thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Erfbelasting

Let op

Erfbelasting 2022 is niet direct beschikbaar met de uitlevering van Profit 21. We leveren de Erfbelasting uit met een patch. Je ontvangt een e-mail, met verwijzing naar de releasenotes, als de functionaliteit is uitgeleverd.

Als iemand overlijdt en op het moment van overlijden in Nederland woonde, krijgen de nabestaanden (hierna: erfgenamen) mogelijk te maken met erfbelasting. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van de nalatenschap (bestaande uit de bezittingen en schulden van de overledene op het tijdstip van overlijden) en de relatie tussen de erfgenaam en de overledene. Erfgenamen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (instellingen) zijn. Over het algemeen geldt dat hoe lager de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam, hoe hoger de erfbelasting over het bedrag dat wordt geërfd. Zo betalen kinderen van de overledene over het algemeen minder erfbelasting dan broers en zussen.

Voor de erfbelasting zijn twee categorieën erfgenamen van belang:

  • personen aan wie volgens de wet (een deel van) de nalatenschap toekomt;
  • personen aan wie volgens het testament (een deel van) de nalatenschap toekomt.

De eerste categorie is van toepassing als de overledene niets heeft geregeld bij testament. In dat geval vererven de volgende vier groepen (die bij wet zijn voorgeschreven) de nalatenschap:

  1. echtgenoot, geregistreerd partner en de kinderen van de overledene;
  2. ouders, broers en zussen van de overledene;
  3. grootouders van de overledene;
  4. overgrootouders van de overledene.

Tussen de verschillende groepen bestaat een rangorde. Personen die tot een groep behoren, erven pas als er geen personen uit de vorige groep meer in leven zijn. Binnen een groep erft iedereen voor gelijke delen. Zo erven de kinderen een even groot deel als de echtgenoot.

De overledene kan ook een testament opstellen. In dat geval wijst de overledene aan wie welk deel van de nalatenschap erft. Het testament is dan een afwijking op de wettelijke verdeling. De meest voorkomende testamenten zijn het langstlevendetestament, vruchtgebruiktestament en het combinatietestament.

Voorbereiding

Beschrijving

Hoeveel erfbelasting je moet betalen hangt af van de waarde van de erfenis en de relatie die de erfgenaam heeft met de overledene.

Tarieven 2021

Waarde erfenis

Partner (Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking

Kleinkinderen en verdere afstammelingen

Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders

€ 0 - € 128.750

10%

18%

30%

€ 128.751 en meer

20%

36%

40%

Tarieven 2022

Waarde erfenis

Partner (Pleeg- of stief)kind
Kind met een beperking

Kleinkinderen en verdere afstammelingen

Overige erfgenamen zoals een broer, zus of ouders

€ 0 - € 130.424

10%

18%

30%

€ 130.425 en meer

20%

36%

40%

Vrijstelling 2021

Je betaalt pas erfbelasting als de waarde van de erfenis hoger is dan de vrijstelling. De hoogte van de vrijstelling hangt af van de relatie met de overledene.

Relatie met overledene

Bedrag vrijstelling in 2021

Bedrag vrijstelling in 2022

Echtgenoot, geregistreerd partner of samenwonend partner

€ 671.910 maximaal

€ 173.580 minimaal.

Deze minimale vrijstelling geldt alleen in het geval van pensioenimputatie.

€ 680.645 maximaal .

€ 175.837 minimaal.

Deze minimale vrijstelling geldt alleen in het geval van pensioenimputatie.

Kind, pleegkind of stiefkind

€ 21.282

€ 21.559

Kleinkind

€ 21.282

€ 21.559

Achterkleinkind

€ 2.244

€ 2.274

Kind met een beperking

€ 63.836 hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. Het kind is:

voor 50% of meer door de overledene onderhouden.

door de beperking niet in staat om met werk de helft te verdienen van wat gezonde personen van dezelfde leeftijd kunnen verdienen. Vergelijk de situatie met die van een gezond persoon die hetzelfde werk doet of in dezelfde situatie zit (bijvoorbeeld: werkloos met een uitkering). Ga hierbij uit van de komende 3 jaar.

€ 64.666 hiervoor gelden aanvullende voorwaarden. Het kind is:

voor 50% of meer door de overledene onderhouden.

door de beperking niet in staat om met werk de helft te verdienen van wat gezonde personen van dezelfde leeftijd kunnen verdienen. Vergelijk de situatie met die van een gezond persoon die hetzelfde werk doet of in dezelfde situatie zit (bijvoorbeeld: werkloos met een uitkering). Ga hierbij uit van de komende 3 jaar.

Ouder

€ 50.397

€ 51.053

Andere erfgenaam,

bijvoorbeeld een broer of zus

€ 2.244

€ 2.274

Vrijstelling ten behoeve van Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

Bedrag van de vrijstelling ten behoeve van bedrijfsopvolgingsregeling in 2021: € 1.119.845. In 2022 is deze: € 1.134.403.

Informatie bij velden

Achter sommige velden in de aangifte of in specificaties staat een . Als je hierop klikt zie je direct informatie met betrekking tot het veld.

Werkwijze

Zie ook

Process

Erfbelasting

Work area

Fiscaal