Jaarrekening

Eenvoudig balans, resultatenrekening en ratio’s inzien. Met dit dashboard ben je in staat om een aantal ratio’s in beeld te hebben en de kengetallen als quick ratio, current ratio, solvabiliteit, debt ratio en omloopsnelheid van het totaal vermogen. De grafieken over de afgelopen jaren geven een goed inzicht in de trend van de cijfers.

Inhoud

Rapportagestructuur

De cijfers in het dashboard worden weergegeven op basis van de rapportagestructuur. Het is daarom essentieel om de grootboekrekeningen te koppelen aan een rapportagecode. Voor dit dashboard is het minimaal vereist om de grootboekrekeningen van het type Opbrengsten en Kosten te koppelen aan de juiste rapportagecodes. We raden echter aan om het hele grootboekrekeningschema te koppelen aan de juiste rapportagecodes.

Rekenregels

De categorie omzet wordt berekend door de rapportagecode waaraan gekoppeld is de code kengetal grondslag 16.
De categorie kosten wordt berekend door de rapportagecode waaraan gekoppeld is code kengetal grondslag 19.
De categorie resultaat is het totaal van alle rapportagecodes die met een R beginnen.
De berekening voor de kengetallen is opgenomen op het tabblad waar het kengetal staat en worden toegelicht over het jaar 2017.

Balans activa

De activa zijde van de balans inclusief current en quick ratio.

Wat kan je selecteren

Voor de selectie kun je gebruik maken van jaar, administratieset en de administratie. Standaard wordt er gestart met de cijfers van het vorig jaar en alle administraties waar je recht op hebt. Daarnaast kun je de bedragen in gehele of in duizendtallen presenteren.

Current ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen (Kortlopende Schulden) uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Deze wordt met de volgende formule berekend: (Vlottende activa+ liquide middelen)/kortlopende schulden.

(14.865.635+9.352.758)/ 8.037.173 = 3,01

Een gezonde waarde ligt boven de 1, maar omdat er sprake kan zijn van dubieuze debiteuren en incourante voorraad wordt minimaal een waarde tussen de 1,5 en 2 als gezond.

Quick ratio is een kengetal om de financiële toestand en specifiek de liquiditeit van een bedrijf te meten. Het geeft de mate aan waarin de verschaffers van het kort vreemd vermogen uit de vlottende activa kunnen worden betaald. Hier worden alleen de voorraden, in tegenstelling tot de current ratio, niet meegerekend. Deze kunnen vaak niet in zijn geheel verkocht worden, omdat daarmee de continuïteit van de onderneming in gevaar komt. Bovendien zal verlies van waarde bij gedwongen verkoop van de voorraden niet uit te sluiten zijn. De quick ratio wordt met de volgende formule berekend: (Vlottende activa – voorraden + liquide middelen)/kort lopende schulden.

(14.865.635-1.241.760+9.352.758)/8.037.173 = 2,86

Een gezonde waarde is 1 of hoger. Daarbij moet wel rekening worden gehouden met de betaaltermijnen van de debiteuren en de crediteuren. Als de betaaltermijn van de debiteuren veel hoger is als de crediteuren, dan is een waarde van 1 te krap.

Balans passiva

De passiva zijde van de balans inclusief het solvabiliteitsratio en de debt ratio.

Wat kan je selecteren

Voor de selectie kun je gebruik maken van jaar, administratieset en de administratie. Standaard wordt er gestart met de cijfers van het vorig jaar en alle administraties waar je recht op hebt. Daarnaast kun je de bedragen in gehele of in duizendtallen presenteren.

Solvabiliteitsratio is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Het betreft hier de samenstelling van de passivakant van de balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn, het zegt iets over het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen. De solvabiliteit wordt met de volgende formule berekend: (Eigen vermogen/totaal vermogen) *100%.

(15.905.451/24.635.370) *100% = 65%

Debt ratio is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het totaal vermogen. (381.199+311.547+8.037.173)/24.635.370= 0,35

Let op:

Als de debt ratio daalt, is de solvabiliteit verbeterd.

Resultatenrekening

De resultatenrekening inclusief het percentage omzetgroei, de brutowinstmarge en de omloopsnelheid van het totaal vermogen.

Wat kan je selecteren

Voor de selectie kun je gebruik maken van jaar, administratieset en de administratie. Standaard wordt er gestart met de cijfers van het vorig jaar en alle administraties waar je recht op hebt. Daarnaast kun je de bedragen in gehele of in duizendtallen presenteren.

De omzetgroei geeft het percentage aan dat de omzet groeit ten opzichte van vorig jaar. De gebruikte formule is (omzet dit jaar/ omzet vorig jaar) *100%.

(22.754.172/10.808.262)*100% = 111%

De brutowinstmarge geeft het percentage aan dat van de omzet overblijft nadat het bedrijf de inkopen heeft betaald. De formule wordt als volgt berekend: (Omzet-Inkopen)/Omzet*100%

(22.754.172-5.485.593)/22.754.172*100%= 76%

De nettowinstmarge geeft het percentage aan dat van het bedrijfsresultaat ten opzichte van de omzet. De formule wordt als volgt berekend: Bedrijfsresultaat/Omzet*100%

11.430.515/22.754.172*100%= 50%

De Omloopsnelheid totaal vermogen is een begrip dat in de bedrijfseconomie wordt toegepast om inzicht te geven in de efficiency van het vermogensgebruik: hoe efficiënt wordt het aan een bedrijf beschikbaar gestelde vermogen ingezet? Dit gegeven wordt gebruikt om de rentabiliteit van een onderneming te kunnen duiden. De formule wordt als volgt berekend: Omzet/totaal vermogen.

22.754.172/24.635.370 = 0,92

Balans vergelijkende jaren

De kengetallen grafisch weergegeven door de jaren heen.

Wat kan je selecteren

Voor de selectie kun je gebruik maken van jaar, administratieset en de administratie. Standaard wordt er gestart met de cijfers van het vorig jaar en alle administraties waar je recht op hebt. Daarnaast kun je de bedragen in gehele of in duizendtallen presenteren.

Solvabiliteit per jaar is een financieel kengetal dat de verhouding aangeeft tussen het vreemd vermogen en het eigen vermogen op de balans. Het betreft hier de samenstelling van de passivakant van de balans. De solvabiliteit wordt gebruikt om inzicht te krijgen in de financiële gezondheid van een bedrijf op de langere termijn, het zegt iets over het vermogen om zowel de kortlopende alsook de langlopende schulden te kunnen terugbetalen. De solvabiliteit wordt met de volgende formule berekend: (eigen vermogen/totaal vermogen) *100%.

(15.905.451/24.635.370) *100% = 65%

Werkkapitaal per jaar. Werkkapitaal is het verschil tussen de vlottende activa op de balans van een onderneming en de vlottende passiva. De formule wordt als volgt berekend: Vlottende activa- kort vreemd vermogen.

14.865.635+9.352.758-8.037.173 = 16.181.220

Resultaat vergelijkende jaren

De kengetallen grafisch weergegeven door de jaren heen.

Wat kan je selecteren

Voor de selectie kun je gebruik maken van jaar, administratieset en de administratie. Standaard wordt er gestart met de cijfers van het vorig jaar en alle administraties waar je recht op hebt. Daarnaast kun je de bedragen in gehele of in duizendtallen presenteren.

De netto omzet per jaar, bedrijfsresultaat per jaar, verdeling per jaar en bedrijfsresultaat in % van de omzet per jaar.

Balans activa gedetailleerd

Details per rapportagecode per jaar.

Wat kan je selecteren

Voor de selectie kun je gebruik maken van jaar, administratieset en de administratie. Standaard wordt er gestart met de cijfers van het vorig jaar en alle administraties waar je recht op hebt. Daarnaast kun je de bedragen in gehele of in duizendtallen presenteren.

Balans passiva gedetailleerd

Details per rapportagecode per jaar.

Wat kan je selecteren

Voor de selectie kun je gebruik maken van jaar, administratieset en de administratie. Standaard wordt er gestart met de cijfers van het vorig jaar en alle administraties waar je recht op hebt. Daarnaast kun je de bedragen in gehele of in duizendtallen presenteren.

Resultatenrekening gedetailleerd

Details per rapportagecode per jaar.

Wat kan je selecteren

Voor de selectie kun je gebruik maken van jaar, administratieset en de administratie. Standaard wordt er gestart met de cijfers van het vorig jaar en alle administraties waar je recht op hebt. Daarnaast kun je de bedragen in gehele of in duizendtallen presenteren.

Direct naar