thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Persoonlijke gegevens

De velden in het scherm Persoonlijke gegevens worden automatisch overgenomen van de gegevens van de Cliënt IB. Als je iets wilt wijzigen of toevoegen aan deze gegevens dan klik je in de cockpit van de cliënt op Aanpassen.

Let op:

Als je iets wijzigt of toevoegt bij de gegevens van de cliënt, wordt dit niet automatisch bijgewerkt in de geopende aangifte. Sluit de (voorlopige) aangifte en klik daarna weer op IB 20XX of VA 20XX.

Geregistreerd partnerschap:

De burgerlijke staat Geregistreerd partnerschap is gelijk aan Gehuwd.

Geregistreerd partnerschap is heel wat anders dan het hebben van een notarieel samenlevingscontract. Geregistreerd partnerschap lijkt het meest op een huwelijk. De enige verschillen zijn dat de echtgenoot het kind moet erkennen en dat bij het beëindigen van geregistreerd partnerschap geen rechter nodig is (bij huwelijk wel).

Als cliënten in de loop van het jaar kiezen voor Geregistreerd partnerschap vul je de datum van de registratie in bij Datum huwelijk. Je vult dit veld in de eigenschappen van de cliënt IB / tabblad Fiscaal jaar / Eigenschappen van het jaar / Tabblad Burgerlijke staat.

Bepalen fiscaal partnerschap - bloed en aanverwanten:

Op grond van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet IB 2001 kan sprake zijn van partners wanneer twee meerderjarige personen op hetzelfde adres in de basisregistratie personen staan ingeschreven en op dat adres tevens een minderjarig kind van ten minste een van beiden staat ingeschreven. Wanneer de belastingplichtige samen met die andere persoon staat ingeschreven op het adres van een instelling die opvang als bedoeld in artikel 1.1.1 van de Wet maatschappelijke ondersteuning 2015 biedt, worden zij – in afwijking van artikel 1.2, eerste lid, onderdeel e, van de Wet IB 2001 - dan niet meer als partners aangemerkt.

Let op:

Een bloed- of aanverwant van de belastingplichtige kwalificeert niet als partner, tenzij beide bij aanvang van het kalenderjaar de leeftijd van 27 jaar hebben bereikt. Bij aanverwantschap geldt deze uitzondering op het partnerschap alleen als de belastingplichtige en de aanverwant hier op enig moment gezamenlijk om hebben verzocht. Als een belastingplichtige op verzoek door de inspecteur niet als partner wordt aangemerkt is deze belastingplichtige daardoor tevens geen toeslagpartner."

In bovenstaande situatie wordt de vraag Voldoet in de aangifteperiode aan één of meer onderstaande voorwaarden: met Nee beantwoord. Het gaat om het volgende veld:

Tax_Bloed-en aanverwachten (10)

Akkoord met voorlopige aangifte:

Als je de aangifte IB uitwerkt kun je aangeven dat je akkoord bent met de meest recente voorlopige aangifte.

Vink hiervoor Is de opgelegde voorlopige aanslag over het volgende belastingjaar akkoord? aan.

Als je niet akkoord bent met de voorlopige aangifte kun je een bezwaarschrift versturen. Hiervoor vul je een voorlopige aanslag in.

Kind toevoegen

Een kind toevoegen:

 1. Open de Persoonlijke gegevens.
 2. Klik op:  achter Kinderen.
 3. Vul de persoonsgegevens in:
  • Vink, als het kind meer dan 6 maanden tot huishouden behoort, het veld Minstens 6 maanden op zelfde woonadres ingeschreven volgens GBA (t.b.v. combinatiekorting) aan. Dit is van belang voor de berekening van de combinatiekorting).
  • Co-ouderschap (einde belastingjaar): vink dit veld aan als, aan het einde van het belastingjaar, sprake is van co-ouderschap. Er is sprake van co-ouderschap als beide ouders in ongeveer gelijke mate de zorg voor de kinderen op zich nemen en het kind tot beide huishoudens behoort. Dit is het geval als het kind 3 tot 4 dagen per week bij de ouder woont. Aan co-ouderschap zijn een aantal voorwaarden verbonden, deze staan in de wet beschreven.
   Voor de toepassing van co-ouderschap geldt de volgende voorwaarde: het kind behoort tegelijkertijd tot het huishouden van beide ouders als het kind doorgaans tenminste drie hele dagen
   per week tot het huishouden van de belastingplichtige en voor de overige tijd doorgaans tot het huishouden van de andere ouder behoort.

  Let op: 

  Het aanvinken van het veld Co-ouderschap heeft invloed op de berekening van de heffingskortingen. Alleen de ouder waarbij de kinderen staan ingeschreven, kan de kortingen aanvragen. Deze regel is te vermijden door de kinderen over beide huishoudens te verdelen.

  Voorbeeld: 

  Een vader en een moeder hebben drie kinderen in de leeftijd van 11, 14 en 17 jaar. De ouders zijn gescheiden. Het kind van 11 jaar woont bij de moeder. De kinderen van 14 en 17 jaar wonen bij de vader.

  Doordat bij beide ouders een kind woont dat jonger is dan 16 jaar hebben ze allebei recht op kinderkorting. Ook hebben beide ouders recht op alleenstaande-ouderkorting, tenzij ze inmiddels met een nieuwe partner samenwonen. Verder kunnen ze allebei combinatiekorting aanvragen.

  De moeder heeft bovendien recht op de aanvullende alleenstaande-ouderkorting, omdat het kind van 11 jaar officieel bij haar woont.

  • Vink Ontvangt kinderbijslag (t.b.v. kindgebonden budget) aan als de cliënt kinderbijslag ontvangt voor het kind.
 4. Klik op: Opslaan
 5. Klik op:  om het scherm te sluiten.

  Via de knop Overnemen van heb je de mogelijkheid om alle kinderen van het geselecteerde jaar over te nemen van de gekoppelde partner. De aanwezige kinderen worden verwijderd voor dat jaar.

Je kunt een kind ook in Profit Fiscaal Windows toevoegen via Fiscaal / Inkomstenbelasting / Cliënt IB.

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal