Betalingen Payroll inrichten

Je kunt de betaling van loonheffing aan de Belastingdienst, pensioenpremies aan de pensioenuitvoerder en salarissen aan medewerkers automatiseren in Profit.

Ook het verrichten van betalingen aan landen buiten het SEPA-gebied ondersteunt Profit.

Inhoud

Beschrijving

De betaling van loonheffing aan de Belastingdienst en pensioenpremies aan de pensioenuitvoerders verricht je via de instanties die je vastlegt in Profit. Je bepaalt per werkgever de methode waarmee je de salarisbetalingen en de betalingen aan instanties verricht. Hierbij heb je de volgende keuzen:

 • Betaalbestand per werkgever

  Je maakt na het accorderen van de salarisverwerkingen per werkgever een betaalbestand aan.

 • Collectieve betaling

  Bij collectieve betaling maak je gebruik van verwerkingsgroepen. Een verwerkingsgroep gebruik je om werkgevers te groeperen voor het genereren van betaalbestanden. Je maakt per verwerkingsgroep een betaalbestand aan.

Het inrichten ziet er per methode schematisch als volgt uit:

Bankkoppeling

Het is mogelijk om de Payroll betalingen automatisch uit te wisselen via een directe koppeling tussen de bank en Profit. Voor deze koppeling wordt gebruik gemaakt van de bestaande koppeling van de financiële betaling in Profit.

De bankkoppeling voor Payroll betalingen is alleen mogelijk voor de Rabobank en ING.

Verwerkingsgroepen

Je kunt de bankkoppeling ook gebruiken als je de betalingen verwerkt via verwerkingsgroepen. Voorwaarde hierbij is dat je maximaal één bankrekening hebt gekoppeld aan de verwerkingsgroep.

Direct na accorderen

Als in de werkgever het veld Betaalbestanden direct na accorderen genereren is aangevinkt, dan verzendt Profit direct na accorderen een betaalbestand via de bankkoppeling.

Als in de werkgever het veld Betaalbestanden direct na accorderen genereren niet is aangevinkt, dan verzendt Profit een betaalbestand na het verwerken van de betaling in de Betalingscockpit.

Je vindt het veld Betaalbestanden direct na accorderen genereren op het tabblad Betaling in de eigenschappen van de werkgever.

Het is niet mogelijk om betaalbestanden direct te genereren na accorderen, als je verwerkingsgroepen hebt ingericht.

Status

De status die de banken terugkoppelt van de Payroll betaling, vind je terug in de Betalingscockpit.

Mocht de situatie zich voordoen dat de verzending van de betaling via de bankkoppeling niet is gelukt, dan kun je via Opnieuw verwerken een betaalbestand opnieuw aanmaken. Hierdoor schrijft Profit een betaalbestand weg op de ingestelde bestandslocatie. De betaling wordt dus niet nogmaals verzonden via de bankkoppeling.

Payroll Cloud

Je kunt bij Payroll Cloud alleen gebruik maken van de bankkoppeling, als in de eigenschappen van de werkgever op het tabblad Payroll Cloud het veld Betaalbestand in dossier uitgevinkt is.

Als dit vinkveld bij de werkgever namelijk is aangevinkt, dan wordt het betaalbestand in het dossier gezet en via een workflow aangeboden aan de klant.

Meer informatie over de bankkoppeling en het inrichten van de bankkoppeling, lees je hier.

Bankrekeningnummer koppelen aan werkgever

Je koppelt per werkgever het bankrekeningnummer dat de werkgever gebruikt voor het betalen van het salaris.

Je voegt een bankrekeningnummer van de werkgever toe via Algemeen / Inrichting / Instellingen betalingen / Bankrekening. Na het toevoegen van het bankrekeningnummer koppel je deze aan de werkgever.

Bij een collectief betaalbestand gebruikt Profit de locatie in de eigenschappen van de verwerkingsgroep.

Let op:

Als je voor de werkgever een nieuw bankrekeningnummer wilt vastleggen, verwijder je eerst het bestaande bankrekeningnummer. Hierna voeg je het nieuwe bankrekeningnummer van de werkgever toe.

Bankrekeningnummer koppelen aan werkgever:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Bankrekening.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Selecteer het rekeningnummer.

  Als Profit geen rekeningnummer toont, is de verkeerde administratie van toepassing in de weergave.

 6. Profit neemt de bestandslocatie en -naam over van de rekening.

  Je kunt bestandslocatie en -naam per werkgever aanpassen. Als je voor deze werkgever een eigen betaalbestand gebruikt waarbij je de betalingen splitst per type bank, gebruikt Profit de bestandslocatie en -naam die je hier per bankrekeningnummer vastlegt.

  Je moet een lokale map op de volgende manier benaderen:

 7. Bepaal de indeling van het betaalbestand.

  Je kunt de vermelding van naam en woonplaats van de begunstigde onderdrukken in het betaalbestand. Dit kan gewenst zijn vanuit privacy-oogpunt. Je vinkt de velden Vermelden naam/woonplaats voor bankbetalingen en Vermelden naam/woonplaats voor girobetalingen uit.

 8. Klik op: Voltooien.

Betaalinstellingen per werkgever vastleggen

Je bepaalt per werkgever de methode waarmee je salarisbetalingen verricht. Hierbij heb je de volgende keuzen:

 • Betaalbestand per werkgever

  Je maakt na het accorderen van de salarisverwerkingen per werkgever een betaalbestand aan.

 • Collectieve betaling

  Bij collectieve betaling maak je gebruik van verwerkingsgroepen. Een verwerkingsgroep gebruik je om werkgevers te groeperen voor het genereren van betaalbestanden. Je maakt per verwerkingsgroep een betaalbestand aan.

De bestandslocatie en -naam leg je per rekening vast in de eigenschappen op het tabblad Bankrekening.

Betaalinstellingen per werkgever vastleggen:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Betaling.
 4. Selecteer een verwerkingsgroep, als je de betalingen wilt toevoegen aan een collectief bestand.

  Je kunt alleen een verwerkingsgroep selecteren, als je een bankrekeningnummer hebt gekoppeld aan de werkgever.

  Als je een verwerkingsgroep selecteert nadat de periode in het salarisverwerkingscockpit is verwerkt, dan verwerk je de periode opnieuw. Als je dit niet doet, kun je geen betaalbestand aanmaken.

 5. Vink Onderverdeeld per bank aan.

  Profit verdeelt de betalingen onder naar type bank. De bestandslocatie vul je op het tabblad Bank in de eigenschappen van de werkgever. Profit kijkt in dit geval niet naar de bestandslocatie op dit tabblad.

 6. Vul de verdere instellingen aan, voor zover deze op basis van bovenstaande keuzen beschikbaar zijn.
 7. Vul de bestandslocatie in. Je vult alleen de bestandslocatie hier in als je Onderverdeeld per bank hier niet hebt aangevinkt.

  Je moet een lokale map op de volgende manier benaderen:

 8. Vink Betaalbestanden direct na accorderen genereren niet aan.

  Het is niet mogelijk om betaalbestanden direct te genereren na accorderen, als je verwerkingsgroepen hebt ingericht.

 9. Selecteer de methode voor de betaaldatum bij Betaaldatum verstreken:
  • Betaaldatum is morgen

   Je kunt de betaaldatum op 'morgen' instellen alleen als de betaaldatum in het salarisverwerkingsplan in het verleden ligt (betaaldatum < systeemdatum). In alle overige gevallen is de betaaldatum de opgegeven betaaldatum in het salarisverwerkingsplan:

   Betaaldatum in het salarisverwerkingsplan is leeg: de betaaldatum in het betalingsbestand is vandaag.

   Betaaldatum in het salarisverwerkingsplan is kleiner dan systeemdatum: de betaaldatum in het betalingsbestand wordt morgen

   Betaaldatum in het salarisverwerkingsplan is gelijk aan de systeemdatum: de betaaldatum in het betalingsbestand is vandaag.

   Betaaldatum in het salarisverwerkingsplan is gelijk aan de systeemdatum + 1 dag: de betaaldatum in het betalingsbestand is de datum in het salarisverwerkingsplan (wordt dus morgen).

   Betaaldatum in het salarisverwerkingsplan is groter dan de systeemdatum: de betaaldatum in het betalingsbestand is de datum in het salarisverwerkingsplan.

  • Betaaldatum is vandaag

   Betaaldatum in het salarisverwerkingsplan is leeg: de betaaldatum in het betalingsbestand is vandaag.

   Betaaldatum in het salarisverwerkingsplan is kleiner dan systeemdatum: de betaaldatum in het betalingsbestand is vandaag.

   Betaaldatum in het salarisverwerkingsplan is gelijk aan de systeemdatum: de betaaldatum in het betalingsbestand is vandaag.

   Betaaldatum in het salarisverwerkingsplan is groter dan de systeemdatum: de betaaldatum in het betalingsbestand is de datum in het salarisverwerkingsplan.

 10. Selecteer Bestandsnaam met unieke periodedata aanvullen als je automatisch de periode aan de naam van het bestand wilt laten toevoegen. Dit bespaart je tijd als je bank een unieke bestandsnaam van je verwacht. Deze mogelijkheid werkt alleen als het geen verwerkingsgroepbetaling betreft.
 11. Vink Overstappen op SEPA-bestandsformaat voor Payroll-betalingen aan, als je een betaalbestand in SEPA-formaat wilt genereren.
 12. Klik op: Opslaan en sluiten.

Betaalinstellingen per instantie via Financieel of Payroll

Je kunt de betaling aan de instantie Belastingdienst en/of APG automatiseren in Profit. Hierdoor genereer je een betaalbestand voor de Belastingdienst. Je kunt de betaling voor een onderwijs aanlevering ook automatiseren. Hiervoor is een aparte beschrijving beschikbaar.

Let op:

Deze functionaliteit kan niet gebruikt worden voor betalingen (correcties) over een voorgaand jaar waarvoor de Belastingdienst een naheffingsaanslag oplegt.

De Belastingdienst kan namelijk niet bepalen waarop de betaling betrekking heeft, waardoor deze gezien wordt als een onverschuldigde betaling (c.q. vooruitbetaling). Het kost de Belastingdienst veel werk om uit te zoeken waarop een dergelijke betaling betrekking heeft. Daarom moet je betalingen (correcties) over een voorgaand jaar altijd handmatig doen.

Profit kent verschillende mogelijkheden om betalingen aan instanties te verrichten, zoals de Belastingdienst, ABP en Loyalis. Het belangrijkste onderscheid zit in de vraag via welke module je wilt betalen:

 1. Via Profit Financieel
 2. Via Profit Payroll

Als je zowel gebruik maakt van Profit Payroll als Financieel zal je over het algemeen kiezen voor instantie betalingen via Profit Financieel.

Betaalinstellingen per instantie via Financieel

Als je gebruik maakt van Profit Financieel, kun je ook gebruik maken van de functionaliteit Automatische afdracht loonheffing. Hiermee bepaalt Profit het te betalen bedrag en registreert dit als openstaande post zodra je de betaling verwerkt in de betalingscockpit. Vervolgens kan Profit het bedrag meenemen in een automatische betaalopdracht aan de Belastingdienst.

Betaalinstelling Belastingdienst

Als je de loonaangifte aan de Belastingdienst via Profit Financieel wilt betalen moet je dit instellen in de Financiële administratie.

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Betaling Belastingdienst.
 3. Geef aan welke openstaande post je wilt creëren. Je kunt kiezen uit:
  • Loonheffing
  • Omzetbelasting
  • Omzetbetaling en Loonheffing

  Afhankelijk van je keuze komen de juiste velden beschikbaar.

 4. Selecteer de crediteur Belastingdienst.
 5. Selecteer het dagboek waarin je wilt boeken.
 6. Selecteer de tegenrekening voor de afdracht van de btw.
 7. Vul in hoeveel dagen voorafgaand aan de uiterste betaaldatum van de aangifteperiode je de Betaling OB wilt doen.
 8. Selecteer de tegenrekening voor de af te dragen loonheffing.
 9. Vul in hoeveel dagen voorafgaand aan de uiterste betaaldatum van de aangifteperiode je de Betaling LH wilt doen.

  Let op:

  Stem vooraf af hoeveel dagen voorafgaand aan de uiterste betaaldatum van het aangiftetijdvak de betaling verricht mag worden en vul deze waarde in het veld Betaling loonheffing. Als je deze instellingen eenmaal hebt opgeslagen dan moet je de waarde bij het veld Openstaande post wijzigen en weer terugzetten naar de oorspronkelijke waarde om de waarde in het veld Betaling loonheffing te kunnen wijzigen.

  De uiterste betaaldatum van het aangiftetijdvak is altijd de laatste dag van de maand volgend op de aangifteperiode. Met andere woorden: heb je aangifte over periode 2023-06? Dan is de uiterste betaaldatum van het aangiftetijdvak 31-07-2023.

 10. Klik op: Opslaan en sluiten.

Betaalinstellingen ABP & Loyalis

ABP wil één betaling per pensioenaanlevering. Voor de betaling van het ABP en Loyalis geldt dat dit wordt ingericht in de eigenschappen van de instantie 'Overheid & Onderwijs', met soort instantie 'APG sectoren ABP, Loyalis, PWRI, Woningcorporaties, Architecten'.

Instantie inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 2. Open de eigenschappen van de instantie. In dit geval de instantie O & O.
 3. Ga naar het tabblad: Betalingen.

  Als je dit tabblad niet ziet, dan ben je hiervoor niet geautoriseerd.

 4. Klik op: Nieuw.
 5. Voeg een betaling toe voor soort betaling Premieafdracht ABP en geef een gelijknamige omschrijving op.
 6. Selecteer Betaling via Profit Financieel bij Betaalmethode.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.
 8. Open de eigenschappen van Premieafdracht ABP.
 9. Selecteer een bankrekeningnummer.

  Als je nog geen bankrekeningnummer hebt vastgelegd voor de instantie, dan voeg je direct een nieuwe bankrekeningnummer toe voor de instantie.

 10. Ga naar het tabblad: Standaardwaarden om de betaalinstellingen in te geven.
 11. Selecteer de crediteur ABP.
 12. Vul het aantal dagen. Bij het ABP / Loyalis heb je voor de verschillende betalingsregel de mogelijkheid om de instelling voor de betaaldatum te wijzigen. Je kan hierbij bepalen of je het opgegeven aantal dagen na het einde van de periode of voor het einde van de periode wil betalen.

  Voorbeeld:

  Kies je voor 4 dagen na het einde van de periode? Dan wordt over aangiftetijdvak juli de betaaldatum: 04-08-20XX.

  Kies je voor 4 dagen voor het einde van de periode? Dan wordt over aangiftetijdvak juli de betaaldatum: 27-07-20XX.

  Het is in de sectoren overheid en onderwijs gebruikelijk om het APG te betalen ná het einde van de periode.

 13. Klik op: Opslaan en sluiten.
 14. Klik op: Nieuw.
 15. Voeg een betaling toe voor soort betaling Loyalis Afdracht premie IPAP en geef een gelijknamige omschrijving op.
 16. Selecteer Betaling via Profit Financieel bij Betaalmethode.
 17. Klik op: Opslaan en sluiten.
 18. Open de eigenschappen van Loyalis Afdracht premie IPAP
 19. Selecteer een bankrekeningnummer.

  Als je nog geen bankrekeningnummer hebt vastgelegd voor de instantie, dan voeg je direct een nieuwe bankrekeningnummer toe voor de instantie.

 20. Ga naar het tabblad: Standaardwaarden.
 21. Vul het aantal dagen voor de betaaldatum.
 22. Selecteer de crediteur Loyalis.
 23. Klik op: Opslaan en sluiten.
Betaalinstellingen per instantie via Payroll

Als je de betalingen via Profit Payroll wilt doen dan gelden de volgende instellingen:

Als je geen Profit Financieel in je licentie hebt, dan start je bij stap 9.

Betaalinstellingen Belastingdienst

Voor de Belastingdienst is het van belang om ervoor te zorgen dat er in de instellingen van de financiële administratie niet is ingesteld dat de betaling van de loonheffing via de crediteur Belastingdienst verloopt.

 1. Ga naar: Financieel / Beheer / Instellingen administratie.
 2. Ga naar het tabblad: Betaling Belastingdienst.
 3. Selecteer bij Openstaande post: Omzetbelasting
 4. Selecteer de crediteur Belastingdienst.
 5. Selecteer het dagboek waarin je wilt boeken.
 6. Selecteer de tegenrekening voor de afdracht van de btw.
 7. Vul in hoeveel dagen voorafgaand aan de uiterste betaaldatum van de aangifteperiode je de Betaling OB wilt doen.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Nu moet je de instantie van de Belastingdienst verder inrichten.

 9. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 10. Open de eigenschappen van de instantie Fiscus / Belastingdienst.
 11. Ga naar het tabblad: Betalingen.
 12. Klik op: Nieuw.
 13. Voeg een nieuwe regel toe met de betaling van de loonheffing.
 14. Selecteer Betaling via Profit Payroll bij Betaalmethode.
 15. Selecteer een bankrekeningnummer.

  Als je nog geen bankrekeningnummer hebt vastgelegd voor de instantie, dan voeg je direct een nieuwe bankrekeningnummer toe voor de instantie.

 16. Klik op: Opslaan en sluiten.
 17. Open de eigenschappen van Loonheffing.
 18. Ga naar het tabblad: Standaardwaarden om de betaalinstellingen in te geven.
 19. Vul het aantal dagen. De betaaldatum van de loonaangifte is het opgegeven aantal dagen voor de uiterste betaaldatum van het aangiftetijdvak.

  Voorbeeld:

  De uiterste betaaldatum van het aangiftetijdvak van december is 31 december.

  Bij aantal dagen vul je 4 in.

  De betaaldatum voor de loonaangifte van de december is hierdoor: 27 december.

 20. De belastingdienst bepaalt per aangiftetijdvak de uiterste betaaldatum. Je kunt deze datum raadplegen in de aangiftecockpit.
 21. Klik op de actie: Werkgevers koppelen.

  Via deze actie koppel je de betalingsregel eenvoudig aan meerdere werkgevers tegelijk. Je kunt de betaling ook handmatig toevoegen onder de eigenschappen van de instantie bij de werkgever.

  1. Selecteer de betaling aan instantie.
  2. Klik op: Volgende.
  3. Selecteer de werkgever(s).

   Als je geen werkgever(s) ziet, dan heb je de instantie nog niet toegevoegd bij een werkgever.

  Klik op: Voltooien.

Betaalinstellingen APG

ABP wil één betaling per pensioenaanlevering. Voor de betaling van het ABP en Loyalis geldt dat dit wordt ingericht in de eigenschappen van de instantie 'Overheid & Onderwijs', met soort instantie 'APG sectoren ABP, Loyalis, PWRI, Woningcorporaties, Architecten'.

Instantie inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Instantie.
 2. Open de eigenschappen van de instantie. In dit geval open je de eigenschappen van de instantie O & O.
 3. Ga naar het tabblad: Betalingen.

  Als je dit tabblad niet ziet, dan ben je hiervoor niet geautoriseerd.

 4. Klik op: Nieuw.
 5. Voeg een betaling toe voor soort betaling Premieafdracht ABP en geef een gelijknamige omschrijving op.
 6. Selecteer Betaling via Profit Payroll bij Betaalmethode.
 7. Klik op: Opslaan en sluiten.
 8. Open de eigenschappen van Premieafdracht ABP.
 9. Selecteer een bankrekeningnummer.

  Als je nog geen bankrekeningnummer hebt vastgelegd voor de instantie, dan voeg je direct een nieuwe bankrekeningnummer toe voor de instantie.

 10. Ga naar het tabblad: Standaardwaarden.
 11. Vul het aantal dagen. De betaaldatum van de pensioenaangiften is het opgegeven aantal dagen voor de uiterste betaaldatum van het aangiftetijdvak.

  Voorbeeld:

  De uiterste betaaldatum van het aangiftetijdvak van december is 31 december.

  Bij aantal dagen vul je 4 in.

  De betaaldatum voor de pensioenaangifte van de december is hierdoor: 31 januari.

  Het is in de sectoren overheid en onderwijs gebruikelijk om het APG te betalen ná het einde van de periode. Open de eigenschappen van de regel.

 12. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Er zal nu géén openstaande post worden gecreëerd bij de crediteur, maar een betaalbestand in de betalingscockpit. Hiervoor moet je, na het accorderen van de aangiften voor ABP en Loyalis, nog wel het betaalbestand verwerken via HRM / Payroll / Betalingscockpit.

Zie ook

Betaling instantie in andere omgeving

Je kunt de instantie betalen via een crediteur in een andere omgeving.

Voorbeeld:

Sommige organisaties journaliseren in een andere omgeving dan de salarisomgeving. Omdat Profit de journaalposten niet wegschrijft in de salarisomgeving, kun je de journaalposten niet raadplegen in Profit Financieel. Dit is soms gewenst uit privacy-oogpunt.

Instantie betalen in andere omgeving:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Journalisering.
 4. Vink Betalingen instantie in andere omgeving aan.
 5. Selecteer de omgeving.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Betaaldatum per periode vastleggen

Je kunt per periode een betaaldatum vastleggen in het salarisverwerkingsplan van de werkgever.

Voorbeeld:

Je gaat op 19 juli op vakantie, maar de salarissen betaal je altijd uit op de 24ste van de maand.

Je geeft in het salarisverwerkingsplan 24 juli op als betaaldatum. Als je de verwerking accordeert op de 19de en je leest het betaalbestand in bij de bank, dan maakt de bank de salarissen over op de 24ste.

Als je een betaaldatum vastlegt, zal Profit deze gebruiken. Als je geen betaaldatum vastlegt, zal Profit de datum gebruiken waarop je het betaalbestand feitelijk genereert. In de eigenschappen van de werkgever kun je een methode selecteren hoe Profit moet handelen bij het verstrijken van de betaaldatum.

Na het accorderen van de salarissen, kun je de betaaldatum niet meer wijzigen. In overleg met de bank kun je na het importeren van het betaalbestand, in veel gevallen de betaaldatum nog wel wijzigen. Raadpleeg hiervoor de bank.

Let op:

Als je de betalingen van de werkgever toevoegt aan een collectief bestand, geldt de betaaldatum uit het salarisverwerkingsplan niet. In dat geval geldt de datum waarop je het collectieve betalingsbestand genereert als betaaldatum.

De betaaldatum van de betalingen aan de instanties, leg je vast onder de betaalinstellingen per instantie.

Betaaldatum vastleggen per periode:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Salarisverwerkingsplan.
 4. Open de perioderegel.
 5. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 6. Vul de betaaldatum in.
 7. Vul eventueel een tekst voor de betaling in.
 8. Klik op: Opslaan en sluiten.

Betalingen naar landen buiten SEPA-gebied inrichten

Salarisbetalingen in landen buiten met SEPA-gebied stel je apart in bij de werkgever. Hierdoor wordt een bestand weggeschreven in het SEPA 1.0 formaat.

De landen binnen het SEPA-gebied zijn in de landentabel in Profit, deelnemer aan SEPA.

Let op:

 • Profit voert geen controle uit op de geldigheid van bankrekeningnummers die je betaalt als buitenlandse betaling.
 • Je verricht alleen betalingen in Euro's.
 • Bij een buitenlandse (buiten EU) rekening, vul je altijd de BIC code in.
 • Cheque-betalingen worden niet ondersteund.

Bankrekeningnummer koppelen aan werkgever:

Je hebt de rekening toegevoegd volgens deze procedure: Bankrekeningnummer koppelen aan werkgever.

Buitenlandse betalingen inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Ga naar het tabblad: Betaling.
 3. Vink Onderverdeeld per bank aan.

  Als je dit veld niet kunt aanvinken, verwijder je de waarde in het veld Verwerkingsgroep betaling.

 4. Vink Betalingen buiten SEPA-gebied toestaan aan.

  Als je alleen betalingen verricht aan landen binnen het SEPA-gebied, dan vink je dit veld niet aan. Verricht je betalingen aan zowel landen binnen als buiten het SEPA-gebied, dan vink je dit veld wel aan.

  De landen binnen het SEPA-gebied zijn in de landentabel in Profit, deelnemer aan SEPA.

 5. Vul de bestandsnaam en -locatie in.
  Net zoals in de eigenschappen van de bankrekening bij de werkgever, vul je hier ook de bestandsnaam en -locatie.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

  Je kunt nu de buitenlandse bankrekeningnummers toevoegen bij de medewerkers.

Looncomponent betalen op andere bankrekeningnummer

Je kunt de waarde van één looncomponent uitbetalen op een apart bankrekeningnummer.

Voorbeeld:

Je wilt de levenslooppremie overmaken op een apart bankrekeningnummer.

De looncomponent maak je geschikt voor betaling op een apart bankrekeningnummer. De looncomponent koppel je vervolgens bij de medewerker aan het bankrekeningnummer waarop je de premie wilt storten.

Als je een uitbetalingslooncomponent dat intelt op de grondslag 'Te betalen loon' koppelt aan een rekeningnummer, dan betaalt Profit het bedrag dubbel uit. Dus het bedrag wordt en op de normale rekening gestort en op de gekoppelde rekening. In deze situatie kun je gebruik maken van de looncomponent 100.009.200 'Bedrag naar andere bankrekening'.

Looncomponent geschikt voor betaling maken:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Algemeen.
 5. Vink Geschikt voor betaling aan.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.

Looncomponent koppelen aan bankrekeningnummer:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Bank.
 4. Klik op: Nieuw.
 5. Vul de velden in.
 6. Klik op: Volgende.
 7. Klik op: Voltooien.

  Je hebt de nieuwe rekening toegevoegd en je kunt de rekening nu koppelen aan de looncomponent.

 8. Selecteer de looncomponent.
 9. Vink Salarisrekening niet aan.

  Als je dit veld aanvinkt, maakt Profit het hele salaris over aan het nieuwe bankrekeningnummer.

 10. Klik op: Voltooien.

  Je kunt nu het bedrag boeken op de looncomponent 100.009.200 'Bedrag naar andere bankrekening'. De looncomponent voeg je hiervoor toe bij de medewerker. Dit bedrag betaalt Profit uit op het gekoppelde bankrekeningnummer.

  Let op:

  Om meer looncomponenten aan één bankrekening te koppelen, kies je na stap 4 voor annuleren. Je kan in dit scherm een looncomponent aan een al bestaande rekening koppelen.

Zie ook