Dividendbelasting

Keert een vennootschap dividend uit aan de aandeelhouders? Dan moet er dividendbelasting betaalt worden over het uitgekeerde dividend.

Dividendbelasting wordt geheven over de opbrengst van aandelen en winstbewijzen. Het belastingtarief bedraagt 15% van die opbrengst. Een vennootschap die dividend uitkeert is verplicht dividendbelasting in te houden en aan de Belastingdienst te betalen. Je moet de aangifte doen én de belasting betalen binnen één maand na de dag waarop het dividend beschikbaar is gesteld. Is de aangifte niet op tijd binnen of betaal je het bedrag van de aangifte niet op tijd? Dan kun je een naheffingsaanslag met een boete krijgen.

Hoeft een vennootschap (deels) geen aangifte vennootschapsbelasting te doen? Misschien komt deze dan in aanmerking voor een inhoudingsvrijstelling van dividendbelasting. Voor deze regeling kan je de vennootschap kwalificeren bij de Belastingdienst door middel van het verzoek kwalificatiebeschikking.

Let op: 

Voorheen moest de aangifte dividendbelasting op papier worden gedaan. Vanaf 1 januari 2024 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om de aangifte en/of opgaaf dividendbelasting digitaal aan te leveren. Dit heeft betrekking op de aangifte en/of opgaaf die plaatsvindt op of na 1 januari 2024. Het papieren formulier voor de aangifte dividendbelasting 2024 is vanaf 1 juli 2024 niet meer bruikbaar.

Aangifte dividendbelasting 2024 is nu beschikbaar in de cockpit van de Cliënt Vpb.

Zie ook: Rapporten Dividendbelasting

Inhoud

Wijzigingen aangifte dividendbelasting 2024

Digitale aanlevering

Voorheen moest de aangifte dividendbelasting op papier worden gedaan. Vanaf 1 januari 2024 biedt de Belastingdienst de mogelijkheid om de aangifte en/of opgaaf dividendbelasting digitaal aan te leveren. Dit heeft betrekking op de aangifte en/of opgaaf die plaatsvindt op of na 1 januari 2024. Het papieren formulier voor de aangifte dividendbelasting 2024 is vanaf 1 juli 2024 niet meer bruikbaar.

Aangifte dividendbelasting 2024 op papier

Wanneer de aangifte dividendbelasting 2024 nog op de oude manier uitgewerkt is, moet het juiste rapport bij Rapportage worden gekozen: Dividendbelasting papieren biljet 2024 (voorbrief, aangifte, notulen AVA) (Profit). Wanneer de aangifte op de nieuwe manier is uitgewerkt, werkt dit rapport niet. Kies dan bijvoorbeeld voor Standaardrapportage aangifte en opgaaf dividend 2024 (Profit).

Let op:

Vanaf aangifte dividendbelasting 2024 wordt er geen rapport meer aangemaakt via de wachtrij wanneer je op de actie Versturen aangifte klikt, zoals eerder wel het geval was. Je selecteert daarom bij papieren aangiften zelf het juiste rapport (hierboven beschreven) om deze af te drukken.

Bijlage

Op dit moment kunnen geen bijlagen meegestuurd worden met de aangifte en opgaaf dividend. De Belastingdienst gaat deze functionaliteit waarschijnlijk in de loop van 2024 bieden. Tot die tijd moeten bij een verdragstoepassing in de dividendaangifte alle IB92-verklaringen, IB95-verklaringen (Aruba), IB96-verklaringen en formulieren 6166 of vergunningen per post opgestuurd worden naar de Belastingdienst, voorafgegaan door een voorloopblad. Deze verklaringen hoeven niet opgestuurd te worden bij een getekende overeenkomst waarin de bijzondere regeling over het toepassen van vermindering van dividendbelasting is uitgewerkt. Het voorloopblad met invulinstructie en retouradres is beschikbaar op de website van de Belastingdienst.

Zie ook de Veldcodes Aangifte en opgaaf Dividendbelasting

Dividendbelasting uitwerken

Het uitwerken van de dividendaangifte doe je in InSite. Je vult de dividendbelasting in via de cockpit van de cliënt Vpb.

Aangifte dividendbelasting uitwerken:

 1. Open InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Fiscaal.
 4. Klik op: Vpb.
 5. Open de cockpit van de cliënt Vpb voor wie je de aangifte dividendbelasting wilt uitwerken.
 6. Selecteer het juiste fiscale jaar.
 7. Klik op: Dividend 20XX.

  Profit opent de (meest recente) bestaande aangifte dividendbelasting of voegt een nieuwe aangifte toe. Als je de aangifte dividendbelasting voor het betreffende aangiftejaar voor de eerste keer uitwerkt maakt Profit een nieuwe aan.

  Aangiften dividendbelasting die je al hebt uitgewerkt vind je terug in de weergave Aangiften in de cockpit van de cliënt Vpb. Je kunt vanuit deze weergave een bestaande aangifte dividendbelasting openen en aanpassen.

Structuur

Hieronder zullen de schermen binnen de aangifte op volgorde van uitwerken worden besproken. De aangifte wordt uitgewerkt door eerst op het scherm Algemene gegevens de totale uitkering op te geven, en deze vervolgens te specificeren in de schermen daaronder. Op het scherm Dividenduitkeringen wordt de uitkering eerst gespecificeerd op vennootschapsniveau. Binnen de vennootschap die uitkeert kun je verschillende dividenduitkeringen uitwerken en binnen de verschillende dividenduitkeringen kun je Inhoudingsvrijstellingen uitwerken.

Dividenduitkeringen uitwerken vanuit dochter in FE

Zoals je hierboven in het stappenplan ziet, werk je de aangifte dividendbelasting uit vanuit de cockpit van de cliënt Vpb. Ook wanneer de dividenduitkering door een dochter in een FE wordt gedaan, is dit het geval. Om de dochter (vennootschap) hiervoor om te zetten naar een cliënt Vpb, volg je de volgende stappen:

 1. Ga naar Fiscaal / Vennootschapsbelasting / Vennootschap.
 2. Selecteer hier de dochter uit de fiscale eenheid (FE).
 3. Klik op actie Vennootschap naar nieuwe cliënt Vpb.
 4. Vul de velden en vink het veld Uitsluitend t.b.v. aangifte/opgaaf dividend aan.
 5. Open nu de cockpit van de cliënt Vpb die je net hebt aangemaakt. Rechts kun je nu kiezen uit Dividend 20XX.

  Let op:

  Bij de cliënt Vpb waarbij het vinkveld Uitsluitend t.b.v. aangifte/opgaaf dividend aanstaat, kun je in de cockpit alleen dividendaangifte uitwerken en dus geen andere soorten aangiften.

Algemene gegevens

Gegevens inhoudingsplichtige

In het onderdeel Gegevens inhoudingsplichtige worden de naam en het RSIN van de Cliënt Vpb overgenomen. De Cliënt Vpb is altijd de inhoudingsplichtige vennootschap. Je kunt het veld ISIN (International Securities Identification Number) invullen als de aandelen van de inhoudingsplichtige (deels) beursgenoteerd zijn.

In het veld De vennootschap is een fiscale beleggingsinstelling gaat het om de toepassing van artikel 11a Wet Db, waarbij onder beleggingsinstelling we de definitie bedoelen uit artikel 28 Wet Vpb. Het veld wordt automatisch aangevinkt wanneer het vinkveld Beleggingsinstelling in de jaargegevens van de Cliënt Vpb is aangevinkt. Dit veld is te vinden in de eigenschappen van de Cliënt Vpb / tabblad Boekjaar. Open hier de eigenschappen van het boekjaar en open vervolgens tabblad Bijzonderheden. Hier vind je het vinkveld Beleggingsinstelling.

Je kunt desgewenst het veld handmatig aan- of uitvinken in de aangifte.

Gegevens dividenduitkering

Onder de Gegevens dividenduitkering geef je de dividenduitkering op. Het is mogelijk om waarde ‘0’ in te vullen in het veld Dividenduitkering. Dit is bijvoorbeeld het geval als aan het einde van het jaar niet is voldaan aan de voorwaarden om de inhoudingsvrijstelling van artikel 4c Wet Db (vrijgestelde inkoop van aandelen) toe te passen. Als je in dat geval al een eerdere dividendaangifte hebt ingediend met een beroep op de vrijstelling van artikel 4c Wet Db, vul dan ‘0’ in het veld Dividenduitkering. Geef vervolgens in het onderdeel Bijzondere situatie (op het scherm Dividenduitkeringen) in het veld Opbrengst ten onrechte vrijgestelde inkoop aandelen de ten onrechte vrijgestelde inkoop op. Over dit bedrag wordt alsnog dividendbelasting berekend op het scherm Belasting.

Vink het veld De vennootschap neemt de belasting voor haar rekening aan als je artikel 6 lid 1 Wet Db toepast. Vervolgens wordt de opgegeven dividenduitkering gebruteerd. Met behulp van de rekenmachine zie je hoe deze brutering werkt. Op het scherm Belasting wordt over het bruto bedrag het reguliere tarief dividendbelasting berekend.

Tot slot geef je in het veld Datum waarop het dividend beschikbaar is gesteld de datum van beschikbaarstelling van het dividend op. Deze datum moet altijd op of voor de inzenddatum van de aangifte liggen. Dit kan dus niet een datum in de toekomst zijn. Wanneer dit het geval is, ontstaat een foutmelding op het Verificatiescherm.

Opgaaf

De schermen Algemene gegevens, Dividenduitkeringen en Belasting zijn onderdeel van de dividendaangifte: het belaste deel van de dividenduitkering. Op het scherm Opgaaf wordt het onbelaste deel opgegeven.

Op het scherm Opgaaf staan alle gegevens over de toegepaste inhoudingsvrijstelling op een dividenduitkering die is gedaan aan een in het buitenland gevestigde vennootschap in een deelnemingssituatie (artikel 4 lid 2 jo. artikel 4 lid 11 Wet dividendbelasting; artikel 1a Uitvoeringsbeschikking dividendbelasting). Het gaat daarbij bijvoorbeeld om gegevens van de opbrengstgerechtigde (zoals naam, adres en het land van vestiging), het nominaal gestorte kapitaal en het aantal stemgerechtigde aandelen van de inhoudingsplichtige. Op dit scherm specificeer je de wettelijk vereiste gegevens.

Let op:

Het gaat hier alleen om opbrengstgerechtigden die gevestigd zijn in het buitenland in een deelnemingssituatie (zie ook artikel 4 lid 2 Wet Db). Om deze reden is het niet mogelijk om in het veld Land de waarde Nederland te selecteren.

Nominaal gestort kapitaal inhoudingsplichtige

Vermeld hier het totale bedrag van het nominaal gestorte kapitaal in de inhoudingsplichtige vennootschap. Dat niet alleen het deel dat door de opbrengstgerechtigde aandeelhouder op de geplaatste aandelen is gestort, maar het totaal gestorte kapitaal in de vennootschap, Als je dit veld invult, is het ook verplicht om de specificatie Totaalbedrag vrijgestelde dividenduitkering in te vullen.

Aantal stemgerechtigde aandelen inhoudingsplichtige

Vermeld hier het totaal aantal stemgerechtigde aandelen van de inhoudingsplichtige vennootschap. Ook hier gaat het om alle stemgerechtigde aandelen in de vennootschap, niet het aantal stemgerechtigde aandelen dat de opbrengstgerechtigde aandeelhouder in de vennootschap bezit. Als je dit veld invult, is het ook verplicht om de specificatie Totaalbedrag vrijgestelde dividenduitkering in te vullen.

Totaalbedrag vrijgestelde dividenduitkering

Vul in deze specificatie de gegevens in van de buitenlandse opbrengstgerechtigde(n) waarvoor een inhoudingsvrijstelling wordt toegepast op een aan deze vennootschap gedane dividenduitkering. In deze specificatie is het mogelijk om maximaal 999 regels toe te voegen. Dit maximum is bepaald door de Belastingdienst. Het is momenteel nog niet mogelijk om regels in deze specificatie te importeren door middel van een .csv-bestand.

Bij een gedeeltelijk vrijgestelde dividenduitkering wordt de opgaaf dividendbelasting toegepast voor het vrijgestelde deel. Voor het belaste deel wordt dividendaangifte gedaan.

Het is vanuit de Belastingdienst bepaald dat je hier maximaal 999 regels kunt toevoegen. Het is momenteel nog niet mogelijk om regels in deze specificatie te importeren door middel van een .csv-bestand.

Deze specificatie bevat o.a. de volgende velden:

 • Opbrengstgerechtigde is een hybride entiteit

  Het gaat hier om toepassing van artikel 4 lid 10 Wet Db. In dit geval moeten de gegevens van de hybride entiteit worden vermeld als opbrengstgerechtigde. Als dit veld is aangevinkt, is het niet mogelijk om het veld Opbrengstgerechtigde is een achterliggende participant van een hybride entiteit aan te vinken.

 • Opbrengstgerechtigde is een achterliggende participant van een hybride entiteit

  Het gaat hier om toepassing van artikel 4 lid 9 Wet Db. In dit geval moeten de gegevens van de achterliggende participant van de hybride entiteit vermeld worden als opbrengstgerechtigde. Als dit veld is aangevinkt, dan kan het veld Opbrengstgerechtigde is een hybride entiteit niet aangevinkt worden.

 • Nominaal gestort kapitaal

  Vermeld hier het deel van het totaal gestorte kapitaal in de inhoudingsplichtige vennootschap dat toekomt aan de opbrengstgerechtigde aandeelhouder. Het totaal van dit veld (over alle specificatieregels heen) mag nooit uitkomen boven het bedrag in het veld Nominaal gestort kapitaal inhoudingsplichtige bovenin het scherm.

 • Aantal stemgerechtigde aandelen en Percentage stemrechten

  Vermeld hier het totaal aantal stemgerechtigde aandelen en het totaal percentage van alle stemrechten dat de opbrengstgerechtigde heeft in de inhoudingsplichtige vennootschap. Het totaal van het veld Aantal stemgerechtigde aandelen over alle specificatieregels heen mag nooit uitkomen boven het opgegeven aantal in het veld Aantal stemgerechtigde aandelen inhoudingsplichtige bovenin het scherm.

Dividenduitkeringen

Agioreserve

In het onderdeel Algemene gegevens agioreserve vul je de agioreserve inclusief het verloop in.

In het veld Af: uitgekeerd in bonusaandelen geef je het dividend in bonusaandelen op. Bonusaandelen ten laste van de agioreserve zijn onbelast (artikel 3 lid 1 sub c Wet Db). Als de dividenduitkering alleen bestaat uit bonusaandelen, hoef je geen nieuwe vennootschap met de knop Nieuwe vennootschap aan te maken. Het volstaat in dit geval om alleen dit veld in te vullen.

In het veld Af: uitgekeerd in contanten geef je de dividenduitkering in contanten op, als deze ten laste van de agioreserve is gedaan. Wanneer er zuivere winst is, is de uitkering belast (artikel 3 lid 1 sub d Wet Db). Als de uitkering belast is, moet ook een nieuwe vennootschap met de knop Nieuwe vennootschap worden aangemaakt om het belaste deel van de dividenduitkering te specificeren. Dit geldt niet als de uitzondering van artikel 3 lid 1 sub d van toepassing is (besluit algemene vergadering van aandeelhouders, afstempeling aandelen en statutenwijziging). In het geval van deze uitzondering is alleen het veld invullen voldoende.

Bijzondere situatie

In het onderdeel Bijzondere situatie geef je in het verleden ten onrechte gedane en vrijgestelde inkoop van aandelen op. Over de opbrengst moet dividendbelasting worden ingehouden op grond van artikel 6 lid 2 Wet Db. De dividendbelasting rekent Profit automatisch uit op het scherm Belasting.

Nieuwe vennootschap (knop)

Nu kun je een vennootschap toevoegen. Op het scherm Dividenduitkeringen is hiervoor de knop Nieuwe vennootschap aanwezig. In de dividendaangifte kunnen maximaal 99 vennootschappen worden toegevoegd. Dit maximum is door de Belastingdienst bepaald.

In de dividendaangifte is de vennootschap een inhoudingsplichtige óf subfonds. Een nieuwe vennootschap verschijnt automatisch linksonder de menu-items Dividenduitkeringen en Belasting. Op die manier borg je alle gegevens overzichtelijk per vennootschap. Daarnaast krijg je per vennootschap inzicht in de belastingdruk.

Voeg géén nieuwe vennootschap toe in de volgende gevallen:

 • De uitkerende vennootschap keert slechts bonusaandelen uit. Bonusaandelen zijn onbelast (op grond van artikel 3 lid 1 sub c Wet Db). Dit betekent dat uitgereikte bonusaandelen volgens de wet niet onder 'dividend' vallen. Er hoeft dan ook geen dividendbelasting te worden ingehouden.
 • De uitkerende vennootschap keert uitsluitend dividend uit aan buitenlandse vennootschappen in een deelnemingssituatie (artikel 4 lid 2 Wet Db). In dat geval moet alleen een Opgaaf worden gedaan van de wettelijk vereiste gegevens (zie paragraaf ). Er hoeft geen dividendbelasting te worden ingehouden.

  Let op:

  Wanneer de inhoudingsplichtige een paraplufonds is en je wilt de dividenduitkering(en) per subfonds specificeren, vink dan het veld Dividenduitkering(en) specificeren per subfonds op het scherm Algemene gegevens aan. Voeg vervolgens eerst de inhoudingsplichtige vennootschap toe en daarna alle subfondsen. Voor beide gebruik je de knop Nieuwe vennootschap.

Gegevens vennootschap

Als je het veld Dividenduitkering(en) specificeren per subfonds niet aanvinkt, werk je de dividenduitkering(en) alleen uit voor de inhoudingsplichtige. Je kunt dan ook maar één vennootschap toevoegen. De velden Naam inhoudingsplichtige en RSIN inhoudingsplichtige zijn in dit geval automatisch ingevuld. De velden Naam subfonds en ISIN subfonds zijn in dit geval niet te vullen.

Als je het veld Dividenduitkering(en) specificeren per subfonds hebt aangevinkt, dan gaan we er vanuit dat je de dividenduitkering(en) alleen voor de subfondsen wilt specificeren. Je kunt meer dan één vennootschap toevoegen. De velden Naam subfonds en ISIN subfonds zijn in dit geval in te vullen met de gegevens van de subfondsen. De velden Naam inhoudingsplichtige en RSIN inhoudingsplichtige zijn in dit geval niet in te vullen.

Afdrachtsvermindering

In het onderdeel Afdrachtverminderingen specificeer je alle verminderingen op de af te dragen dividendbelasting ter voorkoming van dubbele belasting. Het gaat bij deze velden om toepassing van artikel 11, 11a of 12 Wet Db.

De volgende velden verminderen het totaal te betalen bedrag aan dividendbelasting (voor de inhoudingsplichtige of per subfonds indien van toepassing) op het scherm Belasting.

Bij deze drie velden gaat het om toepassing van artikel 11 en 11a Wet Db:

 • Vermindering vanwege buitenlandse bronbelasting op deelnemingsdividenden
 • Vermindering vanwege dividendbelasting fiscale beleggingsinstelling
 • Vermindering vanwege buitenlandse bronbelasting fiscale beleggingsinstelling

De twee velden daaronder zijn altijd gelijk aan elkaar. Hier gaat het om toepassing van artikel 12 Wet Db:

 • Bedrag ingehouden dividendbelasting door afzien inhoudingsvrijstelling
 • Bedrag afdrachtvermindering

In het eerste veld geef je de ingehouden dividendbelasting op en vervolgens wordt dit bedrag overgenomen naar het veld Bedrag afdrachtvermindering.

De bedragen in deze twee laatste velden verlagen de verschuldigde dividendbelasting niet.

Nieuwe dividenduitkering (knop)

Met de knop Nieuwe dividenduitkering specificeer je binnen de uitkerende vennootschap een nieuwe dividenduitkering.

Algemeen

In het veld Omschrijving kun je zelf een omschrijving van de uitkering meegeven.

In het verplichte veld Vorm geef je de aard van de dividenduitkering opgeven. Een specifieke dividenduitkeringsvorm moet uniek zijn binnen de vennootschap. Je mag bijvoorbeeld niet voor één vennootschap twee dividenduitkeringen met als vorm 1 – Winstuitkering in geld (art. 3 lid 1a Wet Db) aanmaken. In dat geval moet je beide dividenduitkeringen samenvoegen tot één dividenduitkering.

Let op:

De dropdown bij het veld Vorm laat alleen de dividenduitkeringsvormen zien die nog niet gekozen is. Zie je een specifieke vorm niet in het lijstje staan, dan is deze al gebruikt bij een andere dividenduitkering.

In het veld Bedrag dividenduitkering geef je de dividenduitkering op. Deze uitkering moet altijd gelijk zijn aan de optelling van de volgende aangiftevelden:

 • Bedrag vrijstelling (over alle inhoudingsvrijstelling(en) bij deze dividenduitkering, indien aanwezig);
 • het hoofdveld Uitkeringen met verdragstoepassing (op het scherm van deze dividenduitkering);
 • het hoofdveld Bedrag onbelast vanwege verbod extraterritoriale heffing (op het scherm van deze dividenduitkering)
 • het hoofdveld Totaal bedrag dividenduitkering belast tegen normaal tarief (geheel onderaan het scherm van de dividenduitkering).

Is dit niet het geval, dan krijg je hiervan een verificatiemelding.

Liquidatie-uitkering

In het onderdeel Liquidatie-uitkering vul je de toepassing van artikel 3 lid 1 onderdeel b Wet Db in. De totale liquidatie-uitkering - het gemiddeld gestort aandelenkapitaal moet als dividenduitkering worden opgegeven. Is dit saldo negatief, dan krijgt je hiervan een foutmelding op het verificatiescherm.

Verdragstoepassing en aanmerkelijk belang

Is sprake van een dividenduitkering met dividendbelasting volgens een bepaald belastingverdrag, dan geef je in de specificatie Uitkeringen met verdragstoepassing alle dividenduitkeringen op die daaronder vallen. Geef eventuele bijzonderheden aan (zoals toepassing van vrijstellingen, IB 02/IB 96). Het is in elk geval verplicht om een omschrijving, bedrag, verdragspercentage en land op te geven. Per regel zal het juiste tarief worden toegepast op het scherm Belasting, in het onderdeel Dividendbelasting verdragstoepassing.

In de specificatie Opbrengstgerechtigde aanmerkelijk belang specificeer je de opbrengstgerechtigde die recht heeft op de opgegeven dividenduitkering.

Belast tegen normaal tarief

In het veld Totaal bedrag dividenduitkering belast tegen normaal tarief wordt de totale dividenduitkering belast tegen het normale tarief (15% voor 2024) berekend. Door op de rekenmachine rechts naast het veld te klikken, zie je hoe dit veld wordt berekend.

Tot slot kun je een dividenduitkering dupliceren met de knop Dupliceer dividenduitkering en verwijderen met de knop Verwijder dividenduitkering. Let er bij het dupliceren op dat alleen de dividenduitkering zelf wordt gedupliceerd, en niet de eventueel aanwezige inhoudingsvrijstelling onder deze dividenduitkering.

Nieuwe inhoudingsvrijstelling (knop)

Met de knop Nieuwe inhoudingsvrijstelling specificeer je (binnen een opgegeven dividenduitkering) een nieuwe inhoudingsvrijstelling. Je kunt daarbij de volgende velden en specificaties invullen.

Algemeen

Geef in dit onderdeel de algemene gegevens van de inhoudingsvrijstelling op. In het veld Type vrijstelling staan alleen de type vrijstellingen die van toepassing zijn op de specifieke Vorm van de dividenduitkering waar deze inhoudingsvrijstelling bij hoort. Profit controleert hierop, en zal een foutmelding geven als je een niet-toegestaan type vrijstelling hebt ingevuld bij een bepaalde dividenduitkeringsvorm.

Het veld Schriftelijke verklaring aanwezig vanwege vererfd aanmerkelijk belang kun je alleen aanvinken als het veld Type vrijstelling gelijk is aan 7 – Vererfd aanmerkelijk belang (art. 4e Wet Db). Het veld Schriftelijke verklaring aanwezig vanwege indirecte overdracht van aandelen of winstbewijzen kun je alleen aanvinken als het veld Type vrijstelling gelijk is aan 10 – Indirecte overdracht van aandelen of winstbewijzen (art. 4f Wet Db).

Vervolgens kun je in de groepen Inkoop eigen aandelen en Opbrengstgerechtigde(n) aanvullende gegevens voor de inhoudingsvrijstelling specificeren, afhankelijk van het vrijstellingstype. Deze onderdelen, met bijbehorende specificaties, zijn alleen invulbaar bij specifieke waarden van het veld Type vrijstelling.

Belasting

Het hoofdscherm Belasting toont het hoofdveld Totaal verschuldigde dividendbelasting inclusief specificatie. Dit is altijd berekend door de som te nemen van het veld Totaal verschuldigde dividendbelasting over alle aanwezige specificatieregels.

In het menu links kun je onder Belasting de belastingpositie per vennootschap bekijken door op de naam van de vennootschap te klikken. Dit scherm bevat onder andere de volgende velden:

Dividendbelasting normaal tarief

 • Dividendbelasting normaal tarief

  Dit veld wordt berekend door het veld Totaal bedrag dividenduitkering belast tegen normaal tarief over alle dividenduitkeringsobjecten van deze vennootschap te sommeren en het totaal te tonen.

 • Verschuldigde dividendbelasting normaal tarief (15%)

  Dit veld wordt berekend door Totaal bedrag dividenduitkering belast tegen normaal tarief x Percentage dividendbelasting (dit in geval 15%). De uitkomst wordt afgerond naar beneden in het voordeel van de inhoudingsplichtige.

Dividendbelasting verdragstoepassing

 • Verschuldigde dividendbelasting verdragstoepassing

  Dit veld wordt berekend door het veld Verschuldigde dividendbelasting over alle regels van de specificatie Uitkeringen met verdragstoepassing voor deze vennootschap te sommeren.

Afdrachtverminderingen

 • Totaal afdrachtverminderingen

  Dit veld wordt berekend door de som: Vermindering vanwege buitenlandse bronbelasting op deelnemingsdividenden + Vermindering vanwege dividendbelasting fiscale beleggingsinstelling + Vermindering vanwege buitenlandse bronbelasting fiscale beleggingsinstelling. Deze velden zijn te vinden in het scherm van deze vennootschap onder het scherm Dividenduitkeringen.

Totaal verschuldigde dividendbelasting

Dit veld wordt berekend door: Verschuldigde dividendbelasting normaal tarief (15%) + Verschuldigde dividendbelasting verdragstoepassing + Verschuldigde dividendbelasting inkoop aandelen (15%) - Totaal afdrachtverminderingen. Als de uitkomst negatief is, is het veld leeg.

Status en voortgang

Het vinkveld Aangifte gereed voor verzending aanvinken zorgt ervoor dat de aangifte wordt klaargezet voor verzending.

Aangifte en opgaaf dividend klaarzetten:

 1. Ga naar de cockpit van de Cliënt Vpb.
 2. Selecteer het juiste jaar.
 3. Klik op: Dividend 20XX.
 4. Ga naar het scherm: Status en voortgang.
 5. Vink Aangifte gereed voor verzending aan.

  Als je dit veld niet kunt aanvinken, heeft dat één van de volgende oorzaken:

  • Er zijn nog één of meerdere foutmeldingen aanwezig zijn op het verificatiescherm.
  • De huidige datum valt buiten de instuurdata van de aangifte dividend.
 6. Klik op: Opslaan.
 7. Klik op: Sluiten.

Nu kun je het elektronisch bericht aanmaken en de aangifte versturen.

Direct naar

 1. Fiscaal