Roosterdagen en gewerkte contractdagen

Profit Payroll berekent elke periode per medewerker het aantal rooster- en gewerktecontractdagen (SV-dagen). De manier waarop dit gebeurt is afhankelijk van het type rooster.

Ongeacht het type rooster geldt de volgende vuistregel: als een medewerker op een bepaalde dag werkt, is er sprake van een rooster- of gewerkte contractdag. Het aantal uren dat gewerkt wordt is niet relevant. Het maakt niet uit of een medewerker op een bepaalde dag bijvoorbeeld 1 uur of 10 uur werkt: in beide gevallen is er sprake van één rooster- of gewerkte contractdag.

Het aantal rooster- en gewerkte contractdagen is op basis van wet- en regelgeving gemaximeerd per periode en per jaar. Profit houdt hier rekening mee.

Op basis van roosterkalender

Profit vult de roosterkalender automatisch als een medewerker een rooster van het type Uren per dag of Werktijden heeft. Elke werkdag in de roosterkalender telt als een rooster- en gewerkte contractdag. Hierop is één uitzondering: in een roostercyclus kan bij een dagdeel zijn aangegeven, dat dit dagdeel niet mag meetellen als rooster- en gewerkte contractdag.

Je kunt met een roosterafwijking een werkdag verplaatsen naar een andere periode. Dit heeft dan ook invloed op de telling van het aantal roosterdagen en gewerkte contractdagen.

Normaal gesproken telt Profit alleen de dagen maandag t/m vrijdag. Als bepaalde medewerkers ook in het weekend werken, kun je dat bij de medewerker aanpassen.

Uren per week

Bij een rooster van het type Uren per week zijn de werktijden of aantal uren per dag niet bekend.

Let op: 

Je kunt in het rooster van een medewerker ook een gebroken aantal werkdagen aangeven, bijvoorbeeld 4,5 dagen. Bij het tellen van het aantal roosterdagen en gewerkte contractdagen negeert Profit het deel achter de komma. In dit voorbeeld rekent Profit dus met 4 dagen.

Je hebt in het rooster de werktijden niet gespecificeerd.

Eerst wordt er bepaald hoeveel dagen er in iedere maand aanwezig zijn op basis van het aantal dagen dat is opgegeven in het rooster (hierna te noemen dagen per week). Deze hoeveelheid dagen wordt bepaald in twee stappen:

 1. Per maand wordt het aantal dagen bepaald a.d.h.v. de formule 13 * dagen per week / 3. Het resultaat wordt afgerond naar beneden op gehele dagen.
 2. Door de afronding is de som van het aantal bepaalde dagen per kwartaal te laag. Er wordt namelijk vanuit gegaan dat in het kwartaal 13 * dagen per week zitten. Dit verschil kan 1 of 2 dagen zijn en wordt verdeeld over het kwartaal. Als het verschil 1 is wordt de dag toegekend aan de maand met de meeste werkdagen, als het verschil 2 is wordt het verschil toegekend aan de 2 maanden met de meeste dagen.

Als de twee bovenstaande stappen doorlopen zijn is het aantal dagen bekend dat in iedere maand aanwezig is op basis van het aantal dagen uit het rooster.

 • Als de medewerker de hele maand in dienst is geweest is het aantal dagen per week het resultaat van stap 2
 • Als de medewerker niet de gehele maand in dienst is geweest is het aantal dagen per week het resultaat van stap 2 verminderd met a en verminderd met b

waarbij:

 • Als de medewerker later dan de 1e dag van de maand in dienst treedt:

  a = Aantal dagen van stap 2 / werkdagen in maand * aantal werkdagen voor indiensttreding (a wordt logisch afgerond. Indien het decimaal van a precies.5 is, wordt a naar boven afgerond)

 • Als de medewerker eerder dan de laatste dag van de maand uit dienst treedt:

  b = Aantal dagen van stap 2 / werkdagen in maand * aantal werkdagen na uitdiensttreding (b wordt logisch afgerond. Indien het decimaal van b precies.5 is, wordt b naar beneden afgerond)

Aantal uren = Uren per week / Dagen per week * Dagen per periode (logisch afgerond op twee decimalen)

Voorbeeld: Medewerker werkt 3 dagen, 20 uur.

Dagen per kwartaal: 3 * 13 = 39 dagen

Gemiddeld aantal dagen per periode: 39 / 3 = 13 dagen.

Aantal uren gewerkt per periode: 20 / 3 * 13 = 86,67 uren.

Bij een cao van 5 dagen, 40 uren per week is het aantal uren gewerkt (40 / 5 * dagen) in de periode: jan.: 8 * 22 = 176, feb.: 8 * 20 = 160; mrt.: 8 * 23 = 184.

Deeltijdfactor = jan.: 0,49, feb.: 0,54, mrt.: 0,47

Voorbeeld: Medewerker werkt 4 dagen, 20 uur.

Dagen per kwartaal: 4 * 13 = 52 dagen

Gemiddeld aantal dagen per periode: 52 / 3 = 17,33 dagen, afgerond 17 dagen

17 * 3 = 51 dagen. Er is 1 dag verschil.

Deze dag wordt toegekend aan de periode met het meeste aantal dagen, dat is maart met 23 werkdagen. Het aantal dagen wordt dus: jan: 17, feb: 17, maart: 18.

Per dag is het aantal uren gewerkt: 20 / 4 = 5 uren.

Per periode is dit jan: 85, feb: 85, mrt: 90.

Bij een cao van 5 dagen, 40 uren per week is het aantal uren gewerkt (40 / 5 * dagen) in de periode: jan.: 8 * 22 = 176, feb.: 8 * 20 = 160; mrt.: 8 * 23 = 184.

Deeltijdfactor is jan: = 0,48; feb. 0,53, mrt: 0,49

Voorbeeld: Medewerker werkt 5 dagen, 20 uren

Dagen per kwartaal: 5 * 13 = 65 dagen

Gemiddeld aantal dagen per periode: 65 / 3 = 21,67 dagen, afgerond 21 dagen

21 * 3 = 63 dagen. Er is 2 dagen verschil.

Deze dag wordt toegekend aan de periode met het meeste aantal dagen, dat is maart met 23 werkdagen, daarna januari met 22 werkdagen. Het aantal dagen wordt dus: jan: 22, feb: 21, maart: 22.

Per dag is het aantal uren gewerkt: 20 / 5 = 4 uren.

Per periode is dit jan: 88, feb: 84, mrt: 88.

Bij een cao van 5 dagen, 40 uren per week is het aantal uren gewerkt 40 / 5 * dagen in de periode: jan.: 8 * 22 = 176, feb.: 8 * 20 = 160; mrt.: 8 * 23 = 184.

Deeltijdfactor is jan: = 0,50; feb. 0,53, mrt: 0,48

Voorbeeld: Medewerker werkt 2 dagen, 18 uren

Dagen per kwartaal: 2 * 13 = 26 dagen

Gemiddeld aantal dagen per periode: 26 / 3 = 8,67 dagen, afgerond 8 dagen

8 * 3 = 24 dagen. Er is 2 dagen verschil.

Deze dag wordt toegekend aan de periode met het meeste aantal dagen, dat is maart met 23 werkdagen, daarna januari met 22 werkdagen. Het aantal dagen wordt dus: jan: 9, feb: 8, maart: 9.

Per dag is het aantal uren gewerkt: 18 / 2 = 9 uren.

Per periode is dit jan: 81, feb: 72, mrt: 81.

Bij een cao van 5 dagen, 36 uren per week is het aantal uren gewerkt 36 / 5 * dagen in de periode: jan: 7,20 * 22 = 158,40, feb.: 7,20 * 20 = 144,00, mrt.: 7,20 * 23 = 165,50.

Deeltijdfactor is jan: = 0,51; feb. 0,50, mrt: 0,49

Voorbeeld: Medewerker werkt 3 dagen, 18 uren

Dagen per kwartaal: 3 * 13 = 39 dagen

Gemiddeld aantal dagen per periode: 39 / 3 = 13 dagen

Per dag is het aantal uren gewerkt: 18 / 3 = 6 uren.

Per periode is dit 78 uren.

Bij een cao van 5 dagen, 36 uren per week is het aantal uren gewerkt 36 / 5 * dagen in de periode: jan: 7,20 * 22 = 158,40, feb.: 7,20 * 20 = 144,00, mrt.: 7,20 * 23 = 165,50.

Deeltijdfactor is jan: = 0,49; feb. 0,54, mrt: 0,47

Voorbeeld: Medewerker werkt 4 dagen en komt in dienst op 13 april (2004)

Dagen per kwartaal: 4 * 13 = 52 dagen

Gemiddeld aantal dagen per periode: 52 / 3 = 17,33 dagen, afgerond 17 dagen

17 * 3 = 51 dagen. Er is 1 dag verschil.

Deze dag wordt toegekend aan de periode met het meeste aantal dagen, dat is april met 22 werkdagen. Het aantal dagen wordt dus: april: 18, mei: 17, juni: 17.

Werkdagen per maand is in april 22. Aantal werkdagen vóór indiensttreding is 8.

De formule: 18/22 * 8 = 6,545 -> afgerond 7 dagen.

Het aantal dagen in april is dan: 18 -7 = 11 dagen.

Voorbeeld: Medewerker werkt 4 dagen en gaat uit dienst op 12 mei (2004)

Dagen per kwartaal: 4 * 13 = 52 dagen

Gemiddeld aantal dagen per periode: 52 / 3 = 17,33 dagen, afgerond 17 dagen

17 * 3 = 51 dagen. Er is 1 dag verschil.

Deze dag wordt toegekend aan de periode met het meeste aantal dagen, dat is april met 22 werkdagen. Het aantal dagen wordt dus: april: 18, mei: 17, juni: 17.

Werkdagen per maand is in mei 21. Aantal werkdagen ná uitdiensttreding is 14.

De formule: 17/21 * 14 = 11,333 -> afgerond 11 dagen.

Het aantal dagen in mei is dan: 17 - 11 = 6 dagen.

Roosterdagen en gewerkte contractdagen bij een nulurencontract

Bij een nulurencontract heeft een medewerker een rooster zonder dagen of uren. In die situatie boek je via Boeken loonmutaties per periode het aantal dagen en uren.

Functionaliteit Meerdere dienstverbanden

Als je gebruik maakt van de functionaliteit Meerdere dienstverbanden kan dezelfde dag in twee roosters voorkomen. In die situatie wordt elke werkdag als één rooster- en gewerkte contractdag geteld.

Een medewerker met twee dienstverbanden kan zowel een rooster als een niet-gespecificeerd rooster hebben. Bij een niet gespecificeerd rooster is het van belang of de werkdagen zijn aangevinkt:

 • Werkdagen zijn niet aangevinkt

  Voor het niet gespecificeerde rooster zal Profit er van uitgaan, dat de medewerker per week werkt vanaf maandag. Als deze dagen samenvallen met het rooster van het andere dienstverband, worden deze niet als rooster- en gewerkte contractdag geteld.

Voorbeeld: 

Een medewerker heeft twee dienstverbanden:

 • Dienstverband 1: medewerker werkt volgens rooster op dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Dienstverband 2: medewerker heeft een rooster van het type Uren per week en werkt 2 dagen per week.

Voor de telling van het aantal rooster- en gewerkte contractdagen neemt Profit als uitgangspunt, dat de medewerker in dienstverband 2 elke week op maandag en dinsdag werkt. De dinsdag van dienstverband 2 valt samen met de dinsdag van dienstverband 1 en wordt daarom één keer meegeteld voor de bepaling van het aantal rooster- en gewerkte contractdagen.

 • Werkdagen zijn wel aangevinkt

  Als een ingeroosterde dag (van een gespecificeerd rooster) samenvalt met een aangevinkte dag (van een niet-gespecificeerd rooster), zal Profit dit zien als één rooster- en gewerkte contractdag.

Voorbeeld: 

Een medewerker heeft twee dienstverbanden:

 • Dienstverband 1: medewerker werkt volgens rooster op dinsdag, donderdag en vrijdag.
 • Dienstverband 2: medewerker heeft een rooster van het type Uren per week van twee dagen, waarbij dinsdag en woensdag zijn aangevinkt.

De werkdag dinsdag komt in beide roosters voor en Profit ziet deze als één rooster- en gewerkte contractdag. De werkdag woensdag is aangevinkt in dienstverband 2 en wordt geteld als één rooster- en gewerkte contractdag.