Gemoedsbezwaard

Werkgevers en medewerkers kunnen gemoedsbezwaren hebben tegen de volksverzekeringen en/of werknemersverzekeringen. Een werkgever of medewerker kan pas gemoedsbezwaard verklaard zijn onder de volgende voorwaarden:

 • Zij beschikken over een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank. De werkgever of medewerker die gemoedsbezwaren heeft tegen de volksverzekeringen, kan bij het districtskantoor van de Sociale Verzekeringsbank een verzoek indienen om te worden erkend als gemoedsbezwaarde voor de volksverzekeringen.
 • Zij beschikken over een verklaring van het UWV. De werkgever of de medewerker die gemoedsbezwaren heeft tegen de werknemersverzekeringen, kan bij het UWV een verzoek indienen om te worden erkend als gemoedsbezwaarde tegen de werknemersverzekeringen.

Als een werkgever of medewerker beschikt over een verklaring van de Sociale Verzekeringsbank of het UWV, dan gelden er speciale regels voor de inhoudingen op het loon. Hierbij zijn de volgende vier situaties van toepassing:

 • Medewerker is gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen
 • Medewerker is gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen
 • Werkgever is gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen
 • Werkgever is gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen

  Let op:

  In de loonaangifte zijn voor de medewerker en werkgever geen indicaties en rubrieken voor gemoedsbezwaarden. Je bent verplicht om in de loonberekening dezelfde bedragen te berekenen alsof medewerker en/of werkgever niet gemoedsbezwaard zouden zijn. En deze berekende bedragen moeten in dezelfde kolommen intellen, alsof medewerker en werkgever niet gemoedsbezwaard zouden zijn. Daarom maken wij in Profit ook minimaal onderscheid in de loonberekening van gemoedsbezwaarden.

Medewerker is gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen

Als een medewerker door de Sociale Verzekeringsbank als gemoedsbezwaarde is erkend, moet je als inhoudingsplichtige in plaats van premie volksverzerkingen premievervangende loonbelasting inhouden. De premievervangende loonbelasting bedraagt evenveel als de premie volksverzekeringen waarvoor zij in de plaats komt. Je kunt dus het bedrag inhouden dat wordt aangegeven in de tabel loonbelasting/premie volksverzekeringen die voor de medewerker van toepassing is.

De rapporten Digitale jaaropgave (Profit) en Digitale jaaropgave salariswijzer (Profit) houden rekening met deze situatie: als in de eigenschappen van de instantie Belastingdienst de indicatie Gemoedsbezwaard is aangevinkt bij de medewerker, dan wordt de ingehouden loonbelasting op de jaaropgave weergegeven als 'Loonbelasting/premievervangende loonbel.'.

Medewerker is gemoedsbezwaard voor de werknemersverzekeringen

Als een medewerker door het UWV als gemoedsbezwaarde is erkend, mag je op het loon van deze medewerker geen bijdrage voor de premies voor deze verzekeringen inhouden.

Dit heeft in de bruto/netto berekening alleen gevolgen als voor de ZVW het regime ‘Bijdrage’ van toepassing is: als in de eigenschappen van de instantie Belastingdienst de indicatie Gemoedsbezwaard is aangevinkt bij de medewerker, dan wordt in plaats van 'ZVW Bijdrage' de looncomponent 'ZVW Premieverv. belasting Bijdrage' berekend.

In het geval van ZVW regime 'Werkgeversheffing' wordt looncomponent 'ZVW Premieverv. belasting Werkgeversheffing' berekend. Dit is niet zichtbaar voor de medewerker, het gaat hier namelijk om kosten voor de werkgever.

Meer informatie is verkrijgbaar bij het UWV.

Werkgever is gemoedsbezwaard voor de volksverzekeringen en/of werknemersverzekeringen

Als je als werkgever gemoedsbezwaard bent, dan moet je premievervangende belasting en premies inhouden, die precies gelijk moet zijn aan de reguliere premies en belastingen, Wij hebben er daarom voor gekozen om geen onderscheid te maken in de loonberekening. Als je als werkgever toch een onderscheid wilt maken in de loonberekening, dan kun je overwegen om de omschrijvingen van de betreffende looncomponenten aan te passen.

Denk aan:

 • WIA Basispremie
 • ZVW Werkgeversheffing
 • WW Awf-premie werkgever
 • Ww sectorpremie werkgever
 • Gedifferentieerde premie WHK

Als een Profit CAO door meerdere werkgevers wordt gebruikt, dan kun je een extra versie van die Profit CAO aanmaken en de aanpassingen in een versie voor de gemoedsbezwaarde werkgever vastleggen. Op de werkgever leg je verder niets vast over het gemoedsbezwaard zijn.