thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

UpdateConnector XML testen

Een externe applicatie kan records in de Profit-database toevoegen, wijzigen of verwijderen via een UpdateConnector (de mogelijkheden verschillen per connector). Je gebruikt UpdateConnectoren om externe systemen te koppelen met Profit, zoals tijdsregistratiesystemen en webshops.

Je kunt een UpdateConnector testen via AFAS Connect.

Let op:

Je vindt alle URL's voor connectoren op de centrale pagina URL's van WebServices.

Voorbereidingen:

 1. Je hebt een app connector aangemaakt en de UpdateConnector hieraan toegevoegd.
 2. Je hebt een token voor het gebruik van de connector. De token is een unieke code die verwijst naar de Profit-omgeving, gebruiker en app connector.
 3. Bekijk het overzicht van alle UpdateConnectoren en lees de beschrijving van de UpdateConnector die je gaat maken.

Inhoud

XML-voorbeeld en XSD-schema ophalen

Let op:

Voor het gebruik van deze functies moet de connector GetXMLSchema (dit is de DataConnector) in de eigenschappen van de app connector geactiveerd zijn.

Via de onderstaande stappen haal je de XSD op via AFAS Connect. Je kunt de XSD ook ophalen door de DataConnector via een webservice aan te roepen.

 1. Start https://connect.afas.nl en log in.
 2. Ga naar: SOAP/XML / Retrieve XSD/Create XML.
 3. Gebruik de stappen voor de aanroep.
 4. Vul de naam van de UpdateConnector in.
 5. Gebruik Create XML om een leeg XML-bestand op te halen. Je kunt dit eventueel downloaden en de velden zelf vullen.

 6. Gebruik Retrieve XSD om het XSD-bestand op te halen. Je kunt dit eventueel downloaden.

  Je kunt externe tools gebruiken om de XSD te raadplegen en om de XML te valideren, zoals Notepad++ (AFAS verleent geen ondersteuning op deze tools). Hieronder zie je een voorbeeld van Notepad++ met gebruik van de Plug-in XML-tools.

Ingestelde UpdateConnector testen

AFAS raadt aan een Profit-connector eerst dit te testen op connect.afas.nl. Door hier te testen weet je 100% zeker of er verbinding is met ons pakket en of de connector reageert zoals jij wenst/verwacht.

Let op:

Door een UpdateConnector uit te voeren, voer je acties uit in een omgeving van Profit die leiden tot het toevoegen, wijzigen of verwijderen van records. Voer de UpdateConnectoren altijd uit in een testomgeving voordat je deze uitvoert over een live-omgeving.

 1. Start https://connect.afas.nl en log in.
 2. Ga naar: SOAP/XML / UpdateConnectors.
 3. Klik op Fetch Metainfo om de lijst te vullen.
 4. Selecteer de UpdateConnector.
 5. Selecteer het XML-bestand.
 6. Klik op Execute.

Bij een geslaagde Insert kan de code van het nieuwe gegeven worden teruggemeld.

Fouten:

Fouten worden gelogd in het omgevingslogboek. Een externe applicatie krijgt alleen een algemene melding, om veiligheidsredenen worden geen details weergegeven. Je vindt de details in Profit.

Response teruggeven bij INSERT

Bij het aanmaken van een nieuw gegeven met de onderstaande UpdateConnectoren wordt in de response de code teruggegeven.

Naam

Connector

Velden

Abonnementen

FbSubscription

Administratienummer (UnId)

SeNo

Artikel

FbItemArticle

Itemcode (ItCd)

Balie-/directfacturen

FbDirectInvoice

Factuurnummer (Liln)

Ordernummer (OrNu)

Beoordelingen medewerkers

 

HrJudgement

Medewerker (EmId)

Volgnummer (JuSn)

Contracten financieel

FiContract

Contractnummer (CoNu)

Volgnummer contract (SeNo)

Cursusevenement

KnCourseEvent

Evenement-id (Id)

Declaraties

(Flex)

PtDeclaration

Nummer declaratie (DcCo)

Nummer dossieritem (SbId)

De response bevat alleen een dossieritemnummer als de declaratie in een workflow terechtkomt ( <ApprovWorkflow> bevat de waarde 1)

Declaraties InSite

(Flex)

HrDeclarationInSite

MutatieId (MuId)

Mutatietype(ViMt)

MedewerkerId (EmId)

MutatieGUID (MutatieGuid)

Dossieritems

KnSubject

Nummer dossieritem (SbId)

Financiële mutaties

FiEntries

Administratienummer (UnId)

Nummer Journaalpost (EnNo)

Factuurnummer (InID)

Meer informatie

Forecasts

CmForecast

volgnummer (SqNo)

Functies per werkgever

KnOrgEmrFun

Werkgever (CmId)

Functie ID (FuId)

Inkoopoffertes

FbPurchQuotation

Nummer offerte (OrNu)

Inkooporders

FbPurch

Ordernummer (OrNu)

Inkooprelatie (organisatie)

KnPurchaseRelationOrg

 

 

Nummer crediteur (CrId)

Nummer organisatie

Inkooprelatie (persoon)

KnPurchaseRelationPer

Nummer crediteur (CrId)

Nummer persoon

Intercompany ontvangst op pakbon

FbDelNoteReceived)

Ontvangstnummer (OrNu)

Kostendragers werkgever

 

HrCostCarrier

Werkgever (CmId)

Kostendrager (CcId)

Kostenplaats per verkooprelatie

KnSreCostCentre

Nummer debiteur (DbId)

Kostenplaats (CoId)

Kostenplaatsen werkgever

 

HrCostCentre

Werkgever (CmId)

Kostenplaats (CrId)

Loonmutaties

 

HrCompMut

Regelnummer (Id)

Loonmutaties o.b.v. GUID

 

HrCompMutGUID

Regelnummer (Id)

Loonstrook (België)

HrEmpPaySlip

Nummer dossieritem (SbId)

Medewerker

 

KnEmployee

KnEmployeeGUID

Medewerker (EmId)

Meetstaten

PtMeasurement

Meetstaatnummer (MsId)

Nacalculatie

PtRealization

Regel id (Id)

Externe Id (XpRe)

Sessie-GUID (Sessieguid)

Meer informatie

Ontvangstbonnen

FbWarTransferIn

Nummer magazijnverplaatsing (OrNu)

Ontvangsten

FbGoodsReceived

Ontvangstnummer (OrNu)

Organisaties

KnOrganisation

Nummer (BcCo)

Organisatie/persoon (intern) (BcId)

Organisatorische eenheid

 

KnOrgUnit

Organisatorische eenheid (OuId)

Pakbonnen

FbDeliveryNote

Nummer pakbon (OrNu)

Parameters medewerker

 

HrVarVal

Parameter (VaId)

Volgnummer (SeNo)

Personen

KnPerson

Nummer (BcCo)

Organisatie/persoon (intern) (BcId)

Productieorders

FbAssembly

Ordernummer (OrNu)

Productievoorstellen

FbAssemblyPrep

Ordernummer (OrNu)

Projecten

PtProject

Projectnummer (PrId)

Sociale secretariaten

HrTimeRegSocSec

Regelnummer (Id)

Sollicitanten

 

HrApplicant

Sollicitant (EmId)

Sollicitanten SSS

 

HrCreateApplicant

Deze UpdateConnector geeft een response, maar het betreffende nummer is niet correct.

Reserveringen

FiReservation

Administratienummer (UnId)

Nummer reservering (SeNo)

Verkoopoffertes

FbSalesQuotation

Nummer offerte (OrNu)

Verkooporders

FbSales

Ordernummer (OrNu)

Verkooprelatie(organisatie)

KnSalesRelationOrg

Nummer debiteur (DbId)

Nummer organisatie

Verkooprelatie (persoon)

KnSalesRelationPer

Nummer debiteur (DbId)

Nummer organisatie

Verlofboekingen

 

HrAbsence

Regelnummer (Id)

Verlofboekingen InSite

 

HrAbsenceInSite

Regelnummer (Id)

Verlofcorrecties

 

HrAbsCorrection

Medewerker (EmId),

Regelnummer (Id)

Verplichtingen

FiCommitment

Administratienummer (UnId)

Nummer verplichting (SeNo)

Verzendbonnen

FbWarTransferOut

Nummer verzendbon (OrNu)

Verzuim

 

HrIllness

HrIllnessGUID

HrIllnessInSite

AbId (Identity)

Bij HrIllnessGUID wordt ook de GUID teruggemeld.

Voorbereidingen magazijnverplaatsing

FbWarTransferPrep

Nummer magazijnverplaatsing (OrNu)

Voorcalculatie

KnQuotation

Nummer voorcalculatie

Voorbeeld van de response met één code:

<?xml version="1.0"?>

<results><FbDirectInvoice><OrNu>70000183</OrNu></FbDirectInvoice></results>

Voorbeeld van de response met meerdere codes:

<?xml version="1.0"?>

<results><FbDeliveryNote><OrNu>70000156</OrNu></FbDeliveryNote></results>

<?xml version="1.0"?>

<results><FbDeliveryNote><OrNu>70000182</OrNu></FbDeliveryNote></results>

Direct naar

 1. UpdateConnector (XML)
 2. UpdateConnector testen via AFAS Connect
 3. Syntax van velden in de UpdateConnector
 4. Vrije velden aanleveren via de UpdateConnector
 5. XSD-schema ophalen met DataConnector

Process

App connector Connector AFAS Connect

Work area

Connectoren