betaalt belasting over het inkomen uit vermogen, de zogenoemde grondslag sparen en beleggen (BOX 3). Over het belastbaar inkomen uit sparen en beleggen betaal je 31% belasting. Niet de werkelijke opbrengst, maar een fictief rendement over de waarde van de grondslag sparen en beleggen wordt belast. In 2022 zijn er 3 schijven voor het berekenen van het fictief rendement. Over het berekende fictieve rendement betaal je vervolgens 31% inkomstenbelasting.

Meer informatie:

In de tabel hieronder zie je hoe de schijven in BOX 3 zijn opgebouwd.

Berekening rendement op vermogen over 2022

Schijf

Box 3 vermogen (€)

Percentage 0,07%

Percentage 5,28%

Percentage gemiddeld rendement

1

€ 0 tot € 50.651

67%

33%

1,818%

2

vanaf € 50.651 tot € 962.351

21%

79%

4,366%

3

Vanaf € 962.351

0%

100%

5,53%

BOX 3

Rekenmachinevelden

Voor de volgende onderdelen beschik je in BOX 3 nu over rekenmachinevelden:

 • Berekening voordeel uit sparen en beleggen (volgens de forfaitaire spaarvariant)
 • Berekening voordeel uit sparen en beleggen (volgens werkelijk rendement)

Hierdoor oogt het scherm rustiger en overzichtelijker.

Als je de achterliggende berekening wilt weten dan klik je op de rekenmachine zodat je de detailvelden ziet.

Aangepaste veldnamen:

De labels van de volgende velden zijn aangepast op het scherm BOX 3: Sparen en beleggen:

 • Saldo rendementsgrondslag is gewijzigd naar Saldo grondslag sparen en beleggen.
 • Aandeel partner rendementsgrondslag is gewijzigd naar Aandeel partner grondslag sparen en beleggen.
 • Aandeel aangever rendementsgrondslag is gewijzigd naar Aandeel aangever grondslag sparen en beleggen.

Overige wijzigingen:

 • Het veld Percentage rendement is vervallen.
 • Het veld Percentage werkelijk rendement is vervallen.
 • Het veld Aandeel aangever grondslag sparen en beleggen is vervallen.
 • Het veld Aangeverdeel grondslag sparen en beleggen in rendementsgrondslag is toegevoegd.
Persoonsgebonden aftrek

Scholingsuitgaven

De aftrek van scholingsuitgaven vervalt vanaf 2022. Er is wel een overgangsregeling van toepassing. Dit heeft tot gevolg dat niet de hele rubriek scholingsuitgaven op het scherm ‘Overige PGA’ vervalt. Scholingsuitgaven zijn alleen nog aftrekbaar als deze betrekking hebben op het studiejaar t/m studiejaar 2014/2015.

Heffingskortingen

Algemene heffingskorting

Vanaf 2022 mag de belastingplichtige, bij de bepaling van de hoogte van de algemene heffingskorting, uitgaan van het belastbare inkomen uit werk en woning, verminderd met het daarin begrepen te conserveren inkomen.

Het totaal te conserveren inkomen in BOX 1, wordt in mindering gebracht op de grondslag ten behoeve van de algemene heffingskorting.

Het totaal te conserveren inkomen in BOX1 wordt als volgt berekend:

 • Waarde in het buitenland ondergebrachte pensioenaanspraak einde periode (01F053) +
 • Waarde in het buitenland ondergebrachte lijfrente-aanspraken (08F030) +
 • Te conserveren inkomen: kapitaalverzekering eigen woning (Nederlandse periode) (04F023) +
 • Te conserveren winst (02F079).

Dit totaal wordt van de grondslag afgetrokken. Het gevolg van deze wijziging is dat de belastingplichtige met te conserveren inkomen in BOX 1, recht heeft op een hoger bedrag aan algemene heffingskorting dan voorheen.

Voorbeeld: berekening algemene heffingskorting bij te conserveren inkomen BOX 1

Een binnenlands belastingplichtige heeft een belastbaar inkomen uit werk en woning van € 60.000. Van dit inkomen wordt € 40.000 geconserveerd:

 • In het buitenland ondergebrachte pensioenaanspraak: € 20.000
 • In het buitenland ondergebrachte lijfrenteaanspraak: € 5.000
 • Kapitaalverzekering eigen woning: € 15.000
 • Totaal: € 40.000

  Het belastbaar inkomen in BOX 1 na aftrek van het te conserveren inkomen bedraagt: € 60.000 -/- € 40.000 = € 20.000. Op grond van het Besluit (2021-210997) is het recht op de algemene heffingskorting: € 2.888 (artikel 8.10 lid 2 wet IB 2001).

  Stel nu dat het te conserveren inkomen in BOX 1 niet in mindering werd gebracht op het belastbaar inkomen. In dat geval zou de algemene heffingskorting zijn: € 2.888 -/- 6,007% x (€ 60.000 -/- € 21.317) = € 564.

  Het effect van het Besluit is dus dat de cliënt recht heeft op een extra algemene heffingskorting van (€ 2.888 -/- € 564 =) € 2.324.

Levensloopregeling

Met ingang van 1 januari 2022 is de levensloopregeling in zijn geheel vervallen, aangezien de overgangsregeling (die liep vanaf 1 januari 2012) is verlopen. Hiermee vervalt ook het recht op de levensloopverlofkorting.

De levensloopverlofkorting is verwijderd uit de specificatie Inkomsten uit tegenwoordige arbeid.

Het hele onderdeel Levensloopverlofkorting is verwijderd op het scherm Heffingskortingen.

M- en C-biljet

Optimalisaties box 3

Voor de volgende onderdelen beschik je in BOX 3 nu over rekenmachinevelden:

 • Berekening voordeel uit sparen en beleggen over binnenlandse periode (volgens de forfaitaire spaarvariant)
 • Berekening voordeel uit sparen en beleggen over buitenlandse periode (volgens de forfaitaire spaarvariant)
 • Berekening voordeel uit sparen en beleggen over binnenlandse periode (volgens werkelijk rendement)
 • Berekening voordeel uit sparen en beleggen over buitenlandse periode (volgens werkelijk rendement)

Hierdoor oogt het scherm rustiger en overzichtelijker.

Als je de achterliggende berekening wilt weten dan klik je op de rekenmachine zodat je de detailvelden ziet.

Aangepaste veldnamen

De labels van de volgende velden zijn aangepast op het scherm BOX 3: Sparen en beleggen:

 • Saldo rendementsgrondslag is gewijzigd naar Saldo grondslag sparen en beleggen.
 • Aandeel partner rendementsgrondslag is gewijzigd naar Aandeel partner grondslag sparen en beleggen.
 • Aandeel aangever rendementsgrondslag is gewijzigd naar Aandeel aangever grondslag sparen en beleggen.

Overige wijzigingen:

 • Het veld Percentage rendement is vervallen.
 • Het veld Percentage werkelijk rendement is vervallen.
 • Het veld Aandeel aangever grondslag sparen en beleggen is vervallen.
 • Het veld Aangeverdeel grondslag sparen en beleggen in rendementsgrondslag is toegevoegd.

Afwijkend partnerprofiel

Vanaf aangifte IB 2022 kan er sprake zijn van een afwijkend partnerprofiel. Dit profiel houdt in:

 • Beide partners wonen in België.
 • Beide partners niet kwalificeren gezamenlijk voor buitenlandse belastingplicht;
 • De ene partner kwalificeert wel voor buitenlandse belastingplicht;
 • De andere partner past de regeling ‘non-discriminatiebepalingen’ toe.

Deze wijziging heeft de volgende twee effecten op de buitenlandse biljetten:

 1. Op het scherm Fiscaal partnerschap zijn onder het bestaande veld Voldoet aan één of meer van onderstaande voorwaarden extra vinkvelden geïntroduceerd. Eén daarvan is het vinkveld Woont samen met partner in België, waarbij één van de twee kiest voor toepassing non-discriminatiebepalingen en de ander voor kwalificerende buitenlandse belastingplicht. Als dit veld is aangevinkt, staan alle velden onder de partnerkolommen op het scherm Wereldinkomen dicht. De gegevens van de partner hoeven nu niet te worden ingevuld.
 2. Op het scherm Verdeling is het niet mogelijk om de volgende posten onderling te verdelen:
  • Saldo inkomsten en aftrekposten eigen woning
  • Totaal aftrek uitgaven voor alimentatie of andere onderhoudsverplichtingen
  • Aftrek voor specifieke zorgkosten
  • Weekendbezoek gehandicapte kinderen
  • Studiekosten
  • Giften
  • Restant persoonsgebonden aftrek voorgaande jaren

Inkomensafhankelijke combinatiekorting

Door een wetswijziging van artikel 8.14a wet IB 2001 is de toekenning van de inkomensafhankelijke combinatiekorting bij niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtigen aangescherpt.

Is de niet-kwalificerende buitenlands belastingplichtige partner voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting, vink dan het veld Is, als buitenlands belastingplichtige, partner voor de inkomensafhankelijke combinatiekorting aan. Dit veld zal automatisch zijn aangevinkt als in de aangifte fiscaal partnerschap (voor een deel van) het jaar van toepassing is. Als het veld is aangevinkt, dan wordt voor de toekenning van de korting uitgegaan van een fiscaal partner. Als het partnerschap vervolgens langer dan 6 maanden duurt, dan krijgt alleen de minstverdienende partner de korting. Voorheen (in 2021 en eerder) konden in dit geval beide partners de korting claimen.

Diversen

Landentabel

De landentabel voor de KBB is als volgt aangepast:

 • Rusland (RUS) is niet meer beschikbaar vanaf 2022.
 • Onbekend (XXX) is nu ook geldig voor Kosovo
 • De omschijving van Macedoië (MKD) is aangepast in Noord-Macedonië.