Definities autoriseren

Je bepaalt via de autorisatie of gebruikers analyses, rapporten en documenten mogen raadplegen of wijzigen. Zo ja, dan kun je de toegang verder beperken tot specifieke analyses, rapporten en documenten. Ook weergaven kunnen worden geautoriseerd.

Analyses, rapporten, documenten, weergaven, etc. worden aangeduid met de verzamelterm 'definitie', de autorisatie wordt aangeduid met de term 'definitieautorisatie'.

Let op:

Je autoriseert de definities via twee categorieën in de Autorisatie tool, nameljk één categorie voor het onderhoud en één categorie voor het gebruik. Deze generieke categorieën gelden voor alle soorten definities.

Bij het onderhoud bijvoorbeeld, geldt de categorie Algemeen / Definitie uitvoeren (o.a. rapport, analyse, document). Deze categorie geldt voor rapporten, analyses, documenten, weergaven, signalen, boekingslay-outs, berichtsjablonen, etc.

Op het moment dat je filters gaat toevoegen aan een categorie, dan gelden dus dus voor rapporten, analyses, documenten, weergaven, signalen, boekingslay-outs, berichtsjablonen, etc.

Beschrijving

In Profit komen de volgende definitietypen voor:

  • Rapporten, analyses, rapportensets (HRM en Fiscaal) en documenten.

    Je autoriseert de menukeuzen voor het onderhouden van rapporten en menukeuzen en acties voor het raadplegen van rapporten.

  • Weergaven
  • Signalen
  • Boekingslay-outs
  • Cao's en cao-migratiedefinities (Payroll)
  • Gegevensverzamelingen, GetConnectoren, Rubrieken in de Management Tool

Het is aan te raden definities te autoriseren op onderstaande volgorde (waarbij sprake is van een steeds grotere verfijning):

Autorisatieniveau

Uitleg

Menu-autorisatie

Bij definities gebruik je aparte functies om deze te onderhouden en te raadplegen.

Een gebruiker met bijvoorbeeld toegang tot Financieel / Uitvoer / Rapport kan hij alle financiële rapporten raadplegen. Je gebruikt autorisatie op basis van gegevensfilters om de toegang te beperken.

Actie-autorisatie

In bepaalde functies kan een gebruiker via een actie een rapport starten. Vaak kun je deze acties apart autoriseren.

Definities blokkeren

Als een definitie niet gebruikt mag worden, blokkeer je deze. Een geblokkeerd rapport bijvoorbeeld, kan door niemand worden geraadpleegd (met uitzondering van gebruikers die toegang hebben tot de onderhoudsfuncties).

Definities autoriseren met gegevensfilters

De gebruiker krijgt toegang tot specifieke definities op basis van zijn rol.

Bijvoorbeeld: een medewerker debiteurenbewaking heeft alleen toegang tot debiteurrapporten.

Autorisatie van de inhoud via gegevensverzamelingen

Een gebruiker heeft toegang tot een bepaalde definitie, maar als hij deze raadpleegt, worden alleen bepaalde gegevens getoond.

Bijvoorbeeld: een medewerker raadpleegt de weergave 'Medewerkers', maar hierin staan geen directieleden.

Zie ook: Dashboards autoriseren

Werkwijze

Let op: 

De werkwijze voor het autoriseren van weergaven wordt aparte toegelicht.