Digitale aanlevering van verzuimmeldingen aan UWV via Digi-ZSM

Je kunt verzuimmeldingen digitaal uitwisselen met UWV via Digi-ZSM (Digitaal, Zeker, Snel en Makkelijk). Profit HRM ondersteunt alle binnen Digi-ZSM bekende berichtstromen:

 • Aanvraag WAZO-uitkering voor verzuim
 • Aanvraag WAZO-uitkering voor geboorteverlof
 • Aanvraag WAZO-uitkering voor betaald ouderschapsverlof
 • Hersteld melding langdurig arbeidsongeschikt
 • Melding werkhervatting
 • Melding langdurig arbeidsongeschikt
 • Verzuimaangifte

Je kunt in Profit bij verzuimmeldingen gegevens voor UWV vastleggen en de verzuimmeldingen met UWV uitwisselen. Met uitwisselen wordt bedoeld dat je verzuimberichten naar UWV kunt sturen en dat Profit een eventuele terugkoppeling van UWV kan verwerken.

Beschrijving

Je bepaalt per werkgever of deze gebruik maakt van Digi-ZSM. Zo ja, dan zal Profit voor de betrokken medewerkers verzuimberichten genereren als dit nodig is. Het genereren, wijzigen of intrekken van verzuimberichten verloopt zoveel mogelijk geautomatiseerd.

Je beheert de verzuimberichten via de functie UWV-digitaal. In deze cockpit kun je verzuimberichten raadplegen, handmatig toevoegen, muteren en intrekken. Hierbij ben je aan diverse beperkingen en controles gebonden, onder andere vanwege de koppeling tussen verzuimmeldingen en -berichten.

Als je akkoord gaat met een verzuimbericht, zal dit naar UWV worden verzonden.

Type verzuimbericht

UWV kent vijf berichtstromen. Profit maakt een onderscheid op basis van de situatie (functioneel onderscheid) tussen de volgende berichttypen. In de tabel zie je de relatie tussen het berichttype in Profit en de bijbehorende berichtstroom van UWV. Als je in Profit bijvoorbeeld het berichttype Intrekking verzuimaangifte ziet, dan wordt dit aan UWV verzonden via de berichtstroom 'Verzuimaangifte'.

Profit handeling

Profit verzuimberichttype

UWV berichtstroom

Nieuwe verzuimverloopregel

Melding gedeeltelijke werkhervatting

Melding werkhervatting

Hersteldmelding of afsluiten verzuimmelding

Melding volledige werkhervatting

Melding werkhervatting

Zwangerschapsverlof toevoegen

Aanvraag WAZO uitkering

Aanvraag WAZO uitkering

Verzuimmelding (na 42 weken)

Melding langdurig verzuim

Melding langdurig arbeidsongeschikt

Hersteldmelding of afsluiten langdurig verzuim

Hersteld melding langdurig verzuim

Hersteld melding langdurig arbeidsongeschikt

Rooster met ouderschapsverlof

Aanvraag WAZO uitkering

Aanvraag WAZO uitkering

Handmatig

Intrekking gedeeltelijke werkhervatting

Melding werkhervatting

Handmatig

Intrekking aanvraag WAZO uitkering

Aanvraag WAZO uitkering

Handmatig

Intrekking langdurig verzuim

Melding langdurig arbeidsongeschikt

Handmatig

Aanvraag WAZO uitkering voor geboorteverlof

Aanvraag WAZO uitkering voor geboorteverlof

Handmatig

Aanvraag WAZO uitkering

Aanvraag WAZO betaald ouderschapsverlof

Als de medewerker uit dienst gaat terwijl er een verzuimmelding is, dan sluit je de verzuimmelding af. Hierdoor zal Profit een verzuimbericht van het type Verzuimaangifte genereren. Na controle verzend je dit richting het UWV. Er geldt een uitzondering bij zwangerschap: zwangerschap wordt in Profit wel vastgelegd als verzuim, maar het gaat niet om een ziekte. Daarom wordt er geen verzuimbericht gegenereerd.

Zie ook: Verzuimbericht Digi-ZSM raadplegen en wijzigen

Status verzuimbericht

Profit kent aan een verzuimbericht altijd een bepaalde status toe. Hieraan kun je zien in welk stadium het bericht zich bevindt in het uitwisselingsproces:

Status

Uitleg

Te accorderen

Je moet het bericht controleren. Door het bericht te accorderen, zet Profit dit klaar voor verzending.

Nieuwe berichten krijgen altijd de status Te accorderen, met uitzondering van intrekkingen. Intrekkingen krijgen direct de status Geaccordeerd.

Geaccordeerd

Het bericht is door je geaccordeerd.

Klaar om te verzenden

Het bericht staat klaar voor verzending via de communicatieservice. Verzending vindt plaats op vaste tijdstippen.

Fout bij verzending

De communicatieservice heeft een fout geconstateerd tijdens de verzending. Ga naar Algemeen / Communicatieservice / Communicatiebericht en zoek het bericht op. Controleer wat er fout is gegaan en verstuur het bericht opnieuw.

Verzonden

De communicatieservice heeft het bericht verzonden. Dit is nog geen bevestiging dat het bericht door UWV is ontvangen of geaccepteerd.

Niet verwerkbaar

Profit kan het bericht niet verzenden, omdat dit niet door UWV geaccepteerd zal worden.

Vervallen

Je hebt het bericht laten vervallen, of dit is vervallen door een wijziging in de verzuimmelding.

Profit houdt per verzuimbericht een historie bij van alle statussen die het verzuimbericht in de loop van de tijd gehad heeft.

Proces digitale aanlevering bij een nieuwe verzuimmelding

Het proces van de digitale aanlevering van de verzuimmeldingen aan het UWV ziet er bij een nieuw verzuimmelding als volgt uit:

Je ziet dat bij een nieuwe verzuimmelding Profit automatisch een nieuw verzuimbericht genereert als er aan een aantal voorwaarden wordt voldaan. Binnen het proces heb je de mogelijkheid om het verzuimbericht te laten vervallen of in te trekken. Bij het intrekken van een verzuimbericht genereert Profit een intrekkingsbericht. Dit bericht krijgt direct de status Geaccordeerd.

Let op:

Als een verzuimmelding in de toekomst aanwezig is, dan kan Profit geen melding voor werkhervatting versturen. Je geeft in dit geval deze melding handmatig door aan het UWV.

Voorwaarden

Klik hier om de voorwaarden voor het genereren van het verzuimbericht te bekijken.

Aanpassen van een verzuimmelding

Bij het aanpassen van een verzuimmelding zal Profit afhankelijk van de status van het verzuimbericht het volgende uitvoeren:

 • De status is Te accorderen of Geaccordeerd

  Profit verandert de status in Vervallen en genereert Profit een nieuw verzuimbericht.

 • De status is Klaar om te verzenden of Verzonden

  Profit verandert de status in Vervallen. Daarnaast genereert Profit een intrekkingbericht en een nieuw verzuimbericht om de aangepaste gegevens aan het UWV te verzenden.

Terugkoppeling UWV

Een verzuimbericht krijgt na verzending de status Verzonden. Vervolgens zal het UWV een controle uitvoeren. Dit houdt in dat het UWV de inhoudelijke en technische geldigheid van de aangeleverde gegevens controleert. Op basis hiervan koppelt het UWV een van de volgende statussen terug:

 • Afgekeurd door ontvanger

  Het UWV kan de aangeleverde gegevens niet accepteren. In de eigenschappen van het verzuimbericht zie je op het tabblad Melding alle foutmeldingen en waarschuwingen van het betreffende bericht. Foutmeldingen zorgen voor een afkeuring van het bericht. Afgekeurde berichten kunnen niet aangepast worden in Profit, maar in het UWV-portaal.

  Een waarschuwing zorgt niet voor afkeuring van het bericht, maar zijn ter informatie waar je op moet letten.

 • Geaccepteerd door ontvanger

  Het UWV kan het verzuimbericht verder verwerken, omdat deze zonder problemen door de inhoudelijke en technische controle is gekomen. In de eigenschappen van het verzuimbericht zie je op het tabblad Melding alle waarschuwingen van het betreffende bericht. Een waarschuwing zorgt niet voor afkeuring van het bericht, maar zijn ter informatie waar je op moet letten.

WAZO aanvraag

Het UWV zegt hierover: De medewerker vraagt om een zwangerschapsverklaring bij haar huisarts of verloskundige. Dit is een formulier of brief waarin de vermoedelijke bevallingsdatum staat vermeld. De medewerker bewaart deze verklaring in haar eigen administratie. Je hoeft de zwangerschapsverklaring dus niet te bewaren. Tot 1 jaar na de einddatum van de zwangerschaps- en bevallingsuitkering kan het UWV de medewerker om de zwangerschapsverklaring vragen, als dat nodig is voor controle.

Bij het vastleggen van zwangerschapsverlof kan de situatie zich voordoen dat de medewerker een openstaande verzuimmelding heeft staan. De WAZO-aanvraag moet immers twee weken van tevoren bij het UWV binnen zijn. Omdat je in Profit niet twee verzuimmeldingen naast elkaar kunt vastleggen sluit je de huidige ziekmelding af. Hierna voeg je de verzuimmelding voor het zwangerschapsverlof toe en neem je de huidige ziekmelding weer in gebruik.

Meerdere dienstverbanden

Bij het genereren van een bericht, controleert Profit of het laatste bericht dat voor deze medewerker klaargezet is, over hetzelfde verzuim gaat en van hetzelfde berichttype is. Als dat zo is, dan wordt het bericht gegenereerd en het veld Bericht onderdrukken aangevinkt.

Medewerkers uitsluiten

Het is niet mogelijk om een filter toe te passen om bepaalde medewerkers uit te sluiten van de aanlevering.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook