Vaste activa

Vaste activa zijn de duurzame bedrijfsmiddelen (bedrijfseigendommen), zoals grond, gebouwen, machines, transportmiddelen, computers, etc. Vaste activa hebben een lange levensduur, in tegenstelling tot bijvoorbeeld verbruiksartikelen en grondstoffen. Je kunt vaste activa registreren en afschrijven volgens diverse methodes.

Op de meeste vaste activa moet je afschrijven, omdat deze in waarde verminderen. Activa die niet in waarde verminderen, zoals grond en kunst, schrijf je niet af. Je schrijft ook niet af op activa die niet van jou zijn, maar die je wél wilt registreren. Een voorbeeld hiervan zijn activa die je leaset.

Beschrijving

Je kunt activa op twee manieren afschrijven:

  • Fiscaal afschrijven

    Je schrijft af volgens een methode die fiscaal is toegestaan en je journaliseert de betreffende afschrijving.

  • Commercieel afschrijven

    Je schrijft af volgens een alternatieve methode die in bedrijfsadministratief opzicht een beter zicht geeft op het resultaat.

Je bepaalt of je beide methodes gebruikt, of één van beide.

Let op:

Activa die minder kosten dan €450,00 hoef je niet af te schrijven. Je mag die kosten volledig aftrekken in het jaar van aanschaf. Je kunt dergelijke activa wel opnemen als vast actief en de afschrijving direct laten plaatsvinden ten laste van een kostenrekening.

Boekwaarde

De boekwaarde is de som van de investeringen (er kunnen meer aanschaffingen zijn) verhoogd met de additionele kosten, verminderd met de herinvesteringsreserve van een vorig actief en ontvangen subsidies van type 1. De boekwaarde is de basis voor de berekening van de afschrijvingstermijnen.

Bodemwaarde

Voor bepaalde activa (bedrijfsgebouwen) geldt een bodemwaarde waaronder niet mag worden afgeschreven. Wordt de bodem bereikt, dan stopt de afschrijving. Na een verlaging van de bodemwaarde kan er wel weer verder afgeschreven worden. Tussenliggende termijnen (afgesloten jaren) houden een afschrijving van nul. Profit zorgt ervoor dat de boekwaarde niet onder de opgegeven bodemwaarde komt. Het werken met een bodemwaarde is alleen toegestaan bij fiscale afschrijving.

Restwaarde

De restwaarde is de waarde die een actief houdt na de beëindiging van de afschrijving. Deze restwaarde blijft op de balans staan.

Herinvesteringsreserve

Als er sprake is van winst op het moment van verkoop van een actief is het mogelijk om het bedrag van de winst door te schuiven naar een ander (vervangend) actief. Dit verlaagt de boekwaarde bij het vervangende actief. Is er nog geen vervangend actief aanwezig dan kan de winst ook naar een algemene herinvesteringsreserve rekening geboekt worden.

Voorbereiding

Werkwijze

Zie ook