Wijzigingen aangifte Vpb 2022 tov 2021

Ieder jaar wordt de functionaliteit voor de aangifte vennootschapsbelasting aangepast zodat het voldoet aan de eisen en wensen die de overheid in dat jaar stelt. Dit kan gevolgen hebben voor de belasting die je moet betalen of terugkrijgt. De functionaliteit voor de aangifte Vpb is uitgeleverd. Ook de standaardrapportages voor de Vpb 2022 zijn uitgeleverd.

Je kunt nu de Vpb-aangiften voor 2022 uitwerken (A én C-biljet). De Vpb-biljetten voor 2022 zijn beschikbaar in de cockpit van de cliënt Vpb. De wijzigingen die in het A-biljet (binnenlandse ondernemingen) en het C-biljet (buitenlandse ondernemingen) hebben plaatsgevonden zijn hieronder beschreven.

Inhoud

Algemene gegevens

Op het scherm Algemene gegevens onder Fiscale eenheid is een nieuwe vraag toegevoegd: Verzoekt om voort te wentelen voorheffingen uit de fiscale eenheid die aan de dochtermaatschappij zijn toe te rekenen, na ontvoeging van de dochtermaatschappij mee te geven, in de zing van artikel 15al, lid 3, letter b, Vpb? Dit veld is toegevoegd in verband met dochtermaatschappijen die ontvoegen uit de fiscale eenheid.

Wettelijke wijzigingen

Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik

De overgangsregeling afschrijving bedrijfsgebouwen in eigen gebruik is vervallen vanaf 2022. Daarmee vervalt de gehele specificatie Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik op het scherm Bedrijfsgebouwen/-terreinen in de aangifte Vpb.

Verliesverrekening

Vanaf 2022 zijn verliezen uit boekjaren die beginnen op 1 januari 2013 of later, onbeperkt voorwaarts verrekenbaar. Er kan wel een maximum gelden voor het bedrag van de verrekening met winsten van de jaren 2022 en verder. Dit maximum is € 1.000.000 + 50% van het verschil tussen de belastbare winst en € 1.000.000. Dit maximum geldt niet als het verlies voorwaarts verrekend met de winst van 2021 en eerder. Zolang in dit geval de belastbare winst hoog genoeg is om het verlies te verrekenen, komt het te verrekenen verlies voor 100% in aanmerking.

Let op:

Voor verliezen uit 2011 en 2012 gold eerder een verrekeningstermijn van 9 jaar. Deze termijn blijft in stand. Het verlies van 2011 verdampt dus per eind 2020. Het verlies van 2012 verdampt per eind 2021.

Voorbeeld:

Verlies 2021: € 7.000.000

Winst 2022: € 9.000.000

Hiervan te gebruiken voor verliesverrekening: € 1.000.000 + € 4.000.000 (50% van € 8.000.000) = € 5.000.000

Het belastbaar bedrag 2022 wordt dan € 9.000.000 - € 5.000.000 = € 4.000.000

Van het verlies 2021 blijft nog over: € 7.000.000 - € 5.000.000 = € 2.000.000.

Dit verlies mag worden verrekend met de winsten van 2023 en verder.

Temporele verrekening voorheffingen

Met ingang van 2022 is de wetgeving met betrekking tot de verrekening van voorheffingen aangepast. De dividendbelasting en kansspelbelasting (voorheffingen) kunnen alleen nog verrekend worden met de te betalen vennootschapsbelasting. Wanneer er geen Vpb verschuldigd is, dan ontstaat er dat jaar ook geen teruggaaf van voorheffingen. Wel kunnen dan de voorheffingen in een later jaar verrekend worden met de te betalen Vpb. De niet verrekende voorheffingen kunnen onbeperkt worden doorschuiven naar latere jaren.

Vanwege deze wijziging zijn er enkele nieuwe velden toegevoegd op het scherm Belastingbedrag onder Voorheffingen:

 • Voort te wentelen voorheffingen uit voorgaande jaren: het totale bedrag aan voorheffingen dat niet verrekend is met de berekende vennootschapsbelasting over voorgaande jaren. Dit bedrag mag volgens artikel 25a lid 4 Wet Vpb worden doorgeschoven naar het volgende jaar. Let op: dit bedrag is exclusief de eventuele voort te wentelen (resterende) voorvoegingsvoorheffingen bij een fiscale eenheid!
 • Toerekening voorvoegingsvoorheffingen aan fiscale eenheid: het totale bedrag aan voortgewentelde voorvoegingsvoorheffingen van de gevoegde dochtermaatschappij(en) en/of van de moedermaatschappij dat in dit boekjaar voor verrekening in aanmerking komt. Zie artikel 15ak Wet Vpb.
 • Berekende verrekening voorheffingen: dit is de som van het totaal aan voorheffingen van dit boekjaar en de niet verrekende voorheffingen dat in aanmerking komt voor verrekening met het saldo aan belasting over dit boekjaar.
 • Verrekende voorheffingen: dit is het deel van de berekende voorheffingen dat in dit boekjaar verrekend wordt met de verschuldigde belasting. Als de verrekende voorheffingen kleiner zijn dan het veld ‘Saldo belastingbedrag in euro's, vóór verrekening voorheffingen’, dan kunnen alle berekende voorheffingen worden verrekend. Als de verrekende voorheffingen groter zijn dan het veld ‘Saldo belastingbedrag in euro's, vóór verrekening voorheffingen’, dan kan maximaal het ‘Saldo belastingbedrag in euro's, vóór verrekening voorheffingen’ worden verrekend. Het restant van de berekende voorheffingen wordt overgeheveld naar het volgende jaar.
 • Over te brengen voorheffingen: dit is het verschil tussen de velden ‘Berekende verrekening voorheffingen’ en ‘Verrekende voorheffingen’. Het verschil is het totale bedrag aan voorheffingen dat dit jaar niet verrekend kan worden en wordt voortgewenteld naar het volgende jaar.
Wijzigingen rapporten

Algemene gegevens

Ook in het rapport is de volgende vraag is toegevoegd bij de Fiscale eenheid: Verzoekt om voort te wentelen voorheffingen uit de fiscale eenheid die aan de dochtermaatschappij zijn toe te rekenen, na ontvoeging van de dochtermaatschappij mee te geven, in de zing van artikel 15al, lid 3, letter b, Vpb?

Berekening verschuldigde Vpb – Voorheffingen

Zoals hierboven is benoemd is ook in het rapport het onderdeel Voorheffingen aangepast. De volgende velden zijn toegevoegd:

 • Saldo belastingbedrag in euro's, vóór verrekening voorheffingen
 • Voort te wentelen voorheffingen uit voorgaande jaren
 • Toerekening voorvoegingsvoorheffingen aan fiscale eenheid
 • Berekende verrekening voorheffingen
 • Verrekende voorheffingen
 • Over te brengen voorheffingen

Ten slotte is de uitlijning aangepast van de velden.

Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik vervallen

In het onderdeel Bedrijfsgebouwen – en terreinen is de hele specificatie Bedrijfsgebouwen in eigen gebruik vervallen.

Deze specificatie is verwijderd van de volgende rapporten:

 • Standaardrapportage aangifte Vpb 2022 met specificaties (Profit)
 • Specificatie bedrijfsgebouwen en -terreinen 2022 Vpb (Profit)

Rapportenset FE 2022 Vpb (Profit)

Aan de rapportenset FE 2022 Vpb is het rapport Specificatie buitenlandse resultaten 2022 Vpb (Profit) toegevoegd. Dit is in alle talen.

Paginanummering

De paginanummering van de rapporten Vpb 2022 is aangepast. Er stond 'Pagina X van XX', dit is aangepast in 'Pagina X'. De reden van deze wijziging is dat het bij het afdrukken van rapportensets dit niet juist werd afgedrukt. Deze aanpassing is doorgevoerd naar aanleiding van de inspraaksessie Fiscaal.

Zie ook de wijzigingen in veldcodes voor de aangifte Vpb 2022.

Direct naar

 1. Aangifte Vpb verwerken
 2. Stamgegevens
 3. Uitwerken vennootschappen
 4. Commercieel / Fiscaal uitwerken
 5. Algemene gegevens
 6. Activa
 7. Passiva
 8. Winstberekening
 9. Verliesverrekening
 10. Giften
 11. Niet-aftrekbare bedragen
 12. Belastbaar bedrag
 13. Belastingbedrag
 14. Investeringen / Desinvesteringen
 15. Bedrijfsgebouwen/-terreinen
 16. Aandeelhouders
 17. Deelnemingen
 18. Wijzigingen in de fiscale eenheid
 19. Herinvesteringsreserve
 20. Willekeurige afschrijving
 21. Omzetbelasting
 22. Voorzieningen
 23. Buitenlandse resultaten
 24. Objectvrijstelling
 25. Zeescheepvaart
 26. Ruling - verdeling
 27. Innovatiebox
 28. Agrarische onderneming
 29. Generieke renteaftrekbeperking
 30. Diversen
 31. Verificatie
 32. Controle aangifte Vpb
 33. Akkoord en ondertekening (Vpb)
 34. Conceptaangifte Vpb
 35. Rapportage aangifte Vpb
 36. Fiscale kaart Vpb