Overnemen VIA naar aangifte

Na het ophalen van de VIA controleer je de gegevens en vink je de onderdelen aan die je wilt overnemen naar de aangifte. Je kunt een hele specificatie overnemen maar ook één of meerdere regels van de specificatie. Je beschikt voor elke specificatieregel over een vinkveld.

Wijzigingen VIA 2021

Jaarlijks wijzigt de Belastingdienst de aanlevering van de VIA. Er worden nieuwe specificaties toegevoegd, bestaande specificaties uitgebreid en er vervallen velden.

 • Wijzigingen VIA 2021

Doorzetten VIA naar de IB-aangifte:

 1. Open Fiscaal InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: IB.
 4. Open de cockpit van de cliënt waarvoor je de VIA-gegevens wilt overnemen naar de aangifte.
 5. Klik op: IB 20XX.
 6. Ga recht bovenin naar het tabblad: Vooraf ingevulde aangifte. Deze bevindt zich boven Persoonlijke gegevens.
 7. Selecteer de regels en/of specificaties die je wilt overnemen naar de aangifte. Je kunt ook alles selecteren.
  • De over te nemen gegevens overschrijven de bestaande gegevens in de aangifte als er een match is. Als er een match is worden de bedragen aangevuld en blijft de omschrijving staan.
  • Als er geen match is wordt de VIA-regel als nieuwe regel toegevoegd in de specificatie.
  • Voor een match wordt bijvoorbeeld gekeken naar elementen als: rekeningnummer, polisnummer, ProductID, WOZ-objectnummer. Er wordt niet gematched op omschrijving.
 8. Zodra je alle regels en/of specificaties die je wilt overnemen hebt geselecteerd klik je op: Overnemen naar aangifte.

Welke gegevens worden samengevoegd?

Gegevens uit de jaarovergang blijven altijd bestaan. Bij de jaarovergang van de VIA wordt gekeken of er een match is tussen de al aanwezige regels uit de jaarovergang en de gegevens die door de fiscus zijn aangeleverd. De gegevens uit de jaarovergang worden op de volgende manier gekoppeld met de gegevens die de fiscus aanlevert:

 1. Er is geen koppeling mogelijk. De VIA-regel wordt altijd toegevoegd.
 2. Koppelen op basis van polis-/rekeningnummer.
 3. Koppelen op basis van polis-/rekeningnummer + bedrag uit de jaarovergang.
 4. Koppelen op basis van polis-/rekeningnummer + bedrag uit de jaarovergang + ProductID (door de fiscus meegeleverd).
 5. Koppelen op basis van bedrag.
 6. Koppelen op basis van WOZ-objectnummer + WOZ-aanhorigheid.
 7. Koppelen op basis van studiejaar + soort opleiding + periode van + periode t/m.
 8. Koppelen op basis van polis-/rekeningnummer + bedrag uit de jaarovergang + ProductID (door de fiscus meegeleverd) + landcode.

Als er een match wordt gevonden tussen een al bestaande regel in de aangifte en een regel uit de VIA, dan worden deze gegevens met elkaar samengevoegd. Wanneer er géén match gemaakt kan worden, bijvoorbeeld doordat er geen unieke gegevens (zoals een rekeningnummer) aanwezig zijn, dan worden de VIA-regels altijd aan de specificatie in de aangifte toegevoegd. Op deze manier blijven de gegevens uit de jaarovergang bestaan en kan de fiscaal dienstverlener de keuze maken welke gegevens bewaard moeten worden.

Welke gegevens worden overgenomen?

Voor de VIA geldt dat er géén rekening wordt gehouden met de gegevens van de partner. De VIA van de aangever is dus puur en alleen van de aangever. Gegevens die hieruit overgenomen worden, worden alléén vergeleken en overgenomen naar de aangifte van de aangever. Hetzelfde geldt voor de partner. De gegevens die je overneemt naar de aangifte zijn onbeperkt beschikbaar en verlopen niet.

Hierna volgt een overzicht van alle specificaties in de VIA, inclusief een toelichting hoe de gegevens per VIA-specificatie worden doorgezet naar de aangifte.

Hoe worden de VIA-specificaties doorgezet naar de aangifte?

Hoe wordt de eigen woning overgenomen?

VIA-gegevens over de eigen woning kunnen zowel thuishoren in BOX 1 als in BOX 3. Om te bepalen of de eigen woning bij BOX 1 of BOX 3 hoort, worden de volgende controles uitgevoerd:

 • Is er een match tussen de al bestaande woningen in BOX 1 of BOX 3?
 • Is er geen match met BOX 1 en BOX 3? Dan wordt er gecontroleerd of er een voorkwalificatie meegeleverd is in de VIA.

Is er geen match met BOX 1 en BOX 3 én is er geen voorkwalificatie meegeleverd? Controleer dan zelf of de eigen woning uit de VIA overeenkomt met het biljetadres.

Als een woning naar BOX 1 overgezet kan worden, dan worden zowel de straatnaam als de woonplaats overgenomen uit het adres waarbij de overeenkomst is gevonden. De Belastingdienst levert in de VIA niet de woonplaats, maar de gemeentenaam aan. Ook levert de Belastingdienst geen straatnaam mee. Momenteel is het niet mogelijk om te koppelen op de 'situatie bewoning' en/of voorkwalificatie, omdat door de Belastingdienst niet kan worden uitgesloten dat deze gegevens dan ook resulteren in een eigen woning voor BOX 1.

Worden één of meerdere woningen uit de VIA naar BOX 1 overgenomen? Dan worden de bestaande woningen in BOX 1 (inclusief alle bijbehorende gegevens) verwijderd.

Tax_Via Eigen woning (10)

Tax_Via Eigen woning (20)

Hoe worden de schulden overgenomen?

VIA-gegevens over schulden kunnen óf thuishoren bij de schulden in BOX 3 óf thuishoren in BOX 1 als hypotheekschuld. Om te bepalen of een schuld hoort in BOX 3 of in BOX 1 wordt gecontroleerd of het rekeningnummer overeenkomt met het rekeningnummer zoals deze is meegekomen uit de jaarovergang. De vergelijking vindt plaats op delen van een ingevuld rekeningnummer. Als in de aangifte bijvoorbeeld het rekeningnummer 12345678 staat en in de VIA het rekeningnummer NL67ABNA012345678, dan komt dit met elkaar overeen.

Schematisch ziet dit er als volgt uit:

Tax_Via Schulden (30)

Hoe wordt het bouwdepot overgenomen?

Als in de VIA een bouwdepot wordt aangeleverd dan is dit (volgens de voorkwalificatie van de Belastingdienst) direct een BOX 1 - Eigen woning schuld. VIA-gegevens over het bouwdepot kunnen echter zowel thuishoren bij de eigen woning in BOX 1 als in BOX 3. Om te bepalen of het bouwdepot bij BOX 1 of BOX 3 hoort wordt allereerst gecontroleerd of er een match is op een regel in BOX 1 of BOX 3.

Wanneer er geen match is en er één woning in de aangifte aanwezig is (ook na het overnemen van de woninggegevens uit de VIA), dan wordt het bouwdepot bij de betreffende woning in BOX 1 toegevoegd.

Het kan ook voorkomen dat er geen match is en er meerdere woningen in de aangifte aanwezig zijn. In dit geval zijn er te weinig gegevens beschikbaar om het bouwdepot aan een woning te koppelen. Het bouwdepot wordt dan aan de Andere schulden in BOX 3 toegevoegd.

Direct naar

 1. Vooraf ingevulde aangifte IB
 2. Vooraf ingevulde aangifte IB inrichten
 3. VIA-machtiging aanvragen
 4. VIA-machtiging genereren en versturen
 5. Toestand VIA-machtigingsaanvraag controleren
 6. Machtigingscode registreren
 7. Activering genereren en versturen
 8. Ophalen VIA-gegevens
 9. Overnemen VIA naar aangifte