thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Dagtabel of periodetabel toepassen

Profit bepaalt automatisch of de dag- of periodetabel moet worden toegepast op basis van de regelgeving van de Belastingdienst. Voor de meeste medewerkers moet je de periodetabel toepassen, maar voor sommige medewerkers geldt de dagtabel. In dit onderwerp zie je de criteria voor het toepassen van de dag- of periodetabel. Daarna wordt de werkwijze in Profit toegelicht.

In deze toelichting wordt verwezen naar de dagtabel en periodetabel. De periodetabel is het tijdvak waarmee wordt verloond (week-, vierweken- of maandtabel).

Inhoud

Regelgeving Belastingdienst ten aanzien van de dagtabel

Om correct te kunnen bepalen of de dagtabel toegepast moet worden, dienen een aantal criteria getoetst te worden. Het gaat hier om de volgende punten:

 • Altijd de periodetabel bij parttimers
 • Geen loontijdvak
 • Gebroken loontijdvak (door opname onbetaald verlof of in- of uitdiensttreding). Bij een gebroken loontijdvak is het ook belangrijk om na te gaan of de medewerker een auto van de zaak  heeft.

Altijd de periodetabel bij parttimers

Bij parttimers moet altijd een periodetabel toegepast worden. Dit geldt ook voor parttimers die tijdens een loontijdvak uit dienst of in dienst treden. De onderstaande criteria zijn niet relevant voor parttimers.

Voor parttimers geldt een uitzondering op het toepassen van de dagtabel. Bij een parttimer die onbetaald verlof opneemt en die niet in het bezit is van een auto van de zaak en die uitbetaald wordt per periode, wordt de periodetabel toegepast i.p.v. dagtabel. Bij een fulltimer wordt in deze situatie de dagtabel toegepast.

Geen tijdvakloon en daarom geen loontijdvak

Als in een loontijdvak geen loon NT wordt genoten, dan kan de dag- of periodetabel niet worden toegepast. Voor de werknemersverzekeringen ontstaat geen extra tijdvak, waardoor ook geen extra franchise of maximumpremieloon wordt opgebouwd. De loonheffing voor loon BT wordt bepaald op basis van het BT percentage. Wel kan er door de toepassing van VCR een inhouding werknemersverzekeringen ontstaan, als in voorgaande tijdvakken nog niet tot aan het maximum is ingehouden.

Gebroken loontijdvak

Er is sprake van een gebroken loontijdvak in de volgende situaties:

 • De medewerker treedt tijdens het loontijdvak in- of uitdienst.
 • De medewerker neemt tijdens een gedeelte van het loontijdvak onbetaald verlof op. Als gedurende het gehele loontijdvak onbetaald verlof wordt opgenomen, dan is er geen tijdvakloon en daardoor wordt geen dag- of periodetabel toegepast.
 • De medewerker neemt vakantiebonnen op.

Bij een gebroken loontijdvak moet voor fulltime medewerkers de dagtabel toegepast worden. Bij parttime-medewerkers wordt altijd de periodetabel toegepast.

Bijtelling privé gebruik leaseauto

Een uitzondering is een auto van de zaak. Op basis van de bovenstaande criteria zou een gebroken loontijdvak kunnen ontstaan, maar door het doorlopende gebruik van de auto van de zaak ontstaat toch een volledig tijdvak. Daarom moet de periodetabel worden toegepast.

Let op:

Is de medewerker vakantiebongerechtigd en een fulltimer, dan geldt deze regel niet. In dit geval dien je toch de dagtabel toe te passen, omdat een vakantiebongerechtigde medewerker een aangepaste VCR-franchise, een VCR-maximum en loonheffingentabel kent.

Let op:

Voor de toepassing van de dagtabel wordt gekeken naar de situatie op de einddatum van de periode. Er kunnen zich bijvoorbeeld de volgende situaties voordoen:

 • De medewerker heeft  5 dagen in periode 1 onbetaald verlof:  de dagtabel wordt toegepast.
 • De medewerker heeft hierbij in periode 1 ook een auto van de zaak (doorlopend): de periodetabel wordt toegepast.
 • De medewerker krijgt de auto pas op de 15e toegewezen (dus niet tijdens onbetaald verlof): Profit past de periodetabel toe, terwijl de dagtabel hier wel toegepast mag worden. Indien nodig kun je de dagtabel geforceerd toepassen.

Toepassing dagtabel bij uitdienstreding tijdens de periode of onbetaald verlof

Vanaf 1 januari 2019 wordt bij medewerkers met 1 actief dienstverband die tijdens de periode uit dienst treedt of onbetaald verlof opneemt de toepassing van de dagtabel als volgt bepaald:

Zodra de medewerker minder dan 5 dagen per week werkt, wordt altijd de periodetabel toegepast. Een fulltime medewerker die 4 dagen in de week werkt, wordt als parttimer behandeld en dus wordt de periodetabel toegepast. Een parttimer die 5 dagen in de week werkt, wordt als fulltimer behandeld, waardoor de dagtabel wordt toegepast.

Voor de meerdere actieve (sub)dienstverbanden verandert niets.

Bepaling van de tabelsoort in Profit

Profit bepaalt eerst of de medewerker een fulltimer of parttimer is. Een parttimer is een medewerker met een parttime-percentage lager dan 100%. Hierbij wordt altijd gekeken naar het parttimepercentage uit de salarisregel in de eigenschappen van de medewerker, ongeacht of het veld Rooster toepassen in Payroll is aangevinkt bij de medewerker. Het is daarom noodzakelijk dat de roosters bij de medewerkers correct gevuld worden.

Rooster toepassen in Payroll

Het veld Rooster toepassen in Payroll staat in de eigenschappen van de salarisregel bij de medewerker. Dit veld is bedoeld om bij medewerkers met een soortsalaris Uurloon  of Schaal uurloon aan te duiden dat het geen oproepkracht is, maar een vaste kracht. Looncomponenten in de cao kijken naar deze instelling om te bepalen of het aantal dagen en uren opgehaald moeten worden uit het rooster of uit de loonmutaties.

Per medewerker afwijken van de standaardregelgeving

Het is mogelijk in Profit om af te wijken op de automatische bepaling. Dit kan door in de eigenschappen van de medewerker in de instantie belastingdienst het veld Toepassing dagtabel een andere waarde te geven. Je hebt de volgende keuzen:

 • Standaard regelgeving

  Profit volgt de standaard regelgeving op basis van het onderstaande schema.

 • Geforceerd dagtabel toepassen

  Profit past altijd de dagtabel toe.

 • Geforceerd periodetabel toepassen

  Profit past altijd de periodetabel toe.

In het onderstaande schema zie je hoe Profit standaard bepaalt of de dag- of periodetabel moet worden toegepast:

Dag- of periodetabel geforceerd toepassen

AFAS heeft overleg gevoerd met de Belastingdienst over de toepassing van de dagtabel. Op basis hiervan zijn een aantal heldere afspraken gemaakt die zijn geïmplementeerd in Profit :

 • Standaard regelgeving

  Profit past de standaard regelgeving toe. Profit gebruikt standaard de periodetabel die in de eigenschappen van de medewerker is opgegeven op het tabblad Salaris.

  Ten aanzien van de toepassing van de dagtabel geldt het volgende:

 • Geforceerd dagtabel toepassen

  Met deze optie past Profit gedurende de looptijd van de instantieregel altijd de dagtabel toe, ongeacht de regelgeving. Uiteraard is dit op eigen verantwoording van de klant.

 • Geforceerd periodetabel toepassen

  Met deze optie past Profit gedurende de looptijd van de instantieregel altijd de periodetabel toe, ongeacht de regelgeving. Uiteraard is dit op eigen verantwoording van de klant.

Dagtabel geforceerd toepassen

In de onderstaande beschrijving worden de volgende begrippen gebruikt:

 • Roosterdagen

  Het aantal dagen volgens rooster waarbij geen rekening wordt gehouden met in- en uitdiensttreding. Als het rooster niet worden meegenomen naar Profit Payroll, is dit aantal 0.

 • Contractdagen

  Het aantal dagen volgens rooster waarbij wel rekening wordt gehouden met in- en uitdiensttreding. Als het rooster niet worden meegenomen naar Profit Payroll, is dit aantal 0. Vanaf 2007 wordt in de volgende situaties van de standaard regelgeving afgeweken en wordt de dagtabel toegepast:

 1. De dagtabel wordt geforceerd toegepast bij de medewerker.
 2. Het betreft de eerste periode waarin de medewerker in dienst is gekomen OF de laatste periode waarin de medewerker in dienst is.

  EN het rooster wordt toegepast in Profit Payroll;

  EN het aantal Roosterdagen is groter dan het aantal Contractdagen.

  Toelichting: iemand die in- of uitdienst treedt, waarbij het aantal roosterdagen groter is dan het aantal contractdagen (ongeacht het daadwerkelijk aantal gewerkte dagen) krijgt altijd de dagtabel toegepast.

 3. Het betreft de eerste periode waarin de medewerker in dienst is gekomen OF de laatste periode waarin de medewerker in dienst is;

  EN het rooster niet wordt toegepast in Profit Payroll;

  EN het aantal kalenderdagen van het contract is ongelijk aan het aantal kalenderdagen van de periode.

  Toelichting: Bij iemand die geen rooster heeft in Profit Payroll (roosterdagen en contractdagen = 0) EN later dan de begindatum van de periode in dienst treedt OF iemand die uit dienst treedt eerder dan de einddatum van de periode krijgt de dagtabel toegepast.

 4. In de periode is onbetaald verlof geboekt EN de medewerker heeft geen auto van de zaak.

Om op bovenstaande manierte kunnen bepalen of de dagtabel moet worden toegepast, is de looncomponent 100.006.520 'Toepassing dagtabel' beschikbaar in rekenregel 10.048 'Toepassen dagtabel'.

Zie ook

Process

Landelijke regelgeving

Work area

Payroll