Fasetelling

In de flex-branche is sprake van fasetelling.

Een medewerker bevindt zich in een fase en op grond daarvan heeft hij bepaalde rechten afhankelijk van de cao waaronder hij valt (ABU of NBBU).

Aangezien aan één persoon meerdere keren een medewerker gekoppeld kan zijn bij de flex-activering, kan een persoon zich in verschillende fases bevinden.

Profit attendeert je erop dat een kandidaat naar een volgende fase gaat met een workflow, als je dit hebt ingericht. In deze workflow kun je per lopende plaatsing aangeven of deze verlengd mag worden of niet. Vaak blijft de medewerker bij een fase-overgang werken bij de klant en kan de plaatsing worden verlengd.

Voor elke plaatsing die verlengd wordt start een nieuwe plaatsingsworkflow om aan te maken en eventuele aanpassingen hierop door te voeren.

Dit moet je eerst inrichten.

Hier vind je alle wijzigingen rond de cao-wijzingen op een rijtje.

Inhoud

Fasetelling in de Flexbranche-cao's

Er zijn voor de uitzendbranche twee cao's van toepassing. Afhankelijk van je inrichting, stelt Profit de juiste fase voor.

De cao's zijn de ABU en de NBBU. Hieronder vind je een beschrijving van de bijbehorende regels.

Bij de werkgever kun je instellen op grond waarvan de fase geteld wordt.

ABU

 • Fase A:

  Duur:

  • 78 weken als de medewerker al op 3 januari 2022 in dienst is. Bij een onderbreking van 6 maanden start de telling van gewerkte weken weer bij 0. Hier geldt in 2022 de overgangsregeling dat de werkgever de nieuwe korte of deze langere termijn mag aanhouden. De overgangsregeling geldt tot maximaal 2 januari 2023. Uitzendkrachten die op die datum 52 of meer weken hebben gewerkt in Fase A/1-2, stromen automatisch door naar Fase B/3. Uitzendovereenkomsten (contracten) met een looptijd langer dan 3 januari 2023 worden aangemerkt als het eerste contract in Fase B/3.
  • 52 weken voor medewerkers die na 3 januari 2022 in dienst komen.
 • Fase B:

  Duur:

  • 4 jaar en 6 contracten, als de medewerker al op 3 januari 2022 in dienst is. Hier geldt in 2022 de overgangsregeling dat de werkgever de nieuwe korte of deze langere termijn mag aanhouden. De overgangsregeling geldt tot maximaal 2 januari 2023. Uitzendkrachten die op deze datum al drie jaar lang uitzendovereenkomsten in Fase B/3 hebben gehad, stromen op die datum door naar Fase C/4.

   Uitzondering:

   Een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd in Fase B/3 die al op 3 januari 2022 in dienst was, en daarin een einddatum heeft van ná 2 januari 2023, mag met die uitzendovereenkomst nog in Fase B/3 blijven.

  • 3 jaar en 6 contracten maximaal voor medewerkers die na 3 januari 2022 in dienst komen.

  Overig:

  • Fase B blijft van kracht als de betreffende kandidaat niet meer dan 3 jaar heeft gewerkt in fase B en/of niet meer dan zes detacheringen overeenkomsten voor bepaalde tijd in fase B zijn overeengekomen.
  • In fase B is de kandidaat altijd werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor bepaalde tijd.
  • Bij een onderbreking van 6 maanden start de telling van gewerkte weken weer bij 0, en begint de kandidaat weer in fase A.
 • Fase C: Een kandidaat in fase C is altijd werkzaam op basis van een detacheringsovereenkomst voor onbepaalde tijd.
  • Als er een onderbreking van zes maanden of meer is, dan begint de betreffende kandidaat weer opnieuw in fase A.
  • Heeft de kandidaat een onderbreking van minder dan zes maanden geen contract, dan valt de kandidaat terug naar fase B.

  Er zijn verschillende situaties mogelijk met betrekking tot verlof, werk, etc.

NBBU

 • Fase 1-2:

  Duur:

  • 78 weken als de medewerker al op 3 januari 2022 in dienst is. Hier geldt in 2022 de overgangsregeling dat de werkgever de nieuwe korte of deze langere termijn mag aanhouden. De overgangsregeling geldt tot maximaal 2 januari 2023. Uitzendkrachten die op die datum 52 of meer weken hebben gewerkt in Fase A/1-2, stromen automatisch door naar Fase B/3. Uitzendovereenkomsten (contracten) met een looptijd langer dan 3 januari 2023 worden aangemerkt als het eerste contract in Fase B/3.
  • 52 weken voor medewerkers die na 3 januari 2022 in dienst komen.

  Overig:

  • Uitzendbeding van toepassing.
  • Na een onderbreking van 6 maanden begint de kandidaat weer in fase 1-2 met 0 weken.
  • Je hebt de keuze uit: Fase 1-2 met uitzendbeding, Fase 1-2 zonder uitzendbeding en Fase 1-2 zonder uitzendbeding, met uitsluiting van loondoorbetalingsverplichting
 • Fase 3:

  Duur:

  • 4 jaar of 6 contracten maximaal, als de medewerker al op 3 januari 2022 in dienst is. Hier geldt in 2022 de overgangsregeling dat de werkgever de nieuwe korte of deze langere termijn mag aanhouden. De overgangsregeling geldt tot maximaal 2 januari 2023.
  • 3 jaar of 6 contracten maximaal voor medewerkers die na 3 januari 2022 in dienst komen. Uitzendkrachten die op deze datum al drie jaar lang uitzendovereenkomsten in Fase B/3 hebben gehad, stromen op die datum door naar Fase C/4.

   Uitzondering:

   Een uitzendkracht met een uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd in Fase B/3 die al op 3 januari 2022 in dienst was, en daarin een einddatum heeft van ná 2 januari 2023, mag met die uitzendovereenkomst nog in Fase B/3 blijven.

  Overig:

  • Uitzendovereenkomst voor bepaalde tijd - moet aangegaan zijn voor een bepaalde kalenderperiode (vooraf gedefineerde periode) of voor de duur van een project zijn.
  • Bij elke uitzendovereenkomst kunnen kandidaat en werkgever de periode weer opnieuw bepalen.
  • In fase 3 kan de werkgever geen uitzendbeding opleggen aan de kandidaat.

 • Fase 4: Vast contract

Terminologie:

Gewerkte weken

Op basis van de gewerkte weken van de kandidaat moet bepaald worden of de kandidaat in de juiste fase zit. Zit de kandidaat niet in de goede fase, dan moet het contract van de kandidaat worden aangepast.

De onderbrekingstermijn voor de fasetelling berekent Profit aan de hand van geboekte uren - zijn er in een week uren geboekt, dan telt die week als gewerkte week. In het veld Aantal gewerkte weken op het tabblad Fasetelling kun je het arbeidsverleden van de kandidaat vastleggen. Profit telt dit op bij het aantal gewerkte weken. Heeft de kandidaat 6 maanden (26 weken) niet gewerkt, dan begint de telling voor de kandidaat opnieuw bij 0 weken.

Profit kijkt dus niet naar de eind- en begindatums van contracten.

Kalenderweken

Het aantal kalenderweken in fase B is van belang voor de fasetelling. Een kandidaat moet na de in kalenderweken getelde termijn of na 6 contracten in fase B over naar Fase C. Profit neemt de begindatum van het eerste fase B contract en telt daarbij op het aantal kalenderweken tot de huidige (systeem)datum. Als er een onderbreking zit in deze contracten, van 6 maanden of meer, dan start Profit de telling opnieuw. Is de onderbreking korter, dan mag de telling gewoon doorlopen en de onderbreking mag worden meegeteld. Deze telling doet Profit alleen voor een kandidaat die in de actuele fase B zitten.

Medewerker raadplegen voor Overgangsregeling

In de cao voor 2022 is o.a. afgesproken om de maximale duur van Fase A/1-2 van 78 weken terug te brengen naar 52 weken. Voor Fase B/3 werd de maximale duur teruggebracht naar 3 jaar. 

Voor de medewerkers in deze fases was er in 2022 een overgangsregeling van toepassing, die liep tot 2 januari 2023. De werkgever mocht daarbij bepalen of hij de oude termijn of de nieuwe korte termijn aanhoudt. Zie het overzicht van de fases.

Voor nieuwe medewerkers die vanaf 3 januari 2022 in dienst kwamen, geldde de overgangsregeling niet. Deze groep medewerkers kreeg direct te maken met de verkorte fases.

Vanaf 3 januari 2022 t/m 2 januari 2023 konden medewerkers in verschillende regelingen vallen. Ter verduidelijking is daarom het veld Overgangsregeling 2022 beschikbaar op het tabblad Fasetelling bij de medewerker. Per Profit 20 kreeg dit veld de waarde Nog te bepalen d.m.v. jaarloon BT. Bij het Jaarloon BT-proces zette Profit dit veld naar de juiste waarde met betrekking tot de overgangsregeling. Hier kon je handmatig van afwijken.

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de kandidaat.
 3. Ga naar het tabblad: Fasetelling.

 4. Bij het veld Overgangsregeling 2022 zie je een van de volgende waarden:
  • Nog te bepalen d.m.v. jaarloon BT - Deze waarde krijgt dit veld bij de overgang naar Profit 20. Als het jaarloon BT is gedraaid, wijzigt dit veld.
  • Geen overgangsregeling
  • Overgangsregeling Fase A/1-2
  • Overgangsregeling Fase B/3

Zie ook:

 • Jaarloon BT (Flex)

Arbeidsverleden aanvullen (Flex)

Je kunt het arbeidsverleden van de kandidaat aanvullen. Dit doe je bijvoorbeeld als de kandidaat is opgevoerd.

Kandidaat raadplegen/wijzigen voor o.a. arbeidsverleden:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de kandidaat.
 3. Ga naar het tabblad: Fasetelling.

 4. Vul of wijzig de velden bij Arbeidsverleden:
  1. Selecteer bij Startfase de fase waarin de kandidaat zich bevindt op het moment van indienstmelden.
  2. Selecteer bij Begindatum startfase de datum waarop de fase (elders al) is ingegaan.
  3. Selecteer bij Begindatum vorige werkgever de datum waarop de kandidaat bij de voorafgaande werkgever is begonnen met werken.
  4. Vul bij Datum laatst gewerkt de datum in. Met deze datum berekent Profit o.a. hoe lang de kandidaat niet heeft gewerkt.
  5. Vul bij Gewerkte weken het aantal weken in dat de kandidaat al in de fase heeft gewerkt bij de vorige werkgevers. Het aantal weken wat je hier vult wordt als correctie doorgevoerd op de berekende gewerkte weken. Je moet hier dus de complete historie invullen.
  6. Bij startfase 3 (of B), vul je ook:

   Kalenderweken fase 3 ( of B): het aantal kalenderweken dat de kandidaat al werkzaam is geweest in deze fase.

   Aantal fase 3 contracten (of B): deze houdt Profit bij in verband met overgang naar fase 4/C.

  7. Bij startfase 4, vul je alleen Kalenderweken fase 3.
 5. Klik op: OK.

Kandidaat naar volgende fase (Workflow)

Zodra de kandidaat uren heeft geboekt, wordt het aantal gewerkte weken voor de fasetelling verhoogd. Ook als je de fasetellingsmethode volgens begin contract hebt ingesteld, wordt het aantal gewerkte weken opgehoogd.

Profit hoogt het aantal gewerkte uren in de eigenschappen van de kandidaat op nadat de geplande taak Actuele gegevens vernieuwen gedraaid is. Het resultaat zie je de volgende dag.

Als ook de taak Signalen genereren gedraaid heeft, en een kandidaat zal op grond daarvan binnenkort in een andere fase vallen, worden signalen gegenereerd, maar deze worden niet zichtbaar. Wel krijgt de verantwoordelijke een taak via de workflow Beoordeling nieuwe fase. Deze taak voor het beoordelen of de kandidaat naar een nieuwe fase mag, verschijnt ongeveer 8 weken voordat de nieuwe fase ingaat.

Als je bij het beoordelen de medewerker een nieuwe fase toebedeelt start automatisch de taak voor contractwijziging of contractverlenging, afhankelijk van welke fase de medewerker zit. Vanuit deze workflow kun je direct een nieuw contract aanmaken en de plaatsing overnemen in het geval dat de kandidaat gewoon blijft werken bij deze klant. De kandidaat krijgt namelijk bij een contractwijziging of -verlenging een nieuwe contractregel en de lopende plaatsing wordt gesloten. Je kunt daarom een nieuwe plaatsing aanmaken voor de nieuwe fase van de kandidaat.

Blijft de kandidaat gewoon bij de huidige plaatsing werken, geef dan bij de contractwijziging/ of -verlenging aan dat je de plaatsing wilt overnemen naar deze nieuwe plaatsing en vervolgens start dan de workflow voor het beoordelen nieuwe plaatsing vanuit contract.

Workflowtaak beoordelen nieuwe fase afhandelen:

 1. Open InSite.
 2. Ga naar de taak.

  Pro_Uitzendbranche_Medewerker naar volgende fase (Workflow) (05)

 3. Open de taak.

  Pro_Uitzendbranche_Medewerker naar volgende fase (Workflow) (06)

 4. Klik op een van beide acties:
  • Nieuwe fase als je besluit om de kandidaat naar de volgende fase te zetten (2 in bovenstaand geval).
  • Afhandelen als je besluit de kandidaat nu niet naar de volgende fase te zetten.
 5. Als je op nieuwe fase klikt, zie je vervolgens de workflow Contractwijziging of Contract verlengen, afhankelijk van de situatie van de faseovergang.

  De faseovergang A naar B verloopt via contractwijziging en de faseovergang B naar C verloopt via contractverlenging.

  Lees hier meer over contract wijzigen of verlengen bij faseovergang.

 6. Als je de lopende plaatsing(en) wilt verlengen bij de contractwijziging of contractverlenging, klik je op Nieuw bij Over te nemen plaatsingen naar nieuwe fase . Selecteer de plaatsing die al voorkomt en klik op Toevoegen.Klik op Aanmaken om de contractwijziging/verlenging aan te maken.
  1. Na goedkeuring van de contractwijziging/verlening start voor elke plaatsing die je hebt geselecteerd vervolgens een nieuwe workflowtaak plaatsing vanuit nieuw contract die je moet beoordelen.

   De workflow Beoordelen nieuwe fase is met het doorstarten van deze nieuwe workflow hiermee automatisch afgehandeld.

  2. Wil je geen nieuwe plaatsing aanmaken (vanuit deze taak), klik dan op de actie: Afhandelen.

Beoordelen plaatsing vanuit nieuw contract (Workflow)

De taak voor het beoordelen van een plaatsing vanuit nieuw contract staat klaar als je bij een faseovergang van een kandidaat hebt aangegeven dat de lopende plaatsing verlengd mag worden en goedgekeurd is. De gegevens in de nieuwe plaatsing worden automatisch overgenomen met de daarbij behorende specifieke prijsafspraken van de lopende plaatsing en kun je eventuele aanpassingen doen.

Let op:

Bij het overnemen van een plaatsing worden eventuele voorkeurswaarden van veldinstellingen van profielen overschreven.

Voor het beoordelen plaatsing vanuit nieuw contract na een faseovergang moet je deze workflow eerst inrichten.

Workflowtaak Plaatsing vanuit nieuw contract:

 1. Open InSite.
 2. Ga naar de taak Plaatsing vanuit nieuw contract (naam medewerker).
 3. Open de taak.

  Je ziet de plaatsingsgegevens die zijn overgenomen van de 'oude' plaatsing van voor de faseovergang.

 4. Klik op één van beide acties:
  • Aanmaken plaatsing als je besluit om een nieuwe plaatsing voor de kandidaat aan te maken. De plaatsingsgegevens met de specifieke prijsafpraakgegevens worden overgenomen naar de nieuwe plaatsing.
  • Verwijderen als je het dossieritem om een plaatsing die je wilde aanmaken niet aanmaakt.
 5. Als je een nieuwe plaatsing aanmaakt, zie je vervolgens de workflow Aanmaken plaatsing.

  Hierin worden de waarden automatisch overgenomen met de daarbij behorende prijsafspraken van de 'oude' plaatsing. De Begindatum en Einddatum van de plaatsing worden automatisch overgenomen van het zojuist aangemaakte contract.

 6. Controleer de nieuwe plaatsing met de overgenomen gegevens. Je kunt eventuele aanpassingen doen. Klik op Aanmaken om de plaatsing aan te maken.
 7. Als je de plaatsing hebt goedgekeurd, klik je op de actie: Plaatsing aangemaakt.

Fase en fasetelling van kandidaat raadplegen

Je kunt de gegevens van de fase, gewerkte weken en faseovergang van de kandidaat/medewerker raadplegen. Dit kan ook in InSite.

Raadpleeg de gewerkte weken bij de kandidaat (flex):

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de kandidaat.
 3. Ga naar het tabblad: Fasetelling.

  Voorbeeld Fase A:

  Je ziet hier de actuele fase en het aantal gewerkte weken. Ook als er slechts 1 gewerkt uur is in een week telt de week hiervoor mee.

  Ook zie je de gegevens voor de faseovergang.

  Welke velden je ziet is afhankelijk van welke fase sprake is.

  Voorbeeld Fase B:

 4. Ga naar het tabblad: Contract om de geldige en eventuele toekomstige contracten te zien en te wijzigen.
 5. Ga naar het tabblad: Plaatsing om de geldige en eventuele toekomstige contracten te zien en te wijzigen.

Direct naar

 1. Kandidaten beheren (Flex)
 2. Medewerker handmatig toevoegen
 3. Medewerker bij meerdere werkgevers toevoegen
 4. Plaatsing van kandidaat vastleggen
 5. Plaatsing aanpassen
 6. Overnametermijn plaatsing
 7. Fasetelling volgens de cao's in de Flex-branche
 8. Terugdraaien uitbetaalde reserveringen