thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Inrichten UPA voor PGB Hybride

Dit artikel beschrijft de inrichting in Profit voor de pensioenaangifte aan PGB (hybride regelingen).

Per 2019 gaat voor de hybride regelingen van PGB de aanlevering van gegevens via de UPA plaatsvinden. Er zijn geen Profit CAO's.

Het grootste deel van dit overwerp gaat over de looninrichting. Je moet ook een aantal andere zaken inrichten m.b.t. de aanlevering.

Zie ook:

 • Pensioenaanlevering inrichten

Inhoud

Beschrijving

PGB kent verschillende typen regelingen:

 • Primo (bijvoorbeeld de hybride regelingen)
 • Ultimo obv parttime percentage (bijvoorbeeld de Groothandel Bloemen en Planten)
 • Ultimo obv dagen (bijvoorbeeld de zeevisserij)
 • Ultimo obv uren (bijvoorbeeld de zeevisserij)

De inrichting van 'Ultimo obv parttime percentage' is complex.

Daarnaast zijn er aanvullende regelingen.

Documentatie van PGB zelf is hier te vinden: http://www.pgbpensioendiensten.nl/upa. Er is hier een Excel met per type regeling een tabblad met voorbeeldberekening die de basis kan vormen voor de premieberekening. Daarnaast is er een PDF met toelichting over bijvoorbeeld de verloonde uren, het parttime percentage, het regelingloon en de premiegrondslag.

PGB kan de klant vertellen welke combinaties van regelingkenmerken en -varianten voor een bepaalde klant van toepassing zijn. In het regelingoverzicht is vervolgens te zien welk type regeling van toepassing is. De PDF en de Excel met berekening laat dan zien hoe de premieberekening moet worden gedaan.

Algemeen

Bij het bouwen van de looncomponenten kom je al een aantal lijstbegrippen tegen die pas verderop worden ontworpen (en dus gebouwd). In dat hoofdstuk wordt nogmaals de intelling (vanuit het lijstbegrip) gezet.

Schema UPA ter verduidelijking:

Pay_Opbouw Pensioen in UPA

In de looncomponent vindt activering plaats per 2019. Alle andere parameters die worden gebruikt gaan al per 01-01-2018 in. Daarmee kan worden ge-rekentest in 2018 door alleen de activering te vervroegen. Ook zou op deze wijze een testaanlevering kunnen worden gedaan aan PGB met de gegevens van 2018. Een testaanlevering over 2019 is in principe niet mogelijk omdat daarvoor periode 1 van 2019 moet kunnen worden geaccordeerd. Dat kan pas na de eerste CAO Update voor 2019.

AFAS wil, net als PGB, het liefst wel een testaanlevering over periode 1 van 2019. Dat kan als de werkgever AFAS toestemming geeft de reservekopie door AFAS te laten gebruiken. Nadat de looninrichting is gedaan, wordt door het testteam van AFAS periode 1 van 2019 doorgerekend en aangeleverd aan PGB. PGB zal de werkgever hiervoor ook toestemming vragen.

Werkwijze

De beste werkwijze is als volgt:

 1. Via het werkgeversportaal kan je zien welke regelingen bij de werkgever van toepassing zijn. Tevens moeten daarbij dan ook de codes van de regelingkenmerken en -varianten zichtbaar zijn.
 2. Op deze pagina kunnen vervolgens het regelingoverzicht (Excel), de toelichting (PDF) en de voorbeeldberekeningen (Excel) worden gedownload.
 3. Zoek in het regelingoverzicht de regelingen op aan de hand van regelingkenmerk en -variant.
 4. In kolom Z wordt vermeld op welke wijze de premieberekening plaatsvindt.
 5. In de Excel met voorbeeldberekeningen kun je vervolgens de berekenwijze vinden op de tab met overeenkomstige naam. De formules kunnen worden gebruikt voor het bouwen van de premieberekeningen als dat nog moet gebeuren. Tevens voor het narekenen/testen van de berekeningen.
 6. Lees ook goed de toelichting door (PDF) met extra uitleg over bijvoorbeeld de vaststelling van regelingloon, parttime percentage en premiegrondslag.
 7. Voor de aanlevering via de UPA moet de looninrichting worden uitgebreid en gekoppeld aan lijstbegrippen en lijstbegripgroepen (dit document).
 8. Eventueel kan via een rapport een controle worden uitgevoerd door per lijstbegripgroep ieder lijstbegrip met de waarde per periode te laten zien.

Looninrichting

Voor de looninrichting ga je verschillende looncomponenten inrichten. De tabellen tonen de inrichting van zo’n looncomponent.

In de uitleg en tabellen kan je de volgende afkortingen tegenkomen:

 • LC: looncomponent
 • PM: parameter
 • ST: salaristabel
 • GR: grondslag
 • LG: lijstbegripgroep
 • LB: lijstbegrip

In de kolom ‘Mut’ is het mutatieniveau van de parameter van het type ‘Invoer op parameter’ weergegeven. Deze vinkjes kan je allemaal vinden op het tabblad ‘Algemeen’ in de eigenschappen van een parameter.

 • C = Mutaties bij cao toestaan (standaard aan bij eigen parameters)
 • D = Parameter gebruiken bij meerdere looncomponenten ("Delen"). Als parameters moeten worden overgenomen van andere looncomponenten, zorg dan dat dit vinkje aan staat.
 • B = Mutaties via boekingsprogramma toestaan
 • O = Loonmutatie overschrijft hogere niveau’s
 • W = Mutaties bij werkgever toestaan
 • M = Mutaties bij medewerker toestaan.

Als in de kolom ‘Waarde’ bijvoorbeeld staat: ‘LC 100.004.500’, dan moet de zogenaamde ’00-parameter’ ( = het berekende resultaat van een looncomponent) worden gekoppeld. Zoek het intern nummer (op het tabblad classificering) op, bijvoorbeeld 4513. De bijbehorende parameter is dan 451300.

xxx geeft aan dat Profit een eigen nummer toekent aan het loonelement (bijvoorbeeld bij lijstbegrippen). Dit varieert dus per omgeving.

Voor de looninrichting in dit document maak je een kopie van LC 100.009.900 ‘Flexibele rekenregel’. Behalve natuurlijk voor de daadwerkelijke premieberekening die via rekenregel 10.006 loopt.

Bij het inrichten van het eerste looncomponent zullen de tabellen nader toegelicht worden.

Bruto uurloon tbv pensioenaangifte

Het eerste looncomponent dat je inricht is het looncomponent ‘Bruto uurloon tbv pensioenaangifte’.

Maak een nieuw looncomponent aan met de naam ‘Bruto uurloon tbv pensioenaangifte’. Dit doe je op basis van de flexibele rekenregel, zoals je ook kan zien in de tabel ‘Classificering’ dat overeenkomt met het tabblad ‘Classificering’ in de eigenschappen van een looncomponent.

Op het tabblad ‘Geavanceerd’ van dit looncomponent vul je de velden in zoals hieronder in de tabel is aangegeven.

Geavanceerd

Code

Omschrijving

Berekenmethode

D

Dienstverband

Bewerking

1

Uitbetaling

Type heffing

1

Normaal

Soort mutatie

2

Mutatie via Regeling

Verwerkingscode

0

Standaard verwerking

Looncomponent bruteren

Nee

Verwerking netto-bruto

1

Vooraf

Niet tonen bij niveau werkgever

Ja

Niet tonen bij niveau medewerker

Ja

Classificering

Code

Omschrijving

Rekenregel

10.042

Flexibele rekenregel

Ga vervolgens naar het tabblad ‘Parameter’ en richt deze in zoals is aangegeven in de tabel hieronder. De uitleg van de afkortingen en mutatieniveau’s vind je hierboven.

Nadat je de parameters op de juiste wijze hebt gekoppeld ga je naar het tabblad ‘Formule’ en vul je de formule in. Ook vul je op het tabblad ‘Toepassing’ de toelichting op de werking van dit looncomponent in.

Vn

Omschrijving

Omschrijving parameter

Waarde

Mut?

1

Waarde D

Bruto uurloonberekening

LC 100.004.500

 

2

Ja/Nee E

Uitgaan van kale uurloon

01-01-2019: Nee

C

4

Waarde G

Fulltime salaris tbv berekening vaste uitkeringen

LC 100.001.500

 

5

Waarde H

Gemiddeld aantal uren in periode volgens CAO

PM 100.019.722

 

24

Activeren in CAO

Activeren in CAO

01-01-2019: Ja

C

 

Formule

 

IF ( OR( [E] = ONWAAR ; [G] = 0 ) ; [D] ; [G] / [H] )

 

Formule toelichting

 

IF ( OR( [Uitgaan van kale uurloon] = ONWAAR ; [Fulltime salaris tbv berekening vaste uitkeringen] = 0 ) ; [Bruto uurloonberekening] ; [Fulltime salaris tbv berekening vaste uitkeringen] / [Gemiddeld aantal uren in periode volgens CAO] )

 

Toepassing

 

 

In de UPA moet het bruto contractuele loon per uur worden vermeld. Deze looncomponent haalt daarvoor de waarde op van looncomponent 100.004.500 'Bruto uurloonberekening'.

 

Indien als definitie voor 'contractuele loon' wordt uitgegaan van het kale uurloon, wordt het veld 'Uitgaan van kale uurloon' op JA gezet.

 

De tabbladen ‘Algemeen’ en ‘Journalisering’ in de eigenschappen van het looncomponent richt je in zoals hieronder is aangegeven.

Algemeen

 

Nummer component

-

Omschrijving klant toepassen

Nee

Veld voor aantal

-

Veld voor basis

-

Veld voor import

-

Looncomponent tonen in standenregister

Nee

Geschikt voor betaling

Nee

Journalisering

 

Soort journalisering

1 Niet journaliseren

Veld voor aantal

-

Functie bij loonmutaties toestaan

Nee

Org. eenheid bij loonmutaties toestaan

Nee

Kostenplaats bij loonmutaties toestaan

Nee

Kostendrager bij loonmutaties toestaan

Nee

Op het tabblad ‘Grondslag’ vink je de grondslagen aan. Als de kolom ‘Jaar’ gevuld is, dan laat je het looncomponent jaarafhankelijk in de betreffende grondslag(en) tellen. Hetzelfde doe je voor de lijstbegrip intelling op het tabblad ‘Lijstbegrip’. Let hierbij op dat je soms een plus en soms een min dient in te voeren.

Meetellend in grondslag

Jaar

 

 

Lijstbegrip

+/-

Jaar

UPA Bruto uurloon

+

 

Dit is het bestaande al aanwezige lijstbegrip in de lijstbegripgroep 'Pensioenaangifte UPA Algemeen'.

Uren verlof

Volgens PGB moeten hiervoor de standaard specificaties van de UPA worden gevolgd. Hiervoor is een nieuwe grondslag voldoende.

De grondslag bevat de onderstaande looncomponenten. Als je eigen looninrichting voor onbetaald verlof hebt toegevoegd, voeg de urencomponenten dan (als inhouding) toe aan deze grondslag.

Grondslag: Onbetaald verlof tbv pensioenaangifte

Stamnummer

Omschrijving

Jaar

100.000.211

Wachtdag uren

 

100.000.213

Onbetaald verlof uren

 

100.000.223

Ouderschapsverlof uren

 

100.000.241

Uren levensloopverlofopname onbetaald

 

100.000.950

Uren onbetaald Template

 

Dagloon

PGB heeft bevestigd dat dit niet hoeft te worden gevuld.

Pensioen

Zie de rekenvoorbeelden in de toelichting van PGB (PDF) en in de Excel. Aan de hand van het Regelingoverzicht (Excel) is te zien wat voor type regeling van toepassing is, aan de hand van het regelingkenmerk en de regelingvariant. PGB kan aangeven welke van toepassing is/zijn voor de werkgever.

Regelingloon

 • Premieberekening

  Dit is het daadwerkelijk verdiende salaris in de periode (dus het pensioengevend inkomen, rekening gehouden met parttime percentage, zonder met maximum en franchise rekening te houden). Ofwel het ongemaximeerde tijdvakgerelateerde voltijd salaris, dus zonder prorata vanwege in/uit dienst. Dit is ook gebruikt als grondslag in de premieberekening.

 • Aanlevering

  Vanaf 2019 is dit een jaarbedrag voor primoregelingen. Als het pensioengevend loon bij een primoregeling een jaarbedrag is, voeg je een extra looncomponent toe die je koppelt aan het lijstbegrip voor het regelingloon. In die looncomponent wordt de grondslag opgehaald zoals deze wordt gebruikt in de premiecomponent en gedeeld door met parameter 100.009.707 'Normaal aantal periodes in jaar'. En eventueel met PT% vermenigvuldigd.

Let op:

Tot en met 2018 was dit het daadwerkelijk verdiende salaris in de periode (dus het pensioengevend inkomen, rekening gehouden met parttime percentage, zonder met maximum en franchise rekening te houden). Ofwel het ongemaximeerde tijdvakgerelateerde voltijd salaris, dus zonder prorata vanwege in/uit dienst. Dit is ook gebruikt als grondslag in de premieberekening.

Premiegrondslag per regeling

Premiegrondslag is gemaximeerd en de franchise er vanaf gehaald. En het is het bedrag van de periode waarbij prorata bij in/uit dienst wel is toegepast. Dit komt overeen met de kolom Basis die je ziet in de bruto-netto berekening. Er is normaal gesproken geen extra looninrichting voor nodig, alleen de koppeling naar het juiste lijstbegrip.

Premie per regeling

De totale premie is nodig (ofwel medewerkersdeel + werkgeversdeel) en daarnaast het medewerkersdeel apart.

Verloonde uren per regeling

Voor iedere regeling die wordt gebruikt moet een looncomponent worden gemaakt zoals hieronder. Daarmee worden de verloonde uren bepaald zoals deze voor de regeling in de UPA worden aangeleverd. Uit het regelingoverzicht is af te lezen of de werkelijke uren of contracturen moeten worden opgehaald. Als voorbeeld hieronder de looncomponent voor de werkelijke loonuren.

Looncomponent: Verloonde uren PF tbv pensioenaangifte

Geavanceerd

Code

Omschrijving

Berekenmethode

D

Dienstverband

Bewerking

1

Uitbetaling

Soort heffing

1

Normaal

Soort mutatie

2

Mutatie via Regeling

Verwerkingscode

0

Standaard verwerking

Looncomponent bruteren

Nee

Verwerking netto-bruto

1

Vooraf

 

 

Looncomponent niet tonen bij werkgever

Ja

Looncomponent niet tonen bij medewerker

Ja

Classificering

Code

Omschrijving

Rekenregel

10.042

Flexibele rekenregel

Vn

Omschrijving

Omschrijving parameter

Waarde

Mut?

13

Leeftijd tot

Leeftijd tot

Overnemen uit de premiecomponent

 

14

Methode Leeftijd tot

Methode Leeftijd tot

Overnemen uit de premiecomponent

 

24

Activeren in CAO

Activeren in CAO

01-01-2019: Ja

C

25

Grondslag M

Loonuren*

GR 100.000.505

 

 

Formule

 

[M]

 

Formule toelichting

[Loonuren]

 

Toepassing

 

Deze looncomponent haalt de grondslag 100.000.505 ‘Loonuren’ op tbv de UPA aanlevering.

* Wellicht wordt in de premieberekening van afwijkende uren gebruik gemaakt (bijvoorbeeld een berekening op basis van gemiddelde uren, of extra uren of minder uren). Dan de grondslag met die uren hier vullen.

Algemeen

 

Nummer component

-

Klantomschrijving toepassen

Nee

Veld voor aantal

-

Veld voor basis

-

Veld voor import

-

Tonen in standenregister

Nee

Geschikt voor betaling

Nee

Journalisering

 

Soort journalisering

1 Niet journaliseren

Veld voor aantal

-

Variabele mutaties op functie toestaan

Nee

Variabele mutaties op org. eenheid toestaan

Nee

Variabele mutaties op kostenplaats toestaan

Nee

Variabele mutaties op kostendrager toestaan

Nee

Meetellend in grondslag

 

Lijstbegrip

+/-

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): verloonde uren

+

Deelnemer per regeling

Voor iedere regeling die wordt gebruikt moet een looncomponent worden gemaakt zoals hieronder. Daarmee wordt bepaald of de medewerker deelnemer is aan de regeling. Alle gegevens van de regeling worden alleen aangeleverd voor deelnemers.

Looncomponent: Deelnemer PF tbv pensioenaangifte

Geavanceerd

Code

Omschrijving

Berekenmethode

D

Dienstverband

Bewerking

1

Uitbetaling

Soort heffing

1

Normaal

Soort mutatie

2

Mutatie via Regeling

Verwerkingscode

0

Standaard verwerking

Looncomponent bruteren

Nee

Verwerking netto-bruto

1

Vooraf

Looncomponent niet tonen bij werkgever

Ja

Looncomponent niet tonen bij medewerker

Nee

Classificering

Code

Omschrijving

Rekenregel

10.042

Flexibele rekenregel

Vn

Omschrijving

Omschrijving parameter

Waarde

Mut?

2

Ja/Nee E

Berekenen Ja/Nee

Overnemen uit de premiecomponent

 

13

Leeftijd tot

Leeftijd tot

Overnemen uit de premiecomponent

 

14

Methode leeftijd tot

Methode leeftijd tot

Overnemen uit de premiecomponent

 

23

Waarde C

Afwijkende waarde

 

CBO

24

Activeren in CAO

Activeren in CAO

01-01-2019: Ja

C

38

Methode parameter C

Methode parameter C

01-01-2019: 4: Overschrijven (negeert leeftijdscriteria)

C

 

Formule

 

IF ( [E] = WAAR ; 1 ; 0 )

 

Formule toelichting

 

IF ( [Berekenen Ja/Nee] = WAAR ; 1 ; 0 )

 

Formulebeheer door

Formule niet wijzigbaar door consultant

 

Toepassing

 

 

 

 

 

Deze looncomponent bepaalt ten behoeve van de pensioenaangifte of de medewerker deelnemer is in de zin van de regeling

 

Het is mogelijk een afwijkende waarde te boeken via parameter C ‘Afwijkende waarde’. Als de waarde 0 wordt ingegeven, betekent dit dat de medewerker geen deelnemer is voor de regeling, wat als gevolg heeft dat geen premiegegevens worden aangeleverd in de pensioenaangifte. Het ingeven van iedere andere waarde dan 0 zorgt er voor dat de medewerker voor deze regeling wel als deelnemer wordt gezien in de pensioenaangifte.

Algemeen

 

Nummer component

-

Klantomschrijving toepassen

Nee

Veld voor aantal

-

Veld voor basis

-

Veld voor import

-

Tonen in standenregister

Nee

Geschikt voor betaling

Nee

Journalisering

 

Soort journalisering

1 Niet journaliseren

Veld voor aantal

-

Variabele mutaties op functie toestaan

Nee

Variabele mutaties op org. eenheid toestaan

Nee

Variabele mutaties op kostenplaats toestaan

Nee

Variabele mutaties op kostendrager toestaan

Nee

Meetellend in grondslag

Jaar

 

 

Lijstbegrip

+/-

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): deelnemer

+

Lijstbegrippen

Om de lijstbegrippen te vullen maak je onderstaande looncomponenten aan.

Parttimepercentage tbv pensioenaangifte

Hiervoor kan niet het parttimepercentage van de premieberekening worden gebruikt omdat daar prorata wordt toegepast.

Looncomponent: Parttime percentage tbv pensioenaangifte

Geavanceerd

Code

Omschrijving

Berekenmethode

D

Dienstverband

Bewerking

1

Uitbetaling

Soort heffing

1

Normaal

Soort mutatie

2

Mutatie via Regeling

Verwerkingscode

0

Standaard verwerking

Looncomponent bruteren

Nee

Verwerking netto-bruto

1

Vooraf

Niet tonen bij niveau werkgever

Ja

Niet tonen bij niveau medewerker

Ja

Classificering

Code

Omschrijving

Rekenregel

10.042

Flexibele rekenregel

Vn

Omschrijving

Omschrijving parameter

Waarde

Mut?

1

Waarde D

Gewogen parttime percentage

PM 100.009.843

 

2

Ja/Nee E

Medewerker is uurloner

PM 100.009.655

 

3

Ja/Nee F

Rooster toepassen in Payroll

PM 100.009.715

 

6

Waarde I

Gemiddeld aantal uren in periode volgens CAO

PM 100.009.679

 

23

Waarde C

Afwijkend percentage

 

CMBO

24

Activeren in CAO

Activeren in CAO

01-01-2019: Ja

C

25

Grondslag M

Loonuren

GR 100.000.505

 

35

Ja/Nee R

Geen rooster geen PT%

01-01-2019: Ja

CM

38

Methode parameter C

Methode parameter C

01-01-2019: 2: Overschrijven

C

 

Formule

 

 

IF ( [R] = WAAR ; IF ( [F] = WAAR ; MIN ( [D] ; 100 ) ; 0 ) ; IF ( [F]=WAAR ; IF ( [E] = ONWAAR ; MIN( [D] ; 100 ) ; MIN( [D] ; 100 ) ) ; MIN( 100 ; [M] * 100 / [I] ) ) )

 

Formule toelichting

 

 

IF ( [Geen rooster geen PT%] = WAAR ; IF ( [Rooster toepassen in Payroll] = WAAR ; MIN ( [Gewogen parttime percentage] ; 100 ) ; 0 ) ; IF ([Rooster toepassen in Payroll]=WAAR; IF ( [Medewerker is uurloner] = ONWAAR ; MIN ( [Gewogen parttime percentage] ; 100 ) ; MIN ( [Gewogen parttime percentage] ; 100 ) ) ; MIN ( 100 ; [Loonuren] * 100 / [Gemiddeld aantal uren in periode volgens CAO] ) ) )

 

Toepassing

 

 

 

 

 

Deze looncomponent berekent het parttime percentage voor de aanlevering via de pensioenaangifte. Het is mogelijk om op deze looncomponent in de eigenschappen van de medewerker onder tabblad Looncomponent, of via Boeken loonmutatie een afwijkend parttime percentage in te geven. Deze mutaties overschrijven de berekening.

 

Berekenwijze:

1. Vastloner: Parttime % rooster + correctie i.v.m. meeruren

2. Vaste uurloner: ( Parttime % + correctie i.v.m. meeruren ) x contracturen / rooster uren (ivm prorata bij indienst en uitdienst)

3. Uurloner: Loonuren / Gemiddelde uren in periode volgens cao x 100%

 

Het berekende percentage is gemaximeerd tot 100%.

 

Er wordt geen parttime percentage aangeleverd in de pensioenaangifte voor medewerkers zonder rooster ('Rooster toepassen in Payroll' heeft geen vinkje). PGB rekent dan met de verloonde uren.

Algemeen

 

Nummer component

-

Klantomschrijving toepassen

Nee

Veld voor aantal

-

Veld voor basis

-

Veld voor import

-

Tonen in standenregister

Ja

Geschikt voor betaling

Nee

Journalisering

 

Soort journalisering

1 Niet journaliseren

Veld voor aantal

-

Functie bij loonmutatie toestaan

Nee

Org. Eenheid bij loonmutatie toestaan

Nee

Kostenplaats bij loonmutatie toestaan

Nee

Kostendrager bij loonmutatie toestaan

Nee

Meetellend in grondslag

Jaar

 

 

Lijstbegrip

+/-

Jaar

Pensioenaangifte: parttimepercentage

 

 

Dit is het bestaande al aanwezige lijstbegrip in de lijstbegripgroep 'Pensioenaangifte UPA Algemeen'.

Uren onbetaald verlof tbv pensioenaangifte

Looncomponent: Uren onbetaald verlof tbv pensioenaangifte

Geavanceerd

Code

Omschrijving

Berekenmethode

D

Dienstverband

Bewerking

1

Uitbetaling

Soort heffing

1

Normaal

Soort mutatie

2

Mutatie via Regeling

Verwerkingscode

0

Standaard verwerking

Looncomponent bruteren

Nee

Verwerking netto-bruto

1

Vooraf

Looncomponent niet tonen bij werkgever

Ja

Looncomponent niet tonen bij medewerker

Ja

Classificering

Code

Omschrijving

Rekenregel

10.042

Flexibele rekenregel

Vn

Omschrijving

Omschrijving parameter

Waarde

Mut?

24

Activeren in CAO

Activeren in CAO

01-01-2019: Ja

C

25

Grondslag M

Onbetaald verlof tbv pensioenaangifte

GR uit paragraaf 4.2

 

 

Formule

 

[M] * -1

 

Formule toelichting

[Onbetaald verlof tbv pensioenaangifte] * -1

 

Formulebeheer door

Formule niet wijzigbaar door consultant

 

Toepassing

 

Deze looncomponent berekent de uren verlof die in de pensioenaangifte moeten worden opgegeven.

Algemeen

 

Nummer component

-

Klantomschrijving toepassen

Nee

Veld voor aantal

-

Veld voor basis

-

Veld voor import

-

Tonen in standenregister

Nee

Geschikt voor betaling

Nee

Journalisering

 

Soort journalisering

1 Niet journaliseren

Veld voor aantal

-

Variabele mutaties op functie toestaan

Nee

Variabele mutaties op org. eenheid toestaan

Nee

Variabele mutaties op kostenplaats toestaan

Nee

Variabele mutaties op kostendrager toestaan

Nee

Meetellend in grondslag

Jaar

 

 

Lijstbegrip

+/-

UPA uren verlof

+

Dit is het bestaande al aanwezige lijstbegrip in de lijstbegripgroep 'Pensioenaangifte UPA Algemeen'.

Per regeling

Per regeling is een lijstbegripgroep nodig, met daarin een verplichte set van lijstbegrippen. Het veld 'Kenmerk' moet daarbij letterlijk uit onderstaande worden overgenomen. Maak de lijstbegripgroep (tabel 1), dan de lijstbegrippen die in tabel 2 staan en koppel vervolgens de lijstbegrippen aan de lijstbegripgroep volgens tabel 3.Natuurlijk hoeven alleen de regelingen te worden gemaakt die worden gebruikt.

Voor het maken van een lijstbegripgroep tbv de pensioenaangifte moet de activering ‘Pensioenaangifte’ in de omgeving zijn uitgevoerd.

Tabel 1. De lijstbegripgroep.

Lijstbegripgroep: xxx Pensioenaangifte Pensioen ({Regelingkenmerk-Regelingvariant})

Lijstbegripgroep

 

Naam lijstbegripgroep/omschrijving

Pensioenaangifte Pensioen ({Regelingkenmerk-Regelingvariant})

Onderhoud door Profit Backoffice

Ja

Instantie

10 PGB

Regelingkenmerk

Regelingkenmerk

Regelingvariant

Regelingvariant

Niveau regeling

N Nominatief

Geldig t/m jaar

-

Tabel 2. De lijstbegrippen.

Profit Id

Omschrijving

Kenmerk

Omschrijving

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): datum aanvang periode

1

Begindatum

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): datum einde periode

2

Einddatum

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): premiegrondslag

3

Premiegrondslag

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): premie

4

Premie-afdracht

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): verloonde uren

5

Verwerkte uren

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): deelnemer

6

Deelnemer

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): regelingloon

7

Regelingloon

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): premie medewerker

9

Premie medewerker

Tabel 3. Koppeling lijstbegripgroep, lijstbegrippen en looninrichting.

De afkorting in de kolom ‘Soort’ geeft aan op welk tabblad een element uit de looninrichting gekoppeld moet worden.

Profit Id

Omschrijving

Soort

Stamnummer soort

Kenmerk

+/-

Jaarafhankelijk

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): datum aanvang periode

PM

Veld 27* van LC Premie medewerker

1

+

 

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): datum einde periode

PM

Veld 28* van LC Premie medewerker

2

+

 

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): premiegrondslag

Basis

LC Premie medewerker

3

+

 

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): premie

LC

LC Premie medewerker

LC Premie werkgever

4

+

 

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): verloonde uren

LC

LC Verloonde uren tbv pensioenaangifte

5

+

 

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): deelnemer

LC

LC Deelnemer tbv pensioenaangifte

6

+

 

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): regelingloon

GR

GR Pensioengevend inkomen voor de premieberekening

7

+

 

 

Pensioenaangifte ({Regelingkenmerk-Regelingvariant}): premie medewerker

LC

LC Premie medewerker

9

+

 

* Veld 27 en Veld 28 zijn alleen beschikbaar in rekenregel 10006 ‘Premieberekening’. De premie MOET dus via 10006 worden berekend. Als deze parameters nog niet aanwezig zijn in de bestaande looncomponent, dan moeten deze worden toegevoegd via de actie ‘2. Parameter maken’. Er kan/hoeft geen waarde aan deze parameters worden gekoppeld en deze actie heeft geen (TWK) gevolgen voor de premieberekening. Als de premie uit een medewerkers en een werkgeversdeel bestaat, neem dan in het werkgeversdeel de PM's over van velden 27 en 28 van het medewerkersdeel.

Direct naar

 1. Inrichten Payroll
 2. Werkgever
 3. Hoofd- en subwerkgevers
 4. Salarisverwerking
 5. Salarissen groepsgewijs verwerken
 6. Journalisering
 7. Betaling Payroll inrichten
 8. Uitwisseling belastingdienst inrichten voor loonaangifte
 9. Loonstroken inrichten
 10. Rapportensets
 11. Onderwijs aanlevering
 12. Meerjarenbegroting
 13. Werkkostenregeling

Process

Aanlevering Looninrichting

Work area

Payroll