thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Looncomponent bruteren

Je kunt een looncomponent bruteren. Bij een gebruteerde looncomponent is het bedrag van de looncomponent een nettobedrag. Als over de looncomponent premies en/of loonheffing verschuldigd zijn, dan verhoogt Profit het bruto bedrag zodanig, dat de waarde van de looncomponent netto overblijft.

Bij het bruteren van een looncomponent, doorloopt Profit de volgende stappen:

 1. Profit bepaalt welk bedrag het te bruteren looncomponent Netto moet opleveren. Profit voert hiervoor éénmalig de rekenregel van het betreffende looncomponent uit.
 2. De overige looncomponenten in de salarisverwerking berekent Profit.
 3. De grondslag 'Nettoloon' is door de tweede stap bekend, maar is (vrijwel altijd) ongelijk aan het bedrag wat in stap 1 is berekend.
 4. Profit verlaagt of hoogt het bedrag van het te bruteren looncomponent op afhankelijk van de berekening.
 5. De overige looncomponenten worden opnieuw berekend.
 6. Profit vergelijkt de grondslag 'Nettoloon' met het gewenste bedrag van stap 1.
  • Als dit niet gelijk is, dan wordt stap 4 opnieuw uitgevoerd.
  • Als dit wel gelijk is, dan is het bedrag van het te bruteren bedrag bekend en is 'gereed'.

Let op:

Omdat Profit een brutering niet in één keer kan uitrekenen, zullen er verschillende berekeningen na elkaar plaatsvinden, totdat de precieze nettowaarde bereikt wordt. Hierdoor duurt een loonberekening met een brutering altijd langer dan een normale loonberekening. Dit kan een factor 10 of meer schelen.

Je kunt de brutering alleen aanpassen bij eigen gemaakte looncomponenten.

Fases loonberekening

In een loonberekening maakt Profit (op de achtergrond) drie berekeningen. De drie berekeningen zijn nodig voor een juiste loonberekening, als sprake is van een netto loonafspraak in combinatie met looncomponenten (anders dan het salaris) die gebruteerd worden. Deze drie berekeningen noemen wij 'fases'. Per looncomponent bepaal je de fase. Je hebt keuze uit:

 • Vooraf

  Profit doorloopt in deze fase de volgende stappen:

  1. Van alle te bruteren looncomponenten in deze fase voert Profit éénmalig de aan de looncomponent gekoppelde rekenregel uit.
  2. De resultaten van de in stap a berekende looncomponenten telt Profit bij elkaar op.
  3. Profit berekent overige looncomponenten in deze fase.
  4. Als de te bruteren grondslag gelijk is aan het resultaat van stap b, dan is deze fase afgerond. Als dit niet het geval is, dan worden de te bruteren looncomponenten naar rato van de in stap a berekende bedragen opgehoogd of verlaagd en wordt teruggesprongen naar stap c.

 • In het midden

  In deze fase vindt geen brutering plaats.

  In fase 2 neemt Profit alle looncomponenten mee (met uitzondering van in fase 1 gebruteerde looncomponenten), die in zowel fase 1 als in fase 2 berekend moeten worden. Looncomponenten die in fase 1 zijn gebruteerd, worden niet berekend maar de “gevonden” bruto bedragen worden wel meegenomen in de grondslagen. Hierdoor worden de premies etc., die in fase 1 en 2 berekend moeten worden, op basis van de juiste grondslagen berekend.

 • Achteraf

  Profit doorloopt in deze fase de volgende stappen:

  1. Van alle te bruteren looncomponenten in deze fase voert Profit éénmalig de aan de looncomponent gekoppelde rekenregel uit.
  2. De resultaten van de in stap a berekende looncomponenten telt Profit bij elkaar op.
  3. Profit berekent alle overige (niet te bruteren) looncomponenten uit alle 3 de fases. De “gevonden” bruto bedragen van de in fase 1 gebruteerde looncomponenten worden wel meegenomen in de grondslagen zodat premies etc. met de juiste grondslagen berekend worden.
  4. Als de grondslag 'Nettoloon' gelijk is aan het resultaat van stap b + de grondslag 'Nettoloon' aan het eind van fase 2 is ook fase 3 klaar. Als dit niet het geval is, worden de te bruteren looncomponenten naar rato van de in stap a berekende bedragen opgehoogd of verlaagd en wordt teruggesprongen naar stap c.

Voorbeeld:

Looncomponenten die in fase 1 Vooraf berekend moeten worden zijn:

 • Premiecomponenten die afhankelijk zijn van een grondslag (sv-premies, pensioen, loonheffing);
 • Te bruteren looncomponenten in de sfeer van Vast loon;
 • Looncomponenten waarvan de uitkomst gebruikt wordt in looncomponenten die via een grondslag of via een parameter in fase 1 berekend worden (uren- en dagen componenten).

  Looncomponenten die in fase 2 In het midden berekend moeten worden zijn:

 • Niet-premiecomponenten die niet worden gebruteerd (Overwerk, Netto inhoudingen, Netto vergoedingen);
 • Bruto looncomponenten die niet gebruteerd worden en geen onderdeel zijn van een netto loonafspraak (Bruto onkostenvergoedingen, Bruto incidentele vergoedingen);
 • Alle looncomponenten die geen invloed hebben op de bruto-netto berekening (werkgeverspremies, werkgeverslasten).

  Looncomponenten die in fase 3 Achteraf berekend moeten worden zijn:

 • De te bruteren looncomponenten in de sfeer van vergoedingen.

Looncomponent bruteren:

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Cao.
 2. Ga naar het tabblad: Looncomponent.
 3. Open de eigenschappen van de looncomponent.
 4. Ga naar het tabblad: Geavanceerd.

  Pay_Looncomponent bruteren

  Profit geeft aan of brutering van toepassing is.

 5. Selecteer de fase bij Verwerking netto-bruto.
 6. Klik op: OK.

Direct naar

 1. Looncomponenten in cao
 2. Classificering
 3. Stamnummer looncomponent
 4. Omschrijving aanpassen
 5. Looncomponent tonen in standenregister
 6. Uitbetalings of inhouding looncomponent
 7. Soort heffing looncomponent
 8. Looncomponent bruteren
 9. Looncomponent beëindigen
 10. Berekening looncomponent

Process

Looninrichting

Work area

Payroll