Transitievergoeding

De transitievergoeding is een vergoeding voor een medewerker ter overbrugging naar het vinden van een nieuwe baan.

Vanaf 01-01-2020 heeft de medewerker vanaf de eerste werkdag recht op de transitievergoeding, in plaats dat een medewerker tenminste 2 jaar indienst moest zijn.

Je beschikt over de volgende functionaliteiten, die je hierbij helpen:

 • Een handige rekentool in InSite om het bedrag aan transitievergoeding te berekenen.
 • Automatisch vastleggen van een nabetalingscontract na goedkeuren workflow.

Inhoud

Beschrijving

Workflow

Het is mogelijk om in InSite voor een medewerker een transitievergoeding aan te vragen. De manager vraagt een transitievergoeding aan voor een medewerker. Het aanvragen van de transitievergoeding verloopt via de workflow Medewerker transitievergoeding (Profit). Je kunt deze workflow op twee manier starten:

 • Handmatig via een apart menu-item voor het starten van de workflow.
 • Automatisch bij het goedkeuren van de workflow Medewerker uitdienst.

Workflow conditioneel starten

Dit hangt af van het veld Transitievergoeding in de workflow Medewerker uitdienst:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Open de eigenschappen van het uitdienst-profiel
 3. Bij de context Contract klik je op Onderhouden.
 4. Selecteer de juiste set met veldinstellingen.
 5. Selecteer een van deze waarden in het veld Transitievergoeding
  • Workflow niet starten

   De workflow transitievergoeding wordt niet doorgestart.

  • Workflow starten

   De workflow transitievergoeding wordt doorgestart.

  • Workflow conditioneel starten

   Als je Workflow conditioneel starten selecteert, dan wordt op basis van de velden Initiatief en Reden einde arbeidsovereenkomst wel of geen workflow gestart.

Je leest hier wanneer Profit wel of niet de workflow start.

Nabetalingscontract

De belastingdienst schrijft voor dat bij samenloop van loon onder witte en groene tabel dit als aparte inkomstenverhouding aangegeven moet worden. Er kan in deze situatie gebruik gemaakt worden van een groen nabetalingscontract.

Periode uitbetalen transitievergoeding

Het is gebruikelijk dat je de ontslag- en transitievergoeding bij de afrekening uitbetaalt. Dit kan in de praktijk in de maand na afloop van de arbeidsverhouding. Veelal wordt dit als leidraad aangehouden om te bepalen of de werkgever de uitbetaling tijdig heeft gedaan. Als de werkgever te laat betaalt heeft de medewerker recht op wettelijke renten.

Uitbetaling transitievergoeding in laatste periode in dienst

Als je de ontslagvergoeding wilt uitbetalen in de laatste periode dat de medewerker nog in dienst is, dan maak je voor de uitbetaling een nieuwe medewerker aan. Je kiest voor soort medewerker Personeelslid.In het contract van de nieuwe medewerker verhoog je het nummer inkomstenverhouding met 1. In de instantieregel geef je aan dat de groene tabel van toepassing is en wijzig je de soort inkomstenverhouding naar Ontslagvergoeding / transitievergoeding. Daarnaast zet je het salaris en het rooster op 0 voor de medewerker. In de salarisverwerking voor deze medewerker wordt dan alleen het bedrag van de ontslagvergoeding berekend.

Als je de functionaliteit Meerdere dienstverbanden gebruikt, dan maak je geen nieuwe medewerker aan. In dit geval voeg je een dienstverband toe waarbij je een afwijkende instantie op het dienstverband toevoegt. Hierin in geef je aan dat de groene tabel van toepassing is en boek je de ontslagvergoeding op de betreffende dienstverband. Neem het salaris over van de vorige salarisregel, en zet het rooster op 0.

Transitievergoeding bij Declaratieverwerking (Flex)

De workflow voor de transitievergoeding is ook te gebruiken in combinatie met declaratieverwerking.

Meer informatie hierover, vind je hier.

Transitievergoeding als dienstverband i.p.v. nabetaling

De transitievergoeding wordt uitgekeerd via de rekentool (InSite). Hierbij ontstaat een dienstverband van 1 dag dat in de laatste maand indienst wordt toegevoegd.

Let op:

Deze helppagina heeft betrekking op de transitievergoeding in de laatste periode dat de medewerker in dienst is.

Als je de transitievergoeding wilt uitbetalen in de periode na uitdiensttreding, dan gebruik je een nabetalingscontract. Je kunt de workflow Transitievergoeding dan wel gebruiken voor de dossiervorming en als hulpmiddel bij de berekening van de transitievergoeding.

Waarschuwing tonen

Als je de workflow voor de transitievergoeding start is er niet altijd sprake van een transitievergoeding. Soms wordt na het beoordelen bepaald dat er geen recht is en komt de workflow te vervallen. Om gebruikers die de workflow beoordelen en de bedragen controleren beter te ondersteunen, wordt de gebruiker vanaf nu gewaarschuwd voor de volgende situaties:

 • De medewerker heeft de AOW-leeftijd bereikt.
 • De medewerker is jonger dan 18 jaar (controle op 12 uur per week).
 • Er eerder een 'Transitievergoeding bij deeltijdontslag' is toegepast.

De waarschuwing wordt in een webpart in InSite getoond.

Vakantietoeslag en eindejaarsuitkering

Vanaf nu wordt bij de berekening van de transitievergoeding rekening gehouden met de parameters uit de salarisverwerking voor de vakantietoeslag en eindejaarsuitkering. Profit haalt nu de percentages en grondslagen op via de lijstbegrippen:

 • Transitievergoeding: Percentage vakantietoeslag
 • Transitievergoeding: Percentage eindejaarsuitkering
 • Transitievergoeding: Grondslag vakantietoeslag
 • Transitievergoeding: Grondslag eindejaarsuitkering

De percentages en grondslagen zijn nu ook zichtbaar bij het aanmaken van de transitievergoeding in InSite.

Meerdere dienstverbanden

Vanaf nu kan je ook transitievergoeding aanmaken voor medewerkers met meerdere dienstverbanden. Bij het afsluiten van een dienstverband is het veld Transitievergoeding toepassen ook beschikbaar.

Als je de functionaliteit Meerdere dienstverbanden hebt geactiveerd, dan zijn vanaf nu de volgende profielen beschikbaar:

 • Transitievergoeding bij uitdienst
 • Transitievergoeding bij einde dienstverband
 • Transitievergoeding bij deeltijdontslag

Bij het aanmaken van een transitievergoeding bij meerdere dienstverbanden maakt Profit een nieuw dienstverband aan van het type Transitievergoeding met de duur van één dag. Dit dienstverband valt altijd in de periode waarin het dienstverband eindigt of de medewerker uitdienst treedt. Begin- en einddatum zijn gelijk aan elkaar, omdat deze dag gelijk dient te zijn aan het ‘genietingsmoment’. Het genietingsmoment wordt afgeleid van het veld ‘betaaldatum’ uit het (hoofd) salarisverwerkingsplan van de periode, onder voorwaarde dat deze niet buiten de periode ligt en niet groter is dan de einddatum van het dienstverband of de arbeidsverhouding.

In dienst (i.v.m. transitievergoeding)

Vanwege fusies en andere vormen van overgang van ondernemingen kan het nodig zijn voor de transitievergoeding om de datum indienst apart vast te leggen. Voor deze situaties is vanaf nu het veld In dienst (i.v.m. transitievergoeding) beschikbaar. Omdat deze situaties niet voor alle klanten van toepassing is, is dit veld niet direct zichtbaar. Wil je hier gebruik van maken, dan richt je het veld zelf in door het veld toe te voegen aan een vrij tabblad op Medewerker/contract in de management tool. Om het veld ook zichtbaar te maken op InSite doorloop je de volgende stappen:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.
 2. Klik op: Nieuw.
 3. Voeg Mutatie medewerker contract toe.

Overige

Transitievergoeding in het onderwijs en subdienstverbanden

Transitievergoeding uitbetalen via nevendienstverband

Transitievergoeding bij meerdere werkegevers

Transitievergoeding met volledige zvw

Rekentool in Profit

Rekentool bij uitdienst in proeftijd

Transitievergoeding aanvragen

In InSite vraag je de transitievergoeding aan voor een medewerker.

Let op:

Maak je gebruik van meerdere dienstverbanden EN gaat de medewerker halverwege de periode uit dienst? Controleer dan of het juiste loontijdvak is toegepast. Is dit niet het geval? Dan kan je het juiste loontijdvak geforceerd toepassen.

Zie ook Waarom klopt de berekende loonheffing niet?

Transitievergoeding aanvragen:

 1. Ga naar: InSite.
 2. Klik op: HRM.

  InSite kan bij jou anders zijn ingericht, waardoor de omschrijving van de actie anders is.

 3. Klik op: Transitievergoeding aanvragen.
 4. Selecteer de medewerker waarvoor je een transitievergoeding wilt aanvragen.

  Je opent de pagina voor het aanmaken van de transitievergoeding. De pagina is opgedeeld in een aantal secties:

  • Medewerker transitievergoeding

   Als de medewerker een uurloner is, zet dan Uurloonberekening toepassen aan.

  • Maandloon

   Het toegepaste maandloon wordt meegenomen in de berekening van de transitievergoeding.

   Als de medewerker een uurloner is, zet dan Uurloonberekening toepassen aan in de sectie Medewerker transitievergoeding. In de lichtgrijze velden kun je afwijken van de berekende waarden.

   Let op: De onderdelen vaste en variabele loonbestanddelen bevatten nog geen waarde. Deze kan je inrichten vanaf CAO Update 2020.01.01.

  • Dienstjaren

   De dienstjaren berekening gebeurt op basis van de datum uit dienst en de datum in dienst.

   Als er nog geen datum uit dienst bekend is, moet de afwijkende datum uit dienst ingevuld worden om tot een correcte berekening te komen.

  • Transitievergoeding

   De formule voor de transitievergoeding is: Toegepast maandloon * aantal dienstjaren / 3.

   Eventueel kan van deze vergoeding afgeweken worden via de lichtgrijze velden.

   Het te betalen bedrag wordt na goedkeuren, via een nabetalingscontract, uitbetaald aan de medewerker.

  Een uitgebreide uitleg over de berekening en werking van de velden zie je hieronder.

 5. Klik op: Aanmaken.

  Als je de workflow transitievergoeding goedkeurt, dan wordt voor de medewerker automatisch een nabetalingscontract aangemaakt. Het berekende te betalen bedrag aan transitievergoeding wordt vervolgens op een looncomponent in de periode van het nabetalingscontract geboekt.

  Het nabetalingscontract wordt aangemaakt op het eerstvolgende loontijdvak dat ligt na de einddatum van de arbeidsverhouding. Hierbij worden de volgende uitzonderingen toegepast:

  • Als alle salarisverwerkingplannen van dat jaar zijn geaccordeerd, dan wordt het nabetalingscontract aangemaakt op periode 1 van het huidige jaar.
  • Als er op dat loontijdvak een contract bestaat waarbij het veld Soort medewerker waarde Nabetaling heeft en Soort nabetaling waarde Groen heeft, dan is er geen nieuw nabetalingscontract nodig.
  • Als er op dat loontijdvak een contract bestaat waarbij het veld Soort medewerker waarde Nabetaling heeft en Soort nabetaling waarde Wit heeft, dan wordt het nabetalingscontract aangemaakt in het loontijdvak erna.
  • Als er op dat loontijdvak een nieuwe arbeidsverhouding aanwezig is, dan volgt een melding gegeven en kan de workflow niet afgerond worden.

Gegevens vernieuwen

Het is mogelijk om de workflow te starten vóór het uitdienst melden van de medewerker en voordat de laatste periode is geaccordeerd. Het is daarom mogelijk om de gegevens opnieuw op te halen voor de berekende velden in de workflow na het uitdienst melden van de medewerker. De velden die je handmatig vult, behouden de ingevulde waarde.

Je vernieuwt de gegevens bij het beoordelen van de workflow. Klik hiervoor op de actie Aanpassen. De speciale actie Gegevens vernieuwen wordt hierdoor zichtbaar. Na het klikken op deze actie klik je op Aanmaken. Je kunt de workflow nu verder beoordelen.

Berekende velden in rekentool

Veld: Salaris

Dit veld rekent het salaris uit en is afhankelijk van het veld uurloonberekening:

Als het veld ‘Uurloonberekening toepassen’ waarde Nee heeft, dan wordt het veld gevuld met de uitkomst van de volgende berekening: ‘Salaris per periode’ * ‘Roosterdagen/uren’ / ‘Contractdagen/uren’

Als het veld ‘Uurloonberekening toepassen’ waarde Ja heeft, dan wordt het veld ‘Salaris’ niet opgehaald via het bovenstaande lijstbegrip maar berekend op basis van uren. Als het veld ‘Afwijkend uurloon’ een waarde heeft, wordt dit uurloon gebruikt en anders wordt veld ‘Vast uurloon’ gebruikt: Gemiddelde uren per periode X Uurloon

Voor de Gemiddelde uren per periode wordt de waarde opgehaald uit het lijstbegrip Profit Id 4.574 'Transitievergoeding: Uren t.b.v. gemiddelde per week'. Deze haalt de waarde op uit de looncomponent 100.009.543 'Verloonde uren afgerond' op.

Veld: Vakantietoeslag

Dit veld rekent de vakantietoeslag uit: Grondslag vakantietoeslag * Percentage vakantietoeslag / 100

Grondslag vakantietoeslag

Als het veld Uurloonberekening toepassen waarde ‘Nee’ heeft, dan:

 • Laatste periode van lijstbegrip ProfitID 5011 ‘Transitievergoeding: Grondslag vakantietoeslag’ * ‘Roosterdagen/uren’ / ‘Contractdagen/uren’.

Als het veld Uurloonberekening toepassen waarde ‘Ja’ heeft, dan:

 • Gemiddelde over 1 jaar van lijstbegrip ProfitID 5011 ‘Transitievergoeding: Grondslag vakantietoeslag’, mits dit gemiddelde niet kleiner is dan het veld Salaris. Anders wordt de waarde van het veld Salaris overgenomen.

Veld: Eindejaarsuitkering

Dit veld rekent de eindejaarsuitkering uit: Grondslag eindejaarsuitkering * Percentage eindejaarsuitkering / 100

Grondslag eindejaarsuitkering

Als het veld Uurloonberekening toepassen waarde ‘Nee’ heeft, dan:

 • Laatste periode van lijstbegrip ProfitID 5012 ‘Transitievergoeding: Grondslag eindejaarsuitkering’ * ‘Roosterdagen/uren’ / ‘Contractdagen/uren’.

Als het veld Uurloonberekening toepassen waarde ‘Ja’ heeft, dan:

 • Gemiddelde over 1 jaar van lijstbegrip ProfitID 5012 ‘Transitievergoeding: Grondslag eindejaarsuitkering’, mits dit gemiddelde niet kleiner is dan het veld ‘Salaris’. Anders wordt de waarde van het veld ‘Salaris’ overgenomen."

Veld: Vaste loonbestanddelen

Gemiddelde over 1 jaar van lijstbegrip ProfitID 4577: Transitievergoeding: Vaste loonbestanddelen.

Zie uitleg van referteperiode hieronder.

Veld: Variabele loonbestanddelen

Gemiddelde over 3 jaar voorafgaand aan het jaar van uitdiensttreding van lijstbegrip ProfitID 4578: Transitievergoeding: Variabele loonbestanddelen.

Zie uitleg van referteperiode hieronder.

Veld: Totaal periodeloon

Dit veld krijgt als waarde de som van de velden:

Salaris

Vakantietoeslag

Vaste loonbestanddelen

Variabele loonbestanddelen

Veld: Toegepast maandloon

Dit veld rekent het maandloon uit per type periodetabel. Als de gebruiker het veld ‘Afwijkend periodeloon’ vult, wordt dit periodeloon gebruikt en anders wordt het veld ‘Totaal periodeloon’ gebruikt:

Type periodetabel maand: Periodeloon * 1

Type periodetabel 4-weken: Periodeloon * 13 / 12

Type periodetabel week: Periodeloon * 52 / 12

Veld: Aantal dienstjaren

Dit veld rekent het aantal dienstjaren uit met 5 decimalen achter de komma. Hierbij wordt eerst het aantal jaren, maanden en resterende kalenderdagen bepaald. Hierna worden deze tellingen gebruikt voor de berekening van het aantal dienstjaren als decimaal getal.

Bij de kalenderdagen telt iedere dag als 1 / 365 = 0,00274.

Voorbeeld: Als medewerker precies na 1 jaar en 1 kwartaal (3 maanden) uitdienst treedt, is het aantal dienstjaren 1,25000.

Veld: Voorstel transitievergoeding

Dit veld rekent de transitievergoeding uit. Als het veld ‘Afwijkende dienstjaren’ een waarde heeft wordt deze gebruikt en anders wordt het veld ‘Aantal dienstjaren’ gebruikt: Toegepast maandloon * dienstjaren / 3

Referteperiode

Voor de gemiddelde vaste loonbestanddelen geldt:

Voor de berekening van de velden wordt eerst het type periodetabel bepaald. De velden krijgen op basis hiervan een gemiddelde van een lijstbegrip gebaseerd over een referteperiode van 1 of 3 jaar:

 • Type periodetabel Maand

  Gemiddelde over 1 jaar = gemiddelde over laatste 12 geaccordeerde salarisverwerkingsplannen

 • Type periodetabel 4weken

  Gemiddelde over 1 jaar = gemiddelde over laatste 13 geaccordeerde salarisverwerkingsplannen

 • Type periodetabel week

  Gemiddelde over 1 jaar = gemiddelde over laatste 52 geaccordeerde salarisverwerkingsplannen

Voor de gemiddelde variabele loonbestanddelen geldt:

Gemiddelde over 3 jaar = Gemiddelde over 3 jaar voorafgaand aan het jaar van uitdiensttreding.

Als de medewerker meerdere dienstverbanden heeft worden de bedragen van alle dienstverbanden bij elkaar opgesteld en gedeeld.

Salaris per periode

Omdat de wettekst en toelichtingen van de overheid niet altijd 100% goed te interpreteren zijn, is grondslag 100.010.508 'Transitievergoeding: Salaris per periode (correctie)' beschikbaar die lijstbegrip 'Transitievergoeding: Salaris per periode' corrigeert.

Als je van mening bent dat looninrichting die in grondslag 'Salaris uit loondagen/loonuren' telt, buiten de transitievergoeding moet blijven, tel je deze in grondslag 100.010.508 'Transitievergoeding: Salaris per periode (correctie)', waarmee dit wordt gecorrigeerd.

Transitievergoeding inrichten

Om gebruik te maken van de workflow voor het aanvragen van een transitievergoeding, richt je verschillende onderdelen in.

Workflow inrichten:

 1. Ga naar: CRM / Dossier / Inrichting / Type dossieritem en open de eigenschappen van Medewerker transitievergoeding (Profit).
 2. Ga naar het tabblad: Workflows en open de eigenschappen van de workflow Medewerker transitievergoeding.

  De workflow bevat de volgende speciale acties:

  • Registreren transitievergoeding
  • Afkeuren transitievergoeding
  • Opnieuw insturen transitievergoeding
  • Bijlage(n) ondertekenen
 3. Richt de workflow naar eigen wens in.

  Meer informatie over de workflow, vind je hier.

Profielen inrichten:

 1. Ga naar: Algemeen / In & OutSite / Profiel.

  Voor de transitievergoeding zijn de volgende profielen beschikbaar:

  • Aanmaken transitievergoeding
  • Beoordelen transitievergoeding
 2. Open de eigenschappen van het profiel Aanmaken transitievergoeding.
 3. Selecteer de workflow voor het aanmaken van de transitievergoeding en het beoordelingsprofiel.
 4. Ga naar het tabblad: Context.
 5. Richt de context Transitievergoeding in.
 6. Klik op: Opslaan en sluiten.
 7. Open de eigenschappen van het aanmaken uitdienst profiel.
 8. Open de eigenschappen van de context Contract.
 9. Wijzig de veldinstellingen voor het veld Transitievergoeding toepassen.
 10. Sluit de weergave.
 11. Selecteer het profiel Aanmaken transitievergoeding bij aanmaakprofiel.

  Als Transitievergoeding toepassen de waarde Ja krijgt bij het uitdienst melden van de medewerker, dan start na het goedkeuren van de workflow automatisch de workflows voor het aanmaken van de transitievergoeding die is gekoppeld in het geselecteerde profiel.

Type pagina's activeren:

De functionaliteit van dit onderdeel kan alleen gebruikt worden als je het corresponderende type pagina activeert in de eigenschappen van de site. Je bepaalt per site of je de functionaliteit gebruikt of niet.

Naam van het te activeren type pagina:

Medewerker transitievergoeding

Type pagina activeren

Pagina's autoriseren:

Autoriseer de pagina's met één van de volgende methoden:

Methode 1: pagina's toevoegen aan functionaliteit

Rekentool op beoordeelpagina

Op de beoordeelpagina kan het zijn dat de gegevens van de rekentool niet zichtbaar zijn. Als je op de actie Aanpassen klikt, dan zie je de rekentool wel (je opent dan namelijk de aanmaakpagina). Om de rekentool zichtbaar te maken op de beoordeelpagina open je de eigenschappen van de functionaliteit. Op het tabblad Pagina-onderdelen ga je naar Medewerker transitievergoeding. Zet de betreffende pagina-onderdelen op Onderhouden.

Zie ook:

Pagina's inrichten in InSite:

Loonbestanddelen inrichten:

De onderdelen vaste en variabele loonbestanddelen bevatten nog geen waarde. Deze kan je inrichten vanaf CAO Update 2020.01.01.

 • Lijstbegrip ProfitID 4577: Transitievergoeding: Vaste loonbestanddelen
 • Lijstbegrip ProfitID 4578: Transitievergoeding.

Meer informatie over de werking en berekening van deze velden in de rekentool, vind je onder het kopje Berekende velden in rekentool.