Itemset actualiseren

Je kunt Profit een itemset laten bijwerken naar (een selectie van) de gekoppelde klantovereenkomsten. Profit werkt dan ook de bijbehorende prijsafspraken op plaatsingen bij met uitzondering van de plaatsingsspecifieke prijsafspraken. Dit bespaart je veel handmatige handelingen. Bijvoorbeeld als in een cao een nieuw brutoloon is afgesproken met een bepaalde ingangsdatum.

Bij het actualiseren gaat het om het bijwerken van:

 • Functies
 • Prijsafspraakregels

Aan de prijsafspraakregels kun je verplichte itemsetregels toevoegen. Ook kun je voorkeurwaarden met betrekking tot factureren en verlonen naar alle prijsafspraken doorvoeren. Tenslotte kun je een gewijzigd percentage brutoloon en een tariefsoort inclusief de bijbehorende voorkeursfactor uit de itemset overnemen naar onder de klantovereenkomsten hangende prijsafspraken.

Bij prijsafspraken maakt Profit een nieuwe versie van de regel met de wijziging, als er een wijziging is. Als de huidige versie dezelfde datum heeft, past Profit die versie aan. Je krijgt dan dus niet nóg een versie. Als er al een versie is ná deze datum, maakt Profit geen nieuwe versie aan en doet dus niets met het actualiseren.

Bij het aanmaken van een nieuwe versie, stelt Profit alleen de waarden in van de onderdelen die je actualiseert; voor het overige worden de waarden gekopieerd uit de vorige prijsafspraakregel.

Let op:

Het actualiseren van functies kan alléén naar nieuwe klantovereenkomsten die gemaakt zijn vanaf Profit 21.

Bij het toevoegen van een nieuwe klantovereenkomst worden de functies van de itemset overgenomen en legt Profit een koppeling vast met de itemset (in het veld Itemset functie). Op grond daarvan bepaalt Profit de wijzigingen.

Actualiseren van functies naar klantovereenkomsten uit oudere Profit-versies is niet mogelijk.

Het actualiseren vindt plaats via de wachtrij. Als er een fout optreedt in de wachtrij waarbij de regel niet kan worden aangemaakt/bijgewerkt, dan stopt de wachtrijtaak op dat moment. Bijvoorbeeld door een controle op de door te voeren wijziging bij de prijsafspraakregels. Al aangemaakte regels blijven bestaan, maar de regels die na de fout zouden komen, worden niet aangemaakt of bijgewerkt. We adviseren je om na het uitvoeren van de taak, de wachtrij te controleren.

Itemset actualiseren:

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Inrichting / Itemset.
 2. Selecteer een itemset.
 3. Klik op: Acties / Actualiseren. (Deze actie kun je autoriseren).

  Je ziet nu de aan de itemset gekoppelde klantovereenkomsten.

 4. Vink de klantovereenkomsten aan die je wilt actualiseren.
 5. Klik op: Volgende.

 6. Vink Functies aan als je deze wilt actualiseren. Daarbij maakt Profit géén nieuwe versie aan als niet bovendien een van de onderstaande prijsafspraak-onderdelen is aangevinkt. Als je alleen de functies wilt actualiseren, vink dan het veld Verplichte itemsetregels toevoegen uit (je maakt dan automatisch geen nieuwe versie aan).

  Als je een functie in een itemset verwijderd hebt, dan blokkeertProfit de functie vervolgens in alle gekoppelde (vanaf Profit 21 toegevoegde) klantovereenkomsten. Dit gebeurt zonder actualiseren.

 7. Vink aan welke onderdelen je in de prijsafspraken wilt actualiseren waarbij ook een nieuwe versie wordt gemaakt:
  • Verplichte itemsetregels toevoegen

   Als je een nieuwe itemsetregel verplicht hebt gemaakt (veld Verplicht op prijsafspraak op tabblad Algemeen van de itemsetregel), kun je deze naar de juiste prijsafspraken overnemen. De regel moet helemaal ingericht zijn qua voorkeur tariefsoort en voorkeur tarief.

   Als je een dagvergoeding/-inhouding verplicht maakt, wordt hij wel geactualiseerd naar de prijsafspraak van de klantovereenkomst en bij de plaatsing ook, als je de actie 'loonafspraak actualiseren' hebt uitgevoerd. Deze regel krijgt alleen altijd de instelling 'Niet voorstellen'. Als je toch wilt dat Profit deze voorstelt als de kandidaat uren gaat boeken, moet je dit handmatig aanpassen.

  • Factureren - Hier gaat het om de instelling op het veld Factureren in de prijsafspraakregels, die Profit vergelijkt met de itemsetregels voor hetzelfde item in de itemset.

   Als er een verschil is, dan maakt Profit een nieuwe versie van de prijsafspraakregel met de waarde voor factureren uit de bijbehorende itemsetregel.

   Daarbij geldt: Profit bepaalt wat er moet gebeuren met het veld Factureren en op grond daarvan wat er moet gebeuren met de tariefsoort. Als het wordt uitgezet, word ook de tariefsoort in de prijsafspraakregel leeggemaakt. Als het wordt aangezet wordt ook de tariefsoort gevuld, tenzij die niet is ingericht in de itemsetregel.

  • Verlonen - Idem voor het veld Verlonen in de prijsafspraakregels.
  • Percentage brutoloon - Idem voor Percentage brutoloon in de prijsafspraakregels.

   Dit geldt voor werksoorten. De loonprijs voor kostensoorten wordt niet geactualiseerd.

  • Tariefsoort inclusief bijbehorende voorkeursfactor - Idem voor het veld Tariefsoort in de prijsafspraakregels.

   Zie ook de opmerking bij het veld Factureren.

   De tariefsoort werkt Profit niet bij als er controles op de prijsafspraakregel zijn die dit tegenhouden. Als bijvoorbeeld de min/max waardes zijn aangepast in de itemset, dan kan het voorkomen dat bestaande waarden in een prijsafspraak niet meer door de controles heen komen. Hierdoor kan de wachtrijtaak afgebroken worden.

  • Stel Nieuwe versie vanaf in met de begindatum van het actualiseren.
 8. Klik op: Voltooien.
 9. Controleer de wachtrij!

Datum actualiseren raadplegen

Je kunt in de weergave raadplegen wanneer de klantovereenkomst geactualiseerd is. De velden Functies geactualiseerd en Prijsafspraken geactualiseerd moet je daarvoor wel zelf aan de weergave toevoegen.

 1. Ga naar: Projecten / Flex / Klantovereenkomst.

 2. Het veld Prijsafspraken geactualiseerd op de klantovereenkomst vult Profit met de datum/tijd waarop de taak succesvol is voltooid.
 3. Open eventueel de klantovereenkomst om de wijziging te raadplegen op functie, etc.

Direct naar

 1. Itemset
 2. Items: werksoorten en urensoorten
 3. Itemset toevoegen
 4. Itemset kopiëren
 5. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Declaratieverloning
 6. Items aan itemset toevoegen en instellen bij Periodeverloning
 7. Itemset actualiseren
 8. Items indelen in componenttypen
 9. Fasetelling in urensoort aanzetten
 10. Thuiswerkvergoeding/-inhouding (itemtype Kosten) toevoegen
 11. Urensoort koppelen aan werksoort
 12. Permissieschema inrichten