Meerdere dienstverbanden (HRM)

Standaard kan een medewerker in Profit maximaal één lopend dienstverband met zijn werkgever hebben. Profit ondersteunt onder voorwaarden ook het gebruik van meerdere gelijktijdige dienstverbanden. Deze functionaliteit is bestemd voor organisaties waarbij medewerkers meerdere gelijktijdige dienstverbanden kunnen hebben, zoals ziekenhuizen, zorginstellingen en scholen. Het kan in bijvoorbeeld een ziekenhuis voorkomen, dat een medewerker op de ene afdeling werkt als verpleegkundige en op een andere afdeling als administratief medewerker. In die situatie is er sprake van twee gelijktijdige dienstverbanden, omdat er een overlap bestaat in de geldigheidsduur (begin- en einddatum) van beide dienstverbanden. Zoals uit onderstaande uitleg zal blijken, heeft de medewerker hierdoor tegelijk meerdere contracten, salarissen en functies.

Let op:

Deze functionaliteit is bedoeld voor organisaties die structureel te maken hebben met meerdere dienstverbanden, zie de bovenstaande beschrijving. Het gebruik van deze functionaliteit is ingrijpend. Daarom is deze functionaliteit niet geschikt voor incidentele situaties, zoals enkele medewerkers met verschillende functies.

Inhoud

Beschrijving

Je kunt Meerdere dienstverbanden alleen gebruiken als aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Alle dienstverbanden bij dezelfde werkgever

  Een medewerker kan alleen meerdere gelijktijdige dienstverbanden hebben bij dezelfde werkgever, niet bij verschillende werkgevers. Als een medewerker bij verschillende werkgevers moet worden verloond, moet je de medewerker meerdere keren vastleggen in Profit. Dit is de standaardsituatie, ook als je meerdere gelijktijdige dienstverbanden niet gebruikt.

 • Dezelfde cao/arbeidsvoorwaarde en periodetabel

  Voor alle gelijktijdige dienstverbanden van een bepaalde medewerker gelden dezelfde cao/arbeidsvoorwaarde en dezelfde periodetabel. Andere medewerkers bij dezelfde werkgever kunnen natuurlijk wel worden verloond op basis van andere cao's.

Je kunt deze functionaliteit alleen inzetten als de hele omgeving aan de bovenstaande voorwaarden voldoet (en dus niet alleen één of enkele medewerkers voor wie je deze functionaliteit feitelijk wilt inzetten). Profit controleert hier niet op, je bent zelf verantwoordelijk voor een juiste toepassing van deze functionaliteit. Onjuist gebruik van de functionaliteit kan verstrekkende gevolgen hebben voor pensioenen, loonaangiften, integriteit van gegevens, etc.

Deze functionaliteit is bedoeld voor medewerkers die twee (juridische) contracten hebben bij dezelfde werkgever met verschillende salarissen (dus uurlonen). De functionaliteit is niet bedoeld voor een medewerker met meerdere functies binnen één juridisch contract tegen hetzelfde salaris. In dat geval kan volstaan worden met het inrichten van kostenverdeling.

Arbeidsverhouding, dienstverband en contract

Bij de relatie tussen werkgever en medewerker zijn de volgende begrippen belangrijk:

 • Arbeidsverhouding

  De arbeidsverhouding is een bundeling van dienstverbanden van een medewerker bij dezelfde werkgever. De arbeidsverhouding bevat een aantal overkoepelende gegevens die gelden voor alle onderliggende contracten en dienstverbanden, zoals de proeftijd, de datum in dienst en uit dienst, de reden uit dienst, etc.

  Een medewerker kan maximaal één arbeidsverhouding tegelijk hebben. De arbeidsverhouding begint op de begindatum van het eerste onderliggende contract en eindigt op de einddatum van het laatste onderliggende contract.

 • Dienstverband

  Je legt per medewerker/arbeidsverhouding alle gelijktijdige dienstverbanden vast. Een medewerker kan meerdere dienstverbanden hebben, elk met eigen contract-, rooster-, functie- en salarisregels. De loonberekening wordt per dienstverband uitgevoerd (maar Profit berekent sommige zaken per arbeidsverhouding). Elk dienstverband heeft per medewerker een uniek volgnummer. Hiermee kun je gerelateerde gegevens (contract-, rooster-, functie- en salarisregels en verlof- en ziekteregels) snel herleiden tot het juiste dienstverband.

  Behalve gelijktijdig mogen dienstverbanden ook aansluitend zijn.

 • Contract

  Een dienstverband kan een reeks contracten bevatten. De meeste gegevens in Profit leg je per contract vast, dit verschilt niet van het werken zonder de activering Meerdere dienstverbanden.

Voorbeeld:

Medewerker Jan heeft bij zijn werkgever één arbeidsverhouding en twee gelijktijdige (elkaar overlappende) dienstverbanden:

 • Administratief medewerker

  Dit dienstverband bevat twee aaneensluitende contracten. Het eerste contract was een jaarcontract (bepaalde tijd) en op 01-09-2005 heeft hij een contract voor onbepaalde tijd gekregen. Juridisch gezien is dit geen nieuw dienstverband, maar de voortzetting van het reeds bestaande dienstverband. Het salaris is met € 200,- verhoogd.

 • Verpleger

  Dit is een nieuw dienstverband met een ander salaris.

  De overlap van de dienstverbanden blijkt ook uit de onderstaande tijdlijn:

  In periode 1 t/m 3 van 2007 (bij maandverloning) zal Profit twee loonberekeningen uitvoeren. Sommige gegevens worden echter per arbeidsverhouding berekend, gezien de wettelijke premies en maxima.

Instantie per dienstverband

Als een medewerker zowel stagiair als oproepkracht is, dan wil je de inrichting van de instantie Belastingdienst apart vastleggen voor deze soorten medewerkers. Je voegt twee dienstverbanden bij de medewerker toe en wijkt voor één dienstverband af op de instantie Belastingdienst. Hierdoor verloon je de medewerker zowel als stagiair als oproepkracht.

Meer informatie hierover staat in de help Instantie per dienstverband.

Verlof

Profit bepaalt het verlofrecht per dienstverband. Selecteer bij een nieuwe verlofboeking geen specifiek dienstverband, dan bepaalt Profit voor de boeking op basis van de gekoppelde roosters per dienstverband het aantal uur verlof. Als je wel een dienstverband selecteert, dan voeg je per dienstverband een verlofboeking toe.

Let op:

Bij het gebruik van de functionaliteit meerdere dienstverbanden voeg je per dienstverband een verlofboeking toe.

Verzuim

Verzuimmeldingen hebben doorgaans betrekking op de hele arbeidsverhouding en je kunt deze ook als zodanig vastleggen. Daarnaast is het mogelijk om per verzuimmelding een dienstverband te selecteren.

Organigram

Als een medewerker onder meerdere organisatorische eenheden valt, kun je dit ook in het organigram inzichtelijk maken. Je schakelt hiervoor een activering in die ook consequenties heeft voor de autorisatie en workflows op basis van verantwoordelijkheid.

Payroll Cloud

Meerdere dienstverbanden is niet mogelijk in combinatie met Payroll Cloud.

Voorbereiding

 • Functionaliteit Meerdere dienstverbanden activeren

  Deze functionaliteit is alleen beschikbaar onder een activering. Voor de activering neem je contact op met je consultant of de afdeling Customer Support. Zij kunnen voor je bepalen of de activering geschikt is.

  Bij het inschakelen van de activering Meerdere dienstverbanden mogen er geen workflows in behandeling zijn. Alle workflows moeten dus uit de flow zijn.

  De productmanager geeft uiteindelijk akkoord. Als de productmanager akkoord gaat, dan wordt de functionaliteit geactiveerd in een testomgeving. Na het testen wordt de functionaliteit ook geactiveerd in de productie-omgeving.

  Deze activering kan niet meer worden teruggedraaid en na de activering vindt een conversie plaats.

  Geef daarom in je aanvraag duidelijk aan waarom je deze activering aangezet wil hebben en vermeld de naam van de testomgeving en productie-omgeving.

 • Autorisatie

  Autoriseer de volgende onderdelen van de eigenschappen van de medewerker:

  • Tabblad Hoofddienstverband
  • Actie Nieuw nevendienstverband op het tabblad Contract
 • Type dossieritem

  Bij Type dossieritem beschik je over de bestemming Medewerker + dienstverband. Hierdoor kun je nieuwe dossieritems vastleggen per medewerker/dienstverband.

  In workflows kan Profit de verantwoordelijke voor een dossieritem bepalen via het geselecteerde dienstverband. Als het dossieritem geen dienstverband bevat, gebruikt Profit de verantwoordelijke die via het hoofddienstverband wordt bepaald.

 • Conversie

  Voer de Conversie meerdere dienstverbanden uit via HRM / Beheer / Inrichting / Conversie meerdere dvb.

  Je kunt deze conversie alleen starten als je hiervoor bent geautoriseerd.

Werkwijze

Zie ook