thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

HRM/Payroll inrichten voor Flex-branche

Onderdeel van de Flex-functionaliteit specifiek in HRM/Payroll is de fasetelling. Er zijn drie á vier fases voor kandidaten, afhankelijk van de geldende cao (ABU of NBBU). Een kandidaat heeft bepaalde rechten op grond van de fase waarin hij zich bevindt. De cao's hebben elk een iets afwijkende telling van weken en contracten. Profit levert signalen mee die signaleren dat een kandidaat op het punt staat in een volgende fase te vallen. Je ontvangt als verantwoordelijke workflowtaken vanuit deze signalen. Vervolgens kun je er dan voor kiezen de kandidaat een fase op te laten schuiven en het contract van de kandidaat te verlengen of niet.

Lees de beschrijving van de cao's:

Hier de uitleg cao's

In HRM/Payroll richt je o.a. de werkgever, fase-workflow, loonschalen en integratie van de nacalculatie (declaraties bij Flex) en de salarisverwerking in.

Inhoud

Werkgever inrichten

Je richt bij de werkgever in welke cao en dus welke fasetelling geldt.

 1. Ga naar: HRM / Organisatie / Werkgever.
 2. Open de eigenschappen van de werkgever.
 3. Ga naar het tabblad: Flex.
 4. Selecteer bij Methode fasetelling een van de opties, waarmee je ook instelt op grond waarvan wordt geteld in welke fase de kandidaat valt (op basis van contract in weken of op basis van gewerkte weken). Per werkgever kies je dus één van beide methodes.
  • ABU (fase A, B en C) o.b.v. contract - Selecteer deze optie als je onder de ABU-cao valt en je wilt dat Profit telt vanaf het begin van het contract.
  • ABU (fase A, B en C) o.b.v. geboekte uren - Selecteer deze optie als je onder de ABU-cao valt en je wilt weken tellen op basis van geboekte uren. Per urensoort stel je in of ze meetellen.
  • NBBU (fase 1-2, 3 en 4) o.b.v. contract - Selecteer deze optie als je onder de NBBU-cao valt en je wilt dat Profit telt vanaf het begin van het contract.
  • NBBU (fase 1-2, 3 en 4) o.b.v. geboekte uren - Selecteer deze optie als je onder de NBBU-cao valt en je wilt weken tellen op basis van geboekte uren. Per urensoort stel je in of ze meetellen.
  • Geen fasetelling - selecteer deze optie als geen van bovenstaande van toepassing is.
 5. Ga naar het tabblad: Loonstrook/jaaropgave.
 6. Selecteer Loonstrook Flex (Profit) bij Loonstrook.

  Dit rapport is geschikt als loonstrook voor declaratieverloning (Flex). Hierin wordt rekening gehouden met declaraties en reserveringen.

 7. Klik op: OK.

Medewerker automatisch uitdienst melden

Je kunt medewerkers die een bepaalde tijd geen plaatsing hebben gehad, automatisch uit dienst te laten melden. Na het opgegeven aantal weken, start Profit een workflow voor het uitdienst melden van de medewerker. Profit genereert de workflows bij het uitvoeren van de taak Actuele gegevens vernieuwen.

De datum uit dienst die Profit voorstelt, is de datum van de laatste nacalculatieregel.

Automatisch uitdienst melden inrichten:

 1. Ga naar: HRM / Beheer / Instellingen.
 2. Ga naar het tabblad: Flex.
 3. Vink Medewerker automatisch uitdienst melden aan.
 4. Vul bij Niet gewerkte weken het aantal weken in waarna Profit de workflow voor het uitdienst melden van de medewerker moet starten. Profit beschouwt weken waarin de medewerker geen actieve plaatsing heeft als 'niet gewerkte weken'. Profit telt vanaf de einddatum van de laatste plaatsing.
 5. Selecteer bij Uitdienst profiel het profiel dat je wilt gebruiken voor het uitdienst melden.

  Je kunt het profiel naderhand nog wijzigen.

  • Geef het veld Reden einde arbeidsovereenkomst een voorkeurswaarde in de context van het uitdienstprofiel.
  • Geef verplichte velden een voorkeurswaarde in de context van het uitdienstprofiel.
 6. Klik op: OK.

Voorwaarden

Aan het automatisch uitdienst melden zitten een aantal voorwaarden verbonden. De betreffende medewerker moet aan al deze voorwaarden voldoen om automatisch uitdienst te worden gemeld:

 • Medewerker gekoppeld aan declaratieverloning

  Alleen medewerkers die een contract hebben dat gekoppeld is aan een periodetabel van type verwerking ‘Declaratieverwerking’. De koppeling naar de periodetabel verloopt via de salarisregel van de medewerker.

 • Medewerker zit in fase 1-2, 3, 4, A, B of C

  Profit start alleen een workflow voor het uitdienst melden als de medewerker een contract heeft in fase 1-2, 3, 4, A, B of C. Contracten met de fase Ketensysteem, Onbekend of n.v.t. en Wettelijk regime zijn uitgesloten van automatisch uitdienst melden. Contracten met de onderstaande waarden in het veld Fase komen in aanmerking voor automatisch uitdienst melden:

  • 1: Fase 1
  • AU: Fase A met uitzendbeding
  • 2: Fase 2 met uitzendbeding
  • AZU: Fase A zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
  • AZ: Fase A zonder uitzendbeding
  • 41: Fase 1 zonder uitzendbeding
  • 42: Fase 2 zonder uitzendbeding
  • 43: Fase 1 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
  • 44: Fase 2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
  • B: Fase B
  • C: Fase C
  • 3: Fase 3
  • 4: Fase 4
 • De medewerker heeft het aantal niet gewerkte weken volgens de instelling in de instellingen van HRM.
 • Medewerker heeft geen actieve plaatsing. Profit telt de 'Niet gewerkte weken'-termijn op bij de einddatum van de laatste plaatsing.

  Einddatum laatste plaatsing + Niet gewerkte weken = start workflow

Kandidaat raadplegen InSite (Flex)

Voor het raadplegen van de stamkaart van de kandidaten in InSite zijn de volgende sjablonen beschikbaar:

 • Flex-medewerkers

  Dit is een weergave met alle Flex medewerkers. Als je dubbekklikt op een medewerker in de weergave, dan open je de pagina Kandidaat stamkaart (MSS).

  De weergave bevat alleen medewerkers waarbij het veld Is flex medewerker is aangevinkt.

 • Kandidaat stamkaart (MSS)

  Deze stamkaart is alleen te openen door het dubbelklikken op de medewerker in het overzicht Flex-medewerker. Je ziet op deze stamkaart gegevens over plaatsingen, declaraties, reserveringen en de medewerker zelf.

Veld Flex medewerker

In de wizard Nieuwe medewerker, in de eigenschappen van de medewerker is het veld Flex medewerker beschikbaar.

Een medewerker met Flex medewerker aan, en zónder contract of plaatsing, verschijnt in de weergave Beschikbare kandidaten. In InSite wordt de stamkaart van de kandidaat geopend in plaats van de stamkaart van de medewerker.

Je kunt het veld altijd handmatig aan- of uitzetten.

Profit zet het veld alleen automatisch aan als een of meer van de volgende gevallen zich voordoet, bij in dienst melden of toevoegen van een plaatsing bij een medewerker zonder contract:

 • als het declaratieverloning betreft
 • of als de medewerker in sector 52 (Uitzenden) valt
 • of als de aard arbeidsverhouding = 82 (Payrolling) is.

In andere gevallen, bijvoorbeeld bij periodeverloning, kun je zelf in de context van de profielen Medewerker en Medewerker in dienst al of niet een voorkeurwaarde instellen voor het veld.

Het veld is ook beschikbaar in de mutatie import Mutatie medewerker.

Workflow 'Beoordelen fase' inrichten

De geactiveerde signalen voor de faseovergang starten automatisch de workflow Beoordelen nieuwe fase. Hierdoor krijgt de verantwoordelijke gebruiker een taak om te beoordelen of de kandidaat naar een nieuwe fase moet worden gezet of niet.

De workflow is gebaseerd op het dossieritemtype Beoordeling nieuwe fase (Profit). Voeg hier een eigen workflow toe gebaseerd op de aanwezige workflow.

Standaard is de beoordelaar de leidinggevende volgens het organigram.

Vanuit deze workflow kun je direct een nieuw fase starten via de actie Nieuwe fase. Wil je geen nieuwe fase aanmaken, kies dan voor Afhandelen.

De actie Nieuwe fase start de workflow voor contractverlenging of contractwijziging, afhankelijk van de fase. Ook de workflow Medewerker contract wijzigen moet hiervoor ingericht zijn.

Let op:

Zodra de contractverlenging of contractwijziging (die vanuit Beoordelen nieuwe fase is gestart) is doorgevoerd in Profit kun je met de speciale actie de workflowtaak Beoordelen nieuwe fase’automatisch afhandelen via de actie Afhandelen workflow. Je moet deze actie zelf toevoegen aan je eigen workflow als dit nog niet is ingericht. Deze actie zit wel in de standaard Profit workflow die we meeleveren.

Zie ook:

Signalen met betrekking op de faseovergang inrichten

Signalen met betrekking op de faseovergang:

Medewerker/Contract: einde fase 1 met workflow (Profit)

Medewerker/Contract: einde fase 2 met workflow (Profit)

Medewerker/Contract: einde fase 3 met workflow (Profit)

Medewerker/Contract: einde fase A met workflow (Profit)

Medewerker/Contract: einde fase B met workflow (Profit)

Medewerker/Contract: einde fase met workflow (Profit)

Workflows rond plaatsingen inrichten

Profit bevat een groot aantal standaard workflows om de besluitvorming te borgen.

Rond plaatsingen heb je meerdere workflows tot je beschikking:

De beoordelaar in deze workflows is de Relatiebeheerder en vervangers medewerker. Als je voorheen al van deze workflows gebruik maakte, wijzig dan je bestaande workflow of voeg een nieuwe toe.

Rond de vraag of aan het eind van een plaatsing de kandidaat overgenomen moet worden of dat voor verlengd uitzenden gekozen gaat worden, heb je deze workflows:

Zie ook:

Loonschalen bij verkooprelatie (Uitzendbranche)

Als uitzendorganisatie maak je gebruik van de Flex-cao.

Je kunt hiervoor loonschalen toevoegen. Een loonschaal kun je vastleggen per verkooprelatie of per itemset.

Als je een verkooprelatie koppelt dan koppel je de loonschaal in de klantovereenkomst. Laat je de verkooprelatie in de loonschaal leeg dan koppel je de loonschaal in de itemset.

Het is ook mogelijk loonschalen bij verkooprelaties te importeren via de import Loonschaal (HRM / Beheer / Import Payroll). Deze import bevat als de Flex-activering aan staat het veld Verkooprelatie.

Als je een volledige loonschaal hebt ingevuld, kunnen de functies vanuit de klantovereenkomst gekoppeld worden aan de juiste schaal en trede.

Voordeel van het koppelen schaal en trede aan functie

Stel op 1 juni is er een wijziging in de cao en er is een collectieve loonsverhoging van 2%. Dit kan gewijzigd worden in de loonschaal en in iedere plaatsing die gekoppeld is aan deze loonschaal zal automatisch het uurloon worden verhoogd (nadat de loonafspraken zijn geactualiseerd).

Loonschaal toevoegen voor de flex-branche:

 1. Open Profit.
 2. Ga naar: HRM / Organisatie / Inrichting / Loonschaal.

  Gebruik hier de weergave Loonschalen (klant) als je per verkooprelatie gaat toevoegen.

 3. Klik op Nieuw en vul de omschrijving van de loonschaal in.
 4. Klik op Volgende.
 5. Selecteer bij Cao-type de optie Profit cao.
 6. Selecteer bij Tijdvak hoe de bedragen in de trede zijn vormgegeven: per week, maand of uur. Voor flex zal dit uur zijn.

  Vervolgens kun je de loonschaal verkooprelatie specifiek maken, door bij het veld verkooprelatie de klant te koppelen.

 7. Klik op Voltooien. De loonschaal is nu toegevoegd.
 8. Open de eigenschappen van de loonschaal en ga naar tabblad Periode.
 9. Klik op Nieuw en geef een begindatum mee en in de omschrijving de periode van de loonschaal.
 10. Klik weer op Voltooien.
 11. Open de regel van de periode.
 12. Via tabblad Regels kun je nu de juiste regels toekennen met de schaal, trede, leeftijd en het bedrag.
 13. Door rechts de vinkjes vast aan te zetten, zorg je ervoor dat wanneer je op voltooien klikt de waardes blijven staan.

  Zodra je een volledige loonschaal hebt ingevuld, kunnen de functies vanuit de klantovereenkomst gekoppeld worden aan de juiste schaal en trede.

Geadviseerde volgorde van inrichten van loonschalen bij verkooprelaties voor recruiters na conversie/import oude loonschalen:

 1. Verkooprelatiespecifieke loonschalen aanmaken bij de verkooprelaties waar zij verantwoordelijk voor zijn.
 2. Nieuwe functies aanmaken naast de huidige functies met de juiste soort loonschaal.
 3. Nieuwe prijsafspraak aanmaken door via InSite de bestaande prijsafspraak voor de geïmporteerde functie te kopiëren.
 4. Deze nieuwe prijsafspraak gebruiken voor nieuwe plaatsingen vanaf dat moment.

Fasetelling in Urensoort aanzetten

In de urensoorten stel je in dat ze meetellen in de fasetelling. Dit geldt voor verlof niet, maar voor normale uren wel.

 1. Ga naar: Projecten / Project / Urensoort.
 2. Open de eigenschappen van de urensoort of voeg een nieuwe toe.
 3. Ga naar het tabblad: Integratie.

  Pro_Flex_Urensoort instellen voor Fasetelling

  Meetellen in dagen heeft te maken met de integratie van nacalculatie met de salarisverwerking.

 4. Vink Meetellen in fasetelling aan als je wilt dat de uren die geboekt worden op deze urensoort meetellen voor de fases, met name als je telt op basis van declaraties.
 5. Selecteer het type reservering bij Type reservering.
 6. Bepaal of een negatief saldo voor de reservering is toegestaan bij Negatief saldo.

  Bij het opnemen van een reservering voert Profit de controle op negatief saldo uit. Deze controle houdt rekening met deze instelling.

  • Niet negatief saldo: het saldo (per plaatsing) inclusief nog over te hevelen saldo mag door de opname niet kleiner worden dan 0. Nog over te hevelen plaatsingen zijn plaatsingen die zijn beëindigd en waarop de overheveling is ingericht, maar waarvan de overheveling feitelijk nog niet heeft plaatsgevonden omdat er op de ontvangende plaatsing nog geen declaratie verwerkt is.
  • Wel negatief saldo: het cumulatieve saldo van alle plaatsingen (van het betreffende type reservering) mag niet minder worden dan de ingestelde limiet.

  Is het saldo van een plaatsing eenmaal overgeheveld, dan mag op de betreffende plaatsing geen negatief saldo voor reserveringen in uren meer ontstaan. Hiermee kan opgebouwd saldo ná overheveling nog wel worden opgenomen, maar wordt voorkomen dat er saldo terug overgeheveld moet worden van de nieuwe naar de oude plaatsing. Dit wordt bijgehouden middels het veld Reserveringen overgeheveld op de plaatsing. Deze is aangevinkt in de loonberekening als sprake is van een overheveling.

  In de loonberekening wordt bij een beëindigde plaatsing het saldo overgeheveld naar een nog lopende plaatsing. In de oude plaatsing, waarvan het saldo op 0 wordt gezet, is het veld Reserveringen overgeheveld aangevinkt.

 7. Vul het bedrag in dat geldt als limiet voor het negatieve saldo in bij Limiet.

  Het limiet geldt per type reservering over het cumulatieve saldo van alle plaatsingen.

 8. Klik op: OK.

  Doe dit voor alle urensoorten die je mee wilt nemen voor de fasetelling.

Werkweek raadplegen/inrichten

Profit telt iedere gewerkte week. Een week wordt al als 'gewerkt' aangemerkt als er één uur in is gewerkt. Het is daarbij van belang wanneer de week start.

Ingestelde periodetabel raadplegen:

Wanneer een week begint en eindigt hangt af van de periodetabel die is ingesteld in Profit Projecten.

 1. Ga naar: Projecten / Beheer / Instellingen / Project.
 2. Ga naar het tabblad: Projecten.

  Pay_Uitzendbranche

Instellingen van de ingestelde periodetabel raadplegen:

Je kunt raadplegen wat in de periodetabel staat ingesteld wat betreft o.a. de eerste dag van de week.

 1. Ga naar: Algemeen / Inrichting / Periode-instellingen / Periodetabel.
 2. Open de eigenschappen van de periodetabel die bij projecten stond ingesteld.

  Pay_Uitzendbranche inrichten_Werkweek raadplegen/inrichten (20)

Profiel voor contract bij plaatsing inrichten

Bij het toevoegen van een plaatsing krijgt de flex-medewerker een contract volgens het profiel dat je instelt.

Voeg profielen toe waarmee je het toevoegen van de verschillende contracten versnelt en vereenvoudigt doordat je de waarden van veel van tevoren bepaalt.

Bijvoorbeeld het profiel Plaatsingscontract (Indienst) met de algemene gegevens:

Pay_Uitzendbranche inrichten_Profiel voor contract bij plaatsing inrichten (10)

En in tabblad Context:

Pay_Uitzendbranche inrichten_Profiel voor contract bij plaatsing inrichten (10)

Met tenslotte bijvoorbeeld de veldinstellingen voor Contract kandidaat bij werkgever 3:

Pay_Uitzendbranche inrichten_Profiel voor contract bij plaatsing inrichten (10)

Zie ook:

Vastlegging aanvullende gegevens medewerker bij plaatsing

Om het plaatsen van medewerkers zo efficiënt mogelijk te maken kun je in verschillende workflows aanvullende medewerkergegevens vullen. De velden voor BSN, bankrekeningen, loonheffingskorting en het arbeids- en pensioenverleden zijn hiermee bijvoorbeeld beschikbaar bij het aanmaken van een plaatsing.

Je bepaalt per profiel zelf welke aanvullende gegevens beschikbaar zijn.

Profiel inrichten met aanvullende gegevens:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Open de eigenschappen van het aanmaak- beoordeelprofiel van het type Plaatsingscontract.
 3. Ga naar het tabblad: Aanvullende gegevens.
 4. Vink Aanvullende gegevens bij plaatsing aan, als je wilt dat de aanvullende gegevens beschikbaar zijn.
 5. Selecteer de contexten bij Persoon, Medewerker, Adres, Bankrekening en Overige gegevens.

  Je kunt ervoor kiezen om bepaalde contexten niet te selecteren, als je niet wilt dat de betreffende gegevens beschikbaar zijn.

  Je kunt nieuwe contexten toevoegen die alleen van toepassing zijn voor de aanvullende gegevens bij het aanmaken of beoordelen van een plaatsing.

  Profit neemt voorkeurswaarden van velden, die onderdeel zijn van de aanvullende gegevens, niet over van de velden uit het geselecteerde indienstprofiel.

 6. Klik op: OK.

Zie ook:

Overnemen plaatsing bij aanmaken plaatsingcontract inrichten

Bij het aanmaken van een plaatsingscontract kun je in InSite een bestaande plaatsing selecteren, zodat Profit de gegevens hiervan overneemt naar de nieuwe plaatsing. Hiermee heb je een invoerhulp bij het aanmaken van een nieuwe plaatsing. Je moet hiervoor het veld zichtbaar maken in de context van het plaatsingsprofiel en de pagina in InSite aanpassen:

Profiel Aanmaken plaatsingscontract inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Open de eigenschappen van het Aanmaken profiel Aanmaken plaatsingscontract.

 3. Klik op: Onderhouden achter de context Plaatsing .
 4. Open de veldinstellingen van het veld Gebaseerd op plaatsing.
 5. Vink het veld Zichtbaar en Wijzigbaar aan.

Functionaliteit autoriseren:

Indien nodig moet je het paginaonderdeel Gebaseerd op plaatsing onder Plaatsingscontract autoriseren in functionaliteit.

Als je gebruik maakt van de standaard Profit autorisatierollen dan staat de autorisatie automatisch goed. Met de Profit rol Plaatsingen (Profit) is dit automatisch geregeld.

Aanpassen Aanmaken plaatsingscontract in InSite via Sitebeheer:

 1. Aanpassen van bestaande pagina Aanmaken plaatsingscontract in InSite via Sitebeheer. Selecteer deze pagina die je wilt bewerken.
 2. Ga naar het tabblad: Pagina.
 3. Klik op: Bewerken.
 4. Klik op: Indeling.
 5. Het nieuwe kader Gebaseerd op plaatsing wordt onderaan geplaatst. Dit pagina-onderdeel moet je verslepen, zodat je deze als eerste bovenaan de pagina plaatst. Zoals onderstaand schermvoorbeeld.

Plaatsing overnemen bij een faseovergang inrichten

Voor het overnemen ofwel kopiëren of verlengen van een plaatsing bij een faseovergang moet je de workflows en InSite inrichten.

Workflows inrichten:

Je moet een eigen workflow aanmaken in type dossieritem Plaatsing vanuit nieuw contract (Profit)

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem.
 2. Open de eigenschappen van het type dossieritem Plaatsing vanuit nieuw contract (Profit).
 3. Ga naar het tabblad: Workflows.
 4. Je ziet de standaard workflow Beoordelen plaatsing vanuit nieuw contract (Profit). Deze kun je niet aanpassen, maar je kunt deze wel kopiëren.
 5. Klik op: Nieuw.
 6. Vul als omschrijving Beoordeling plaatsing vanuit nieuw contract in.
 7. Selecteer gebaseerd op een bestaande workflow om een workflow te kopiëren. Selecteer de gewenste workflow Beoordeling plaatsing vanuit nieuw contract (Profit).

  Deze workflow richt je verder niet in. Met deze kopie heb je de juiste inrichting. Dit is een technische workflow die automatisch wordt opgestart vanuit de workflowtaak Beoordeling nieuwe fase (Profit).

 8. Klik op: Voltooien.
 9. Meer informatie over de workflow Beoordelen plaatsing vanuit nieuw contract vind je hier.
 10. Wijzig ook de workflow Beoordelen nieuwe fase. Open hiervoor de eigenschappen van het type dossieritem Beoordelen nieuwe fase.
 11. Ga naar het tabblad: Workflows.

  Je ziet de standaard workflow Beoordelen nieuwe fase (Profit). Deze bevat de juiste inrichting en kun je niet aanpassen.

 12. Open je eigen workflow, Beoordelen nieuwe fase.
 13. Voeg de speciale actie Afhandelen workflow toe aan je workflow door deze in je workflow te slepen.

  Zodra de contractverlenging of contractwijziging (die vanuit Beoordelen nieuwe fase is gestart) is doorgevoerd in Profit wordt met deze speciale actie de workflowtaak Beoordelen nieuwe fase automatisch afgehandeld. Deze actie zit wel in de standaard Profit workflow die we meeleveren, maar niet in de klant workflow.

 14. Klik op: Voltooien.
 15. Meer informatie over de workflow Beoordelen plaatsing vanuit nieuw contract vind je hier.

InSite inrichten:

 1. Controleer de betreffende pagina's, voor de profielen die je gebruikt voor contract wijzigen en contract verlengen, het onderdeel ('sjabloon') Medewerker contract overnemen plaatsingen bevat.
 2. Voeg het onderdeel Medewerker contract overnemen plaatsingen toe als dit onderdeel er niet staat.

  Dit onderdeel is nieuw en bij de Profit profielpagina's leveren we dit mee. Bij eigen aangemaakte profielpagina's moet je deze zelf toevoegen.

  Het kan nodig zijn om extra profielen aan te maken speciaal om plaatsingen te kunnen verlengen. De extra profielen zijn nodig voor de mewerkers zonder plaatsingen. De interne medewerkers van een uitzendbureau hebben namelijk geen plaatsingen. Voor de profielen van deze medewerkers is het daarom onwenselijk deze weergave te tonen.

  Let op:

  Bij de aanmaak pagina van contract wijzigen en contract verlengen moet de actie ‘Weergaveacties tonen’ op tabblad ‘Weergave-instellingen’ worden aangezet, zodat je op deze pagina de plaatsingen toont die de gebruiker heeft geselecteerd die moeten worden overgenomen naar de nieuwe plaatsing. Bij de beoordeelpagina van contract wijzigen en contract verlengen moet deze actie niet worden aangezet.

 3. Zet de actie Weergaveacties tonen aan op de aanmaken pagina's in de eigenschappen op het tabblad Weergave-instellingen.

 4. Opmaken pagina Beoordelen plaatsing vanuit nieuw contract. Hier is een kopie gemaakt van Beoordelen plaatsing. En daardoor is de pagina niet opgemaakt.

  Voeg een tekst toe op bij het onderdeel Beoordelen plaatsing vanuit nieuw contract dat hier de gegevens worden getoond van de plaatsing die wordt overgenomen.

Zie ook:

Integratie nacalculatie met salarisverwerking

Je kunt inrichten dat de declaraties die de kandidaat boekt, via de salarisverwerking uitbetaald worden.

Dit richt je in via de integratie van de nacalculatie met de salarisverwerking.

Zie ook:

Salarisverwerkingsplan importeren

Je kunt de salarisverwerkingsplannen bij een werkgever importeren. Hiermee bespaar je veel tijd, als je veel werkgevers in een omgeving bijhoudt.

Nieuwe perioderegels en correctieregels importeer je via HRM / Beheer / Import Payroll / Salarisverwerkingsplan.

Mutaties op perioderegel en correctieregels importeer je via HRM / Beheer / Import HRM/Payroll mutatie / Salarisverwerkingsplan.

Bij het importeren van de salarisverwerkingsplannen houd je rekening met het volgende:

 • Correctieregels

  Je kunt alleen een correctieregel importeren, als de bijbehorende hoofdperiode aanwezig is in Profit. Profit bepaalt zelf het correctievolgnummer. Je kunt meerdere correctiegels importeren.

 • Jaaroverschrijdende correctie

  Je kunt geen regels van het type 'jaaroverschrijdende correctie' importeren. Daarom is het veld Afw. journaalstructuur ook niet beschikbaar in de import, dit geldt alleen voor jaaroverschrijdende correcties.

  Let op:

  Test het importeren van gegevens altijd in een testomgeving. Gebruik als testomgeving een recente backup van de live omgeving.

Direct naar

 1. Uitzendbranche inrichten

Process

Instelling

Work area

HRM Payroll Projecten