thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Aflossingsplan lening wijzigen

Als je een lening toevoegt, kan Profit automatisch een aflossingsplan genereren op basis van de begin- en einddatum die je hiervoor opgeeft. Hierdoor is de periodieke aflossing in elke periode hetzelfde, met uitzondering van afrondingsverschillen. Het aflossingsplan bevat geen rentebedragen: Profit Payroll bepaalt de rente tijdens de loonverwerking.

Inhoud

Aflossingsplan lening wijzigen

Je kunt het aflossingsplan aanpassen, bijvoorbeeld omdat je elke periode een rond bedrag wilt inhouden. In de laatste periode houd je het restant in. Het is ook mogelijk om enkele perioden niets in te houden en in de andere perioden de aflossingen te verhogen. Het totaal van de aflossingen mag niet hoger zijn dan de hoofdsom.

Als je Profit Payroll hebt, zal Profit bij het genereren van het aflossingsplan het veld Aflossen via salarisverwerking automatisch aanvinken. Hierdoor zal Profit het aflossingsbedrag automatisch inhouden op het nettoloon.

Als je een aflossing wijzigt die in een verwerkte of geaccordeerde periode valt, zal Profit automatisch TWK-mutaties genereren. Als de aflossingen aan een derde worden uitbetaald is dit niet mogelijk; deze aflossingen kunnen immers niet worden teruggedraaid. In die situatie kun je de betreffende regel niet meer wijzigen.

Aflossingsplan lening wijzigen:

 1. Ga naar: HRM / Medewerker / Medewerker.
 2. Open de eigenschappen van de medewerker.
 3. Ga naar het tabblad: Lening.
 4. Open de eigenschappen van de lening.
 5. Ga naar het tabblad: Aflossing.

  Je ziet het automatisch gegenereerde aflossingsplan.

 6. Klik op de actie: Onderhoud aflossingsplan.

  Je kunt het aflossingsplan wijzigen.

  Profit opent een boekingslay-out waarin je de regelbedragen direct kunt aanpassen.

  Als je een aflossingsbedrag aanpast dat in een reeds geaccordeerde periode valt, leidt dit automatisch tot TWK-mutaties.

 7. Je genereert een nieuw aflossingsplan als volgt:
  1. Klik op de actie: Genereren aflossingen.
  2. Vul de begin- en einddatum voor het nieuwe aflossingsplan in.
  3. Als je het bedrag leeg laat, zal Profit de aflossingen evenredig verdelen over de perioden.

   Als je een bedrag invult, zal Profit dit bedrag toekennen aan de perioden, tot de hoofdsom volledig is afgelost. Profit kent een eventueel restbedrag aan de laatste periode toe.

  4. Klik op: Voltooien.

  Voorbeeld:

  De hoofdsom is € 2.449,00. De medewerker lost af in zes termijnen van € 400,00 en een resttermijn van € 49,00.

  Je vult alleen de Begindatum aflossing en de Periodieke aflossing van € 400,00 in. Profit berekent automatisch de volgende aflossingen:

 8. Bovenin het venster zie je de hoofdsom, het totaal van de aflossingen en het saldo. Het saldo moet nul zijn als de lening volledig moet worden afgelost.

  Als je de datum van de eerste of laatste aflossing hebt aangepast, zal Profit de betreffende datum op het tabblad Algemeen ook bijwerken.

 9. Klik op: Voltooien.

Aflossingen uitstellen

Je kunt aflossingen tijdelijk onderbreken door aflossingsregels voor de betreffende perioden te verwijderen. Je kunt deze op een later tijdstip weer toevoegen. Als je voor onbepaalde tijd niet meer wilt aflossen, moet je alle toekomstige aflossingsregels verwijderen.

Het verwijderen van aflossingsregels heeft geen invloed op de rente: deze loopt ook door tijdens perioden waarin niet wordt afgelost. Je kunt de rente vanaf een bepaalde ingangsdatum uiteraard op nul stellen, maar dit leidt wel tot een rentevoordeel voor de medewerker.

Restschuld kwijtschelden

Je kunt een restschuld als volgt kwijtschelden:

 • Verwijder alle toekomstige aflossingsregels.
 • Maak een nieuwe aflossingsregel aan voor de aflossing van de restschuld. Vink Aflossen via salarisverwerking niet aan en vink Afgelost wel aan.
 • Je moet het kwijtgescholden bedrag zelf opvoeren als loon, want hierover moet loonheffing en premies werknemersverzekeringen berekend worden.

Direct naar

 1. Lening
 2. Lening inrichten
 3. Personeelslening toevoegen
 4. Aflossingsplan lening wijzigen
 5. Rente lening wijzigen
 6. Aflossingen handmatig registreren (zonder Payroll)
 7. Lening uitbetalen en aflossen via Payroll
 8. Lening van derde

Process

Lening

Work area

HRM