thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Schenkbelasting uitwerken

Je vult de schenkbelasting via de cockpit van de cliënt IB. De schenkbelasting wordt altijd gedaan vanuit de schenker. In de schenkbelastingaangifte is de schenker de cliënt IB.

Er zitten vier verschillende actoren in de digitale aangifte schenkbelasting, namelijk de aangever, de schenker, de ontvanger en de contactpersoon.

 • De aangever is de persoon die de aangifte indient en ondertekent, in ons geval is dat altijd de schenker.
 • De schenker is de cliënt IB die iets schenkt.
 • De ontvanger is degene die wat geschonken krijgt.
 • De contactpersoon is degene met wie de Belastingdienst contact opneemt over de aangifte.

Meerdere schenkingen en verschillende tariefgroepen

In het elektronisch bericht worden meerdere schenkingen aan dezelfde ontvanger alleen goed verwerkt als je voor elke schenking een aparte aangifte schenkbelasting instuurt. De opzet van de aangifte is gelijk gemaakt aan de opzet van het elektronisch bericht, waardoor je nu per ontvanger slechts één schenking op kunt geven. Als aan dezelfde ontvanger twee schenkingen gedaan worden, dan moet deze ontvanger gedupliceerd worden om zo de twee schenkingen op te kunnen geven.
Door deze opzet kan het gebeuren dat de berekening van de te betalen schenkbelasting niet goed gaat omdat schenkingen gecombineerd in de tweede tariefgroep komen terwijl afzonderlijke schenkingen dit niet doen.

Voorbeeld:

Een vader schenkt aan zijn kind één keer een bedrag van € 120.000. Dit bedrag valt volledig in tariefgroep 1. Vervolgens schenkt hij hetzelfde kind Effecten met een waarde van € 120.000, ook dit valt volledig in tariefgroep 1. De combinatie van beide schenkingen ter waarde van € 240.000 valt in tariefgroep 1 en tariefgroep 2. Dit zal wel goed gaan met het elektronisch bericht maar niet in de aangifte.

Inhoud

Schenkbelasting uitwerken

 1. Open InSite.
 2. Log in met je gebruikersnaam en wachtwoord.
 3. Klik op: Fiscaal.
 4. Klik op: Cliënt IB.
 5. Open de cockpit van de cliënt IB die de schenking heeft gedaan.
 6. Selecteer het juiste fiscale jaar. Klik op: Schenk 20xx.

  Meer informatie:

 7. Je ziet de gegevens van de schenker.
 8. Klik op: Nieuwe schenking zodat je de gegevens van de schenking kunt invullen.
 9. Klik op: Opslaan.
 10. Klik op: Sluiten.

  Je ziet nu het controlescherm van de schenkbelasting.

 11. Klik op: Aanpassen.

Schenking toevoegen

Je voegt een schenking toe met de actie Nieuwe schenking.

Toevoegen schenking:

 1. Klik op: Nieuwe schenking.

  Het scherm is opgebouwd uit verschillende onderdelen.

  Als je meerdere schenkingen in de aangifte moet toevoegen, kun je de gegevens eenvoudig dupliceren zodat je niet steeds alles hoeft in te vullen. Dit doe je met de actie Dupliceer schenking.

 2. Vul bij Gegevens ontvanger van de schenking de NAW-gegevens van de ontvanger in of de Naam van de instelling (niet natuurlijke personen), bijvoorbeeld een ANBI of SBBI.

  De postcode vul je in als 1234AB (dus zonder spatie).

  Als de geboortemaand en -dag van de ontvanger onbekend zijn, dan wordt automatisch 1 juli ingevuld (maand = 07, dag = 01). Als de geboortedag onbekend is, maar de maand niet, dan wordt automatisch 15 ingevuld (15-maand-jaar).

 3. Geef bij Relatie tussen schenker en ontvanger aan wat de relatie is tussen de ontvanger en de schenker.

  De standaardwaarde is Ouder-kind. Je kunt kiezen uit: Ouder - Kind, Ouder - Pleegkind, Ouder - Stiefkind, Grootouder- Kleinkind, Partner, Samenwonend, Ex-partner, Overig.

  Als partners elkaar iets schenken dan geldt hiervoor het partnertarief. Dit is een verhoogde vrijstelling, maar ook het lage schenkbelastingtarief (wat ook geldt voor schenken in de 1e bloedlijn bijvoorbeeld).

  Voor de schenk (- en erf)belasting is het partnerbegrip uitgebreid met ex-, aanstaande en aanstaande ex-partners. Kanttekening hierbij is wel dat bij deze relaties alleen gebruik gemaakt mag worden van het lage schenkbelastingtarief, niet van de vrijstelling voor partners.

  Om deze reden reageert het veld Ontvanger doet beroep op uitgebreide partnerbegrip? op het veld Relatie tussen schenker en ontvanger. Het uitgebreide partnerbegrip kan alleen voor aanstaande of ex-echtgenoten, aanstaande of voormalige ongehuwde partners of de van tafel en bed gescheiden echtgenoot gelden. Daarom gaat het vinkveld ook alleen in deze situaties open.

  Klik hier voor meer informatie uit de staatscourant.

 4. In de specificatie Partnergegevens van de ontvanger kan één partner opgegeven worden van de ontvanger. Dit is de partner op de datum van de schenking.

  Voor het bepalen van een aantal vrijstellingen moet rekening worden gehouden met de leeftijd van de partner. Als deze vrijstellingen niet worden aangevraagd, dan zijn de partner gegevens niet nodig. De gegevens van de partner zijn ook niet nodig, als deze al ouder is dan 40.

 5. Vink Ontvanger doet beroep op uitgebreide partnerbegrip aan, als hiervan sprake is.
 6. Vink Schenker betaalt schenkbelasting in plaats van ontvanger aan als dit van toepassing is.
 7. Vul bij Gegevens schenking de waarde van de schenking(en) in.

  Klik hier voor meer informatie over het invullen van de verschillende velden.De verschillende soorten schenkingen zijn:

 8. Vul bij Vrijstelling in of de ontvanger een beroep doet op een vrijstelling.

  Vrijstellingen 2020:

  • De bijzondere verhogingen gelden alleen voor kinderen, pleegkinderen of stiefkinderen die tussen de 18 en 40 jaar oud zijn. Een uitzondering hierop is de situatie dat de ontvanger ouder is dan 40, maar de ontvanger een partner heeft die jonger is dan 40. In de aangifte schenkbelasting vragen we de geboortedatum van de partner niet uit, hierdoor weten we de leeftijd van de partner niet. Je moet zelf bepalen of de ontvanger recht heeft op een verhoogde vrijstelling.
  • Als je één van de specificaties voor eenmalig verhoogde vrijstelling invult, kun je de andere specificaties voor eenmalige verhoogde vrijstellingen niet meer invullen.
  • Als je Doet een beroep op de eenmalig verhoogde vrijstelling voor het financieren van de studie? aanvinkt, moet de schenking vastgelegd zijn in een notariële akte.

Dupliceren schenking:

Je kunt alle gegevens van een andere schenking dupliceren. Als meerdere kinderen dezelfde schenking hebben ontvangen vul je die gegevens één keer in. Vervolgens dupliceer je de gegevens. Bij het dupliceren van de gegevens worden alle velden overgenomen, dus ook de persoonsgegevens van de ontvanger die je dupliceert. Je moet deze NAW-gegevens en bijvoorbeeld het Burgerservicenummer nog wél wijzigen.

 1. Open de betreffende aangifte schenkbelasting.
 2. Selecteer (in het menu links) de ontvanger waarvan je de gegevens wilt overnemen.
 3. Klik op: Dupliceer schenking.

  Je ziet (in het menu) dat er een ontvanger aan de aangifte schenkbelasting is toegevoegd.

 4. Klik op de ontvanger die aan de aangifte is toegevoegd.
 5. Pas de gegevens van de gedupliceerde ontvanger aan, zodat de juiste NAW-gegevens bij de ontvanger zijn ingevuld.

Verwijderen ontvanger:

Je kunt een toegevoegde schenking, inclusief de ingevulde gegevens, verwijderen.

 1. Klik op: Verwijder schenking.

  Je krijgt nu de melding: 'Weet je zeker dat je deze schenking wilt verwijderen?'

 2. Klik op: Ja als je zeker weet dat je de schenking wilt verwijderen.

Als de aangifte Alleen-lezen is kun je geen schenkingen verwijderen.

Jaarovergang:

Alle gegevens uit de aangifte schenkbelasting van het voorgaande belastingjaar worden overgenomen als je de aangifte van het nieuwe belastingjaar voor het eerst opent. De gegevens uit de aangifte van het voorgaande jaar worden alleen overgenomen als de aangifte status 6 of hoger heeft.

Als de schenker elk jaar een geldbedrag schenkt aan de ontvanger, kun je op deze manier eenvoudig de gegevens van het ene jaar overnemen naar het andere jaar. Je hoeft de gegevens na het overnemen alleen nog te controleren.

Schenking - Tabblad Bedrijfsopvolging

Als de schenking betrekking heeft op Bedrijfsopvolging dan vul je deze gegevens in een apart scherm. Heeft de schenking geen betrekking op bedrijfsopvolging? Dan kun je dit scherm overslaan. Op het scherm Bedrijfsopvolging vind je ook alle informatie met betrekking tot de berekeningen voor de bedrijfsopvolgingsregeling.

In 2019 is het scherm van de Bedrijfsopvolging aangepast. Het nieuwe scherm is gebaseerd op het rekenmodel van de Belastingdienst. Dit zorgt er voor dat de voorspelling van de te betalen belasting gelijk is aan het saldo dat op de te ontvangen aanslag staat.

Berekening bedrijfsopvolgingsregeling (BOR)

In de aangifte schenkbelasting is het mogelijk om de bedrijfsopvolgingsregeling (BOR) te laten berekenen bij schenking van één onderneming. Hierbij is het van belang dat in ieder geval de volgende gegevens ingevuld worden:

 • Goingconcernwaarde van de gehele onderneming (met betrekking tot de gehele objectieve onderneming);
 • Liquidatiewaarde van de gehele onderneming (ook met betrekking tot de gehele objectieve onderneming);
 • Verkregen waarde;
 • Waarvan geschonken waarde;

Voorbeeld: 

Vrijstellingen en tarieven 2020

Bij het schenken van een onderneming worden hoge vrijstellingen gehanteerd. Dit doet de overheid om te bevorderen dat de onderneming doorgezet wordt in plaats van deze te staken. Over de waarde van de BOR worden in 2020 de volgende vrijstellingen gehanteerd:

- 100% over de eerste € 1.102.209;

- 83% over het meerdere.

Naast de vrijstelling voor de bedrijfsopvolgingsregeling kan de ontvanger ook nog gebruik maken van de ‘normale’ vrijstelling die geldt voor het ontvangen van een schenking (bijvoorbeeld € 5.515 voor een schenking aan kinderen).

Tarieven schenkbelasting 2020

Relatie met de schenker:

Waarde schenking

Gehuwd / Geregistreerd partner / Ongehuwd samenwonend

Kind, Pleegkind of Stiefkind

(Achter)Kleinkind

Overig (zoals Ouder, broer, zus)

€ 0 - € 126.723

10%

10 %

18 %

30 %

€ 126.724 en meer

20%

20 %

36 %

40 %

De grenswaarde van de tariefgroepen in 2020 is dus: € 126.723

Gegevens Bedrijfsopvolging toevoegen:

 1. Klik, in de geopende aangifte, op de naam van de ontvanger.
 2. Klik op: Bedrijfsopvolging.
 3. Vul het onderdeel Geschonken onderneming en berekening zonder BOR.
 4. Vul de naam, de RSIN en de rechtsvorm van de onderneming in.
 5. Vul de Geschonken waarde aandelen / overnamesom in.
 6. Als een Koopsom / overnamesom is betaald vul je de waarde in.
 7. Vul de Latentie in die berekend wordt over de verkrijgingsprijs.
 8. Vink Verzoekt om gebruik van de bedrijfsopvolgingsregeling aan.
 9. Goingconcernwaarde objectieve onderneming: als een onderneming een goingconcernwaarde heeft van € 2.000.000, waarvan 50% geschonken wordt; dan vul je hier € 2.000.000 in.

  5% regeling bij AB van toeapssing? Als een geschonken aanmerkelijk belang aandelenpakket van bijvoorbeeld € 2.000.000 voor € 1.250.000 uit een objectieve onderneming bestaat en voor € 750.000 uit beleggingsvermogen, dan vul je € 1.250.000 in als 100%-waarde van de onderneming en € 750.000 bij In aandelenpakket begrepen beleggingsvermogen. De AB-latentie wordt nu berekend over € 2.000.000 en de BOR over € 1.312.500 (5%-regeling uit Successiewet, artikel 35c, lid 1 letter c).

 10. Liquidatiewaarde objectieve onderneming: hiervoor geldt hetzelfde als voor de goingconcernwaarde.
 11. Vul bij Aandeel voortzetter in objectieve onderneming (%) het percentage in waarin de ontvanger van de schenker deelneemt in de onderneming.

Voorbeeld: Berekening BOR bij Ondernemingsvermogen

Klik hier voor nog meer voorbeelden.

Schenking - Tabblad Belasting

Op het scherm Belasting zie je de berekening van de schenkbelasting.

Gegevens Belasting raadplegen:

 1. Klik, in de geopende aangifte, op de schenking.
 2. Klik op: Belasting.

  Je ziet hier de berekening van de schenkbelasting.

 3. Vul eventueel de Betaalde schenkbelasting of de Verrekenbare overdrachtsbelasting in.

Ontvanger betaalt versus schenker betaalt

Als de ontvanger de schenkbelasting betaalt, dan is het bedrag dat geschonken wordt het bedrag inclusief belasting; hier moet nog schenkbelasting over betaald worden.

Als de schenker betaalt, dan is het bedrag dat geschonken wordt het bedrag exclusief belasting; het te betalen belastingbedrag wordt hierbij opgeteld om een nettowaarde te kunnen schenken.

Hoe gaat de berekening in zijn werk:

 1. De berekening van ‘Berekening als ontvanger betaalt’ wordt gedaan totdat de schenkbelasting bekend is;
 2. Vervolgens wordt de schenkbelasting bij ‘Waarde van schenking (incl. belasting)’ opgeteld;
 3. Met deze waarde wordt opnieuw de berekening van de schenkbelasting gedaan;
 4. De schenkbelasting uit deze berekening wordt vergeleken met de voorgaande schenkbelasting, als deze gelijk is aan elkaar, stopt de berekening met de tot dan toe bekenden waarden, als deze niet gelijk zijn aan elkaar, wordt nogmaals de berekening uitgevoerd.

Voorbeeld: Ontvanger betaalt versus schenker betaalt 

Klik hier voor nog meer voorbeelden.

Gegevens Conclusie raadplegen:

Op het scherm van de schenking vul je in of de schenker of de ontvanger de schenkbelasting betaalt.

De gevolgen van deze keuze raadpleeg je in de onderdelen Schenkbelasting en Conclusie van het scherm Belasting.

Voorbeeld: Schenker betaalt belasting

Schenking - Tabblad Ondertekening en contact

Op het scherm Ondertekening en contact selecteer je de contactpersoon van de schenkbelasting. Schenkbelasting ondertekenen:

 1. Klik, in de geopende aangifte, op de naam van de ontvanger.
 2. Klik op: Ondertekening en contact.
 3. Selecteer de Contactpersoon van de schenkbelasting. Je kunt kiezen uit:
  • Schenker
  • Ontvanger
  • Notaris
  • Becon
  • Anders

  De contactpersoon is de persoon waarmee de Belastingdienst contact opneemt voor vragen over de aangifte. Het correspondentieadres is het adres waar de aanslag naar toe verstuurd wordt. De adresvelden worden in het geval van de schenker of ontvanger overgenomen. In het geval van de notaris of Becon worden de adresgegevens niet overgenomen. De notaris of Becon kan namelijk prima de contactpersoon zijn van de Belastingdienst, maar die zal over het algemeen niet degene zijn waar de aanslag naar toegestuurd wordt.

 4. Vul de gegevens aan.
 5. Vul de Datum en Plaats van ondertekenen van de schenker in.

Status en voortgang Schenkbelasting

Op het scherm Status en voortgang geef je aan of de aangifte gereed is voor verzending.

Status en voortgang vullen:

 1. Zet, na het invullen van de aangifte, Aangifte gereed voor verzending op Ja.

  Als je dit veld niet aan kunt vinken staan er nog foutmeldingen of waarschuwingen op het Verificatiescherm. Los deze eerst op.

 2. Klik op: Opslaan.
 3. Klik op: Sluiten.

  Bij het afsluiten van de aangifte wordt bij Aangifte gecontroleerd en akkoord de systeemdatum ingevuld.

  Je kunt de schenkbelastingaangifte nu afdrukken.

 4. Na het toevoegen van het elektronisch bericht en het Verzenden/ontvangen wordt de schenkbelastingaangifte naar de Belastingdienst verstuurd.

Verificatie Schenkbelasting

In het onderdeel Verificatie staan onder andere Hints & Tips voor de gebruiker met betrekking tot de aangifte. De controles op het verificatiescherm worden onderverdeeld in:

 • Foutmeldingen
 • Waarschuwingen
 • Hints

Per controle is een apart memoveld aangemaakt, zodat je per soort een rapport kunt afdrukken (bv. alleen de hints).

Meer informatie:

Als voor een onderdeel geen afwijkingen zijn gevonden dan krijg je daarvan een melding.

Verificatie Schenkbelasting raadplegen:

 1. Open de betreffende aangifte Schenkbelasting.
 2. Klik linksonderin het menu op: Verificatie.
 3. In de aangifte Schenkbelasting is het onderdeel Verificatie opgebouwd uit Foutmeldingen en Waarschuwingen.

  De volgende foutmeldingen kunnen onder andere verschijnen:

  Je kunt onder anderen de volgende waarschuwingen krijgen:

Direct naar

 1. Schenkbelasting
 2. Vrijgeven biljetsoort
 3. Schenkbelasting uitwerken
 4. Schenkbelasting versturen
 5. Schenkbelasting raadplegen elektronisch bericht
 6. Schenkbelasting vrijgeven, deblokkeren en verwijderen
 7. Schenkbelasting afdrukken

Process

Schenkbelasting

Work area

Fiscaal