Erfbelasting

Als iemand overlijdt en op het moment van overlijden in Nederland woonde, krijgen de nabestaanden (hierna: erfgenamen) mogelijk te maken met erfbelasting. Dit is onder andere afhankelijk van de omvang van de nalatenschap (bestaande uit de bezittingen en schulden van de overledene op het tijdstip van overlijden) en de relatie tussen de erfgenaam en de overledene. Erfgenamen kunnen zowel natuurlijke personen als rechtspersonen (instellingen) zijn. Over het algemeen geldt dat hoe lager de verwantschap tussen de overledene en de erfgenaam, hoe hoger de erfbelasting over het bedrag dat wordt geërfd. Zo betalen kinderen van de overledene over het algemeen minder erfbelasting dan broers en zussen.

Voor de erfbelasting zijn twee categorieën erfgenamen van belang:

  • personen aan wie volgens de wet (een deel van) de nalatenschap toekomt;
  • personen aan wie volgens het testament (een deel van) de nalatenschap toekomt.

De eerste categorie is van toepassing als de overledene niets heeft geregeld bij testament. In dat geval vererven de volgende vier groepen (die bij wet zijn voorgeschreven) de nalatenschap:

  1. echtgenoot, geregistreerd partner en de kinderen van de overledene;
  2. ouders, broers en zussen van de overledene;
  3. grootouders van de overledene;
  4. overgrootouders van de overledene.

Tussen de verschillende groepen bestaat een rangorde. Personen die tot een groep behoren, erven pas als er geen personen uit de vorige groep meer in leven zijn. Binnen een groep erft iedereen voor gelijke delen. Zo erven de kinderen een even groot deel als de echtgenoot.

De overledene kan ook een testament opstellen. In dat geval wijst de overledene aan wie welk deel van de nalatenschap erft. Het testament is dan een afwijking op de wettelijke verdeling. De meest voorkomende testamenten zijn het langstlevendetestament, vruchtgebruiktestament en het combinatietestament.

Voorbereiding

Beschrijving

Hoeveel erfbelasting je moet betalen hangt af van de waarde van de erfenis en de relatie die de erfgenaam heeft met de overledene. De belastingtarieven en vrijstellingen voor 2023 zijn te vinden op de site van de belastingdienst.

Informatie bij velden

Achter sommige velden in de aangifte of in specificaties staat een . Als je hierop klikt zie je direct informatie met betrekking tot het veld.

Werkwijze

Zie ook