thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Nabetaling na uitdiensttreding

In Profit kun je een nabetaling verrichten voor medewerkers die uit dienst zijn getreden. Er is sprake van een werkelijke nabetaling bij een ontslagvergoeding, pensioenuitkering of gouden handdruk. Deze verwerk je in een nabetalingscontract.

Een nabetaling voor het contract dat je inmiddels beëindigd hebt, zoals de gewerkte uren van de vorige periode of de overuren, zijn geen werkelijke nabetalingen. Deze verwerk je als correcties.

Inhoud

Beschrijving

Voor het boeken van een nabetaling houd je rekening met de volgende situaties:

 • Een nabetaling voor het contract dat je inmiddels beëindigd hebt, zoals de gewerkte uren van de vorige periode of de overuren.

  Je boekt het bedrag als loonmutatie in de laatste periode van het dienstverband van de medewerker. Profit verwerkt dit als TWK-mutatie in de eerstvolgende salarisverwerkingsperiode. Je voegt hiervoor geen apart nabetalingscontract toe.

 • Als sprake is van een werkelijke nabetaling, zoals ontslagvergoeding, pensioenuitkering of gouden handdruk.

  Je voegt een nabetalingscontract toe voor de medewerker. De nabetaling boek je dan voor het nabetalingscontract. Een medewerker kan meerdere nabetalingscontracten hebben, bijvoorbeeld omdat nabetalingen in verschillende perioden plaatsvinden. Een nabetalingscontract is altijd gebaseerd op het laatste reguliere contract. Bij verschillende nabetalingscontracten zijn deze allemaal gebaseerd op het laatste reguliere contract.

Loonberekening

Op nabetalingen in nabetalingscontracten wordt altijd loonheffing en (indien de medewerker verzekerd is) premies werknemersverzekeringen ingehouden. Voor nabetalingen in het jaar dat de medewerker nog in dienst was, past Profit de VCR-methode toe. Omdat de nabetaling in fiscaal opzicht geen loontijdvak is, leidt dit niet tot een groei van franchise of premiemaximum. Profit rekent met de franchise en het premiemaximum die reeds waren opgebouwd tijdens de reguliere verloningen.

Voorbeeld:

Een maandloner was van januari t/m mei 2021 in dienst en heeft over deze periode de franchise en het premiemaximum opgebouwd. Je verricht een nabetaling in september 2021. Deze leidt niet tot een verdere groei van de franchise en het premiemaximum. Profit berekent de premies werknemersverzekeringen dus op basis van de franchise en het maximumpremieloon die zijn opgebouwd over de periode januari t/m mei 2021.

Profit negeert actuele regels in de leningenadministratie of het wagenpark bij het verlonen van nabetalingen. Ook het toevoegen van verlof- en verzuimregels is niet zinvol.

Loonaangifte

Bij het vastleggen van de nabetalingscontract bepaal je of de groene of witte tabel die van toepassing is.

 • Groene tabel in nabetalingscontract:
  • Er ontstaat een nieuwe inkomstenverhouding met begin- en einddatum gelijk aan begin- en einddatum van het nabetalingscontract.
  • Standaard worden de gegevens van de instantieregel 'Belastingdienst' overgenomen. De instantieregel 'Belastingdienst' krijgt soort inkomstenverhouding 62, tabelkleur groen en staan de werknemersverzekeringen uit. Alle andere instellingen worden overgenomen. Deze controleer je en pas je eventueel aan.
  • Er wordt geen nieuwe regel voor soort instantie 'Pensioenaangifte' aangemaakt met het effect dat geen regelingen ontstaan in de pensioenaangifte.
 • Witte tabel in nabetalingscontract:
  • Er ontstaat geen nieuwe inkomstenverhouding voor de aangiften. In het aangiftetijdvak wordt de begin- en einddatum van de oorspronkelijke inkomstenverhouding meegenomen.
  • Standaard worden alle gegevens van de instantieregel 'Belastingdienst' overgenomen. Deze controleer je en pas je eventueel aan.
  • Er wordt ook een regel voor de soort instantie 'Pensioenaangifte' gemaakt, waardoor er regelingen kunnen ontstaan in de pensioenaangifte.

Let op:

In de volgende gevallen worden geen gegevens overgenomen in de nieuwe instantieregel 'Belastingdienst':

 • Het nabetalingscontract is jaaroverschrijdend. Hierbij kijkt Profit niet naar de periodetabel, maar naar het jaar.
 • Als het nabetalingscontract niet aansluit (1 of meerdere dagen tussen de contracten).

Loonstrook

Je kunt op de normale wijze een loonstrook van nabetalingen genereren. Op de loonstrook van een nabetaling staan de datum in dienst en de datum uit dienst van het nabetalingscontract.

Medewerker is overgegaan naar een andere werkgever

Bij een overstap naar een nieuwe werkgever beëindig je het dienstverband bij de oude werkgever. Bij de nieuwe werkgever ontstaat een nieuw dienstverband. Je kunt nu geen nabetalingscontract toevoegen bij de oude werkgever. Als de nieuwe werkgever onder dezelfde holding valt als de oude, laat je de nabetaling via de nieuwe werkgever lopen.

Medewerker is niet geregistreerd in Profit

Als je een nabetaling wilt doen voor een medewerker die uit dienst is en niet is vastgelegd in Profit, dan leg je de medewerker eerst vast in Profit. Hierbij houd je rekening met het volgende:

 • Je meldt de medewerker in dienst voor één maand. Als de huidige datum 15-01-2021 is, dan meld je de medewerker in dienst met de begindatum 01-01-2021 en de einddatum 31-01-2021.
 • Je legt een salaris van 0,00 vast.
 • Je legt een rooster van nul uur vast.

Je kunt na het vastleggen van de medewerker, de nabetaling als loonmutatie boeken.

Medewerker is nooit verloond in Profit

Als je een nabetaling wilt doen voor een medewerker die uit dienst is en niet is verloond in Profit, dan doe je het volgende:

 • Je meldt de medewerker in dienst voor één maand. Als de huidige datum 15-01-2021 is, dan meld je de medewerker in dienst met de begindatum 01-01-2021 en de einddatum 31-01-2021.
 • Je legt een salaris van 0,00 vast.
 • Je legt een rooster van nul uur vast.

Je kunt na het in dienst melden van de medewerker, de nabetaling als loonmutatie boeken.

Uitbetaling transitievergoeding in laatste periode in dienst

Als je de ontslagvergoeding wilt uitbetalen in de laatste periode dat de medewerker nog in dienst is, dan maak je voor de uitbetaling een nieuwe medewerker aan. In het contract van de nieuwe medewerker verhoog je het nummer inkomstenverhouding met 1. In de instantieregel geef je aan dat de groene tabel van toepassing is en wijzig je de soort inkomstenverhouding naar Ontslagvergoeding / transitievergoeding. Daarnaast zet je het salaris en het rooster op 0 voor de medewerker. In de salarisverwerking voor deze medewerker wordt dan alleen het bedrag van de ontslagvergoeding berekend.

Als je de functionaliteit Meerdere dienstverbanden gebruikt, dan maak je geen nieuwe medewerker aan. In dit geval voeg je een dienstverband toe waarbij je een afwijkende instantie op het dienstverband toevoegt. Hierin in geef je aan dat de groene tabel van toepassing is en boek je de ontslagvergoeding op de betreffende dienstverband. Neem het salaris over van de vorige salarisregel, en zet het rooster op 0.

Meer informatie over de transitievergoeding vind je hier.

HRM-instelling NT/BT vastleggen

Je kunt nabetalingscontracten verlonen tegen bijzonder tarief. Deze instelling geldt vanaf 2010 (in voorgaande jaren werden nabetalingscontracten altijd verloond tegen bijzonder tarief). Als je wilt dat Profit de nabetalingscontracten verloont tegen bijzonder tarief, worden looncomponenten tegen normaal tarief ook verloont tegen bijzonder tarief.

HRM-instelling NT/BT vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Instellingen.
 2. Vink Bijzonder tarief toepassen bij nabetalingscontract aan.

  Als je de waarde van dit veld wijzigt, initieert Profit automatisch een TWK bij medewerkers met een nabetalingscontract.

Nabetalingscontract toevoegen

Je kunt een nabetaling verrichten voor medewerkers die in het huidige of het voorgaande jaar uit dienst zijn getreden. Voor nabetalingen voeg je de contractsoort Nabetalingscontract toe bij de medewerker.

Een nabetaling kan alleen plaatsvinden als een medewerker beschikt over een geldig contract. Na uitdiensttreding is dit uiteraard niet meer het geval. Je voegt daarom een nabetalingscontract toe. Een medewerker kan meerdere nabetalingscontracten hebben, bijvoorbeeld omdat nabetalingen in verschillende perioden plaatsvinden.

Je kunt bij een medewerker alleen een nabetalingscontract toevoegen als het laatste reguliere contract van de medewerker is beëindigd. De einddatum van dit contract ligt voor de begindatum van het nabetalingscontract.

Een nabetalingscontract heeft altijd betrekking op één volledige loonperiode. Je boekt het bedrag van de nabetaling op een looncomponent via Boeken loonmutaties.

Nabetalingscontract toevoegen bij een medewerker:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 4. Vink Geblokkeerd uit.
 5. Ga naar het tabblad: Contract.
 6. Klik op: Nieuw.
 7. Vul de begindatum van de periode van nabetaling in bij Begindatum contract. De periode van nabetaling is altijd na de datum uit dienst van de medewerker.

  Als je de datum van de nabetaling vult, zet Profit deze automatisch terug naar de begindatum van het tijdvak. De einddatum van het contract is de einddatum van hetzelfde tijdvak. Het type tijdvak (maand, vier weken, week, etc.) is altijd hetzelfde als het tijdvak van het voorgaande reguliere contract.

 8. Selecteer Nabetaling na uitdienst bij Soort medewerker.
  Profit neemt alle andere gegevens van het laatste reguliere contract over of laat deze leeg; je kunt deze niet wijzigen.
 9. Klik op: Volgende.
 10. Selecteer de tabel bij Soort nabetaling. Je kunt kiezen uit:
  • Groene tabel (Ontslaguitkering)

   Loon uit vroegere dienstbetrekking (bijvoorbeeld kantonrechtersformule). Oftewel loon na uitdiensttreding.

   De nabetaling krijgt een nieuwe inkomstenverhouding.

   De nabetaling krijgt een aparte jaaropgave.

  • Witte tabel (Eindafrekening / ontslaguitkering)

   Loon uit tegenwoordige dienstbetrekking (bijvoorbeeld misgelopen loon in verband met opzegtermijn werkgever). Medewerker is per direct uit dienst, maar moet bijvoorbeeld nog twee maanden uitbetaald krijgen op basis van opzegtermijn.

   De huidige inkomstenverhouding blijft bestaan.

 11. Klik op: Voltooien.

  Profit vraagt of de nog actieve parameters mogen worden beëindigd per datum uit dienst. Bevestig deze vraag met Ja, om te voorkomen dat deze parameters nog van invloed zijn op de loonberekening van de nabetaling. Als je de vraag met Nee beantwoordt, beëindig je als het nodig is zelf de parameters op het tabblad Looncomponent.

  Profit genereert de volgende gegevens:

  • Salarisregel

   Begin- en einddatum komen overeen met de begin- en einddatum van het nabetalingscontract. Profit neemt de periodetabel over van het laatste reguliere contract. Het salaris wordt op nul gezet.

   Profit haalt het jaarloon BT op van de waarde van het lijstbegrip 'Fiscus loon loonheffing'. Dit lijstbegrip haalt zijn waarde van het vorige jaar, van het contract waarop het nabetalingscontract wordt gebaseerd. De waarde van dit lijstbegrip wordt bepaald door de grondslag 'Loon loonheffing'.

   In de meeste gevallen zal dit overeenkomen met het jaarloon BT van de laatste salarisregel.

  • Roosterregel

   Het nieuwe rooster is leeg en bevat geen dagen of uren. Begin- en einddatum komen overeen met de begin- en einddatum van het nabetalingscontract.

  • Instantieregel Belastingdienst

   Begin- en einddatum komen overeen met de begin- en einddatum van het nabetalingscontract.

Je boekt de nabetaling als loonmutatie.

Nabetalingscontracten importeren:

Als je voor meerdere medewerkers een nabetalingscontract wilt toevoegen, dan is het soms makkelijker om deze te importeren. Dit kan via de importfunctionaliteit: HRM / Beheer / Import medewerker mutatie / Contract.

Nabetaling boeken

Je boekt de nabetaling in de vorm van een loonmutatie. Dit is de enige manier om een nabetaling vast te leggen.

Je kunt de nabetaling op normale wijze verwerken en uitbetalen in de salarisverwerkingscockpit. De afhandeling van een nabetaling komt overeen met het verlonen van de laatste periode van een dienstverband. Dit houdt bijvoorbeeld in, dat Profit eventuele vakantietoeslag berekent en uitbetaalt in de nabetalingsperiode.

Als je een nabetalingscontract toevoegt op basis van het uurloon vorige periode, boek je het betreffende uurloon apart.

Je kunt ook verlofuren uitbetalen in de vorm van een nabetaling na uitdiensttreding. Je boekt op de looncomponent 100.003.034 'Verlof uren uitbetalen' het aantal verlofuren en op de looncomponent 100.009.500 'Uurloonberekening' het uurloon van de medewerker.
Als je niet gebruikt maakt van de Basis CAO kan dit looncomponent een ander nummer hebben.

Let op:

In de looncomponent 100.009.500 'Uurloonberekening' zit een controle op SV-dagen. Bij een nabetalingscontract is het aantal SV-dagen nul, waardoor geen berekening plaatsvindt van de looncomponent. Profit negeert de waarde van de parameter 'Altijd uurloon berekenen' bij nabetalingscontracten, je hoeft deze parameter dus niet op Ja te zetten.

Nabetaling boeken:

 1. Ga naar: HRM / Payroll / Boeken loonmutatie.
 2. Selecteer de boekingslay-out.
 3. Klik op: OK.

  Profit start de functionaliteit Boeken loonmutaties.

 4. Selecteer de werkgever.
 5. Selecteer de medewerker. Dit veld is alleen aanwezig als je de boekingslay-out Loonmutaties per medewerker hebt geselecteerd.

  Let op:

  Als de medewerker is geblokkeerd kun je geen loonmutatie boeken. Deblokkeer de medewerker onder de eigenschappen van de medewerker.

 6. Selecteer de periodetabel.

  Je kunt alleen een periodetabel selecteren als een salarisverwerkingsplan aanwezig is bij de geselecteerde werkgever.

 7. Vul het jaar en de periode in die overeenkomen met het nabetalingscontract van de medewerker.

  Je hoeft geen dienstverband te selecteren.

 8. Klik op de actie: F5. Selecteren.

  Profit activeert het gedeelte met mutatieregels. Eventueel eerder vastgelegde mutatieregels worden getoond.

 9. Boek de loonmutatie voor de nabetaling.
 10. Controleer de boeking via de actie Loonstrook. Hierdoor voert Profit eerst een proformaberekening uit en toont daarna de loonstrook.
 11. Klik op: Voltooien.

Zie ook

Zie ook

Process

Betaling

Work area

Payroll