Dashboard Wet arbeidsmarkt in balans

Het dashboard biedt de HR manager of manager inzicht om te beoordelen of een medewerker in het kader van de WAB een contract voor onbepaalde tijd moet krijgen. Daarnaast zie je welke medewerkers in de toekomst in aanmerking komen voor een contract voor onbepaalde tijd. Het dashboard toont medewerkers die in dienst zijn en medewerkers met een toekomstige in dienst datum.

Let op:

Je moet het ketennummer bijhouden in het contract van de medewerkers in HRM / Medewerker / Medewerker.

Dit dashboard heeft twee varianten:

 • Dashboard zonder autorisatie. Als je toegang hebt tot het dashboard, zie je alle medewerkers.
 • Dashboard (geautoriseerd). Je ziet alleen medewerkers die je op basis van filterautorisatie mag zien.

Inhoud

Inrichting en rekenregels

Voor dit dashboard is aanvullende inrichting noodzakelijk. Het veld ketennummer moet je op elk contract van de medewerker bijhouden.

Daarnaast zul je voor de WAB de inrichting moeten doorlopen. Lees hier meer.

Rekenregels

Er worden geen bijzondere rekenregels toegepast.

Ketenbepaling tot en met 2020

Dit werkblad is bedoeld om inzicht te geven in de medewerkers die volgens de Wet arbeidsmarkt in balans een vast contract moeten krijgen binnen nu en een half jaar in de toekomst.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een werkgever, een cao of een contracttype. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per maand, werkgever, afdeling, functietype, functie, contracttype, dienstbetrekking, leeftijdcategorie, formatieplaats, kostenplaats, kostendragen en contractketen.

De KPI’s

Totaal aantal contracten

Deze KPI laat het totale aantal contracten zien binnen de omgeving. In combinatie met de KPI ‘Tijdelijke contracten’ geeft dit een indicatie wat de verdeling van medewerkers is met een tijdelijk contract ten opzichte van een vast contract.

Tijdelijke contracten

Het aantal tijdelijke contracten binnen de omgeving. Dit zijn dus ook tijdelijke contracten, die volgens de WAB nog niet in aanmerking komen voor een vast contract.

Derde tot en met zesde contract

Deze KPI toont het aantal contracten waarbij een keuze gemaakt moet worden of ze naar een vast contract omgezet worden. Het criterium is dat het maximaal aantal tijdelijke contracten, dit is afhankelijk van de cao, behaalt is.

Drie jaar in dienst

Deze KPI toont het aantal contracten waarbij een keuze gemaakt moet worden of ze naar een vast contract omgezet worden. Het criterium is het maximaal aantal jaren dat de medewerker onder tijdelijk contract gewerkt heeft. (tot en met 2019 is dat drie jaar)

Grafiek

Aantal per afdeling dat in aanmerking komt voor de WAB.

De grafiek wordt getoond per gekozen doorsnede. Deze staat standaard op afdeling. Voor deze contracten moet een keuze gemaakt worden of ze naar een vast contract omgezet worden.

Tabel (Details)

Binnen de details kun je werken met een extra selectie namelijk soort contract, tijdelijk of aflopend.

Tijdelijk

In de tabel zie je de medewerkers die een tijdelijk contract hebben. De medewerkers met een oranje kenmerk moeten volgens de WAB een contract voor onbepaalde tijd krijgen.

Let op:

Er kunnen medewerkers zijn die volgens de WAB voldoen aan het aantal contracten én het aantal dienstjaren. Daarom kan het zijn dat de tabel minder regels met een oranje kenmerk toont, dan volgens de optelling van de KPI’s ‘Derde tot en met zesde contract’ en ‘Drie jaar in dienst’.

Aflopend

Aflopend is alle contractvormen die een einddatum in de laatste contractregel hebben staan.

Ketenbepaling tot en met 2019

Dit werkblad is bedoeld om inzicht te geven in de medewerkers die volgens de Wet arbeidsmarkt in balans een vast contract moeten krijgen binnen nu en een half jaar in de toekomst.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een wekgever, een cao of een contracttype. Met de extra filters is het mogelijk om een dwarsdoorsnede te maken per maand, werkgever, afdeling, functietype, functie, contracttype, dienstbetrekking, leeftijdcategorie, formatieplaats, kostenplaats, kostendragen en contractketen.

De KPI’s

Totaal aantal contracten

Deze KPI laat het totale aantal contracten zien binnen de omgeving. In combinatie met de KPI ‘Tijdelijke contracten’ geeft dit een indicatie wat de verdeling van medewerkers is met een tijdelijk contract ten opzichte van een vast contract.

Tijdelijke contracten

Het aantal tijdelijke contracten binnen de omgeving. Dit zijn dus ook tijdelijke contracten, die volgens de WAB nog niet in aanmerking komen voor een vast contract.

Derde tot en met zesde contract

Deze KPI toont het aantal contracten waarbij een keuze gemaakt moet worden of ze naar een vast contract omgezet worden. Het criterium is dat het maximaal aantal tijdelijke contracten, dit is afhankelijk van de CAO, behaalt is.

Twee jaar in dienst

Deze KPI toont het aantal contracten waarbij een keuze gemaakt moet worden of ze naar een vast contract omgezet worden. Het criterium is het maximaal aantal jaren dat de medewerker onder tijdelijk contract gewerkt heeft. (tot en met 2019 is dat twee jaar)

Grafiek

Aantal per afdeling dat in aanmerking komt voor de WAB.

De grafiek wordt getoond per gekozen doorsnede. Deze staat standaard op afdeling. Voor deze contracten moet een keuze gemaakt worden of ze naar een vast contract omgezet worden.

Tabel (Details)

Binnen de details kun je werken met een extra selectie namelijk soort contract, tijdelijk of aflopend.

Tijdelijk

In de tabel zie je de medewerkers die een tijdelijk contract hebben. De medewerkers met een oranje kenmerk moeten volgens de WAB een contract voor onbepaalde tijd krijgen.

Let op:

Er kunnen medewerkers zijn die volgens de WAB voldoen aan het aantal contracten én het aantal dienstjaren. Daarom kan het zijn dat de tabel minder regels met een oranje kenmerk toont, dan volgens de optelling van de KPI’s ‘Derde tot en met zesde contract’ en ‘Twee jaar in dienst’.

Aflopend

Aflopend is alle contractvormen die een einddatum in de laatste contractregel hebben staan.

Contractvormen

In dit werkblad krijg je inzicht in de medewerker die (nog) niet voldoen aan de normen om een verlaagde WW-premie toe te passen. Voor deze medewerkers betaal je een hogere WW-premie.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een wekgever, een cao of een contracttype.

De KPI's

Totaal aantal contracten

De KPI laat het totale aantal contracten zien binnen de omgeving.

J-J-N contracten

De KPI toont het aantal contracten wat (nog) niet voldoet aan de normen om een verlaagde WW-premie toe te passen. In combinatie met de KPI ‘Niet J-J-N contracten’ heb je een indicatie wat de verdeling is tussen het aantal medewerkers met een verlaagd tarief en verhoogd tarief.

Niet J-J-N contracten

De KPI toont het aantal contracten wat wel voldoen aan de norm om een verlaagde WW-premie toe te passen. In combinatie met de KPI ‘J-J-N contracten’ heb je een indicatie wat de verdeling is tussen het aantal medewerkers met een verlaagd tarief en verhoogd tarief.

Tabel

Contractvormen

Via deze tabel heb je snel inzicht in de medewerkers die wel of niet voldoen aan de J-J-N normering. Als een medewerker niet voldoet, zal de kolom ‘J-J-N’ in het rood de waarde ‘Nee’ tonen. De reden waarom de medewerker niet voldoet, staat in de volgende kolommen vermeld.

30%-Urentoets WW herzien

Dit werkblad brengt in beeld welke waarden in de loonaangifte berekend zijn per medewerker en per periode.Hier staat een overzicht van alle medewerkers. Met behulp van het filter kan de selectie aangepast worden naar bijvoorbeeld alleen mensen met een onbepaalde tijd contract.

De 30%-urentoets gaat over het ‘fiscale’ dienstverband van de medewerker. Als er voor de Belastingdienst een contractmutatie plaatsvindt binnen dezelfde arbeidsverhouding, dan moeten de uren van het vorige contract ook meegenomen worden in de berekening. Als een medewerker uit- en indienst gemeld wordt, krijgt deze een nieuw dienstverbandnummer en wordt de berekening gemaakt aan de hand van het nieuwe dienstverband.

Onderstaande waarden worden getoond in het dashboard:

 • Percentage overschrijding

  Dit wordt berekend via de formule: (Verloonde uren cumulatief - Contracturen cumulatief) / Contracturen cumulatief

 • Verloonde uren in periode
 • Contracturen in periode
 • Verloonde uren cumulatief
 • Contracturen cumulatief

Standaard wordt het werkblad geopend met alleen de overschrijdingspercentages in beeld. Aanvullend kunnen de perioderegels of cumulatieve regels in beeld gebracht worden via de actieknoppen.

De cumulatieve regels geven een verklaring van het overschrijdingspercentage.

De perioderegels laten zien wanneer een overschrijding opgebouwd is. Is er sprake van een structurele overschrijding of een incidentele overschrijding in 1 periode?

Let op:

De gegevens komen uit de loonaangifte. Het dashboard wordt bijgewerkt op het moment dat de loonaangifte is klaargezet.

Oproepovereenkomsten

Dit werkblad toont het aantal medewerkers met een oproepovereenkomst. Deze medewerkers moeten ieder jaar een keuzemogelijkheid aangeboden krijgen voor een overeenkomst tegen een vast aantal uren. Het aantal uren dat aangeboden wordt, moet minimaal het gemiddeld aantal uren per week van het voorliggend jaar zijn.

Let op:

Het gemiddeld aantal uren per week over voorliggend jaar wordt ook getoond in dit dashboard.

De berekening vind plaats in de loonaangifte vanaf periode 1-2020.

Het dashboard berekent eerst de verloonde uren per aangiftetijdvak om naar week:

Bij maand: Verloonde uren * 3 / 13

Bij 4weken: Verloonde uren / 4

Vervolgens wordt hiervan een gemiddelde toegepast over alle bekende perioden.

In bepaalde situatie komen de geboekte uren als loonmutatie niet overeen met het berekende aantal uren uit de loonaangifte. Reken altijd met de uren uit de loonaangifte.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een werkgever, een cao of een contracttype.

De KPI's

Aantal oproepcontracten

Deze KPI toont het totaal aantal oproepcontracten. Deze medewerkers moeten dus na een jaar een aanbod krijgen voor een overeenkomst tegen een vast aantal uren.

Binnen 2 maanden voorstel vaste uren

Via deze KPI krijg je ene snel inzicht hoeveel medewerkers een voorstel voor een vast aantal uren moet krijgen.

De tabel

Oproepovereenkomsten

Deze tabel geeft inzicht in de medewerkers met een oproepovereenkomst. Deze medewerkers moeten na een jaar een aanbod krijgen voor een overeenkomst tegen een vast aantal uren. De medewerkers met een oranje kenmerk moeten binnen twee maanden een aanbod krijgen. Als je een medewerker selecteert, zal de onderliggende tabel ‘Roosterhistorie binnen het contract’ de details van de roosterregels tonen van de betreffende medewerker. Hierdoor heb je eenvoudig inzicht in het de keuzes die in het verleden gemaakt zijn voor deze medewerker.

Telling aantal oproepkrachten dat binnen 2 maanden vaste aanstelling moet krijgen

Het dashboard kijkt naar het aantal maanden wat nog resteert voordat het contractjaar om is. Het aantal jaren dat het contract inmiddels loopt, blijft buiten beschouwing van dit overzicht.

Je hebt op dit moment te maken met een eenmalige conversie van alle oude roosterregels die nog een voorstel moeten krijgen. Deze medewerkers moeten allemaal eenmalig een voorstel krijgen om te voldoen aan de WAB.

Als ook gekeken wordt naar het aantal jaren (dus alles groter dan 0 jaar en 10 maanden), dan zie je het hele jaar ALLE medewerkers die hier aan voldoen. De regel is daarentegen dat je ze ieder volledig jaar dat ze oproeper zijn een aanbod doet. Dit heeft dus een terugkeerpatroon. We hebben in dit dashboard vrijgelaten of je ieder jaar een nieuw rooster moet toevoegen. Er zijn situaties dat een roosterregel blijft doorlopen zodra de situatie ongewijzigd blijft. Er wordt dan dus geen nieuwe roosterregel toegevoegd. Ook in deze situatie moet je volgend contractjaar weer een aanbod doen. Dat is de reden dat in het dashboard alleen gekeken wordt naar het aantal maanden en niet naar het aantal jaren.

Voorbeeld:

 • Een medewerker met een roosterregel van 01-02-2019 wordt wel aangemerkt voor een verlenging, omdat de looptijd van dit contract 0 jaar en 11 maanden is.
 • Een medewerker met een roosterregel van 01-02-2017 wordt ook aangemerkt voor een verlenging, omdat de looptijd van dit contract 2 jaar en 11 maanden is. In dit geval wordt de medewerker ook getoond vanwege de sub looptijd van 11 maanden.
 • Een medewerker met een roosterregel van 01-08-2017 wordt NIET aangemerkt voor een verlenging, omdat de looptijd van dit contract 2 jaar en 5 maanden is. In dit geval wordt de medewerker niet getoond vanwege de sub looptijd van 5 maanden. Pas als de looptijd groter is dan 2 jaar en 10 maanden, wordt de medewerker aangemerkt voor verlenging.

Actuele informatie per medewerker

Dit werkblad toont de meest relevante informatie van een medewerker. Deze informatie kan bijvoorbeeld gebruikt worden om in kaart te brengen wat er nog afgerekend moet worden na uit dienst van de medewerker. Ook krijg je eenvoudig inzicht welke bedrijfsmiddelen vrij komen na uit dienst van de medewerker.

Wat kan je selecteren

Je kunt een keuze maken voor een wekgever, een afdeling of een medewerker.

Let op:

Je moet voor een goed inzicht 1 medewerker selecteren via het filter ‘Medewerker’.

Direct naar