thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Loonstrook (Profit)

Waarvoor is dit rapport bedoeld

De loonstrook verstrek je iedere periode aan een medewerker. Op deze loonstrook wordt alle relevante informatie getoond voor de medewerker. Er zijn meerdere varianten van de loonstrook beschikbaar. Deze geven extra informatie aan de medewerker.

Waar en hoe gebruik ik dit rapport

Je verstrekt dit rapport via HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit, actie Loonstrook. Daarnaast kun je ook een voorlopige loonstrook genereren via HRM / Payroll / Salarisverwerkingscockpit actie Output, Loonstrook.

Afdrukvoorbeeld

Algemeen

Bovenaan staat de soort loonstrook:

 • Digitale loonstrook

  Dit is de originele loonstrook van de betreffende periode.

 • Vervangende loonstrook

  Deze loonstrook vervangt de originele loonstrook van de betreffende periode. De loonstrook is vervangen doordat in een later periode wijzigingen zijn verwerkt.

 • Correctie loonstrook

  Deze loonstrook bevat alleen de wijzigingen die zijn verwerkt in een toekomstige periode.

Grafische weergave gegevens

De traditionele loonstrook is een overzicht met veel cijfers dat voor de meeste medewerkers niet na te rekenen is.

De digitale loonstrook geeft alle belangrijke gegevens van de loonberekening grafisch weer. Door deze grafische opzet van de loonstrook zal de medewerker sneller de loonstrook raadplegen, omdat ook alleen de gegevens worden getoond die de medewerker wilt weten. Het wordt op deze manier leuk om de loonstrook te raadplegen.

Uitbetaald

Je ziet het salaris dat wordt overgemaakt naar de verschillende bankrekeningnummers.

Loonberekening

Je ziet de loonberekening van het salaris. Deze berekening is opgebouwd uit:

Kolom

Uitleg

Omschrijving

Het brutoloon is het loon (de som van het salaris, toeslagen en belaste vergoedingen) vóór aftrek van de loonheffing, de werknemerspremies voor pensioen en de premies voor werknemersverzekeringen.

Het nettoloon is het brutoloon na aftrek van belastingen en sociale premies.

Aantal

In de kolom zie je de waarde die gebruikt is voor de berekening van het onderdeel. Voor het salaris zie je bijvoorbeeld het aantal uren dat je hebt gewerkt.

Als je een percentage ziet dat wordt de premie berekend met behulp van dit percentage. Vaak wordt de premie bepaald door het percentage te vermenigvuldigen met de grondslag.

Basis

Dit is de grondslag waarover de premie wordt berekend. Een grondslag is een verzameling van loononderdelen. De optelsom van de waarde van deze loononderdelen bepaalt de waarde van de grondslag.

Kolom zonder titel

Hier zie je alle waarden die uiteindelijk leiden tot het salaris dat je ontvangt op de salarisrekening.

Een inhouding op het salaris herken je doordat voor de waarde een min-teken staat. Een bijtelling op het salaris heeft geen min-teken.

Normaal

Dit zijn de betalingen waarover loonheffing wordt ingehouden tegen normaal tarief.

Bijzonder

Dit zijn de incidentele betalingen waarover, conform de tarief bijzondere beloningen, loonheffing wordt ingehouden. Voorbeelden hiervan zijn de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering.

Cumulatief

Dit zijn de cumulatieve waarden tot en met de periode op de loonstrook.

Overige gegevens

Je ziet de vaste gegevens van de medewerker:

 • Naam van de medewerker
 • Uurloon

  Je ziet het uurloon dat geldt voor de betreffende periode. Dit uurloon is gebaseerd op het fulltime salaris en het maximum aantal uren voor de cao.

 • Parttime %

  Je ziet het parttime percentage. Bij een fulltime dienstverband is dit 100%.

 • Datum in dienst

  Je ziet de datum in dienst van de medewerker.

 • Minimumloon

  Dit is het wettelijk minimum loon in de betreffende leeftijdscategorie.

 • Minimum vakantiegeld

  Dit is het wettelijk minimum vakantiegeld in de betreffende leeftijdscategorie.

 • Loonkosten werkgever

  Dit zijn de totale loonkosten voor de werkgever.

 • Functie

  Je ziet de huidige functie van de medewerker

 • Tabelkleur

  De verschuldigde belasting over de inkomsten wordt berekend aan de hand van belastingtabellen.

 • Jaarloon BT

  Dit is het fiscale jaarsalaris over het voorgaande jaar.

 • Bijzonder tarief %

  Dit is het percentage loonheffing in geval van een incidentele bruto betaling.

 • Loontijdvak

  Afhankelijk van het toegepaste loontijdvak in de salarisberekening wordt de juiste tabel getoond.

 • Heffingskorting

  Je ziet of er heffingskorting is toegepast.

 • Woonland

  Je ziet het woonland van de medewerker.

 • Vakantiegeld

  Het vakantiegeld dat is uitbetaald.

 • Aantal uren/week

  Het aantal uren per week.

 • Schriftelijke arb.overeenk.

  Je ziet of er een schriftelijke arbeidsovereenkomst is.

 • Arb.overeenk. onbepaalde tijd

  Is er een arbeidsovereenkomst voor onbepaalde tijd.

 • Oproepovereenkomst

  Is de arbeidsovereenkomst een oproepovereenkomst.

Direct naar

Rapport inrichten

Afbeelding opnemen in een rapport

Velden in een rapport opmaken

Rapport raadplegen

Process

Loonstrook Rapport

Work area

Payroll