thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
Voorkoming dubbele belasting BOX 1

Als het recht om belasting te heffen toegewezen is aan een ander land dan Nederland, is er over het buitenlandse inkomsten in Nederland geen inkomstenbelasting verschuldigd. Bij de berekening van de verschuldigde inkomstenbelasting wordt dan een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting verleend. Hierdoor is er minder inkomstenbelasting verschuldigd.

Vermelden in de aangifte

Als er buitenlands inkomen is waarover Nederland geen belasting mag heffen, dan moet dat ingevuld worden in BOX 1: Werk en woning in het onderdeel Buitenlandse inkomsten die in Nederland onder de loonbelasting zouden vallen. Aan de hand van de looninkomsten die je hier opgeeft berekent Profit de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting.

Wijze van berekenen aftrek

De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting wordt per BOX berekend. De aftrek wordt berekend over de inkomstenbelasting die is verschuldigd na aftrek van de heffingskorting. Dit is vastgelegd in het Besluit staatssecretaris 25 oktober 2004: Gemiddelde rendementsgrondslag na aftrek heffingsvrij vermogen IFZ2004/728M.

Het bedrag van de aftrek ter voorkoming van dubbele belasting kan niet hoger zijn dan het bedrag dat verschuldigd is aan inkomstenbelasting in de betreffende box.

Voorbeeld: 

Het belastbare inkomen uit werk en woning (BOX 1) is € 50.000. Hierover is € 9.808 inkomstenbelasting verschuldigd. Het inkomen bestaat uit € 20.000 looninkomen uit Nederland en € 30.000 looninkomen uit Duitsland. Over het looninkomen uit Duitsland is in Duitsland belasting verschuldigd en is in Nederland recht op een aftrek ter voorkoming van dubbele belasting. De aftrek ter voorkoming van dubbele belasting is € 30.000/€ 50.000 x € 9.808 = € 5.885.

Inkomsten uit werk in België/Duitsland

Een belastingplichtige die in Nederland woont maar in België of Duitsland werkt, komt in aanmerking voor algemene compensatie. Vanaf 2017 geldt de algemene compensatieregeling zowel voor Belgische als Duitse grensarbeiders. Voorheen gold de algemene compensatieregeling alleen voor Belgische grenswerkers. Vanaf 2017 is alleen het nieuwe belastingverdrag met Duitsland nog van toepassing. Het nieuwe verdrag met Duitsland is een compensatieregeling. De werking van de compensatieregeling voor België en Duitsland is voor het algemene deel hetzelfde.

Het doel van de algemene compensatieregeling is om het financiële nadeel te compenseren dat ontstaat doordat de belastingplichtige inkomen heeft uit België/Duitsland en daardoor zowel in België/Duitsland als Nederland belasting betaalt. De algemene compensatieregeling berekend wat de belastingplichtige in Nederland aan belasting verschuldigd zou zijn als het Duitse/Belgische inkomen uit tegenwoordige arbeid in Nederland belast zou zijn (fictieve belasting). Het totale bedrag aan algemene compensatie wordt vervolgens berekend door de feitelijk te betalen belasting in Nederland op te tellen bij de feitelijk te betalen belasting in het buitenland en hier de fictieve belasting vanaf te halen. Klik hier voor rekenvoorbeelden van de compensatieregeling.

Het verschil tussen beide compensatieregelingen is dat voor Duitse grenswerkers alleen een algemene compensatieregeling geldt. Belgische grenswerkers kunnen onder bepaalde voorwaarden ook aanspraak maken op de bijzondere compensatieregeling. Verder is in het Belastingverdrag met Duitsland de doorschuifregeling opgenomen. Met de doorschuifregeling kan de Duitse grensarbeider ervoor kiezen om aftrekposten (zoals de eigen woning) door te schuiven om die in een volgend jaar te verrekenen. Voor Belgische grensarbeiders geldt de doorschuifregeling niet.

Let op:

De situatie waarin zowel de compensatieregeling met België als de compensatieregeling met Duitsland van toepassing is, wordt in Profit niet ondersteund.

Wanneer komt iemand in aanmerking voor de algemene compensatieregeling?

De algemene compensatieregeling is er voor belastingplichtigen die in Nederland wonen en in België werken (en andersom) én voor belastingplichtigen die in Nederland wonen en in Duitsland werken (en andersom). De compensatieregeling geldt alleen voor inkomsten uit tegenwoordige arbeid.

Een belastingplichtige komt voor de algemene compensatieregeling in aanmerking als hij in Duitsland/België:

 • inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking (loon of salaris) heeft,
 • in België/Duitsland meer aan belasting verschuldigd is dan de aangever verschuldigd zou zijn geweest als hij in Nederland zou werken.

In het belastingverdrag met België zijn enkele aanvullende voorwaarden opgenomen om in aanmerking te komen voor de algemene compensatieregeling. Een Belgische grensarbeider komt voor de algemene compensatieregeling in aanmerking als hij in België:

 • inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking (loon of salaris) heeft, ook als hij in Belgische overheidsdienst werkt;
 • werkzaam is als bestuurder, zaakvoerder of vereffenaar bij een vennootschap;
 • inkomsten heeft als artiest of (beroeps)sporter;
 • een (tijdelijke) arbeidsongeschiktheidsuitkering ontvangt.

Tijdsduur algemene compensatie

Voor de algemene compensatieregeling geldt geen tijdslimiet. Zolang er inkomsten uit tegenwoordige arbeid worden genoten is er recht op de algemene compensatieregeling.

Wat is de bijzondere compensatieregeling?

Belastingplichtigen die in Nederland wonen en in België werken kunnen naast de algemene compensatieregeling ook in aanmerking komen voor de bijzondere compensatieregeling. De belastingplichtige heeft recht op bijzondere compensatie als hij op 31 december 2002 al in België werkte en toen onder de grensarbeidersregeling viel. De bijzondere compensatieregeling vervalt als de belastingplichtige in België van werkgever verandert.

De bijzondere compensatie wordt berekend door het verschil te nemen tussen:

 • het totaalbedrag dat - na de berekening van de algemene compensatie - feitelijk in Nederland aan belasting en eventueel premie volksverzekeringen betaald moet worden;
 • het totaalbedrag dat - na de berekening van de algemene compensatie - feitelijk in België aan belasting en eventueel premie volksverzekeringen betaald moet worden;
 • het bedrag dat in Nederland aan belasting betaald zou moeten worden als de grensarbeidersregeling nog van toepassing zou zijn geweest.

Als uit de berekening van de bijzondere compensatieregeling blijkt dat er geen sprake is van inkomensachteruitgang door het vervallen van de grensarbeidersregeling, dan wordt er geen bijzondere compensatie uitgekeerd.

Klik hier voor rekenvoorbeelden van de bijzondere compensatieregeling.

Direct naar

 1. BOX 1: Werk en woning
 2. Looninkomsten
 3. Werknemersaftrek
 4. Winstbepaling
 5. Winst uit onderneming
 6. Arbeidsbeloning fiscale partner (O-biljet)
 7. Overige werkzaamheden
 8. Inkomsten uit eigen woning
 9. Periodieke uitkeringen
 10. Jaarruimte
 11. Inkomensvoorzieningen
 12. Verliesverrekening BOX 1

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal