Schenkbelasting uitwerken

Je vult de schenkbelasting via de cockpit van de cliënt IB. De schenkbelasting wordt altijd gedaan vanuit de schenker, de schenker is dus de cliënt IB.

Er zitten vier verschillende actoren in de digitale aangifte schenkbelasting, namelijk de aangever, de schenker, de ontvanger en de contactpersoon.

 • De aangever is de persoon die de aangifte indient en ondertekent, in ons geval is dat altijd de schenker.
 • De schenker is de cliënt IB die iets schenkt.
 • De ontvanger is degene die wat geschonken krijgt.
 • De contactpersoon is degene met wie de Belastingdienst contact opneemt over de aangifte.

Meerdere schenkingen en verschillende tariefgroepen

In het elektronisch bericht worden meerdere schenkingen aan dezelfde ontvanger alleen goed verwerkt als je voor elke schenking een aparte aangifte schenkbelasting instuurt. De opzet van de aangifte is gelijk gemaakt aan de opzet van het elektronisch bericht, waardoor je nu per ontvanger slechts één schenking op kunt geven.

Bij twee schenkingen aan dezelfde ontvanger dupliceer je deze ontvanger om zo de twee schenkingen op te geven. Het veld Algemene vrijstellingen (tenzij anders gespecificeerd) staat ook in dit geval gevuld met de voorkeurswaarde van de maximale algemene vrijstelling. Deze waarde wordt niet automatisch vastgesteld op basis van eerdere giften of giften aan partners. Vul daarom in dit veld, indien nodig, zelf het juiste bedrag in.

Op het scherm Belasting beschik je over een specificatie Belasting waarin je de eerdere schenking(en) kunt toevoegen.

Inhoud

Schenkbelasting uitwerken

 1. Open InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Fiscaal.
 4. Klik op: Cliënt IB.
 5. Open de cockpit van de cliënt IB die de schenking heeft gedaan.
 6. Selecteer het juiste fiscale jaar.
 7. Klik op: Schenk 20xx.

  Profit controleert of er nog een aangifte schenkbelasting voor het betreffende aangiftejaar onderhanden is. Als dit het geval is opent Profit de (meest recente) bestaande aangifte schenkbelasting en wordt geen nieuwe aangifte toegevoegd. Als je de aangifte schenkbelasting voor het betreffende aangiftejaar voor de eerste keer uitwerkt maakt Profit een nieuwe aan.

  Aangiften schenkbelasting die je al hebt uitgewerkt vind je terug in de weergave Aangiften in de cockpit van de cliënt IB. Je kunt vanuit deze weergave een bestaande aangifte schenkbelasting openen en aanpassen. Als je al aangiften hebt ingevuld zie je in deze weergave onder andere de Verzendstatus.

  Je ziet de gegevens van de schenker.

 8. Klik op: Nieuwe schenking zodat je de gegevens van de schenking kunt invullen.
 9. Klik op: Opslaan.
 10. Klik op: Sluiten.

  Je ziet nu het controlescherm van de schenkbelasting.

 11. Klik op: Aanpassen.

Schenking toevoegen

Je voegt een schenking toe met de actie Nieuwe schenking.

Toevoegen schenking:

 1. Klik op: Nieuwe schenking.

  Het scherm is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

  Als je meerdere schenkingen in de aangifte moet toevoegen, kun je de gegevens eenvoudig dupliceren zodat je niet steeds alles hoeft in te vullen. Dit doe je met de actie Dupliceer schenking.

 2. Vul bij Gegevens ontvanger van de schenking de NAW-gegevens van de ontvanger in of de Naam van de instelling (niet natuurlijke personen), bijvoorbeeld een ANBI of SBBI.

  De postcode vul je in als 1234AB (dus zonder spatie).

  Als de geboortemaand en -dag van de ontvanger onbekend zijn, dan wordt automatisch 1 juli ingevuld (maand = 07, dag = 01). Als de geboortedag onbekend is, maar de maand niet, dan wordt automatisch 15 ingevuld (15-maand-jaar).

 3. Geef bij Relatie tussen schenker en ontvanger aan wat de relatie is tussen de ontvanger en de schenker.

  De standaardwaarde is Ouder-kind. Je kunt kiezen uit: Ouder - Kind, Ouder - Pleegkind, Ouder - Stiefkind, Grootouder- Kleinkind, Partner, Samenwonend, Ex-partner, Overig.

  Als partners elkaar iets schenken dan geldt hiervoor het partnertarief. Dit is een verhoogde vrijstelling, maar ook het lage schenkbelastingtarief (wat ook geldt voor schenken in de 1e bloedlijn bijvoorbeeld).

  Voor de schenk (- en erf)belasting is het partnerbegrip uitgebreid met ex-, aanstaande en aanstaande ex-partners. Kanttekening hierbij is wel dat bij deze relaties alleen gebruik gemaakt mag worden van het lage schenkbelastingtarief, niet van de vrijstelling voor partners.

  Om deze reden reageert het veld Ontvanger doet beroep op uitgebreide partnerbegrip? op het veld Relatie tussen schenker en ontvanger. Het uitgebreide partnerbegrip kan alleen voor aanstaande of ex-echtgenoten, aanstaande of voormalige ongehuwde partners of de van tafel en bed gescheiden echtgenoot gelden. Daarom gaat het vinkveld ook alleen in deze situaties open.

  Klik hier voor meer informatie uit de staatscourant.

 4. In de specificatie Partnergegevens van de ontvanger kan één partner opgegeven worden van de ontvanger. Dit is de partner op de datum van de schenking.

  Voor het bepalen van een aantal vrijstellingen moet rekening worden gehouden met de leeftijd van de partner. Als deze vrijstellingen niet worden aangevraagd, dan zijn de partner gegevens niet nodig. De gegevens van de partner zijn ook niet nodig, als deze al ouder is dan 40.

 5. Vink Ontvanger doet beroep op uitgebreide partnerbegrip aan, als hiervan sprake is.
 6. Vink Schenker betaalt schenkbelasting in plaats van ontvanger aan als dit van toepassing is.
 7. Vul bij Gegevens schenking de waarde van de schenking(en) in.

  Klik hier voor meer informatie over het invullen van de verschillende velden.

Vul bij Vrijstelling in of de ontvanger een beroep doet op een vrijstelling. vrijstellingen 2023

 • De bijzondere verhogingen gelden alleen voor kinderen, pleegkinderen of stiefkinderen die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Een uitzondering hierop is de situatie dat de ontvanger ouder is dan 40, maar de ontvanger een partner heeft die jonger is dan 40. In de aangifte schenkbelasting vragen we de geboortedatum van de partner niet uit, hierdoor weten we de leeftijd van de partner niet. Je moet zelf bepalen of de ontvanger recht heeft op een verhoogde vrijstelling.
 • Als je één van de specificaties voor eenmalig verhoogde vrijstelling invult, kun je de andere specificaties voor eenmalige verhoogde vrijstellingen niet meer invullen.
 • Als je Doet een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor het financieren van de studie? aanvinkt, moet de schenking vastgelegd zijn in een notariële akte.

Dupliceren schenking:

Je kunt alle gegevens van een andere schenking dupliceren. Als meerdere kinderen dezelfde schenking hebben ontvangen vul je die gegevens één keer in. Vervolgens dupliceer je de gegevens. Bij het dupliceren van de gegevens worden alle velden overgenomen, dus ook de persoonsgegevens van de ontvanger die je dupliceert. Je moet deze NAW-gegevens en bijvoorbeeld het Burgerservicenummer nog wél wijzigen.

 1. Open de betreffende aangifte schenkbelasting.
 2. Selecteer (in het menu links) de ontvanger waarvan je de gegevens wilt overnemen.
 3. Klik op: Dupliceer schenking.

  Je ziet (in het menu) dat er een ontvanger aan de aangifte schenkbelasting is toegevoegd.

 4. Klik op de ontvanger die aan de aangifte is toegevoegd.
 5. Pas de gegevens van de gedupliceerde ontvanger aan, zodat de juiste NAW-gegevens bij de ontvanger zijn ingevuld.

Verwijderen ontvanger:

Je kunt een toegevoegde schenking, inclusief de ingevulde gegevens, verwijderen.

 1. Klik op: Verwijder schenking.

  Je krijgt nu de melding: 'Weet je zeker dat je deze schenking wilt verwijderen?'

 2. Klik op: Ja als je zeker weet dat je de schenking wilt verwijderen.

Als de aangifte Alleen-lezen is kun je geen schenkingen verwijderen.

Jaarovergang:

Alle gegevens uit de aangifte schenkbelasting van het voorgaande belastingjaar worden overgenomen als je de aangifte van het nieuwe belastingjaar voor het eerst opent. De gegevens uit de aangifte van het voorgaande jaar worden alleen overgenomen als de aangifte status 6 of hoger heeft.

Als de schenker elk jaar een geldbedrag schenkt aan de ontvanger, kun je op deze manier eenvoudig de gegevens van het ene jaar overnemen naar het andere jaar. Je hoeft de gegevens na het overnemen alleen nog te controleren.

Schenking - Tabblad Bedrijfsopvolging

Als de schenking betrekking heeft op Bedrijfsopvolging dan vul je deze gegevens in een apart scherm. Heeft de schenking geen betrekking op bedrijfsopvolging? Dan kun je dit scherm overslaan. Op het scherm Bedrijfsopvolging vind je ook alle informatie met betrekking tot de berekeningen voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

Het scherm van de Bedrijfsopvolging is gebaseerd op het rekenmodel van de Belastingdienst. Dit zorgt er voor dat de voorspelling van de te betalen belasting gelijk is aan het saldo dat op de te ontvangen aanslag staat.

Let op!

Je kunt de velden op het scherm Bedrijfsopvolging alleen invullen als het veld Onderneming bij Schenking is aangevinkt.

Berekening bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

In de aangifte schenkbelasting is het mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te laten berekenen bij schenking van één onderneming. Hierbij is het van belang dat in ieder geval de volgende gegevens ingevuld worden:

 • Goingconcernwaarde van de gehele onderneming (met betrekking tot de gehele objectieve onderneming);
 • Liquidatiewaarde van de gehele onderneming (ook met betrekking tot de gehele objectieve onderneming);
 • Verkregen waarde;
 • Waarvan geschonken waarde;

Voorbeeld: 

Vrijstellingen en tarieven 2022

Bij het schenken van een onderneming worden hoge vrijstellingen gehanteerd. Dit doet de overheid om te bevorderen dat de onderneming doorgezet wordt in plaats van deze te staken. Over de waarde van de BOR worden in 2020 de volgende vrijstellingen gehanteerd:

- 100% over de eerste € 1.134.403;

- 83% over het meerdere.

Naast de vrijstelling voor de bedrijfsopvolgingsregeling kan de ontvanger ook nog gebruik maken van de ‘normale’ vrijstelling die geldt voor het ontvangen van een schenking (bijvoorbeeld € 6.604 voor een schenking aan kinderen).

Tarieven schenkbelasting 2022

Relatie met de schenker:

Waarde schenking

Gehuwd / Geregistreerd partner / Ongehuwd samenwonend

Kind, Pleegkind of Stiefkind

(Achter)Kleinkind

Overig (zoals Ouder, broer, zus)

€ 0 - € 130.424

10%

10 %

18 %

30 %

€ 130.425 en meer

20%

20 %

36 %

40 %

De grenswaarde van de tariefgroepen in 2022 is dus: € 130.425.

Gegevens Bedrijfsopvolging toevoegen:

 1. Klik, in de geopende aangifte, op de naam van de ontvanger.
 2. Klik op: Bedrijfsopvolging.
 3. Vul het onderdeel Geschonken onderneming en berekening zonder BOR.
 4. Vul de naam, de RSIN en de rechtsvorm van de onderneming en doorloop de vinkvelden.

  Afhankelijk van wat er wordt geschonken vul je de overige velden in.

 5. Vul het onderdeel Waarde van de schenking in.
 6. Vul bij Geschonken ondernemingsvermogen de waarde inclusief het beleggingsvermogen en het buitenvennootschappelijk vermogen, maar exclusief de waarde van ter beschikking gestelde bedrijfspanden in.
 7. Als een Koopsom / overnamesom is betaald vul je de waarde in.
 8. De specificaties Ter beschikking gestelde panden en Belastinglatentie voor het overgedragen deel en het veld Oorspronkelijke verkrijgingsprijs kun je alleen invullen als Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van toepassing is aangevinkt.
 9. Vul het onderdeel Aanmerkelijk belang als dit van toepassing is. Je kunt de velden alleen invullen als:
  • het veld Rechtsvorm een van onderstaande waarden heeft:

   Besloten vennootschap;

   Naamloze vennootschap;

   Overig

  • en het veld Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van toepassing is aangevinkt.
 10. Vul het onderdeel Ander ondernemingsvermogen als dit van toepassing is. Je kunt de velden alleen invullen als:
  • het veld Rechtsvorm een van onderstaande waarden heeft:

   Eenmanszaak;

   Vennootschap onder firma;

   Commanditaire vennootschap;

   Maatschap

  • en het veld Bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) van toepassing is aangevinkt.
 11. Goingconcernwaarde objectieve onderneming: als een onderneming een goingconcernwaarde heeft van € 2.000.000, waarvan 50% geschonken wordt; dan vul je hier € 2.000.000 in.
 12. Liquidatiewaarde objectieve onderneming: hiervoor geldt hetzelfde als voor de goingconcernwaarde.
 13. Bij de Berekening totale vrijstelling bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) worden de Liquidatiewaarde en de Goingconcernwaarde overgenomen van Aanmerkelijk belang of van Ander ondernemingsvermogen. Dit is afhankelijk van de geselecteerde rechtsvorm.
 14. Het onderdeel Berekening belastinglatentie is standaard dichtgeklapt. Het onderdeel is alleen gevuld en opengeklapt als het veld Verzoekt om gebruik te maken van de doorschuifregeling? is aangevinkt. Het veld Nominale waarde belastinglatentie neemt de waarde over van ‘Latente inkomstenbelasting over aandeel aanmerkelijk belang’ of ‘Latente inkomstenbelasting over reserves’, afhankelijk van welke gevuld is. De berekening van de andere drie velden kun je controleren door op de Rekenmachine te klikken.
 15. Het onderdeel Waarde conserverende aanslag is standaard dichtgeklapt en klapt alleen open als het veld Verzoekt om gebruik te maken van de conserverende aanslag? is aangevinkt.

Voorbeeld: Berekening BOR bij Ondernemingsvermogen

Klik hier voor nog meer voorbeelden.

Schenking - Tabblad Belasting

Op het scherm Belasting zie je de berekening van de schenkbelasting.

Gegevens Belasting raadplegen:

 1. Klik, in de geopende aangifte, op de schenking.
 2. Klik op: Belasting.

  Je ziet hier de berekening van de schenkbelasting.

 3. Vul eventueel de Betaalde schenkbelasting of de Verrekenbare overdrachtsbelasting in.

Ontvanger betaalt versus schenker betaalt

Als de ontvanger de schenkbelasting betaalt, dan is het bedrag dat geschonken wordt het bedrag inclusief belasting; hier moet nog schenkbelasting over betaald worden.

Als de schenker betaalt, dan is het bedrag dat geschonken wordt het bedrag exclusief belasting; het te betalen belastingbedrag wordt hierbij opgeteld om een nettowaarde te kunnen schenken.

Hoe gaat de berekening in zijn werk:

 1. De berekening van ‘Berekening als ontvanger betaalt’ wordt gedaan totdat de schenkbelasting bekend is;
 2. Vervolgens wordt de schenkbelasting bij ‘Waarde van schenking (incl. belasting)’ opgeteld;
 3. Met deze waarde wordt opnieuw de berekening van de schenkbelasting gedaan;
 4. De schenkbelasting uit deze berekening wordt vergeleken met de voorgaande schenkbelasting, als deze gelijk is aan elkaar, stopt de berekening met de tot dan toe bekenden waarden, als deze niet gelijk zijn aan elkaar, wordt nogmaals de berekening uitgevoerd.

Voorbeeld: Ontvanger betaalt versus schenker betaalt 

Klik hier voor nog meer voorbeelden.

Waarde eerdere schenkingen dit jaar

je beschikt over de specificatie Waarde eerdere schenkingen dit jaar. Je kunt hier een ‘Omschrijving’ en ‘Bedrag’ invullen.De totaalwaarde van de specificatie wordt gebruikt om te bepalen in welke tariefgroep de huidige schenking zit.

De berekening hiervoor gaat als volgt:

VARIABELE Deel van de huidige schenking in tariefgroep 1:

 • ALS [Ken_Grenswaarde_Tariefgroep] MINUS “Waarde eerdere schenkingen dit jaar” =< 0, dan is de waarde van deze variabele 0
 • ALS [Ken_Grenswaarde_Tariefgroep] MINUS “Waarde eerdere schenkingen dit jaar” > 0, neem dan de laagste waarde van [Ken_Grenswaarde_Tariefgroep] MINUS “Waarde eerdere schenkingen dit jaar” OF “Belastbare waarde van schenking”

VARIABELE Deel van de huidige schenking in tariefgroep 2:

 • Belastbare waarde van schenking MINUS VARIABELE Deel van de huidige schenking in tariefgroep 1

Voorbeeldberekeningen gebaseerd op kengetallen van 2023.

De grenswaarde van tariefgroep 1 in 2023 is €138.641.

Voorbeeld 1

De belastbare waarde van de huidige schenking is €100.000, er is een eerdere schenking gedaan van € 20.000.

VARIABELE Deel van de huidige schenking in tariefgroep 1:

 • ALS € 138.641 MINUS € 20.000 =< 0 (€ 118.641) , dan is de waarde van deze variabele 0. Dit is niet zo.
 • ALS € 138.641 MINUS € 20.000 > 0, neem dan de laagste waarde van € 138.641 MINUS € 20.000 (€ 118.641) OF € 100.000.
 • De waarde van deze variabele is € 100.000

  VARIABELE Deel van de huidige schenking in tariefgroep 2:

 • € 100.000 MINUS € 100.000.

  De waarde van deze variabele is € 0.

  Conclusie: de volledige waarde van zowel de eerste als tweede schenking valt onder tariefgroep 1.

Voorbeeld 2

De belastbare waarde van de huidige schenking is € 100.000, er is een eerdere schenking gedaan van € 200.000.

VARIABELE Deel van de huidige schenking in tariefgroep 1:

 • ALS € 138.641 MINUS € 200.000 =< 0 (-€ 61.359) , dan is de waarde van deze variabele 0. Dit is zo. Het tweede deel van deze berekening gaat niet door.
 • De waarde van deze variabele is € 0

  VARIABELE Deel van de huidige schenking in tariefgroep 2:

 • €100.000 MINUS €0.
 • De waarde van deze variabele is €100.000.

  Conclusie: de volledige waarde van de huidige schenking valt in tariefgroep 2.

Voorbeeld 3

De belastbare waarde van de huidige schenking is € 100.000, er is een eerdere schenking gedaan van € 50.000.

VARIABELE Deel van de huidige schenking in tariefgroep 1:

 • ALS € 138.641 MINUS € 50.000 =< 0 (€ 88.641) , dan is de waarde van deze variabele 0. Dit is niet zo, dus door.
 • ALS € 138.641 MINUS € 50.000 > 0, neem dan de laagste waarde van € 128.750 MINUS € 50.000 (€ 78.750) OF € 100.000.
 • De waarde van deze variabele is € 78.750.

  VARIABELE Deel van de huidige schenking in tariefgroep 2:

 • € 100.000 MINUS € 78.750.
 • De waarde van deze variabele is € 21.250.

  Conclusie: van de huidige schenking valt € 78.750 in tariefgroep 1 en € 21.250 in tariefgroep 2.

Gegevens Conclusie raadplegen:

Op het scherm van de schenking vul je in of de schenker of de ontvanger de schenkbelasting betaalt.

De gevolgen van deze keuze raadpleeg je in de onderdelen Schenkbelasting en Conclusie van het scherm Belasting.

Voorbeeld: Schenker betaalt belasting

Schenking - Tabblad Ondertekening en contact

Op het scherm Ondertekening en contact selecteer je de contactpersoon van de schenkbelasting.

Schenkbelasting ondertekenen:

 1. Klik, in de geopende aangifte, op de naam van de ontvanger.
 2. Klik op: Ondertekening en contact.
 3. Selecteer de Contactpersoon van de schenkbelasting. Je kunt kiezen uit:
  • Schenker
  • Ontvanger
  • Notaris
  • Becon
  • Anders

  De contactpersoon is de persoon waarmee de Belastingdienst contact opneemt voor vragen over de aangifte. Het correspondentieadres is het adres waar de aanslag naar toe verstuurd wordt. De adresvelden worden in het geval van de schenker of ontvanger overgenomen. In het geval van de notaris of Becon worden de adresgegevens niet overgenomen. De notaris of Becon kan namelijk prima de contactpersoon zijn van de Belastingdienst, maar die zal over het algemeen niet degene zijn waar de aanslag naar toegestuurd wordt.

 4. Vul de gegevens aan.
 5. Vul de Datum en Plaats van ondertekenen van de schenker in.

Status en voortgang Schenkbelasting

Op het scherm Status en voortgang geef je aan of de aangifte gereed is voor verzending.

Status en voortgang vullen:

 1. Zet, na het invullen van de aangifte, Aangifte gereed voor verzending op Ja.

  Als je dit veld niet aan kunt vinken staan er nog foutmeldingen of waarschuwingen op het Verificatiescherm. Los deze eerst op.

 2. Klik op: Opslaan.
 3. Klik op: Sluiten.

  Bij het afsluiten van de aangifte wordt bij Aangifte gecontroleerd en akkoord de systeemdatum ingevuld.

  Je kunt de schenkbelastingaangifte nu afdrukken.

 4. Na het toevoegen van het elektronisch bericht en het Verzenden/ontvangen wordt de schenkbelastingaangifte naar de Belastingdienst verstuurd.

Verificatie Schenkbelasting

In het onderdeel Verificatie staan onder andere Hints & Tips voor de gebruiker met betrekking tot de aangifte. De controles op het verificatiescherm worden onderverdeeld in:

 • Foutmeldingen
 • Waarschuwingen
 • Hints

Per controle is een apart memoveld aangemaakt, zodat je per soort een rapport kunt afdrukken (bv. alleen de hints).

Meer informatie:

Als voor een onderdeel geen afwijkingen zijn gevonden dan krijg je daarvan een melding.

Verificatie Schenkbelasting raadplegen:

 1. Open de betreffende aangifte Schenkbelasting.
 2. Klik linksonderin het menu op: Verificatie.
 3. In de aangifte Schenkbelasting is het onderdeel Verificatie opgebouwd uit Foutmeldingen en Waarschuwingen.

  De volgende foutmeldingen kunnen onder andere verschijnen:

  Je kunt onder anderen de volgende waarschuwingen krijgen:

Direct naar

 1. Schenkbelasting
 2. Vrijgeven biljetsoort
 3. Autoriseren Klaarzetten aangifte
 4. Schenkbelasting uitwerken
 5. Schenkbelasting klaarzetten
 6. Schenkbelasting versturen
 7. Schenkbelasting raadplegen elektronisch bericht
 8. Schenkbelasting vrijgeven, deblokkeren en verwijderen
 9. Schenkbelasting afdrukken