Profiel

Door het gebruik van profielen kun je het aanmaken en wijzigen van medewerkers, organisaties, contactpersonen, in- en verkooprelaties en dossieritems automatiseren. Een profiel bevat onder andere veldwaarden die automatisch worden overgenomen bij bijvoorbeeld het aanmaken van een nieuwe medewerker. Je hoeft alleen de ontbrekende gegevens in te vullen. Aan een profiel is altijd een workflow gekoppeld die automatisch wordt gestart.

Voordelen:

  • Voorkeurwaarden op velden.
  • Velden verplicht maken of niet zichtbaar maken.
  • Vaste kenmerken, waardoor een gebruiker zelf geen keuze voor een kenmerk hoeft te maken. Op basis van de kenmerken wordt de juiste workflow gestart (via de koppeling met de kenmerkcombinatie).
  • Voorkeurwaarden op vrije inrichting.
  • Insturen van dossieritems via het PCC op basis van profielen.

Er zijn profielen voor muterende workflows en eigen workflows. Bij muterende workflows bevatten de profielen specifieke instellingen, afhankelijk van het type workflow. Profielen voor het indienst melden van medewerkers bijvoorbeeld, bevatten andere instellingen dan profielen voor het aanmaken van verzuimmeldingen.

Wanneer worden profielen niet toegepast:

  • Bij het aanpassen van een kenmerk/bestemming waardoor de workflow opnieuw begint.

Werkwijze

Zie ook