CBS-aangifte

Om de handel tussen EU-landen te kunnen volgen, is door de EU het Intrastat-stelsel ingesteld. Hiervoor verstrekken ondernemers via de CBS-aangifte hun handelsgegevens rechtstreeks aan de statistiekdiensten in de lidstaten.

Dit moet je eerst inrichten.

Inhoud

Beschrijving

Voor Nederland doe je aangifte bij het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). Je levert het CBS gegevens over de:

 • invoer uit EU-lidstaten (ICV of IntraCommunautaire Verwerving) en/of
 • uitvoer naar EU-lidstaten (ICL of IntraCommunautaire Levering).

Wijziging per 01-01-2022

Het CBS heeft aangekondigd dat vanaf 01-01-2022 GEEN jaaraangifte meer is toegestaan. Aangifteplichtigen die dit al deden moeten over op maandaangifte, mits het normbedrag voor ICL en/of ICV wordt behaald. Onder het nieuwe normbedrag hoeft helemaal geen CBS-aangifte meer gedaan te worden. Dit betekent dat de wens voor Jaaraangifte CBS in Profit hier voorlopig ook mee komt te vervallen.

Fiscale eenheid

Vanaf 2022 moet ook aangifte worden gedaan vanuit het Btw-nummer van de fiscale eenheid, indien de organisatie voor de Belastingdienst een fiscale eenheid betreft. Profit houdt hier al rekening mee in de CBS-aangifte. Dit geldt alleen voor Nederlandse btw.

Voor de aangifte vanuit de Fiscale eenheid vul je het Btw-nummer van de fiscale eenheid in bij Identificatienummer CBS in de instellingen van Ordermanagement.

Let op!

Als je geen Identificatienummer invult dan neemt Profit automatisch het btw-nummer over dat is ingesteld bij Financieel / Beheer / Instellingen administratie op het tabblad Btw.

Profit stelt de aangifte samen uit de ontvangsten en pakbonnen.

Let op: 

De CBS-aangifte hoeft niet volledig te zijn, maar moet bij benadering volledig zijn. Dit is dus niet hetzelfde als de btw-aangifte, die wel altijd volledig moet zijn.

Statistische drempel

 • Je hoeft geen CBS-aangifte te doen als je onder het drempelbedrag blijft. Voor Nederland is, per 1-1-2022 de drempel voor uitvoer/ICL gesteld op € 1.000.000; de drempel voor invoer/ICV is € 5.000.000. Als uw geschatte ICL- of ICV-waarde (op basis van het voorgaande jaar) onder de drempel blijft vervalt uw opgaveverplichting. Als uw geschatte ICL- of ICV-waarde boven de drempel uitkomt, dan heeft u een maandelijkse opgaveverplichting.

Deze drempel heeft betrekking op de waarde per jaar van de in- en uitvoer van en naar EU-landen en geldt voor in- en uitvoer afzonderlijk: een bedrijf met een invoer/ICV van € 9.000.000 en een uitvoer/ICL van € 800.000 is alleen informatieplichtig voor de invoer.

De statistische informatie over de handelsactiviteiten van de vrijgestelde bedrijven met andere EU-landen wordt geschat aan de hand van fiscale gegevens.

Let op: 

Voor België geldt een andere statistische drempel. De drempel voor het berekenen van de aangifteplicht van de aankomsten voor 2021 is € 1.500.000 euro. De drempel van de verzendingen blijft € 1.000.000 euro. Bij uitvoer boven de € 25.000.000 moet in België een uitgebreide aangifte worden gedaan.

De volgende gegevens worden o.a. doorgegeven:

 • het identificatienummer dat aan de informatieplichtige is toegekend (veelal het btw-identificatienummer);
 • de referentieperiode (meestal een maand, de aangifteperiode voor de btw);
 • de aard van de beweging (aankomst, verzending);
 • de goederen (via de 8-cijferige intrastatcode (ook wel: GN-code));
 • de waarde van de goederen (veelal de maatstaf van heffing voor de btw);
 • de hoeveelheid goederen (veelal uitgedrukt in nettomassa, dat wil zeggen het gewicht met uitzondering van verpakkingsmateriaal);
 • de partnerlidstaat (bij aankomst de lidstaat van herkomst, bij verzending de lidstaat van bestemming);
 • de aard van de transactie (bijvoorbeeld aankoop, verkoop, veredelingsverkeer).
 • zowel systeemdatum van aangemaakte pakbonnen/ontvangsten als leverdatum en ontvangstdatum. In België wordt hierop gecontroleerd.

CBS-aangifte doen

Aan de hand van de goederenmutaties op de pakbonnen en ontvangsten genereer je de CBS-aangifte. Je kunt daar eventueel zelf nog handmatig regels aan toevoegen.

Bij het maken van de CBS-aangifte verzamelt Profit de volgende inkoop-gegevens:

 • Alle regels van de Ontvangsten met het CBS-type I.C.Verwerving.
 • Het gewicht bepaalt Profit aan de hand van het veld CBS-gewicht in de eigenschappen van het artikel.
 • De datum die je vastlegt bij het toevoegen van de ontvangst bepaalt in welke periode de ontvangst meegaat.*

Voor verkoop geldt:

 • Alle regels van de Pakbonnen met het CBS-type I.C. Levering.
 • De datum die je vastlegt bij het toevoegen van de pakbon bepaalt in welke periode de pakbon meegaat in de aangifte.*

Eventuele wijzigingen op de pakbonnen/ontvangsten gaan in de eerstvolgende aangifte met een correctieregel mee (veld Correctie aangevinkt in de regel). Je kunt ook zelf handmatig regels toevoegen.

* Als je dus vandaag een ontvangst of pakbon in de voorgaande maand toevoegt, is de datum de Ontvangstdatum of Pakbondatum.

CBS-aangifte aanmaken:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Voorraad / CBS-aangifte.
 2. Klik op: Nieuw

  Profit voegt automatisch een aangifte toe één periode na de verslagperiode van de meest recente aangifte. Als de laatst aangemaakte aangifte nog niet definitief is, krijg je hiervan een melding. Nadat je deze aangifte definitief hebt gemaakt kun je een nieuwe aangifte aanmaken.

 3. Stel eventueel de velden in, als dit de eerste aangifte is.
 4. Klik op: Voltooien

CBS-aangifte controleren:

Als je de aangifte niet kunt verklaren, probeer dan het volgende.

Je kunt de gegevensverzameling Mutaties gebruiken (via rapport of analyse bijvoorbeeld) om te verklaren welke ontvangsten en/of pakbonnen zijn meegenomen in de CBS-aangifte.

Je herkent dit doordat bij mutatie de velden Administratie, Jaar en Periode gevuld worden met het jaar en de periode van de CBS-aangifte. Deze velden zijn alleen gevuld bij mutaties die in de aangifte zijn meegenomen. De velden worden weer netjes leeggemaakt als de CBS-aangifte wordt verwijderd.

Regels toevoegen vóór definitief maken CBS-aangifte:

Je kunt, als de aangifte nog niet definitief is, nog regels toevoegen.

 1. Ga naar: Ordermanagement / Voorraad / CBS-aangifte.
 2. Open de eigenschappen van een aangifte.

  Zodra je een regel toevoegt, vinkt Profit daarin het veld Handmatige correctie aan.

 3. Selecteer bij Goederenstroom of het om invoer of uitvoer gaat.
 4. Selecteer het Land van herkomst/bestemming.

  Bij invoer, dus in ontvangsten, is dit het land van waaruit de goederen met bestemming Nederland zijn verzonden. Indien de goederen vóór invoer/ICV in Nederland via één of meer landen zijn vervoerd en daar voorwerp hebben uitgemaakt van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van herkomst het laatste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling heeft plaatsgevonden. Het land van herkomst wordt geïdentificeerd met de code volgens de Nomenclatuur van de EU.

  Bij uitvoer, dus in de pakbonnen, is dit het land dat op het ogenblik van uitvoer/ICL bekend is als het land waarheen de goederen uiteindelijk worden verzonden. Indien op het ogenblik van uitvoer bekend is, dat de goederen vóór aankomst op de uiteindelijke bestemming voorwerp zullen uitmaken van een oponthoud of rechtshandeling die geen verband houdt met het vervoer, dan geldt als land van bestemming het eerste land waar dit oponthoud of deze rechtshandeling zal plaatsvinden. Het land van bestemming wordt geïdentificeerd met de code volgens de Nomenclatuur van de EU.

 5. Selecteer bij Type vervoer de manier waarop de goederen Nederland zijn binnengekomen of hebben verlaten.

  Als de wijze van vervoer niet bekend is, moet je de vermoedelijke wijze van vervoer selecteren. Onder 'zeevaart' wordt ook verstaan het vervoer met een (vracht)auto die voor een gedeelte van het traject gebruik maakt van een veerverbinding ('roll on/roll off'). Deze wijze van vervoer wordt dus niet als 'wegvervoer' beschouwd.

 6. Selecteer bij Statistisch stelsel een nadere verbijzondering van de goederenstroom.

  De coderingen bij het stelsel stellen het CBS in staat de 'normale' in- en uitvoer te onderscheiden van bijzondere goederenstromen zoals doorvoer en tijdelijke verplaatsing van voorraden.

 7. Selecteer bij Transactie de aard van de overeenkomst, die ten grondslag ligt aan de levering van de goederen (b.v. koop, verkoop, retourzending, reparatie).
 8. Vul bij CBS-goederencode de 8-cijferige goederencode in die hoort bij de geleverde artikelen volgens de Gecombineerde Nomenclatuur.

  Deze code is in alle EU-lidstaten identiek. De Gecombineerde Nomenclatuur vind je via internet (zoek op 'CBS Goederennaamlijst').

 9. Vul bij Gewicht het totale nettogewicht in kilo's in.

  Voor vrijwel alle goederen moet je het nettogewicht aangeven, afgerond op hele kilo's. Gewichten beneden 1 kilo moeten altijd naar boven worden afgerond. Opgave van het gewicht is niet verplicht bij enkele honderden statistieknummers die vermeld zijn in de Goederennaamlijst. In de Goederennaamlijst is bovendien vermeld in welke gevallen een aanvullende statistische eenheid ("bijzondere maatstaf") moet worden aangegeven, b.v. stuks, paren, liters of m².

 10. Vul de Maatstaf in.
 11. Vul de Factuurwaarde in in hele euro’s. Dit is de waarde die de verkoper aan de koper in rekening brengt.

  Als de factuurwaarde niet in overeenstemming is met de werkelijke waarde van de goederen gelden afwijkende bepalingen. Dat is onder andere het geval bij gratis zendingen, veredelingsverkeer en tijdelijke in- en uitvoer. Voor dergelijke transacties moet je niet het factuurbedrag, maar de werkelijke waarde aangeven. Bij verzending of ontvangst ná loonveredeling is dat de oorspronkelijke waarde verhoogd met de veredelingskosten.

 12. Klik op: Opslaan en sluiten
 13. Vervolgens ga je de Aangifte definitief maken.

Aangifte definitief maken

Nadat je de aangifte hebt aangemaakt, maak je de aangifte definitief.

CBS-aangifte definitief maken:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Voorraad / CBS-aangifte.
 2. Selecteer de aangifte.
 3. Klik op: Aangifte definitief maken.

  Je krijgt nu een melding.

 4. Klik op: Ja
 5. Vervolgens ga je het CBS-aangiftebestand genereren.

Aangifte definitief maken (uitzetten)

Je kunt de laatste definitieve aangifte verwijderen.

Let op!

De aangifte wordt alleen verwijderd in Profit. Als je de aangifte al hebt verstuurd naar IDEP blijft de aangifte daar wel aanwezig.

CBS-aangifte definitief maken:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Voorraad / CBS-aangifte.
 2. Selecteer de aangifte.
 3. Klik op: Aangifte definitief maken (uitzetten).

  Je krijgt nu een melding.

 4. Klik op: Ja.

  De laatste CBS-aangifte wordt van status Definitief afgehaald, ongeacht of deze al verstuurd is .

CBS-aangiftebestand genereren

Na het definitief maken van de aangifte, maak je het aangiftebestand aan dat je elektronisch kunt verzenden naar het CBS.

Met Profit kun je de Intrastat-aangifte voor België in XML-formaat doen tot een totale factuurwaarde van € 25.000.000,-. De aangifte bestaat in dat geval uit twee onderdelen (rapporten):

 • EXF19S (standaardaangifte aankomst). Ontvangsten stelsel 19.
 • EXF29S (standaardaangifte verzending). Leveringen stelsel 29.

Aangiftebestand CBS/Intrastat genereren:

 1. Ga naar: Ordermanagement / Voorraad / CBS-aangifte.
 2. Selecteer de aangifte.
 3. Klik op: Aangiftebestand aanmaken.
 4. Vul de Bestandslocatie in waar je het bestand wilt opslaan.
 5. Klik op: Voltooien

  Het bestand is aangemaakt.

 6. Klik op: Opslaan en sluiten
 7. Verstuur het bestand naar het CBS voor Nederland. Dit doe je door in te loggen op het aangifteprogramma IDEP+ van het CBS. Je kunt een SRL-bestand in IDEP+ inlezen. Hiervoor heeft het CBS een inleessjabloon Intra SRL beschikbaar. Meer informatie over het inlezen van gegevens in IDEP+ vind je op de website van het CBS.

  Verstuur voor België het bestand naar OneGate.

Zie ook

Direct naar

 1. Voorraad
 2. Inrichting
 3. Voorraad terminologie
 4. Voorraadoverzicht
 5. Artikeldimensies
 6. Handmatig voorraad muteren
 7. Voorraad verplaatsen tussen magazijnen
 8. Voorraadcontrole
 9. CBS-aangifte
 10. Inventarisatie
 11. Jaarovergang Ordermanagement