thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied
BOX 1: Werk en woning

In BOX 1 wordt het inkomen uit werk en woning belast.

Je berekent het belastbaar inkomen door alle inkomensbronnen bij elkaar op te tellen en daar alle aftrekposten van af te halen.

Bij personen die in aanmerking komen voor een verplichte (definitieve) aanslag inkomstenbelasting / Premie volksverzekeringen wordt de over het jaar van de aanslag verschuldigde belasting voor de bepaling van het nog te betalen / terug te ontvangen bedrag verminderd met de voorlopige aanslag en met de voorheffingen: loonbelasting, premie volksverzekeringen en dividendbelasting.

Er kan over hetzelfde belasting jaar meer dan één voorlopige aanslag inkomstenbelasting/premie volksverzekeringen worden opgelegd. Is er een voorlopige teruggaaf of een negatieve voorlopige aanslag ontvangen, dan wordt de over het jaar van aanslag verschuldigde belasting voor de bepaling van het nog te betalen / terug te ontvangen bedrag uiteraard niet met de voorlopige aanslag verminderd, maar juist vermeerderd.

Beschrijving

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 4 schijven. Je gaat naar verhouding meer belasting betalen als het inkomen hoger wordt. Over inkomen uit werk en woning is in de eerste 2 schijven ook premie volksverzekeringen (PVV) verschuldigd.

Overzicht inkomsten en aftrekposten in BOX 1:

Inkomsten BOX 1:

Aftrekposten BOX 1:

Winst uit onderneming

Reisaftrek openbaar vervoer

Looninkomsten

Aftrekposten van de eigen woning

Fooien en andere inkomsten

Uitgaven voor inkomensvoorziening

Pensioen en uitkeringen

Persoonsgebonden aftrek:

  • Specifieke zorgkosten
  • Weekendbezoek gehandicapt kind
  • Studiekosten of andere scholingsuitgaven
  • Giften
  • Te betalen alimentatie en andere onderhoudsverplichtingen
  • Restant persoonsgebonden aftrek

     

Buitenlandse inkomsten

Inkomsten uit overige werkzaamheden

(freelancer, alfahulp, enz.)

Periodieke uitkeringen

Negatieve persoonsgebonden aftrek

Terugontvangen premies en dergelijke

Inkomsten uit eigen woning (Eigenwoningforfait)

Kapitaalverzekeringen eigen woning

Als je bovenstaande Inkomsten BOX 1 bij elkaar optelt en daar de Aftrekposten BOX 1 vanaf haalt krijg je uiteindelijk een saldo: het belastbaar inkomen uit werk en woning.

Over dit saldo ben je inkomstenbelasting verschuldigd.

Tarief BOX 1 - Inkomen uit werk en woning (2021)

Hieronder zie je welk belastingtarief je moet betalen.

Het tarief voor het belastbaar inkomen uit werk en woning is een oplopend tarief met 2 schijven. Je gaat naar verhouding meer belasting betalen als het inkomen hoger wordt. Het tarief dat je betaalt, hangt af van je leeftijd:

Je hebt in 2021 de AOW-leeftijd nog niet bereikt

Je bereikt in 2021 de AOW-leeftijd

Je hebt vóór 2021 de AOW-leeftijd bereikt

Vanaf 2021 is de AOW-leeftijd 66 jaar en 4 maanden.

Let op: 

Voor AOW-gerechtigden is het tarief in de eerste 2 schijven van BOX 1 aanmerkelijk lager. Wie de AOW-gerechtigde leeftijd heeft bereikt hoeft over de inkomsten namelijk geen AOW-premie meer te betalen.

Buitenlandse bronbelasting 

Omdat je in Nederland woont, moet je al je inkomsten aangeven. Ook als er inkomen uit het buitenland wordt genoten en de belastingheffing over die inkomsten is toegewezen aan een ander land dan Nederland. Je geeft de inkomsten uit het buitenland op bij de desbetreffende vragen in het biljet. Daarbij moeten de Nederlandse fiscale regels worden gevolgd, niet die van het land waar de inkomsten zijn genoten. Als de aangever bijvoorbeeld een tweede woning heeft in Spanje dan voert hij die gewoon op als woning.

Voor het aangeven van het buitenlandse inkomen maakt het niet uit of dat inkomen positief of negatief is. Een negatief buitenlands inkomen verlaagt het totale inkomen en dus de verschuldigde inkomstenbelasting. Voor het negatieve buitenlandse inkomen kan dus niet om aftrek worden gevraagd, want er is geen sprake van dubbele belasting. Bij een aftrek in latere jaren voor BOX 1 inkomen wordt alsnog rekening gehouden met het negatieve bestanddeel.

Je betaalt niet twee keer belasting over de inkomsten uit het buitenland. Eerst wordt de belasting over al je inkomsten berekend. Daarna wordt de belasting berekend die je moet betalen over de inkomsten uit het buitenland. Voor dat bedrag krijg je aftrek van de te betalen belasting. Ook wel aftrek ter voorkoming van dubbele belasting genoemd. De verrekening van bronbelasting kan plaatsvinden op grond van de Nederlandse eenzijdige regeling ter voorkoming van dubbele belasting.

Werkwijze
Zie ook

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal