Waardeparameters

Bij deze parameter boek je een waarde op de parameter zelf. Een waardeparameter kan aan één of meerdere looncomponenten gekoppeld zijn. Een wijziging van deze waarde kan daarmee de berekening van meerdere looncomponenten beïnvloeden.

Beschrijving

Bij waardeparameters vul je de waarde van de parameter zelf in. Er bestaan vijf typen waardeparameters:

 • Bedrag
 • Numeriek
 • Percentage
 • Ja/nee
 • Codetabel

Het bijzondere van dit type parameter is dat hier de mutatieniveaus op van toepassing zijn. Alleen bij dit type parameters kun je één of meer van de volgende niveaus selecteren:

 • Werkgever
 • Medewerker
 • Boekingsprogramma

Het niveau 'cao' is altijd muteerbaar. Als AFAS een parameter beheert, kun je deze niet muteren op cao-niveau.

Niveaus looninrichting

Profit Payroll heeft een hiërarchische opbouw. Hierbij geldt dat je de gegevens zoveel mogelijk op het hoogste niveau vastlegt. Het hoogste niveau in de salarisverwerking is de Basis CAO of Profit CAO, het tussenniveau is werkgever en het laagste niveau is medewerker. Waarden, die je op een hoog niveau vastlegt, werken automatisch door naar alle onderliggende niveaus.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Je kunt waarden op de volgende niveaus vastleggen:

 • Cao

  De Profit CAO vormt de basis van de loonberekening in Profit. Elke Profit CAO bevat dezelfde basis looninrichting, aangevuld met sectorale- en bedrijfstakregelingen die deel uitmaken van de betreffende cao. AFAS levert de meest voorkomende waarden al uit voor de parameters van de looncomponenten op het niveau Profit CAO. Dit niveau kun je zelf niet wijzigen. Wel kun je veel van deze waarden op Klant-cao-niveau aanpassen wanneer nodig.

 • Werkgever

  Je kunt per werkgever de looncomponenten van gekoppelde cao's aanpassen. De aanpassingen gelden alleen voor medewerkers van de betreffende werkgever die van de betreffende cao gebruik maken.

 • Medewerker

  Je legt looncomponenten vast bij de medewerker als je wilt afwijken van de inrichting op een hoger niveau. Profit zal de ingestelde looncomponenten tijdens de door je ingestelde geldigheidsduur meenemen in de verloning.

 • Boekingsprogramma

  Voor incidentele wijzigingen (zoals een incidentele onkostenvergoeding aan een specifieke medewerker) kun je een variabele loonmutatie boeken.

Voorbeeld:

Niveaus in de looninrichting.

 

Niveau

Percentage pensioenpremie

1.

Cao

 4%

2.

Werkgever X.

 

 

Werkgever Y.

5%

3.

Medewerker J.

6%

4.

Boekingsprogramma

 

 • Op het hoogste niveau is in een looncomponent een pensioenpremie van 4% vastgelegd.
 • Bij één werkgever kun je hier van afwijken, door het percentage te veranderen in 5%. Bij alle medewerkers wordt nu 4% pensioenpremie ingehouden, behalve bij de medewerkers die onder deze specifieke werkgever Y. vallen.
 • Je kunt bij één medewerker een afwijkend percentage instellen, dit geldt uiteraard alleen voor de betreffende medewerker.

Verder geldt dat alle waarden die worden vastgelegd, tijdsafhankelijk zijn. Dit wil zeggen dat in ieder geval een begindatum moet worden opgegeven en dat bij wijzigingen een nieuwe waarde wordt toegevoegd met een nieuwe begindatum, waardoor automatisch de einddatum wordt bepaald van de voorgaande waarde.

Berekenen Ja/Nee meerdere waarden in een periode

Het is voor de parameter Berekenen Ja/Nee niet mogelijk om meerdere waarden in een periode toe te passen. Het is óf ja óf nee voor de hele periode. Dus of 1 of 0 voor de hele periode. Het kan niet 75% ja en 25% nee zijn.

Parameterwaarde aanpassen

Je kunt de huidige waarde van waardeparameters aanpassen of een nieuwe waarde toevoegen.

Door het tijdsafhankelijk vastleggen van waarden is het mogelijk de historie te bewaren en berekeningen in het verleden opnieuw te maken. Ook is het mogelijk om afspraken, die tijdelijk, of in de toekomst gaan gelden, nu al in te voeren met zowel de begin- als de einddatum. Hierdoor heb je bij het aflopen van de termijn voor de afspraak, geen omkijken meer naar de gemaakte afspraak. Bijkomend voordeel is dat een wijziging in een historische waarde, automatisch leidt tot TWK-mutaties.

Parameterwaarde aanpassen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 5. Ga naar het tabblad: Parameter.

  Profit toont de actuele waarde van de parameter. Waardeparameters herken je aan Invoer op parameter in de kolom Bron parameter.

 6. Open de eigenschappen van de parameter.

  In het veld Mutaties bij cao toestaan zie je of je op cao-niveau een waarde kunt toevoegen. Dit veld onderhoudt AFAS voor looncomponenten met een stamnummer.

 7. Ga naar het tabblad: Waarden.

  Je kunt een waarde raadplegen en (met een geldigheidsduur) vastleggen op het tabblad Waarden.

 8. Open de weergave: Parameter historie.

  Profit toont de waarden die AFAS onderhoudt en die je zelf hebt toegevoegd. Een waarde die je toevoegt, heeft als bron Klant CAO. Een waarde die AFAS onderhoudt heeft als bron Profit CAO.

  Een waarde die AFAS onderhoudt, kun je niet wijzigen. Als je hiervan wilt afwijken, voeg je een nieuwe parameterwaarde toe met een begin- en einddatum en een waarde naar eigen inzicht. Profit gebruikt dan deze waarde in de salarisverwerking en niet de waarde zoals deze onderhouden wordt door het CAO team.

 9. Klik op: Nieuw.
 10. Vul de begindatum, einddatum en waarde in. Het invullen van een einddatum is niet verplicht.
 11. Klik op: Voltooien.

  Profit toont de nieuwe waarde met de geldigheidsduur.

 12. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Profit toont de actuele waarde van de parameter.

Parameterwaarde uit ander looncomponent

Een waardeparameter kan zijn waarde halen uit een specifieke waarde van een parameter uit een ander looncomponent. De parameter die de parameterwaarde van een parameter uit een ander looncomponent haalt, heeft als nummer het intern nummer van de looncomponent maal 100 + het volgnummer van de parameter in de oorspronkelijke looncomponent.

Voorbeeld:

Voor de looncomponent 'Levensloop Premie (NT)' is van belang dat Profit weet of de medewerker een deelnemer van het levensloop is of niet. Dit haalt deze looncomponent uit de parameter 'Deelnemer levensloop'. Een waarde op deze parameter geef je op in de looncomponent 'Levensloop Medewerkerbijdrage'.

In de looncomponent 'Levensloop Premie (NT)' toont Profit het interne nummer van de looncomponent 'Levensloop Medewerkerbijdrage' + het volgnummer van de parameter.

Parameterwaarde uit ander looncomponent raadplegen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 5. Ga naar het tabblad: Parameter.

  Profit toont de actuele waarde van de parameter. Waardeparameters herken je aan Invoer op parameter in de kolom Bron parameter. Een parameter die de waarde overneemt van een parameter uit een ander looncomponent, herken je aan het afwijkende nummer van de parameter.

Decimalen parameter

Je kunt in Profit het aantal decimalen per parameter van een looncomponent wijzigen. Als je het aantal decimalen van de parameter wijzigt, kun je een nieuwe waarde toevoegen met het opgegeven aantal decimalen.

Voorbeeld:

Het percentage Gedifferentieerde premie Whk heeft 3 decimalen. Vanaf 1 januari van het huidige jaar is het percentage 0,03.

Je wijzigt het aantal decimalen naar 2 en voegt per 1 januari van het huidige jaar een nieuwe waarde toe.

Let op:

Als je het aantal decimalen wijzigt van bijvoorbeeld 3 naar 2, dan rekent Profit nog wel met 3 decimalen. In de weergave rond Profit de waarde af.

Als je een nieuwe parameterwaarde opgeeft met 2 decimalen, rekent Profit met 2 decimalen.

Decimalen parameter wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Open de eigenschappen van de cao.
 3. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 4. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 5. Ga naar het tabblad: Parameter.
 6. Open de eigenschappen van de parameter.
 7. Wijzig het aantal decimalen voor de parameter.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Profit toont de waarde met het opgegeven aantal decimalen.

  Profit rond de waarde naar boven af.