thumb_up
thumb_down
link
Copy link
Copied
insert_emoticon
lmatfy
Copied

Verzamelstaat

Op de verzamelstaat zie je een overzicht van het drempelinkomen en het verzamelinkomen. De bedragen in deze kolommen worden automatisch gevuld met de door jou ingevulde gegevens in de voorlopige aangifte.

In dit scherm kun je geen gegevens invullen of aanpassen.

Inhoud

Wat is drempelinkomen?

Als er uitgaven zijn gedaan voor Kinderopvang, Giften, Ziektekosten of Andere buitengewone uitgaven, moet er een drempelbedrag worden berekend. Dit drempelbedrag is het deel van de uitgaven dat niet aftrekbaar is. De hoogte van het drempelbedrag hangt af van het drempelinkomen van de cliënt en eventueel dat van de (fiscale) partner.

Het drempelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in de 3 boxen, maar zonder de persoonsgebonden aftrekposten en verrekenbare verliezen over vorige jaren.
Als in de aangifte wordt gekozen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige in de buitenlandse periode in een jaar, dan is het drempelinkomen het totaal van de inkomsten en aftrekposten in de drie boxen, maar zonder de persoonsgebonden aftrekposten en verrekenbare verliezen over vorige jaren. De persoonsgebonden aftrekposten staan apart in het overzicht.

Let op:

Als je voor de buitenlandse periode in een jaar niet kiest voor behandeling als binnenlands belastingplichtige, moet je om het drempelinkomen te berekenen het overzicht voor wat betreft de buitenlandse periode invullen alsof je wel gekozen zou hebben voor behandeling als binnenlands belastingplichtige. Je moet dan steeds uitgaan van zowel de Nederlandse als de buitenlandse inkomsten, aftrekposten en vermogensbestanddelen.

Het drempelinkomen bestaat uit de volgende posten (van zowel de aangever als de partner):

 • Winst uit onderneming (Winst)
 • Inkomsten uit tegenwoordige arbeid (Loon)
 • Fooien, aandelenopties en andere inkomsten uit tegenwoordige dienstbetrekking
 • Inkomsten uit vroegere arbeid
 • Afkoopsommen lijfrente
 • Vrijgestelde inkomsten tegenwoordige arbeid
 • Vrijgestelde inkomsten vroegere arbeid
 • Buitenlandse inkomsten tegenwoordige arbeid
 • Buitenlandse inkomsten vroegere arbeid
 • Inkomsten overige werkzaamheden (arbeid)
 • Inkomsten overige werkzaamheden (vermogen)
 • Alimentatie en periodieke uitkeringen
 • Afrekenverplichting saldolijfrente
 • Herwaarderingskapitaalverzekering
 • Herstel persoonsgebonden aftrek
 • Negatieve uitgaven inkomensvoorzieningen
 • Inkomsten BOX 1
 • Reisaftrek woning-werk
 • Premies voor inkomensvoorzieningen
 • Aftrek BOX 1
 • Inkomen BOX 1
 • Inkomsten uit eigen woning
 • Inkomsten BOX 1 t/m eigen woning
 • Vrijgestelde inkomsten als functionaris bij een internationale organisatie
 • Voordeel uit aanmerkelijk belang
 • Voordeel uit sparen en beleggen
 • Drempelinkomen
 • Gezamenlijk drempelinkomen

Hoe wordt de drempel berekend?

Volg de stappen 1 tot en met 5 om de drempel te berekenen:

 1. Bereken eerst 1,65% van het drempelinkomen van de aangever en de eventuele fiscale partner samen. Hierbij geldt een minimum van € 139 in 2021 (als er een fiscale partner is verdubbel je het bedrag). Er is geen maximale drempel meer.
 2. Bereken de zogenoemde standaardpremie. Dit is een vast bedrag van € 1.705 per persoon in 2021 en komt ongeveer overeen met de nominale premie van de zorgverzekering.
 3. Bereken de zorgtoeslag. Er kan niet zonder meer uitgaan worden van de zorgtoeslag die wordt ontvangen van de Belastingdienst/Toeslagen. Deze toeslag is berekend over het zogenoemde toetsingsinkomen. Voor deze aftrekpost moet echter eerst de zorgtoeslag berekend worden over het drempelinkomen (zie stap 1). Er kan daarbij gebruik gemaakt worden van de proefberekening op www.toeslagen.nl.
 4. Trek het bedrag van de herrekende zorgtoeslag (uitkomst stap 3) af van het bedrag van de standaardpremie (uitkomst stap 2).
 5. Trek het verschil tussen standaardpremie en herrekende zorgtoeslag (uitkomst stap 4) af van de uitkomst van stap 1.

Schema berekening drempel 2020

Met dit schema kan de drempel worden berekend:

1,65 % van het drempelinkomen

 

 

 

Standaardpremie Zorgverzekeringswet (€ 1.705 per persoon)

 

 

 

Bedrag (herrekende) zorgtoeslag

-/-

 

 

Saldo (trek af)

-->

 

-/-

Drempel (als dit bedrag negatief is, vul dan 0 in)

 

 

 

 

Wat is verzamelinkomen?

Het verzamelinkomen is het inkomen van BOX 1 en BOX 2 en het belastbaar inkomen van BOX 3 samen. Het verzamelinkomen is er voor de berekening van bepaalde drempels (zoals bijvoorbeeld de drempels voor buitengewone uitgaven en giften). Bij de berekening van het verzamelinkomen wordt geen rekening gehouden met verliezen uit andere jaren. Voor de kindertoeslag en de (aanvullende) ouderenkorting geldt onder meer de voorwaarde, dat het zogenoemde verzamelinkomen en eventueel dat van de (fiscale) partner niet meer is dan een bepaald bedrag. Het verzamelinkomen is het totaal van de inkomsten en aftrekposten in de drie boxen, maar zonder de verrekenbare verliezen over vorige jaren.

Let op: 

Als er voor de buitenlandse periode in een jaar niet wordt gekozen voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige, moet om het verzamelinkomen te berekenen het overzicht voor wat betreft de buitenlandse periode ingevuld worden alsof er wel gekozen zou zijn voor behandeling als binnenlandse belastingplichtige. Er moet dan steeds uitgegaan worden van zowel de Nederlandse als de buitenlandse inkomsten, aftrekposten en vermogensbestanddelen.

Het verzamelinkomen bestaat uit:

 • Inkomen BOX 1 t/m eigen woning
 • Persoonsgebonden aftrek
 • Totaal BOX 1
 • Voordeel uit sparen en beleggen
 • Restant persoonsgebonden aftrek van BOX 1
 • Totaal BOX 2
 • Voordeel uit aanmerkelijk belang
 • Restant persoonsgebonden aftrek van BOX 3
 • Totaal BOX 3

Direct naar

 1. Aangifte IB verwerken
 2. Persoonlijke gegevens
 3. Fiscaal partnerschap
 4. Verzamelstaat
 5. Belasting en premies
 6. Commercieel Fiscaal uitwerken IB
 7. Aangifte met alleen fiscale cijfers
 8. Te conserveren inkomen
 9. Vermogensvergelijking
 10. Verificatie
 11. Conceptaangifte
 12. Rapportage aangifte IB
 13. Status en voortgang
 14. Fiscale kaart IB
 15. Verliesverrekening Aangifte IB
 16. Middeling IB/PVV
 17. Taxomizer
 18. Controle aangifte IB

Process

Aangifte IB

Work area

Fiscaal